Інформаційні технології в бібліотеках та дистанційні сервіси

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Кунанець Н. Е.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Кунанець Н. Е.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни – сформувати систему знань про інформаційні технології та сервіси, спрямованими на пошук, опрацювання, організацію, зберігання, захист і розповсюдження інформації; забезпечення дистанційного обслуговування користувачів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології в бібліотеках та дистанційні сервіси» є надання студентам знань про:
історію розвитку інформаційних технологій;
процеси пошуку, опрацювання, організації, зберігання, розповсюдження та захисту інформації;
дистанційні сервіси як альтернативу традиційному бібліотечному обслуговуванню.
технічні характеристики, призначення автоматизованих бібліотечних інформаційних систем;

Студенти повинні уміти:
формувати бази даних, електронні каталоги, бібліотеки та архіви;
використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи;
використовувати інноваційні технології з метою створення інформаційних продуктів і послуг;
використовувати дистанційні сервіси для підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та
архівних установ.

Рекомендована література

1. Автономова Н. Інформаційні технології в практиці інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек / Н. Автономова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – С. 161–175.
2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В.
Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.

3.Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навчальний посібник. / А. М. Воронін, Ю. К. Зіатдінов, А. С. Климова. − Київ : НАУ- друк, 2009. – 136 с.

4. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посібник / В. М.Гужва – Київ : КНЕУ, 2005. – 400 с.
5. Демида Є. Ф. Сервіси електронних каталогів як засіб розвитку інформаційної компетентності користувачів наукової бібліотеки / Є. Ф. Демида // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т. 55, вип. 5. – С. 125–135.
6. Інформаційний сервіс в Інтернеті : навч. посібник / В. М. Шейко, Б. М. Смоляницький, Л. Я. Філіпова та ін. – Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1998. – 208 с.
7. Лобузіна К. Інформаційні технології в організації роботи спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / К. Лобузіна, І. Лобузін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 173–183.
8. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лабузіна. – Київ, 2012. – 251 с.
9. Медведєва В. Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній діяльності наукових бібліотек / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – С. 482–488.
10. Морзе Н. В. Інформаційні системи : навч. посібн. / за наук. ред. Н. В. Морзе ; Н.В. Морзе, О. З. Піх. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. – 384 с.
11. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
12. Прилуцька Н. С. Науково-освітні електронні бібліотеки у навчанні інформаційних систем та технологій майбутніх менеджерів / Н. С. Прилуцька, О. І. Яценко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 36. – Вип. 4. – С. 98–104.
13. Романуха З. Впровадження інформаційних технологій в бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. – 2014. – No 11. – С. 39–43.
14. Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках / Т. Сафонова // Бібліотечний вісник. – 2016. – No 3. – С. 23–28.
15. Федоренко О. Впровадження інформаційно–комунікаційних технологій у бібліотеках України / О. Федоренко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 406–415.
16. Филиппова Л. Я. Информационно-библиотечные ресурсы Интернет / Л. Я. Филиппова. – Харьков: «К-Центр», 1998. – 80 с.;
17. Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів українських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання інтернет-сервісів / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – No 10. – C. 22-28. – Бібліогр.: 22 назви.
18. Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформатизації бібліотек США / Л. Філіпова, О. Олійник // Бібліотечний форум України. – 2012. – No 3. – С. 35–40.
19. Філіпова Л. Я. Електронна бібліотека в системі дистанційної освіти / Л. Я. Філіпова // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 133-140. – Бібліогр.: 9 назв.
20. Філіпова Л. Я. Електронна бібліотека в системі дистанційної освіти / Л. Я. Філіпова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. – Вип. 14. – Х. : ХДАК, 2004. – С. 133–140;
21. Філіпова Л. Інформаційні системи в комп’ютерно-документній сфері: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Л. Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2007. – No 10. – С. 36–38. – Бібліогр.: 7 назв. – укp.
22. Філіпова Л. Я. Комп’ютерна етика: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 4 курсу напряму 6.020104 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Людмила Філіпова. – Х. : ХДАК, 2010. – 36 с.
23. Філіпова Л. Я. Питання змісту бібліотечних Web-сайтів в Інтернеті / Л. Я. Філіпова // Бібліотечна планета. – К., 2001. – No 3(13). – С. 12–15;
24. Філіпова Л. Я. Повышение компьютерно-профессионального уровня библиотечных работников (опыт США и возможности его использования в Украине) / Л. Я. Филиппова // Библиотечный форум. – 2006. – No 3. – С. 20–25;
25. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 289 с.
26. Cloud managers in the information support of virtual scientific teams / Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets, Vasyl Kut, Volodymyr Pasichnyk, Antonii Rzheuskyi [monography]. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018 –71 p.
27. Rzheuskiy A. Cloud managers – an innovative approach to the management of the library information resources / A. Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Kut // ECONTECHMOD : INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL. – 2017. – Vol. 6. No. 2. – Р. 51–58. – Available at:
http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/39420
28. Rzheuskyi A. Methodology of research the library information services: The case of USA university libraries / A. Rzheuskyi, N. Kunanets, V. Kut // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2017. – Vol. 689. – P. 450-460.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978%2D3%2D319%2D70581%2D1_32
29. Rzheuskyi A. Recommendation System “Virtual Reference” / Antonii Rzheuskyi, Nataliia Kunanets, Mykola Stakhiv // 13 International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), 11–14 September 2018 , Lviv, Ukraine. – Lviv, 2018.
– P. 203–206. (Scopus та Web of Science). – Available at: https://ieeexplore.ieee.org/document/8526690
30. The Information Support of Virtual Research Teams by Means of Cloud Managers / Rzheuskiy A., Veretennikova N., Kunanets N., Kut V. // International Journal of Intelligent Systems and Applications – 2018. – Vol. 10, No 2. – P. 37-46. – Available at: http://www.mecs-press.org/ijisa/ijisa-v10-n2/IJISA-V10-N2-4.pdf

Силабус:

Завантажити силабус