Кунанець Наталія Едуардівна

Посада: професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Науковий ступінь: доктор наук з соціальних комунікацій

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Natalia.Kunanets@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.scopus.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

бібліотечна справа, соціальні комунікації, інформаційні технології, інформаційні системи

Курси

Публікації

Всього понад 300 публікацій.

У наукометричній базі Scopus проіндексовано  100 праць, h-індекс– 12, понад 30 праць у представлено профілі Web of Science, які проіндексовані у Core Collection

Підручники та навчальні посібники:

 1. Сховища та простори даних. Книга 2 : Простори даних : підручник / Н. Е. Кунанець, Н. Б. Шаховська. – Львів : Новий світ, 2017. – 359 с ;
 2. Машинне навчання : навчальний посібник / Т. М. Басюк, В. В. Литвин, Л. М. Захарія, Н. Е. Кунанець. – Львів : Новий Світ – 2000, 2019. – 315 c.
 3. Вступ до фаху “Консолідована інформація”: навч. посіб. / Кунанець Н.Е., В. В. Пасічник. – 2-ге вид. посібник/Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 96 с. (Серія “Консолідована інформація” ; вип. 1).
 4. Методичні вказівки до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності “Консолідована інформація”/ Кунанець Н.Е., В. В. Пасічник, А.  Пелещишин, П. І. Жежнич, та ін. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 88 с.
 5. Складання бібліографічного опису. Формування списків використаних джерел метод. вказ. до виконання лабораторної роботи №1 / Кунанець Н.Е., Н.Веретеннікова. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 34 с.
 6. Реферування наукових джерел: метод. вказ. до виконання лабораторної роботи № 3 / Н.Е.Кунанець, Н. Веретеннікова. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 30 с.
 7. Формування анотації до наукових документів : метод. вказ. до виконання лабораторної роботи № 2 / Кунанець Н.Е., Н.Веретеннікова. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 28 с.

Монографії:

 1. Електронна наука: формування методологічного базису: монографія / Н.Е.Кунанець, В. В. Пасічник, О.І. Артеменко, Н. Веретеннікова, Б. Гаць. – Чернівці; Львів : «Тріада плюс», 2015. – 16 с.
 2. Наукові бібліотеки Львова (1784–1939). Особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій : моногр. / Кунанець Н.Е. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 244 с.
 3. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. –1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : моногр./ Кунанець Н.Е.-Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 448 с.
 4. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : моногр. / Н. Е. Кунанець. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2013. – 439 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підстрічкових посиланнях.
 5. Cloud managers in the information support of virtual scientific teams: Моногр. / N. Veretennikova, N.E. Kunanets, A. Rzheuskyi, V.Kut, V.Pasichnyk. – [Düsseldorf]: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 71 p.

Інші публікації:

  1. Кунанець Н. Е. Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук / Кунанець // Інформаційні системи та мережі :[зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. – Л. : Вид-во Львів.політехніки, 2009. – С. 157–169. – (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; № 653). – Бібліогр.: 58 назв.
  2. Кунанець Н. Е. Наукова робота бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»: історія, концептуальні засади та перспективи / Н. Е. Кунанець // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали наук.-практ. конф., Львів, 12 лист. 2009 р. : До 165-річчя Нац. ун-ту «Львів. політехніка»Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О. В. Шишка та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2009. – С. 13–21. – Бібліогр.: 4 назви.
  3. Кунанець Н. Е. Нові технології опрацювання інформації та бібліотечне середовище / Н. Е. Кунанець // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», 7- 9 жовтня 2009 р., Львів : VI Міжнар.наук.-практ. конф. «INFORMATIO-2009: Електронні інформаційні ресурси: створення, використання , доступ», XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології» / Асоц.«Інформатіо-Консорціум», УкрІНТЕІ. – К., 2009. – С. 199–208. – Бібліогр.: 20назв.
  4. Кунанець Н. Е. Особливості становлення та розвитку консолідованої інформації / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні : матеріали IХ Всеукр. наук.-практ. конф., 13–15 трав.2009 р. / Держ. департамент інтелект. власності, Держ. ін-т інтелект.власності. – К., 2009 . – С. 110–114. – Бібліогр.: 16 назв.
  5. Кунанець Н. Е. Становлення нового фаху інформаційної галузі / В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9-11квіт. 2009, Луганськ / Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Східноукр. нац.ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Альма-матер, 2009 . – С. 258–261. – Бібліогр.:14 назв.
  6. Кунанець Н. Е. Досвід реалізації проектів класу “розумне місто” на основі інформаційних і телекомунікаційних технологій / Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, Г. Химич // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2016. – № 14. – C. 17–38.
  7. Кунанець Н. Особливості формування цілей соціальних та соціокомунікаційних складових у проектах “розумних міст” / Н. Кунанець, Р. Небесний, О. Мацюк  // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2016. – № 854. – C. 257–274.
  8. Кунанець Н. Е. Інформаційні технології навчання учнів з АСД / В. А. Андруник, Т. В. Шестакевич, В. В. Пасічник, Н. Е. Кунанець  // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2018. – № 901. – С. 76–88.
  9. Кунанець Н. Е. Процедури експертного оцінювання функціональностей інструментальних комплексів систем електронного документообігу / Н. І. Бойко, Н. Е. Кунанець, О. О. Кунанець // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – 2017. – Вип. 27 (2). – C. 168–173.
  10. Кунанець Н. Е. Експертне оцінювання «розумності міста» із застосуванням нечіткої логіки / Д. Р. Табачишин, В. С. Ленько, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина // Штучний інтелект. – 2017. – № 1 (75). – С. 102–110.
  11. Кунанець Н. Е. Консолідований інформаційний ресурс установ соціальної пам’яті “розумних міст” / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак, В. В. Пасічник // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2018. – Вип. 52. – С. 131-141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_13
  12. Кунанець Н. Е. Інтеграція та супровід проектними командами інформаційно- технологічних продуктів впродовж життєвого циклу / О. М. Верес, В. В. Пасічник, Н. Е.Кунанець  // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. – 2019. – Вип. 5. – С. 125–133.
  13. Кунанець Н. Е. Особливості впровадження технологій Інтернет речей (IoT) у бібліотеках та музеях [Електронний ресурс] / Н. Е. Кунанець, А. В. Ржеуський, В. В. Пасічник  // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 2018. – Vol. 4 (20).
  14. Analysis of Completeness, Diversity and Ergonomics of Information Online Resources of Diagnostic and Correction Facilities in Ukraine/ Volodymyr Pasichnyk, Tetiana Shestakevych, Nataliia Kunanets, Vasyl Andrunyk // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol.2105, Т. I. – Р. 193–208. – ISSN 1613-0073. (Scopus)
  15. Constructing the diffusion-like model of bicomponent knowledge potential distribution / Bomba A., Nazaruk M., Kunanets N., Pasichnyk V. // International Journal of Computing. – 2017. – Vol.16, № 2. – P. 74–81. (SCOPUS).
  16. The procedures for the selection of knowledge representation methods in the “virtual university” distance learning system / Kut, V., Kunanets, N., Pasichnik, V., Tomashevskyi, V. // Advances in Intelligent Systems and Computing. – Vol. 754. – 2019. –Pages 713-723. (Scopus)
  17. Information and Technological Service for the Accompaniment of the Educational Process of People with Visual Impairments / Nataliia Veretennikova, Oleksandr Lozytskyi, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk // CEUR Workshop Proceedings. – 2018. – Vol.2105, Т. – Р. 290–301. – ISSN 1613-0073. (Scopus)
  18. Information and Technology Support of Inclusive Education in Ukraine / Tetiana Shestakevych, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets // Advances in Intelligent Systems and Computingbook series (AISC). – 2018. – Vol. 754. – P. 746–758. (Scopus)
  19. Information technologies of modeling processes for preparation of professionals in smart cities / Bomba, A., Kunanets, N., Nazaruk, M.,Pasichnyk, V., Veretennikova, N // Advances in Intelligent Systems and ComputingVolume 754. – 2019. – Pages 702-712(Scopus)
  20. The use of modern information technology in medical and health institutions of Truskavets resort / Mykola Odrekhivskyy, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets, Antonii Rzheuskyi, Galyna Korz, Danylo Tabachyshyn// CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631. – 184–197. (Scopus).
  21. Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities/ Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Valentyna Yunchyk // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631. – 68-78.  (Scopus).
  22. An Information System Prototype for Monitoring and Modeling the Spread of Viral Infections/  Yaroslav Vyklyuk, Nataliia Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Olena Husak, Oksana Kunanets, Yurii Kryvenchuk  // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2631. –  351-366 . (Scopus).
  23. Model of the data analysis process to determine the person’s professional inclinations and abilities  / Bomba Andrii, Kunanets Natalya, Nazaruk Mariia, Pasichnyk Volodymyr, Veretennikova Nataliia // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 938. –  482–492. (Scopus)
  24. Linguistic support for the formation of a consolidated information resource of social memory institutions / Lypak H., Kunanets N., Veretennikova N., Pasichnyk V. // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем. – 2018. – №13. – P. 98–104. (Scopus)
  25. Axiomatic-deductive strategy for IT discipline content formation / Pasichnyk V., Kunanets N., Lupenko S. // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2019. – Vol. 73, № 5. – Р. 149–160.( Web of Science Core Collection)
  26. The architecture of mobile information system for providing safety recommendations during the trip  / Savchuk V., Pasichnyk V., Holoschuk***, Kunanets N. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 938 : – P. 493–502. (Scopus).
  27. Data warhouses of hybrid type: features of construction / Tomashevskyi V., Yatsyshyn A., Pasichnyk V., Kunanets N., Rzheuskiy A. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 938. –  325–334. (Scopus)
  28. Information and multimedia productinhig hereducation /Kunanets Natalya, Malynovskyi Ostap // Сучасні проблеми радіоелектроніки,телекомунікацій, комп’ютерної інженерії (TCSET’2012) : матеріали XI Міжнар.конф., (Львів-Славське, 21–24 лютого 2012 р.).– Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – С. 389.

Біографія

У 1988 році закінчила навчання у  Київському державному інституті культури (тепер КНУКіМ) за  спеціальністю  «Бібліотекознавство та бібліографія». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою  «Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVIII-30-ті рр. XX ст.) за науковою спеціальністю „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”. Науковий керівник  – академік НАН України доктор філософських наук, професор, генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського Онищенко Олексій Семенович.

У 2010 році опублікувала монографію „Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення та розвитку, формування фондів та колекцій”, номіновану дипломом Форуму видавців у Львові. У цьому ж  році вийшов із друку навчальний посібник „Консолідована інформація: Вступ до спеціальності”, який у 2012 році отримав гриф Міністерства освіти та науки України. У 2011 р. опублікувала монографію «Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс», а у 2013 році – монографію «Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність».

У 2013 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за темою «Система бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів з особливими потребами в Україні: історія, методологічні засади, перспективи».

Під керівництвом Н.Е. Кунанець захищено кандидатські дисертації Веретенніковою Н.В. «Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності вищих навчальних закладів; Малиновським О.Б., «Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами», Ржеуським А.В., «Моделі, методи та засоби надання інформаційних послуг у сервіс-орієнтованих бібліотечних системах», Липак Г.І. «Формування консолідованих інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад» за спеціальністю 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Проходила стажування у Фізико-механічному інституті НАН України, Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя, Українсько-Корейському навчальному центрі інформаційних технологій Національного технічного університету України «КПІ», у Словенії за темою: «Європейська інтеграція в дослідженнях та інноваціях», у Бюро проектного менеджменту за темою: «Інструменти та практика менеджменту проектів», у EPAM в межах «Teachers Internship program» за модулями: «Проектний менеджмент» та «Soft Scills» та ін. », у Soft Serve в межах програми «TECH SUMMER FOR TEACHERS»  за темою:  «Управління ІТ проектами», у GlobalLogic за темою: «Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!