Маркетинг і менеджмент інформаційно-бібліотечної галузі

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112Седляр О. В.КМБ-2м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112КМБ-2мЦвіркун І. О.

Опис курсу

Протягом курсу «Маркетинг і менеджмент інформаційно-бібліотечної галузі» буде розглянуто мету, завдання, організацію, процеси, технологію бібліотечного менеджменту та маркетингу, а також приклади реалізації маркетингової стратегії в окремих бібліотеках м. Львова.

Мета курсу є ознайомити студентів із системою теоретичних, методичних знань про мету, завдання, організацію, процеси, технологію бібліотечного менеджменту та маркетингу, проаналізувати приклади реалізації маркетингової стратегії в окремих бібліотеках й узагальнити сучасні стратегії у цій цврині.

Завдання дисципліни: досягти належного рівня знань у студентів щодо змісту та реалізації технології бібліотечних менеджменту та маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

понятійно-категоріальний апарат бібліотечного менеджменту та маркетингу;

структуру системи бібліотечного менеджменту та маркетингу, їх мету та завдання, принципи діяльності, засоби і технологію;

основні функції менеджменту та маркетингу; особливості стратегічного управління бібліотекою; головні елементи кадрового менеджменту;

основні компоненти комплексу бібліотечного маркетингу; формування стратегії маркетингової діяльності бібліотек.

вміти:

користуватися понятійним апаратом бібліотечного менеджменту та маркетингу;

готувати та оцінювати стратегічні плани розвитку бібліотек;

робити аналіз сильних та слабких сторін діяльності бібліотеки;

визначати можливості та загрози розвитку бібліотеки;

робити оцінку кадрового потенціалу бібліотек, давати пропозиції щодо підготовки резерву керівних кадрів;

планувати маркетингову діяльність бібліотеки;

планувати, проводити маркетингові дослідження, аналізувати їх результати;

створювати концепцію фандрейзингової діяльності бібліотеки;

готувати та оцінювати бібліотечні проєкти.

Рекомендована література

 1. Башун О. В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек : монографія / Олена Володимирівна Башун. – Донецьк, 1999. – 204 с.
 2. Бруй О. М. Збалансована система показників у стратегічному управлінні бібліотекою : дисертація на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27 – cоціальні комунікації / Оксана Миколаївна Бруй ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018.
 3. Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 36–40.
 4. Булахова Г. Бібліотечна реклама як засіб комунікації / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 150–160.
 5. Булахова Г. Реклама продуктів і послуг бібліотек на бібліотечному веб-сайті / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 396–405.
 6. Вилегжаніна Т. Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 5–7.
 7. Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н. Вовк // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 2. – С. 7–9.
 8. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва. – Київ, 2014. – 362 с.
 9. Давидова І. О. Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві : монографія / І. О. Давидова. – Харків : ХДАК, 2005. – 295 с.
 10. Дригайло В. Г. Проблеми управління бібліотекою університету в сучасному періоді [Електронний ресурс] / В. Г. Дригайло. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011t/101.pdf
 11. Єрмолаєва Г. Керівник бібліотеки: сучасні вектори діяльності / Г. Єрмолаєва // Вісник ХДАК. – 2018. – Вип. 52. – С. 92–102.
 12. Жукова В. Основні фази репродукування та менеджменту кадрових ресурсів бібліотек ВНЗ / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 24–26.
 13. Ісаєнко О. Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою / О. Ісаєнко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 384–399.
 14. Коваль Т. Маркетингові дослідження — головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль // Вісник Львівського університету. Серія  книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 182–188.
 15. Комаринська Л. Фандрейзинґ – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова / Л. Комаринська // Вісник Львівського університету. Серія нигознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 2. – С. 140–148.
 16. Красношапка В. В. Менеджмент організацій : конспект лекцій / В. В. Красношапка, О. П. Кавтиш. – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 230 с.
 17. Кулієва Т. Сучасний менеджер бібліотеки / Тамара Кулієва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 27–29.
 18. Кулініч І. О. Психологія управління : навч. посіб. – Київ : Знання, 2008. – 292 с.
 19. Маркетинговий підхід до організації сучасного обслуговування в бібліотеці : метод. рекомендації. – Черкаси, 2018. – 16 с.
 20. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : Слово, 2007. – 198, [1] с. : іл., табл.
 21. Міщенко Г. Г. Маркетинг і бібліотека / Г.Г. Міщенко. – Київ : НПБУ, 2004. – 100 с.
 22. Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 20–23.
 23. Ніколаєнко Н. М. Провайдинг інноваційної діяльності в бібліотеках вищих навчальних закладів / Н. М. Ніколаєнко // Вісник книжкової палати. – 2017. – № 10. – С. 27–31.
 24. Проценко Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки / Т. Проценко // Бібліотечна планета. – 2013. – №3. – С. 10–12.
 25. Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету “Львівська політехніка” / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 8. – С. 17–21.
 26. Самохіна Ж. Маркетингові дослідження в наукових бібліотеках України / Жанна Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – С. 66–75.
 27. Сафонова Т. Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках / Тетяна Сафонова // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 3. – С. 23–28.
 28. Сучасні інструменти бібліотечної реклами і маркетингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gurt.org.ua/uploads/news/2012/12/27/skarbnycia_11.pdf
 29. Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для бібліотекарів за програм. підвищ. кваліфікації / Я. О. Хіміч. – Київ, 2012. – 88 с.
 30. Шемаєва Г. Проектний менеджмент у галузі інформаційно-бібліотечної діяльності / Ганна Шемаєва // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1. – С. 15–18.
 31. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид., зі змін. і допов. – Київ : Знання, 2005. – 301 с.

Силабус:

Завантажити силабус