Редакційне опрацювання тексту до друку

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Демчук Н. Р.КМБ - 41
832доцент Демчук Н. Р.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМБ - 41доцент Демчук Н. Р.
832КМБ - 41доцент Демчук Н. Р.

Опис курсу

МЕТА – сформувати систему теоретичних знань і практичних навичок, достатніх для здійснення фахового багатоаспектного редакторського аналізу авторського тексту, а також кваліфікованої підготовки до друку текстових матеріалів різних жанрів і видів документів (тематичної та композиційної структури, стилю тощо) через здійснення відповідних виконавських і управлінських функцій у рамках редакційно-видавничого процесу з метою вдосконалення й унормування відповідно до чинних стандартів.

Оволодівши курсом, студенти повинні знати:
– фахові вимоги до представників редакторських професій;
– функціональні обов’язки творчо-технічного складу працівників видавництв і редакцій, сферу застосування редакторських професій;
– особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу (загальну схему та основні принципи роботи редактора з текстом)
– організацію і зміст процесу редагування;
– види редагування;
– особливості редакторської підготовки складових тексту;
– особливості редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм;
– особливості редагування різних видів видань;
– систему коректурних знаків.

уміти:
– здійснити редакторський аналіз авторського оригіналу (тематичний аналіз тексту; аналіз його будови на рівні логічних зв’язків структурних елементів, перевіряти точність і достовірність фактологічного матеріалу, аналізувати композиційну структуру тексту тощо);
– редагувати авторський оригінал, дотримуючись послідовності операцій виправлення (визначати значущість і вагу помилок, здійснювати правку тексту (вичитування, доопрацювання, переробку, скорочення, усунення логічних помилок, виправляти композиційні помилки,
здійснювати мовно-стилістичну правку тощо);
– створити й відредагувати заголовковий комплекс видання;
– володіти комп’ютерними засобами контролю правопису;
– володіти автоматизованою системою оптичного розпізнавання тесту та його перекладу з іншої мови;
– застосовувати коректурні знаки;
– редагувати різні види текстів за допомогою комп’ютерних програм.

Рекомендована література

1. Антисуржик . Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: посібник / [за ред. О. Сербенської]. – Львів : Світ, 1994. – 152 с.
2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н. Д. Бабич. –Львів : Світ, 2003. – 434 с.
3. Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Ф. Бацевич. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. 1. Франка, 2000. – 236 с.
4. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: навч. посіб. / Г. Волкотруб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 256 с.
5. Городенко Л. Системи верстки : навч. посіб. / Л. Городенко. – К., 2006. – 490 с.
6. Гриценко Т.Б.Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.
7. Демчук Н. Науковий текст як стратегічний засіб наукової комунікації (до проблеми редакційного опрацювання) / Н. Демчук // Молодий вчений. – 2016. – No 9. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/114.pdf
8. Демчук Н. Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-видавничого процесу та спеціального виду діяльності (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2014_Vupysk_VIII/346-
351.pdf
9. Демчук Н. Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Вип. 8. – Режим доступу:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2014_Vupysk_VIII/342-345.pdf
10. Демчук Н. Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, І. Зінчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/340-344.pdf
11. Демчук Н. Тенденції розвитку сучасної видавничої справи (за матеріалами фахової періодики (2006–2011 рр.) : матеріали до бібліографії / Н. Демчук, О. Жданюк // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 7. – Режим доступу : http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/345-350.pdf
12. Євграфова А. Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Електронна бібліотека Інституту журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.jorn.univ.kiev.ua – Загол. з екрана.
13. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С.Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 267 с.
14. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності : навч. посіб. – К. : Вища школа, 2006. – 431 с.
15. Женченко, М. І. Новітні редакторські професії в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ / М. І. Женченко // Наукові записки Інституту журналістики : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2012. – Т. 49. – С. 142–146.
16. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк,2004.

17. Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою твору (літературне опрацювання тексту) : навчальний посібник для студ. редакторської спеціальності “Видавнича справа і редагування” / Н. В. Зелінська. – К. : УМК ВО, 1989. – 76 с.
18. Капелюшний А. О. Редагування як наукова й навчальна дисципліна [Електронний ресурс] / А. О. Капелюшний. – Режим доступу : https://studopedia.org/12-88355.html
19. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2002. – 576 с.
20. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів / А. О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2003. – 344 с.
21. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови : навчальний посібник. – Львів : ПАЮ, 2007. – Режим доступу: https://www.academia.edu/37554936/%D0%90_%D0%9E_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B
22. Кіраль С.С. Практична стилістика (за кредитно-модульною системою) : методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія (Переклад)». – К., 2015. – 29 с.
23. Кравець Л.І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
24. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги / А. Э. Мильчин. – М. : Логос, 2002. – 224 с.
25. Партико 3. В. Комп’ютеризація видавничого процесу : навч. посібник / 3. В. Партико. – К. : Вища школа, 1996. 208 с.
26. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи / З. В. Партико. – Львів : Афіша, 2001. – 416 с.
27. Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.
28. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність / К. Серажим. – К., 2002. – 392 с.
29. Сміт Д. К. Посібник книговидавця / Д. К. Сміт. – К. : Любіть Україну, 1999. – 192 с.
30. Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 326 с.
31. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця / М. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.
32. Ярема С. М. Технічне редагування / С. М. Ярема. – К. : Ун-т «Україна», 2003. – 284 с.

СЛОВНИКИ
1. Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: Тлумачення, словотворення та слововживання: Близько 35 000 слів і словосполучень / С. Я. Єрмоленко (ред.). – X. : Фоліо, 2006. – 623 с.
2. Білоус М., Сербенська О.Екологія українського слова. Практичний словник-довідник. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 88 с.
3. Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 2002. – 460 с.
4. Бурячок А. А. Словник синонімів української мови : у 2 т. / НАН України ; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні / А. А. Бурячок (ред.). – К. : Наукова думка, 1999.
5. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / В. І Бусел (авт., кер. проекту та гол. ред.). – К. – Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с.
6. Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови / Міжнародний фонд «Відродження». – Львів : Фенікс, 1996. – 223 с.
7. Дзюбишина-Мельник Н. Я., Дужик Н. С, Єрмоленко С. Я., Ленець К. В., Пустовіт Л. О. Культура мови на щодень / НАН України; Інститут української мови / С. Я. Єрмоленко (ред.). – К. : Довіра, 2000. –170 с.
8. Єрмоленко С. Я., Бибик С. П.,Тодор О. Г. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко (ред.). – К. : Либідь, 2001. – 224 с.
9. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз “Журналістика – це спосіб життя”. – Львів : ПАЮ, 2004. – 576 с.
10. Капелюшний А. О. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу. – Львів : ПАЮ, 2004. – 576 с.
11. Капелюшний А.О. Стилістика й редагування : практичний словник-довідник журналіста. – Львів : ПАЮ, 2002. – 576 с.
12. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. – М. : Юристъ, 1998. – 472 с.
13. Огар Е.І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи. – Львів : Палітра друку, 2002. – С.104.
14. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. – Вид. 2-ге. – К. : Довіра, 2006. –477 с.
15. Пономарів О.Д. Фонеми г і г: Словник і коментар. – К. : Вид. центр “Просвіта”, 1997. –40 с.
16. Практичний словничок нормативних висловів / упоряд. А. Сербенська. – Львів : НТШ, 2002. – 35 с.
17. Реклама : словник термінів / упорядник Р. Г. Іванченко – К. : Фонд сприяння розвитку книговидання та преси, 1998. – 208 с.
18. Селіванова О.Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.
19. Словник української мови: В 11 т. – К. : Наукова думка, 1971–1978.
20. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. – К. : Знання, 2004. – 367 с.
21. Струганець Л. Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 2000. –87 с.
22. Українська мова: Енциклопедія / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. 0. Потебні; Інститут української мови / В. М. Русанівський (голова ред. кол.). –2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
23. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. 2-ге вид., доп. і виправ. К. : Довіра; УНВЦ “Рідна мова”, 1999. – 508 с
24. Фразеологічний словник української мови: У 2-х кн. – 2-ге вид. – К. : Наукова думка. – 1999. – Кн. 1, 2.
25. Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс. А–Я: Орфографічний словник: 32000 слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева термінологічна лексика. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.
26. Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення. –2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2008. – 487 с.
27. Широков В. А., Шевченко І.В., Рабулець О. Г., Костишин О. М., Пещак М. М. Словники України –інтегрована лексикографічна система. Електронний ресурс / НАН України; Український мовно-ін-формаційний фонд. – К., 2001. –1 електрон, опт. диск (СОР).13.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Сайт Українського мовно-інформаційного фонду: http://www.ulif.org.ua
Українська мова в інтернеті: http://www.nowamowa.com.ua
Культура мови: http://www.kultura-mowy.wikidot.com4.

Силабус:

Завантажити силабус