Документознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Залік
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124Білоусова Р. З.
216Білоусова Р. З.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124КМБ - 11Білоусова Р. З.
216КМБ - 11Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета – формування системи знань про документознавство як наукову дисципліну; природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об’єкта.

Завдання дисципліни:
– окреслити теоретико-методологічні засади документознавства;
– ознайомитися із сучасними концепціями документознавства;
– розглянути теоретичні засади розвитку системи документальних комунікацій і основи теорії документних потоків;
– розкрити природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об’єкта;
– розглянути основні типи й види документів, їх характерні ознаки, структуру;
– визначити прикладне значення документознавства, окреслити сфери застосування властивостей документа та його значення в розвитку системи документних комунікацій.

Після завершення цього курсу студент буде
знати
понятійно-категоріальний апарат документознавства;
основні етапи розвитку і напрями вітчизняних і зарубіжних документознавчих досліджень;

сучасні концепції документознавства;
основні засади теорії документних комунікацій і теорії документних потоків;
способи та засоби документування різних видів документів;
методи класифікування документів;
особливості та функціональне призначення окремих видів документів.
вміти:
використовувати документознавчу термінологію в науковій та практичній діяльності;
аналізувати, узагальнювати і оцінювати документознавчі процеси і явища з теоретичних позицій;

класифікувати документи за різними ознаками;
аналізувати структурні елементи та реквізити різних видів документів;
окреслювати перспективи використання різних видів документів у практичній діяльності інформаційних установ.

Рекомендована література

1. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. – Чинний від 1995-01-01. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 53 с. – (Інформація та документація).
2. Бібліографічнийзапис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Чинний від 01.07.2007. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, 48 с. – (Система стандартів з інформації, бібл. та видавн. справи ; Нац. стандарт України).
3. Видання інформаційні. Загальні вимоги : ДСТУ 4826:2007 : (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ). – Вид. офіц. – Чинний від 2009-01-01. – Київ : Держспоживстандарт, 2008. – II, 9 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація).
4. Видання. Вихідні відомості : ДСТУ 4861:2007 : (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). – Вид. офіц. – Чинний від 2009-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація).
5. Видання. Основні види. Терміни та визначення : ДСТУ 3017-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 47 с.
6. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення : ДСТУ 3018-95. – [Чинний
від 1996-01-01]. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 24 с.

7. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163-2003. – Вид. офіц. – Чинний від 2003-09-01. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. – ІІІ, 22 с. – (Нац. стандарт України).
8. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови : ДСТУ 3844-99. – Київ, 2000. – 8 с.
9. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732-2004 / розроб. С. Кулешов [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 01.07.2005. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. – ІV, 32 с. – (Нац. стандарт України).
10. ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. – [Чинний від 1999 – 06 – 01]. –Київ : Держстандарт України, 1999. – 50 с.
11. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення : ДСТУ 2737-94. – [Чинний від 1995-07-01]. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 158 с.
12. Керування документаційними процесами [Текст]. – Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – Ч. 2 : ДСТУ 4423-2:2005; Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). – V, 44 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація).
13. Керування документаційними процесами. – Вид. офіц. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – Ч. 1 : ДСТУ 4423-1:2005; Основні положення (ISO 15489- 1:2001, MOD). – V, 28 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація).
14. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги : ДСТУ ГОСТ 7.87-2003б IDT). – Вид. офіц. – Чинний від 2008-10-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2008. – III, II, 5 с. – (Нац. стандарт України). – (Система стандартів з інформації, бібл. та видавн. справи).
15. Науково-інформаційнадіяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. – Вид. офіц. – Чинний від 2009-01-01. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – III, 38 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація).
16. Оформлення перекладів : ДСТУ 4309:2004 : (ISO 2384:1977, MOD) / розроб. А. Гончаренко [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 01.07.2005. – Київ : Держспоживстандарт України, 2005. ДСТУ V, 11 с. – (Нац. стандарт України). – (Інформація та документація).
17. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. No 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – No7. – С. 45-52; В ред. Закону No16-19 від 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
18. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – No36. – С. 275; В ред. Закону No1206-18 від 06.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
19. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. No 2657-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – No48. – Ст. 650; В ред. Закону No317-19 від 21.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2657-12.
20. Про Національний архівний фонд і архівні установи : Закон України вiд 24.12.1993 No 3814-XII// Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – No 15. – Ст. 86; – В ред. Закону No 316-19 від 21.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.
21. Промислові каталоги. Загальнівимоги : ДСТУ ГОСТ 7.22-2003, IDT / оформ. Т. Сікорська. – Офіц. вид. – Чинний від 01.01.2005. – Київ : Держспоживстандарт України, 2004. – ІІІ, ІІІ, 3 с. – (Нац. стандарт України). – (Система стандартів з інформації, бібл. та видавн. справи).
22. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів : ДСТУ 4163:2003 / розроб. С. Кулешов [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 01.07.2003. – Київ : Держспоживстандарт України, 2003. – ІІІ, 22 с. – (Нац. стандарт України).
23. Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ДСТУ 4447:2005 / розроб. О. Володіна [та ін.]. – Офіц. вид. – Чинний від 01.10.2006. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 20 с. – (Нац. стандарт України).
24. Бездрабко В.В. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : [монографія] / В.В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 720 с.
25. Бездрабко В.В. Історія науки про документ, або Відкриття відомого : [монографія] / В.В. Бездрабко. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 295 с.
26. Кулешов С.Г. Загальне документознавство : навч. посіб. / С.Г. Кулешов, Укрдержархів; УНДІАСД. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2012. – 123 с.
27. Кушнаренко Н.М. Спеціальне документознавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.М. Кушнаренко, Ю.В. Трач ; наук. ред. Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Ун-т «Україна», 2010. – 280 с.
28. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учеб. для студ. вузов культуры / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стер. – Киев : Знання, 2008. – 459 с.
29. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации: учеб пособие / А.В. Соколов. – Санкт-Петербург, 1996. – 319 с.
30. Швецова-Водка Г.М. Документознавство : навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2007. – 398 с.
31. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа : навч. посіб. для студ. / Г.М. Швецова-Водка. – Київ : Книжк. палата України, 1998. – 79 с.
32. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги: учеб. пособие / Г.Н. Швецова-Водка. – Київ : Знання ; Москва : Рыбари, 2009. – 487 c.

Силабус:

Завантажити силабус