Організація діяльності бібліотек

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
61.5Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМБ - 31Цвіркун І. О.
628КМБ - 31Цвіркун І. О.

Опис курсу

“Організація діяльності бібліотеки” – навчальна дисципліна, що спрямована на систематизацію знань про бібліотечну установу як систему, принципи функціонування бібліотек різних видів, цикли, процеси, операції бібліотечної технології, організацію роботи за основними напрямами діяльності, методикою технологічного, економічного та соціологічного аналізування роботи бібліотеки, формулювання висновків.
Мета курсу – систематизувати й узагальнити знання із дисциплін бібліотекознавчого циклу, сформувати систему вмінь і навиків, необхідних для написання оригінального теоретико-прикладного дослідження відповідної тематики.

Після завершення цього курсу студенти будуть
знати:
сутність, функції та принципи організації бібліотечної діяльності;
компонентну структуру та форми бібліотечної діяльності, терміносистему галузі;
бібліотечну технологію: принципи побудови основних бібліотечних циклів;
зміст нормативних документів для вирішення практичних питань;
засади створення, зберігання та належного використання інформаційних ресурсів;
методику надання бібліотечно-інформаційних послуг (основних і додаткових);
методику створення звітної документації бібліотеки, правила обліку та розрахунку статистичних показників;
методику технологічного, економічного та соціологічного аналізу;
порядок виконання курсової роботи, методику наукового пошуку, відбору та аналізу та синтезу інформації;
правила викладу матеріалу;
загальні вимоги до оформлення дослідження та його захисту;
вміти:
використовувати набуті знання для аналізу проблемних бібліотечних явищ;
застосовувати отримані знання, уміння та навички інформаційного пошуку, відбору, аналізу й узагальнення матеріалу для написання курсової роботи;
формулювати мету, завдання, актуальність, теоретичне й практичне значення, джерельну базу, систему
методів, використовуваних у процесі написання, визначати структуру курсової роботи й логіку викладу
матеріалу;
готувати текст курсової роботи й представити дослідження під час захисту перед комісією.

Рекомендована література

1. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять: ДСТУ 7448:2013. – [На заміну
ГОСТ 7.26-80; чинний від 2013-11-29]. – Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. – 46 с. –(Національний стандарт України) (Інформація та документація).

2. Айвазян О. Б. Управління бібліотекою ВНЗ в ринкових умовах [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян. – Тернопіль, 2011, 11–13 жовт. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-
2011t/103.pdf. – Назва з екрана.

3. Андрухів А. І. Електронні послуги в бібліотечній справі: навч. посіб. / Андрій Андрухів, Роман
Голощук, Марія Сокіл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 136 с. – (Серія «Інформація. Комунікація. Документація»; вип. 8).
4. Бондаренко В. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи: [монографія]. – Київ :
НБУВ, 2016. – 273 с.
5. Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності: монографія / Світлана
Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 208 с.
6. Брофи П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / Питер Брофи ; науч. ред. пер.
Я. Л. Шрайберг ; [пер. с англ. А. И. Земскова]. – Москва : Омега-Л, 2009. – 357 с.: ил., табл. – Доп. тит. л. англ.
7. Вараксіна Н. В. Формування електронних ресурсів у Державній науково-педагогічній бібліотеці
України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Н. В. Вараксіна. – Режим доступу :
http://www.ime.edu-ua.net/em5/content/08vnvvbl.htm. – Назва з екранa.
8. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н. М. Кушнаренко, В. А.
Мільман. – Харків : Основа, 1993. – 150 c.
9. Вилегжаніна Т. Бібліотеки в процесі змін / Тамара Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2017. – No 4. – С. 4–5.
10. Вилегжаніна Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек / Тамара Вилегжаніна //
Бібліотечна планета. – 2017. – No 1. – С. 4–5.
11. Вітер М. Б. Технологія формування інтеграційної інфраструктури загально-державних
електронних інформаційних ресурсів / М. Б. Вітер, Х. О. Засадна // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24. – С. 344–350.
12. Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / Олег Ворошилов //
Бібліотечний вісник. – 2015. – No3. – С. 12–17.
13. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами:
політико-комунікаційний аспект / Т. Гранчак. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. –
184 с.
14. Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак. – Київ : Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 481 с.
15. Давидова І.О. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні / І. О. Давидова // Вісник
Книжкової палати. – 2005. – No 4. – С. 18–20.
16. Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І.
Горбань. – Київ : Ліра-К, 2015.
17. Дригайло В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке: учебно-методическое пособие /
В. Г. Дригайло. – Москва : ЛИБЕРИЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 424 с.

18. Дригайло В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения: Научно-
практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Василий Герасимович Дригайло, Елена Владимировна Башун, Валентина Николаевна Волынец. – Москва : Либерия, 2004. – 328 с.
19. Ісаєнко О. О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної
бібліотеки / О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – No2. – С.38–44.
20. Кіліченко О. І. Технологія самостійної навчально-наукової роботи студентів : методичні
матеріали / О. І. Кіліченко, Л.В. Степанова, О. М. Ткачук, В. Д. Хрущ, О. В. Хрущ. – Івано-Франківськ :
Плай, 2003. – 88 с.
21. Кислюк Л. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних
бібліотек вищих навчальних закладів України / Л. Кислюк // Вісник Книжкової палати. – 2009. – No 3. – С.
28–31.
22. Клімушин П. Моделі інтеграції надання електронних послуг / П. Клімушин // Актуальні
проблеми державного управління. – 2012. – No 1. – C. 148–155.
23. Ковальчук С. Професійний розвиток бібліотекарів як один із чинників успішного реформування
галузі / Світлана Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2017. – No 3. – С. 20–23.
24. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу [Електронний ресурс]: метод. посіб. для студ.
вищих пед. навч. закл. – Київ : Вища школа, 2003. – Режим доступу:
http:/library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/ index.php?url=/.– Назва з екрана.
25. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень
[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. – Режим доступу:
http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf. – Назва з екрана.
26. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими
потребами: історія та сучасність : [монографія] – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 440 c.
27. Лобузіна К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / К. В. Лобузіна. –
Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2010. – 132 с.
28. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності: монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 252 с.
29. Матвієнко О. Бібліотека навчального закладу в умовах інформатизації: проблеми і завдання /
О. Матвієнко // Педагогіка і психологія. – 2006. – No 4. – С. 136–142.
30. Маниліч М. І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. І. Маниліч, В. А. Григорьєв, Д.
В. Григорьєв. – Чернівці : Букрес, 2005. – 252 с.

31. Методичний посібник з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / Львів. нац. наук. б-
ка України ім. В. Стефаника, Від. наук. бібліогр. ; [авт.-уклад. Н. А. Рибчинська ; керівник проекту Л. І. Ільницька ; відп. ред. М. М. Романюк]. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – 66, [3] с.: табл.
32. Назаравець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього: [передові інтернет-технології
для впровадження інноваційних бібліотечних послуг і сервісів, скерованих на задоволення потреб
користувачів] / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. – 2017. – No 5. – С. 3–14.

33. Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-
функціональних змін / Н. Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – No 12. – С. 20–23.

34. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту культури і мистецтв / Р.
Крохмальний, Ю. Медведик, М. Гарбузюк, Н. Демчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 310 с.
35. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук
України: Зб. доп. і матеріалів / укл. Н. І. Смаглова, Г. І. Солоденко ; відп. ред. А. А. Свобода. – Київ :
НБУВ, 2000. Вип. 3. – 70 с.
36. Палеха Ю. І. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній та видавничій
справі / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Герщанеко. – Київ : Ліра- К, 2018. – 220 с.
37. Пашкова В. Використання сучасних технологій у публічних бібліотеках України: (за
матеріалами дослідж.) / В. Пашкова, І. Шевченко, Я. Хіміч // Бібліотечний форум України. – 2009. – No 1– С. 7–13.
38. Перенесієнко І. Роль бібліотечних класифікацій як одного з сучасних способів організації
інформації / Ігор Перенесієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – No 3. – С. 36–44.
39. Петрова Л. Г. Бібліотека в умовах соціально-економічних змін: монографія / Л. Г. Петрова. – Київ
: [б. в.], 2003 – 301 с.
40. Пилко И. С. Информационные и библиотечные технологи: учеб. пособие / И. С. Пилко – СПб. :
Профессия, 2008. – 342 с. – (Серия «Библиотека»).
41. Пол Р. Измерение качества работы. Международное руководство по измерению
эффективности работы университетских и других научных библиотек / Р. Полл, П. Бокхорст ; пер. с англ.
Н. В. Соколовой ; под ред. О. Ю. Устинова – Москва : Логос, 2002. – 152 с.
42. Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек
України : монографія / Л. І. Прокопенко. – Київ : Вид-во Ліра-К, 2015. – 220 с.
43. Самохіна Н. Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки : модель обігу, рівнева організація. –
Київ : НАНУ, 2008. – 167 с.
44. Сапрыкин Г. Показатели эффективности работы библиотеки: сравнительный анализ /
Г. Сапрыкин // Бібліотечний форум України. – 2005. – No 2. – С. 5–7.
45. Сербін, Олег Олегович. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О. О. Сербін ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ НАН України], 2009. – 138 с.

46. Сербін О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз /
Олег Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – No 10. – С. 19–22.
47. Сидоренко Т. Перспективні напрями розвитку культурно-просвітницької діяльності публічних
бібліотек / Тетяна Сидоренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2017. – No 1. – С. 88–95.
48. Скаченко О. Перспективи та інновації у бібліотеках XXI століття / Олена Скаченко // Вісник
Книжкової палати. – 2015. – No 8. – С. 51–52.
49. Слободяник М. [С.] Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / Михайло Слободяник. –
Київ : Бібліотечний вісник, 1995. – 268 с. – В надзаг.: НАН України; ЦНБ ім. В. І. Вернадського.
50. Солоіденко Г. Стандартизація у бібліотечній галузі: підсумки 26-річної діяльності /
Г. Солоіденко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 48. – C. 21–29.
51. Солоіденко Г. І. Стандартизація як ефективний засіб упорядкування
бібліотечної термінології / Г. І. Солоіденко // Вісник Книжкової палати. – 2004. – No 2. – С. 30–36.
52. Спірін О. М. Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів
АПН України / О. М. Спірін, В. М. Саух, В. А. Резніченко, О. В. Новицький // Інформаційні технології і
засоби навчання. – 2009. – No 6. – С. 15–31.
53. Тур О. Документознавча термінологія: проблеми уніфікації та стандартизації : монографія /
О. Тур. – Кременчук : ПП Щербатих, 2018. – 301 с.
54. Харченко С. В. Проблема гармонізації національних та міжнародних стандартів серії
«Інформація та документація» / С. В. Харченко, С. В. Литвинська // Документознавство.
Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19–21 трав. 2009 р.) / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – С. 22–25.
55. Харченко С. В. Проблемні аспекти функціонування стандартів серії «Інформація та
Документація» / С. В. Харченко, С. В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. – 2013. – No 1. – С. 8–16.
56. Хіміч Я. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та
ініціативної діяльності бібліотек: посібник для тренерів за программою підвищення кваліфікації / Я. Хіміч, О. Башун. – Київ : «Самміт-Книга», 2010. – 68 с.
57. Шевченко І. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету
в бібліотеці : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації / І. Шевченко, С. Бойцова. – Київ :
Самміт-книга, 2010. – 65 с.
58. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій :
монографія / Г. В. Шемаєва. – Х. : ХДАК, 2008. – 289 с.
59. Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек /
Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник – 2012. – No 3. – С. 3–7.
60. Шемаєва Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки:
стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. – 2006. – No 4. – С. 21–
25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2006_4_6. – Назва з екрана.
61. Шилюк О. Використання нових технологій у спільній діяльності бібліотек : кооперативний
каталог / О. Шилюк // Бібліотечний форум України. – 2003. – No 1. – С. 14–16.
62. Черниш Н. Основи бібліології : навч. посіб. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 220 с.
63. Ярошенко Т. О. Організація та управління електронними ресурсами в сучасній бібліотеці / Т.
О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – No 3. – C. 13–21.

Силабус:

Завантажити силабус