Інформаційні системи та мережі

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42.5Немає
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424професор Кунанець Н. Е.
532професор Кунанець Н. Е.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424професор Кунанець Н. Е.
532КМБ - 31професор Кунанець Н. Е.

Опис курсу

Мета курсу:

Сформувати термінологічне поле понять «інформаційна систем» та «інформаційна мережа»;  обґрунтувати й узагальнити класифікацію інформаційних систем та топологію мереж; сформувати у студентів систему знань і навичок щодо організації бібліотечних інформаційних систем, практичних навичок роботи із ними, навичок створення баз даних засобами MS Access та з допомогою інших інструментів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

методи збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;

наукові засади організації, модернізації та впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності;

розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи із створення інформаційних систем;

алгоритми оцінювання можливостей застосування новітніх; інформаційних та комунікаційних технологій для вдосконалення процедур виробництва інформаційних продуктів і послуг;

підходи до застосовування сучасних методик і технологій автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів;

технічні характеристики, архітектурні особливості, призначення автоматизованих бібліотечних інформаційних систем;

технології створення, наповнення та забезпечення функціонування веб-сайтів і веб-спільнот у мережі Інтернет;

класифікацію інформаційних систем;

види топології мереж;

особливості різних мережевих протоколів.

вміти:

впроваджувати та використовувати комунікаційні технології у автоматизованих бібліотечних інформаційних системах;

користуватися засобами електронного документообігу;

аналізувати закономірності розвитку інформаційних систем та мереж;

забезпечувати ефективність функціонування документно-комунікаційних систем;

дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань спеціальності;

кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання;

використовувати комунікативні технології для ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва;

впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг з метою  підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ;

формувати бази даних, електронні бібліотеки та архіви;

використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи.

Рекомендована література

  1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
  2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навчальний посібник. / А. М.Воронін, Ю. К.Зіатдінов, А. С. Климова. − Київ : НАУ-друк, 2009. − 136 с.
  3. Морзе Н.В. Інформаційні системи: навч. посібн. / за наук. ред. Н. В. Морзе ; Н.В. Морзе, О.З. Піх. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. – 384 с.
  4. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем : навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
  5. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни “Комп’ютерні засоби в економіці та підприємництві”: навчально-практичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 127 с.
  6. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2010. – 68 с.
  7. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем : навч. Посібник / Береза А. М. – 2-ге видання,перероблене і доповнене – Київ : КНЕУ, 2007. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/2618745/
  8. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посібник / В.М.Гужва – Київ : КНЕУ, 2005. – 400с.
  9. Лазор Я. Поняття та види інформаційних систем [Електронний ресурс] / Я. Лазор. – Режим доступу: http://aphd.ua/publication-146/
  10. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, В. В. Карасюк та ін. ; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 347 с.

Силабус:

Завантажити силабус