Інформаційна аналітика та інформаційне брокерство

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112професор Кунанець Н. Е.КМБ-2м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112КМБ-2мПугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу:

освоєнні методики інформаційно-аналітичної діяльності та технологій інформаційного брокерства.

Завдання дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

теоретичні та методологічні основи інформаційної аналітики;

основні положення управління інформаційними ресурсами;

сутність аналізу інформації та його роль в сучасному суспільстві;

функціональні задачі аналізу інформаційних ресурсів;

особливості інформаційного брокерства;

специфіку формування інформаційного посередництва;

правові аспекти інформаційного брокерства.

вміти:

організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних;

використовувати автоматизовані технології для вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у професійній діяльності;

застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації;

відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів;

здійснювати інформаційний моніторинг;

організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність інформаційних установ;

інтерпретувати інформаційні явища і процеси та формувати професійну світоглядну позицію;

формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.

здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та установах;

здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації;

створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні продукти та послуги;

здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів та послуг;

використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, використання інформаційних ресурсів при аналізі конкурентоспроможності установи.

Рекомендована література

 1. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 5034:2008. – К. : ДержспоживстандартУкраїни, 2009. – III, 38 с. – (Національний стандарт України).
 2. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392-94. – [Чинний від 1995-01-01]. – К. : ДержстандартУкраїни, 1994.- 53 с. – (Державний стандарт України).
 3. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97. – [Чинний від 1998-07-01]. – К. : ДержстандартУкраїни, 1998. – 59 с. – (Державний стандарт України).
 4. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : розпорядження Президента України від 5 травня 2003 р. № 259-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-р#Tex
 5. Про інформаційні агентства : Закон України від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80#Text
 6. Про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері соціального захисту населення : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/3375.html
 7. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text
 8. Про Концепцію національної інформаційної політики : Закон України від 3 квітня 2003 р. № 687-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-15#Text
 9. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст. 345.
 10. Про Національну программу інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 p. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27-28. – Ст. 182.
 11. Формування та функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування : Проект Концепції [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://pidru4niki.com/1031062453915/informatika/integrovana_informatsiyno-analitichna_sistema_proekt_kontseptsiya
 12. Аналітика, експертиза, прогнозування / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, М. А. Ожеван, О. В. Зернецька, І. А. Валевська; ред.: Є. А. Макаренко. – Київ: Наук-вид. центр “Наша культура і наука”, 2003. – 614 c.
 13. Баронін A.C. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: курс лекцій / A.C. Баронін. – К., 2005. – 128 с.
 14. Бессарабов В. І.Універсальна система управління навчальними ресурсами науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА” / В. І. Бессарабов // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 38, вип. 6. – С. 162–169.
 15. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навчальний посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. − Київ : НАУ-друк, 2009. − 136 с.
 16. Зарiцький О.Інформаційні технології аналітичної оцінки професійної діяльності. Практичні аспекти інтеграції з системами управління ресурсами підприємства / О. Зарiцький // Технічні науки та технології. – 2017. – № 3. – С. 98–106. 
 17. Зибін С. В.Кількісна оптимізація ресурсів інформаційної системи для ефективної підтримки прийняття рішень  / С.В. Зибін // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2018. – № 1. – С. 134–141.
 18. Каныгин Ю. М. Основы теоретической информатики / Ю.М. Каныгин, Г. И. Калитич. – К. : Наукова думка, 1990. – 232 с.
 19. Кобєлев О.М. Еволюція інформаційно-аналітичних технологій / О.М. Кобєлев // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. Вип. 26. – X. : ХДАК, 2009. – С.108-117.
 20. Лабузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лабузіна. – Київ, 2012. –251 с.
 21. Матвієнко О.В. Основиі нформаційного менеджменту: навч. посібн. / О.В. Матвієнко. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
 22. Морзе Н.В. Інформаційні системи : навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе ; Н.В. Морзе, О.З. Піх. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», 2015. – 384 с.
 23. Новітні інформаційні технології в університетській бібліотеці / Л. Габова та ін. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 17–18.
 24. Оксіюк О. Г.Проблема ефективного використання інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання / О. Г. Оксіюк // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2009. – № 3. – С. 49–52.
 25. Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: навчальний посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 500 с.
 26. Партика О. Р.Механізми розмежування доступу до ресурсів корпоративної інформаційної системи / О. Р. Партика // Моделювання та інформаційні технології. – 2018. – Вип. 83. – С. 208–212. 
 27. Пархоменко О.В. Інформаційна аналітика як складова управління сферою НТД / О. В. Пархоменко // НТІ. – 2004. – № 2. – С. 27-30.
 28. Пасічник Н. Р.Інформаційна технологія формування аналітичних ресурсів сайту / Н. Р. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3. – С. 224–227.
 29. Сілкова Г. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям інформаційноїдіяльності / Г. Сілкова // Вісник книжкової палати. – 2001. – № 2. – С.14-15.
 30. Ступак В. Науково-аналітична діяльність в галузі суспільних наук в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Ступак // Вісник книжкової палати. – 2000. – № 1. – С.21-24.
 31. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність у державному управлінні: технологічний аспект / Ю.П. Сурмі // Актуальні проблеми державного управління. – Д. : ДФ УАДУ, 2000. – Вип. 3 (3). – С. 27-48.
 32. Сурмін Ю.П. Аналітична діяльність: посіб. для аналітика неприбуткової організації / Ю.П. Сурмін. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2002. – 96 с.
 33. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю.П. Сурмін. – К. : Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2006. – 302 с.
 34. Теоретична інформатика: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 1 курсу зі спец. “Документознавство та інформаційна діяльність” / Харк. держ. акад. Культури ; уклад.: Л.Я. Філіпова. – X., 2007. – 40 с.
 35. Туровська Л. Сучасний бібліотекар у системі інформаційних комунікацій наукової бібліотеки / Л. Туровська // Бібліотечний форум України. – 2006.  – №3 (13). – С. 17–19.
 36. Філімончук Т. В.Модифікована інформаційна технологія розподілення завдань на ресурси для систем хмарних обчислень / Т. В. Філімончук, М. О. Волк, М. В. Рісухін, Т. І. Ольшанська, Д. Р. Казьміна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2019. – № 1. – С. 121–129.
 37. Філіпова Л.Я. Інформаційна діяльність як фахова навчальна дисципліна: змістовний аналіз / Л.Я. Філіпова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 2. – С. 29–30.

Силабус:

Завантажити силабус