Професійна етика бібліотечної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Білоусова Р. З.КМБ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМБ-1мБілоусова Р. З.

Опис курсу

Мета курсу – сформувати систему знань та практичних навиків, відповідно до основних принципів діяльності інформаційно-бібліотечних установ у напрямі забезпечення інтелектуальної свободи та доступу до інформації; засвоєння етичних принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності; формуванні навичок організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до інформації; ознайомленні з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

Оволодівши курсом, студенти повинні

 знати:

 • теоретичні основи та визначення базових понять і основних термінів бібліотечної професіології;
 • специфіку розширення функцій бібліотек і проблеми вирішення доступності до інформації та бібліотечних ресурсів в умовах переходу до суспільства знань;
 • сутність бібліотечно-інформаційної політики з огляду на забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації;
 • основи бібліотечної етики та Кодекс етики Української бібліотечної асоціації;
 • сучасні підходи до міжнародного бібліотечного співробітництва на основі принципу вільного доступу та обміну інформацією.

вміти:

 • використовувати спеціальну термінологію в практичній діяльності;
 • застосовувати теоретичні знання при проходженні практичних занять та у майбутній професійній діяльності;
 • використовувати етичні норми в інформаційно-бібліотечній діяльності, забезпечувати конфіденційність щодо інформації, наданої користувачу та його персональних даних.

Рекомендована література

 1. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення [Текст] : (ДСТУ 7448:2013). – Вид. офіц. – Чинний від 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 41 с. – (Інформація та документація) (Національний стандарт України).
 2. Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну свободу, прийнята в Глазго / пер. В.С. Пашкової.  [Електронний ресурс] – Доступ до документу:  http://ula.org.ua/index.php?id=276&L=0.
 3. Декларация о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной свободе, принятая в Глазго / ИФЛА [Электронный ресурс]  – Доступ к документу:  http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-r.pdf.
 4. Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну свободу, прийнята в Глазго / пер. В. С. Пашкової. [Електронний ресурс] – Доступ до документу:  http://ula.org.ua/index.php?id=276&L=0.
 5. Закон України «Про захист суспільної моралі» [Електронний ресурс]. – Доступ до документу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15&p=1298471711638549).
 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами, внесеними Протоколом № 11 ( 994_536 ) [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004.
 7. Маніфест ІФЛА з прозорості, раціонального управління та свободи від корупції (2008 р.) [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://ula.org.ua/index.php?id=276&L=0.
 8. Маніфест ІФЛА про Інтернет / пер. В. С. Пашкової. – 1с. [Електронний ресурс]. – Доступ до документу :http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/tinycontent/index.php?id=17.
 9. Маніфест про демократизацію бібліотек : прийнято учасниками Міжнародної наукової конференції “Бібліотека у демократичному суспільстві”, організованої факультетом бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури та Українською бібліотечною асоціацією. Київ, 23 листопада 1995 р. [Електронний ресурс]. – Доступ до документу:http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/tinycontent/index.php?id=51.
 10. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. No 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1995. – № –С.  45–52;  В  ред.  Закону  No  5461-17  від  12.12.2012. – Режим  доступу  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 11. Про захист персональних даних: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – Ст.481.
 12. Про інформацію: Закон України № 2657-XII від 2.10. 1992 [Електронний ресурс]. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (дата звернення: 18.07.2020).
 13. Про культуру : Закон України від 14 груд. 2010 р. № 2778-17 // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 24. –Ст. 168; В ред. Закону No 5461-17 вiд 12.12.2012. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/2778-17.
 14. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – XXI” : розпорядження Кабінету міністрів України від 23 груд. 2009 р. № 1579-р // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 2. – С. 5–12.
 15. Воскобойнікова-Гузєва О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.
 16. Давидова І.О. Динаміка інноваційної політики бібліотек в умовах ринкових відносин // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х., – 2004. – С.161 – 169.
 17. Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://sasl.at.ua/index/0-54
 18. Інформаційна політика України: європейський контекст : монографія / Л.В.Губерський, Є.Є.Камінський, Є.А.Макаренко та ін. – К. : Либідь, 2007. – 360 с.
 19. Кодекс етики бібліотекаря // Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали. – К., 2010. – С. 48-49.
 20. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність : монографія / Н. Е. Кунанець. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. – 440 с.
 21. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова : Зб. публікацій міжнар. організації «Артикль 19». – К. : Міленіум, 2003. – 140 с.
 22. Ойрашський маніфест: Порядок денний проекту PULMAN для електронної Європи // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках : документи і матеріали. – К. 2005. – С.16-20.
 23. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства // Центри публічного доступу до Інтернету в бібліотеках : документи і матеріали. – К. 2005. – С. 23-32.
 24. Очеретянко В. Заґратована думка : [етапи, форми і методи обмеження інтелектуальної свободи в Україні] / Ін-т історії України НАН України. – К. : Рідний край, 2000. – 150 с.
 25. Пашкова В.С. Використання сучасних інформаційних технологій у публічних бібліотеках України / В.С.Пашкова, І.О. Шевченко, Я.О.Хіміч // Бібл. форум України. – 2009. – № 1. – С. 2–25.
 26. Пашкова В. С. Внесок асоціацій у розробку та удосконалення бібліотечно-інформаційного законодавства, в організацію та управління бібліотечною справою // Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія. – Х. : Акта, 2009. – 336 с.
 27. Пашкова В. С. Загальні тенденції розвитку бібліотеки як соціального інституту в умовах переходу до інформаційного суспільства й актуалізація діяльності бібліотечних асоціацій // Пашкова В. С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія. – Х. : Акта, 2009. – С. 175-189.
 28. Пашкова В.С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: зарубіжний досвід / В.С.Пашкова. – Вид. 2-е доп. – К., 1998. – С. 38-44.
 29. Пашкова В.С., Пашков О.М. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника: посібник для бібліотекарів… / УБА. Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти. Головний тренінговий центр для бібліотекарів. – К., 2013. – 96 с.
 30. Пашкова В. С. Концепція інтелектуальної свободи, вільного й рівноправного доступу до інформації як основа діяльності бібліотечних асоціацій у демократичному суспільстві // Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія. – Х., 2009. – С.189–195.
 31. Пашкова В. С. Концепція інтелектуальної свободи, вільного й рівноправного доступу до інформації як основа діяльності бібліотечних асоціацій у демократичному суспільстві // Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія. – Х., 2009. – С.189–195.
 32. Пашкова В.С. Професійна етика бібліотекаря: роль професійних об’єднань у визначенні соціальної відповідальності та морально-етичних норм професії // Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876-2008. – Х., 2009. – 261 с.
 33. Пашкова В.С. Рівноправний доступ, рівні можливості: еволюція бібліотечного обслуговування громадян із особливими потребами // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – №3. – С. 26–34.
 34. Пашкова В. С. Роль професійних бібліотечних об’єднань у визначенні морально-етичних норм професії / В. С. Пашкова // Державна історична бібліотека України : історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 верес. 2009 р. – К., 2009. – С. 233-237.
 35. Пашкова В.С. Роль бібліотек у розвитку громадянського суспільства // Бібл. форум України. – 2006. – № 1. – С. 14-16.
 36. Пашкова В.С. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006-2009 роках / В. С. Пашкова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 2. – С. 19–25.
 37. Петрухно Ю. Міжособистісні відносини в кодексах бібліотечної етики : міжнародна практика інституалізації // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 1. – С. 22 – 25.
 38. Підсумкові документи Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства: Женева 2003 – Туніс 2005) [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://apitu.org.ua/wsis.
 39. Позиция Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) по обеспечению авторского права в области электронных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. – Доступ к документу: http://archive.ifla.org/III/clm/p1/pos-dig-r.pdf.
 40. Право на приватність: conditio sine qua non / Харків. правозахисна група. – Х. : Фоліо, 2003. – 216 с.
 41. Правове регулювання інформації персонального характеру // Доступ до інформації та електронне врядування / автори-упорядники М.С. Демкова, М.В. Фігель. – К. : Факт, 2004. – С. 36-51.
 42. Свобода інформації. Теорія та практика / Р. Карвер, Л. Гамерер, С. Бучанан, Е. Мугедіні, Є. Захаров ; Харків. правозахисна група. – Х., 2005. – 99 с. [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://eu.prostir.ua/library/1601.html
 43. Спільна заява Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і Міжнародної асоціації видавців (МАВ) про свободу висловлення в INTERNET / Пер. з англ. В.С. Пашкової // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 4. – С. 17.
 44. Турбаніст Т. Бібліотека – трансформація соціальної місії // Світ дитячих бібліотек. – 2007. – № 4. – С. 7–9.
 45. УБА стала членом ІФЛА [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://libinnovate.wordpress.com/2009/06/24/%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%96%D1%84%D0%BB%D0%B0/.
 1. Українська бібліотечна асоціація на Конференції ІФЛА [Електронний ресурс].- Доступ до документу: http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=436.
 2. Цензура [Електронний ресурс ]. – Доступ до документу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0.
 3. Чи можуть співіснувати системи менеджменту цифрових прав і свобода інформації? [Електронний ресурс]. – Доступ до документу:http://www.goethe.de/ins/ua/kie/wis/sbi/urheberrecht/ukhtm.
 4. Ярошенко Т.О. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! // Бібл. форум України. – 2009. – №3. Або: Те саме: [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://idea.com.ua/forum/viewtopic.php?t=810&highlight=n3y2009&sid=4eabadcb83d8dfe838bbb8d9f58b8bd5.

Силабус:

Завантажити силабус