Професійна етика бібліотечної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Колосовська О. М.КМБ - 51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМБ - 51мдоцент Колосовська О. М.

Опис курсу

Мета дисципліни – осмислити бібліотечну професію в світлі суспільних завдань, сформувати розуміння теоретичних основ професійної етики інформаційно-бібліотечного фахівця, навчити етичних принципів бібліотечної професії; виявити сутність та специфіку професійної моралі.

Завдання дисципліни:

  • засвоїти теоретичні основи етики як філософської дисципліни та професійної етики як системи моральних норм і правил;
  • з’ясувати особливості професійної етики працівників інформаційно-бібліотечної сфери;
  • вивчити структуру та змість кодексу етики інформаційно-бібліотечних фахівців;
  • попереджувати та запобігати випадкам порушення принципів професійної етики, передбачувати застережні заходи їх недопущення чи усунення;
  • розширити уявлення про інформаційно-бібліотечну політику держави з огляду на забезпечення інтелектуальної свободи громадян;
  • навчити орієнтуватись у проблемах недопущення цензури в інформаційно-бібліотечній діяльності.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: 1) бібліотечну професіологію; 2) основні складові інформаційно-бібліотечних компетенцій; 3) функції бібліотек у забезпеченні загальнодоступності інформації в умовах інформаційного суспільства;

вміти: 1) використовувати етичні норми в інформаційно-бібліотечній практиці; 2) забезпечувати конфіденційність бібліотечного обслуговування та персональних даних користувача.

 

Змістові модулі:

  1. Теоретичні основи професійної етики
  2. Етичні аспекти професіоналізму бібліотекаря
  3. Норми бібліотечної етики

Рекомендована література

Найменування

навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального

посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування

видавництва,

рік видання

К-сть

примір-

ників

 Професійна етика бібліотечної діяльності Алтухова Г. Профессиональная этика библиотекаря Москва : ИПО Профиздат, 2000 2

віртуальний читальний зал

Алтухова Г. Профессиональная этика библиотекаря Москва : МГУКИ, 2001 2
Алтухова Г. Речевая культура библиотекаря Москва : [б. в.], 2001 1
Архіпова І., Мойсеєнко Н. Імідж бібліотекарів довідкової служби [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/…/0210pr.doc. – Назва з екрана
уклад.: Гриценко О. О.

та ін.

Бібліотекознавство України (1996–2000) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2004 2
Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учеб. пособ. Київ : Кондор, 2004 1
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О.

та ін.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
відп. ред. Жупанський О. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : пер. з нім. Київ : Юніверс, 2002 7

віртуальний читальний зал

Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні : монографія Харків : ХДАК, 2012 2

віртуальний читальний зал

Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
Лозовой В. О.,

Панов М .І., Стасевська О. А.

Етика : навч. посіб. Київ : Юрінком-Інтер, 2002 4
Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова : зб. публікацій Міжнар. організації «Артикль 19» Київ : Міленіум, 2003 1
Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації у бібліотеках: зарубіжний досвід Київ : [б. в.], 1998 2
Пашкова В., Пашков О. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника: посіб. для тренерів за програмою підвищення кваліфікації Київ : Самміт-Книга, 2012  

1

 

упоряд. Політова О. А. Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–2005) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : [НБУВ], 2008 5
уклад. О. Політова Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2006–2010) : наук.-доп. бібліогр. покажч. Київ : Нац. парламентська б-ка України, 2014 віртуальний читальний зал
уклад. Слободяник М. С. , Політова О. А. Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-доп. бібліогр. покажч Київ : НБУВ, 2010 1

віртуальний читальний зал

під заг. ред.

В. Г. Спрінсяна

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів VII Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 11-13 вересня 2014 р.) Одеса : Грінь Д. С., 2014 віртуальний читальний зал
під заг. ред.

В. Г. Спрінсяна

Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 10-12 вересня 2015 р.) Одеса : ФОП-Гаража, 2015 віртуальний читальний зал
Трушина И. А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас. Опыт разных стран Москва : ФАИР, 2008 1

віртуальний читальний зал

Хіміч Я., Башун О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2010 1

віртуальний читальний зал

Хіміч Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за програм. підвищ. кваліфікації Київ : Самміт-книга, 2012 віртуальний читальний зал
Чачко А. С. Библиотечный специалист: особенности труда и профессионализации Київ : Наук. думка, 1984 1