Історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116ArrayКМА-11, КМБ - 11, КМД-11, КМО-11, КМХ-11, КМТ-11

Опис курсу

Мета курсу: поглиблення знань в галузі вітчизняної історії, зокрема закономірностей виникнення і розвитку української нації та державності на території України, найсуттєвіших здобутків  культури українського народу, його місця та ролі у контексті світової цивілізації. Набуті знання допоможуть студентам краще орієнтуватися у сучасних суспільно-політичних процесах, що відбуваються в Україні та адекватно визначати у них своє місце, сприятимуть формуванню політичної культури й гуманітарних цінностей.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:

Перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель.

Вміти:

 • Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного руху.
 • Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.
 • Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах, форми та засади функціонування української державності.
 • Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі.
 • Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.
 • Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.
 • Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності минулого з сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.
 • Аналізувати економічну, політичну та культурну активність інших етносів/націй на території України; характеризувати міжнаціональні відносини та наводити приклади взаємодії між українським та іншими національними рухами на території України.
 • Визначати місце та роль українців у складі Речі Посполитої, Російської імперії, Австрійської (Австро-Угорської) монархії, Радянського Союзу та інших політичних утворень, наводити приклади українського вкладу в буття цих держав.
 • Визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.
 • Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).
 • Критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.

Рекомендована література

 1. Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів.  ̶  Київ,Чернівці,2008.
 2. Бойко О. Історія України.  ̶  Київ, 1999.
 3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ ̶ ХХ ст. 2 ̶ е видання. ̶  Київ, 2000.
 4. Грушевський М. Ілюстрована історія України.  ̶  Київ, 1990.
 5. Грушевський М. Історія України ̶ Руси: В 11т., 12 кн.  ̶  Київ, 1991 ̶ 1999.
 6. Грушевський М. Новий період історії України.  ̶ Київ, 1992.
 7. Грушевский М. Очерк истории украинского народа.  Київ, 1990.
 8. Дорошенко Д. Нарис історії України.  ̶ Львів, 1991.
 9. Історія українського селянства: Нариси в 2 ̶ х томах / Відп. ред. В. А. Смолій. ̶  Київ, 2006. ̶  Том 1 ̶ 2.
 10. Історія України в особах: IX ̶ XVIII ст.  ̶  Київ, 1993.
 11. Історія України в особах: XIX ̶ XX ст.  ̶  Київ,1995.
 12. Історія України/Керівник авт. кол. Ю.Зайцев.  ̶  Львів, 1996.
 13. Історія України: нове бачення: У 2 т. /Під ред. В.Смолія.  ̶  Київ,1995.
 14. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. ̶  Київ,2001.
 15. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. ̶  Київ, 2008.
 16. Історія України /Кер. авт. кол. Ю.Зайцев.- Львів,1996.
 17. Історія України в особах: IX-XVIII ст. – К., 1993.
 18. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. Навчальний посібник.-К.,2006.
 19. Полонська-Василенко Н. Історія України. – Т.1.-К.,1992.
 20. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Вид. 3-тє, перероблене та розширене: Київ: Критика, 2006.

Силабус:

Завантажити силабус