Інформаційно-бібліографічне забезпечення гуманітарних наук

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1112Седляр О. В.КМБ-2м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112КМБ-2мСедляр О. В.

Опис курсу

Мета курсу – розглянути особливості інформаційних потреб та пошуку інформації для науковців-гуманітаріїв; розглянути види інформаційних документів та специфіку роботи з ними; показати в цілому організацію інформаційно-бібліографічного забезпечення наукової роботи українських бібліотеках за час від Другої світової війни до наших днів; на прикладі окремих бібліотек (зокрема, Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) продемонструвати взаємозв’язок роботи бібліотеки як інформаційного центру та університету в цілому як потужної освітньої та наукової інституції.

Завдання – досягти належного рівня знань у студентів щодо організації інформаційно-бібліографічного забезпечення гуманітарних наук у сучасних бібліотеках.

У результаті оволодіння матеріалом дисципліни студент повинен знати:

– про методи і засоби переробки інформації; феномен інформації в гуманітарних науках, її різновиди, структуру та властивості;

– про джерела інформації, їх види та особливості їх пошуку та опрацювання;

– організацію інформаційно-бібліографічного забезпечення наукової роботи в українських бібліотеках;

– функціонування сучасних бібліотек в Україні як інформаційних центрів, їх характерні риси та перспективи розвитку.

уміти:

– застосовувати системно-інформаційний підхід до аналізу гуманітарних досліджень;

– здійснювати відбір потрібних документів в інформаційних системах; володіти аналізом функціонуючих документних потоків з гуманітарних питань;

– здійснювати обмін інформацією відповідно до комунікативних потреб користувача;

– мати навички дослідження інформаційних джерел; вироблення стратегій пошуку; вибору оптимальних процесів у переробці інформації відповідно до поставлених завдань;

– систематизувати гуманітарну інформацію відповідно до галузі знань, забезпечення ефективність її використання;

– здійснювати пошук гуманітарної інформації у документно-інформаційних системах, в тому числі в мережі Інтернет.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Наукова інформація: загальна характеристика.
  2. Інформаційно-бібліографічна діяльність наукових бібліотек України: історичний аспект.
  3. Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукової роботи у сучасних бібліотеках.

Рекомендована література

Автор підручника

(навчального

посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування

видавництва,

рік видання

К-сть

примір-

ників

Використання документально-інформаційних ресурсів у інформаційному забезпеченні користувачів (з досвіду роботи  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.lib.if.ua/publish2008/1221216205.html. –  Назва з екрана.
Гордукалова Г. Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://elibrary.spbguki.ru/578139/view. – Назва з екрана.

[Б. м.] : [б. в.], 2000

 

Гольденберг Л.І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. – Київ : Вища шк., 1977 7
Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О.

та ін.

Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016 50
Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) [Електронний ресурс]: [моногр.]. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf. – Назва з екрана. Київ : НБУВ, 2013 2
Жданова Р. С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики 1990 – 2002 Київ : [б. в.], 2004 3
Животовська В. Бібліотечно-інформаційні послуги та продукти в контексті взаємодії бібліотеки і користувача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dilovod.com.ua/publ/statti/bibliotechno_informacijni_poslugi_tа_produkti/4-1-0-572. – Назва з екрана.
Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці : з чого почати? [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2452. –  Назва з екрана.

Київ : [Самміт-книга], 2013 віртуальний читальний зал
Інформаційно-бібліографічна робота публічної бібліотеки [Електронний ресурс] : метод.  рекомендації. — Режим доступу:

http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000182.pdf. –  Назва з екрана.

Харків : ХОУНБ, 2015

 

Крохмальний Р., Демчук Н., Хамула О.

та ін.

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013 30
Кукарін О. Б.

 

Електронний документообіг та захист інформації [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Режим доступу:

http://academy.gov.ua/infpol/pages/dop/2/files/dcc74a43-a939-4314-8f50-f6b1e80cf498.pdf. –  Назва з екрана.

Київ : НАДУ, 2015
Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів : підручник Київ : Вікар, 2003

 

 

2

Онищенко О. С., Дубровіна, Л. А.,

Горовий В. М.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Електронний ресурс] : монографія. — Режим доступу:

http://www.nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf. –  Назва з екрана

 

Київ : НБУВ, 2011

 

 

2

Рева Н.  М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства на Україні : навч. посіб. для вузів із спец. “Бібліотекознавство і бібліографія” Київ : Вища шк., 1992 4
Складання бібліографічних посібників :  інформ.-метод. матеріали [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.nplu.org/resourses/nashi_vydannya/Skladannya.pdf. –  Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2015. – 80 с.
Сокальський О. С., Тамм Є. П., Туров В. М.
Бібліотечні фонди і каталоги: посіб. для культ.-освітніх училищ
Харків : Ред.-видав. відділ Кн. палати УРСР, 1966  

1

Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE. –  Назва з екрана. Київ : НБУВ, 2002 віртуальний читальний зал
Створення та опрацювання баз даних. Ч. 2 : Метод. посіб. для практичних та лабораторних занять з дисципліни “Створення та опрацювання баз даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_540_46369828.pdf. –  Назва з екрана.
Створення та використання електронних ресурсів в університетах України : за результатами дослідження [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1250. –  Назва з екрана.

Київ : [Видав.-поліграф. центр НаУКМА], 2012
Технологічні аспекти обслуговування користувачів : метод. рекомендації [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.ounb.km.ua/biblio/actual_tech_aspect.pdf. –  Назва з екрана.

Київ : [б. в.], 2015
Чуканова С. О. Використання бібліотечно-інформаційних ресурсів майбутніми вченими-гуманітаріями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1674/1/Chukanova-Vykorst_bibl_inform_resursiv.pdf.  –  Назва з екрана.
 

Швецова-Водка Г. М.

Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика [Електронний ресурс]: навч. посіб. – Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Foa.elibukr.org%2Fbitstream%2F1984%.doc. – Назва з екрану.

 

Рівне : РДГУ, 2000

віртуальний читальний зал
Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство : основи теорії бібліографії Рівне : [б. в.], 1995 2
Ярошенко Т. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6639. – Назва з екрана Київ : Знання, 2010 2