Основи книговидавництва і поліграфічної справи

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ArrayКМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМБ - 41

Опис курсу

Мета курсу
сформувати загальний комплекс теоретичних і практичних знань із основ видавничої справи, необхідних для підготовки до друку різних видів видань і для реалізації відповідних виконавських та управлінських функцій через вивчення основ видавничо-поліграфічних технологій та обладнання, тенденцій і проблем організації сучасної видавничої системи в Україні і світі, взаємовідносин видавця з поліграфістами та реалізаторами друкованих видань, видавця і читача.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основи видавничо-поліграфічних технологій та обладнання;
структуру видавництв і видавничих організацій в Україні та світі;
типологію видів видавничої продукції за головними критеріями;
особливості створення оригінал-макетів;
засади функціонування системи розповсюдження, продажу друкованих видань в Україні та світі;
вміти:
застосовувати основні положення законодавчих актів щодо видавничої справи у діяльності видавця;
аналізувати тематику, мову та географію випуску різних видань;
відрізняти типии сучасних видавництв і видавничих підрозділів, типии та види видань;
визначити основні елементи матеріальної конструкції книжкового видання;

Рекомендована література

1. Барановський І.В. Поліграфічна переробка образотворчої інформації / І.В. Барановський, Ю.П. Яхимович. – К., Львів, 1999. – 400 с.
2. Богданець Н. Ми започаткували форум електронної книги в Україні – E-BOOKFORUM / М. Богданець // Маркетинг в Україні. – 2016. – No 1–2. – С. 74–76.
3. Богун Н. Електронна книга в бібліотечних колекціях / Н. Богун // Бібліотечна планета. – 2016. – No 2. – С. 22–24.
4. Бондар Ю.В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю.В Бондар, М.Ф. Головатий, М.І. Сенченко. – К. : Вид.дім. « Персонал», 2010.
5. Боднар І.О. Методика вибору елементів програмного комплексу для створення й обробки мультимедійного видання / І.О. Бондар, І.О. Хорошевський // Квалілогія книги: Збірник наукових праць. – 2010. – No 1. – С. 4–12.
6. Бублик В. Віртуальне електронне видавництво : проблеми і перспективи / В. Бублик, О. Олецький // Видавнича галузь і кадри : досягнення, проблеми, перспективи : наук-техн. збірник. – Львів : Аз-Арт, 2002. – С. 177–180.
7. Видавнича справа і редагування в Україні : постаті і джерела ( ХІХ–перша третинаХХст.) / за ред Н. Зелінської. – Львів : Світ, 2003. – 612 с.
8. Владімірська Р.Л. Електронна книга в системі соціальних комунікацій : досвід окремих проектів / Р.Л. Владімірська // Поліграфія і видавнича справа . – Львів, 2012. – No 4. – С. 29–33.
9. Власов П. Книга друкована і книга електронна : розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. – 2013. – No 3. – С. 16–22.
10. Влащенко Л. Технологія створення колекції повнотекстових електронних видань у бібліотеках / Л. Влащенко та ін. // Бібліотечний форум України . – 2005. – No 4. – С. 26–30.
11. Гавенко С. Конструкція киги : навчальний посібник / С. Гавенко, Л. Кулік, М. Мартинюк. – Львів : Фенікс, 1999. – 134с.
12. Гавенко С. Ф. Принципи моделювання технічних систем у поліграфії / С.Ф. Гавенко, С.М. Гунько. – Львів : Манускрипт, 1996. – 134 с.
13. Гавенко С. , Мельников О. Оцінка якості поліграфічної продукції : навчальний посібник / С. Гавенко, О. Мельников. – Львів : Афіша, 2000. –118 с.
14. Гілета І.В. Моделіприйняттярішень у процесіпроектуванняелектронноговидання / І.В. Гілета // Поліграфія і видавнича справа . – Львів, 2015. – No1(69). – С.77-83
15. Гунько С.М. Основи поліграфії : додрукарські процеси : навчальний посібник / С.М. Гунько. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 159 с.
16. Дідусь С.П. Критерії читабельності текстів електронних видань / С.П. Дідусь // Наукові записки: наук.-техн. збірник. – Львів : УАД, 2010. – No 2. – С. 71–74.
17. Дорош А.К . Системотехніка комп’ютеризованих видавничих систем / А.К. Дорош, В.І. Хом’яков. – К. : Політехніка, 2002. – 144 с.
18. Дурняк Б.В. Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції: статистично-графічний огляд / Б.В. Дурняк, А.М. Штангрет, О.В. Медьников. – Львів : УАД, 2006. – 274 с.
19. Дурняк Б.В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні / Б.В. Дурняк. – Львів : Укр. акад. дркарства, 2009
20. Дурняк Б.В. Пристрої та системи цифрового друку : навчальний посібник / Б.В. Дурняк, І.Т. Стрепко, Г.Н. Тітов. – Львів : Фенікс, 2002. – 106 с.
21. Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема. – 2016. – No 8. – С. 17–20.
22. Зайцева С. Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві / С.Зайцева // Вісник Книжкової палати. – 2015. – С. 11–13.
23. Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко. – Львів : « Центр Європи», 2000. – 222с.
24. Зелінська Н.В. Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства : збірник наукових праць кафедри вид. – справи і редагування УАД / Н.В. Зелінська. – Львів : Фенікс, 1998. – Вип. 2. – 186 с.
25. Зелінська Н.В. Наукове книговидання в Україні : історія та сучасний стан : навчальний посібник для вузів / Н.В. Зелінська. – Львів : Світ, 2002. – 287 с.
26. Ісаєвич Я.Д. Українське книговидання / Я.Д. Ісаєвич. – Львів, 2002.
27. Каїді В. До питання розвитку електронного книговидання за кордоном / В. Каїді // Вісник Книжкової палати. – 2013. – No 11. – С. 6–10.
28. Кокодинська О.З. Електронна книга та методи її просування в Інтернеті / О.З. Кокодинська // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 327–337.
29. Лазаренко Е.Т. Як вибрати технологію та устаткування для міні- друкарні / Е.Т. Лазаренко, Ю.П. Рак та ін. – Львів : Мета, 1999. – 224 с.
30. Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : підруч./ О.В. Мельников. – Львів : УАД, 2007. – 388 с.
31. Овчінніков В.С. Історія Книги / В.С. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с.
32. Огієнко І.І. Історія українського друкарства / І.І. Огієнко. – К. : Либідь, 1994. – 445 с.
33. Огар Е.І. Словник-довідник з видавничої справи / Е.І. Огар. – Львів : Палітра
друку, 2002. – 264 с.
34. Петяк Ю.Ф. Визначення терміну «електронні видання» / Ю.Ф.Питяк // Поліграфія і видавнича справа. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 184–187.
35. Пілат О. Становище електронних видань у сучасному медіасвіті з погляду регламентації / О. Пілат // Комп’ютерні технології друкарства : Зб. наук. праць. – 2010. – No 23. – С. 173–182.
36. Ратушняк Ю.В. Класифікація електоронних видань для планшетних комп’ютерів / Ю.В.Ратушняк // Наукові записки. – Львів, 2012. – No 4. – С. 165–176.

37. Реалії та перспективи українського книжкового ринку : (про інформаційний маркетинг і не лише про нього ) : збірник статей і матеріалів Круглого столу «Розвиток інформаційного маркетингу на книжковому ринку України» / упоряд. Е. Огар. – Львів : Аз-Арт,1997. – 144 с.

38. Різун В. Літературне редагування: підручник / В. Різун. – К. : Либідь,1996. – 237 с.
39. Сава В. У. Основи техніки творення книги / В. У. Сава. – Львів : Каменяр, 2000. – 135 с.
40. Серажим К.С. Текстознавство : підручник / К.С. Серажим. – Вид.-полігр. центр « Київський універсмтет», 2008.
41. Татарінова Л. Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року/ Л. Татарінова // Вісник Книжкової палати. – 2020. – No 5. – С. 27–30.
42. Ткачук М.П. Трафаретний друк / М.П. Ткачук. – К. : Хагар, 2000. – 264 с.
43. Теремко В.І. Видавничий маркетинг / В.І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 271 с.
44. Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу / В.І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 136 с.
45. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця / М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.
46. Хом’яков В. Електронний папір та електронна книга / В. Хом’яков , В. Мартинюк // Друкарство. – 2000. – No 11–12. – С. 14–15.
47. Шовгенюк М.В. Ввід і вивід зображень в комп’ютерних видавничих системах / М.В. Шовгенюк та ін. – Львів,1996. – 144с.
48. Шпак В.І. Видавничий бізнес. Теорія і практика / В.І. Шпак. – К. : УВПК «ЕксОб», 2010.
49. Українське законодавство: Засоби масової інформації. – К. : ІRTXY-Медіа, 2004
50. Ярема С.М. Технічне редагування / С.М. Ярема. – К. : Україна, , 2003. – 290 с.
51. Ярема С.М. Флексографія. Обладнання, технологія / С.М. Ярема. – К. : Либідь, 1998. – 308 с.

Силабус:

Завантажити силабус