Практика книжкового пам’ятникознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532ArrayКМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМБ - 31

Опис курсу

Книжкове пам’яткознавство – комплексна наукова дисципліна, що поєднує здобутки та методи історичної науки, пам’якознавства, книгознавства, історії книги, бібліотекознавства, мистецтвознавства, музеєзнавства та інших наук , а також теоретичні основи реставрації та консервації книжкових пам’яток.

Об’єктом його дослідження виступають книжкові пам’ятки, які відбираються для особливого, довічного зберігання й дослідження за поєднанням критеріїв цінності та рідкісності. Книжковими пам’ятками вважаються рукописні книги, стародруки та рідкісні й цінні видання 19-20 століть , які є духовною скарбницею людства, його колективною пам’яттю. Вони мають наукову, історичну, духовну та матеріальну цінність.

Мета курсу
Надати студентам знання про книжкове пам’яткознавство як наукову дисципліну, вивчити базові поняття книжкового пам’яткознавства, міжнародні та вітчизняні програми збереження і вивчення книжкових пам’яток, з’ясувати концепції створення відділів рідкісних книг у бібліотеках, охарактеризувати колекції книжкових пам’яток головних бібліотек України, окреслити спектр проблем щодо обліку, опису, реставрації, опрацювання книжкових пам’яток.
Завдання курсу:
– ознайомити з основними поняттями і термінами книжкового пам’яткознавства;
– визначити роль книжкових пам’яток у духовній культурі нації;
– розглянути головні українські бібліотечні фонди книжкових пам’яток;
– вісвітлити принципи збереження та реставрації книжкових пам’яток;
– визначити державну та міжнародну політику у сфері реставрації та охорони книжкових пам’яток.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: базові поняття книжкового пам’яткознавства, головні українські фонди книжкових пам’яток, особливості обліку, опису, зберегання, реставрації та охорони книжкових пам’яток;
вміти: послуговуватись термінологічною системою книжкового пам’яткознавства, аналізувати здобутий бібліотечними працівниками досвід роботи з книжковими пам’ятками.

Рекомендована література

1. Боброва М.І. До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М.І. Боброва, І.І. Кононенко // Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ. – 2000. – Вип. 4. – С. 365–370.
2. Боднар М.П. Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння / Н.П. Боднар, Г.І.Ковальчук // Наукові праці НБУВ. – 2000. – Вип. 4. – С. 207–214.
3. Гальченко О.М. Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг/ О.М. Гальченко// Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів . – Київ, 1993. – Вип.1. – С. 172–176.
4. Греськів Є. Основні реставраційні напрями для продовження життя пам’яток писемності та друку / Є. Греськів, І. Пігель, А. Гринів// Бібліотеки на західноукраїнських землях ХYІІІ–ХХст.: доповіді та повідомлення другої наукової конференції (Львів, 29–30 жовтня 2004р.). – 2006. – С. 130–133.

5. Дубровіна Л.А. Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах / Л.А. Дубровіна, Л.Й. Костенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів . – Київ. – 1993. – Вип. 1. – С. 189–200.
6. Дубровіна Л.А. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопис / Л.А. Дубровіна, О.М. Гальченко. – К.,1992. – 154 с.
7. Гнатенко Л. Слов’янська кирилична рукописна книга ХYст. З фондів Інституту рукопису імені В.І. Вернадського : каталог / Л. Гнатенко. – К., 2003. – 193 с.
8. Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва : Українська рукописна книга / Я.П. Запаско. – Львів, 1995. – 480 с.
9. Запаско Я. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко. – Львів : «Центр Європи», 2000. – 222 с.
10. Зубкова М.Н. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об’єкт дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / Н.М. Зубкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –2007. – No4. – С. 10–15.
11. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у львівських збірках (1574–1800) / уклав Ф.П. Максименко. – Львів, 975. – 128 с.
12. Ковальчук Г. Генеза поняття «рідкісна книга» в західноукраїнській науці / Г. Ковальчук // Записки ЛНБ ім. В.Стефаника. – Львів, 2004. – Вип.12. – С. 3–16.
13. Ковальчук Г. Державний реєстр книжкових пам’яток України і український бібліографічний репертуар: питання співвідношення / Г.Ковальчук // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 306–314.
14. Ковальчук Г.І. Вивчаємо та популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів/ Г.І.Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2004. – No 4. – С. 15–17.
15. Ковальчук Г.І. Від « рідкісних книжок» до « книжкових пам’яток»: еволюція термінів і понять/ Г.І. Ковальчук // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки , освіти, практики : Зб. матеріалів міжнар.наук. – практ.конф. – Київ, 2004. – С. 24–26.
16. Ковальчук Г.І. Відділи стародруків та рідкісних видань наукових бібліотек: історія та концепція створення/ Г.І.Ковальчук // Історія наукових бібліотек у контексті історії, культури, освіти Україні : Матеріали наук. – практ. конф. (14–15 жовтня 1999р.). – Київ,1999. – С. 74–80.
17. Ковальчук Г.І. Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних виданнь Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського/ Г.І.Ковальчук // Рукописна та книжкова спадщина. – Київ., 2000. – Вип. 5. – С. 3–15.
18. Ковальчук Г.І. Деякі питання оцінки книжкових пам’яток / Г.І. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2004. – No 2. – С. 6–11.
19. Ковальчук Г.І. Збереження книжкових пам’яток / Г.І. Ковальчук // Наукові праці НБУВ. – Київ, 2001. – Вип.7. – С. 44–49.
20. Ковальчук Г.І. Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам’яток / Г.І. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2003. – No 3. – С. 14–37.
21. Ковальчук Г.І. Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового оцифровування / Г.І. Ковальчук / Наукові праці НБУВ. – Київ : НБУВ, 2010. – Вип. 28. – С. 141–147.
22. Ковальчук Г.І. Книжкові пам’ятки в бібліотечних фондах : критерії відбору та визначення // Бібліотечна планета / Г.І. Ковальчук. – 2001. – No 2. – С.1–5.
23. Ковальчук Г.І. Правове поле України щодо роботи з книжковими пам’ятками / Г.І. Ковальчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.. – 2004. – No 1. – С. 50–57.
24. Ковальчук Г.І. Принципи бібліографування книжкових пам’яток / Г.І. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2003. – No 1. – С. 13–19.
25. Ковальчук Г.І. Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам’яток України / Г.І. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2002. – No 6. – С. 39–43.
26. Колосовська О.М. З історії формування та дослідження фондів стародрукованих і рідкісних видань ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / О.М. Колосовська // Наукова бібліотека в сучасному суспільстві : історія, проблеми, перспективи : До 185- річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету ім.І.Мечнікова : Зб.статтей. – Одесса, 2003. – С. 75–86.
27. Лосієвський І.Я. Відділ рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : історія і сучасність / І.Я. Лосієвський // Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України : проблем формування, збереження, розкриття: Матер. наук. – практ. конф., присвяченої присвяченої 100-чю відділу рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В.Г. Короленка. – Харків, 2003. – С. 22–33.
28. Методичні матеріали з питань організації роботи з колекціями , особовими бібліотеками та книжковими зібраннями в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України: Додаток 1// Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи НАН України: Зб. док.і матер. – К. : НБУВ, 2000. – С. 62–63.
29. Миклушка І. Створення мультимедійного електронного каталогу « Стародруки ХY-ХYIIIст. у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України»/ І.Миклушка // Видавнича галузь і кадри : досягнення. Проблеми, перспективи : Наук. -техн. збірн. – Львів : Аз-Арт, 2002. – С. 191–193.
30. Михальчук М. Художник і мініатюрна книга / М. Михальчук // Бібліотечний вісник. – 1995. – No 4. – С. 33–40.
31. Муха Л. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання : паспортизація фондів (для державного реєстру національного культурного надбання України) / Л.Муха // Бібліотечний вісник. – 1997. – No 3. – С. 3–7.
32. Муха Л. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / Л. Муха. – К., 1997. – 52 с.
33. Петров С.О. Гражданське книгодрукування на Україні ( ХYIII- середина ХІХ ст.) / С.О. Петров // Книга і друкарство на Україні. – К., 1965. – С.108–127.
34. Трегуб Л.М. Документальні ресурси 18-поч. 20 ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гмирьова / Л.М. Трегуб // Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2007. – Вип.12. – С. 391–399.
35. Франчук Є.І. Еволюція поняття «книга» як об’єкта книгознавства та джерелознавства / Є.І.Франчук // Український археографічний щорічник : Нова серія. – Вип. 3/4. Український археографічний збірник. – Т. 6/7. – К.,1999. –С. 395–399.
36. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х–ХVIIIст. / В. Фрис. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2003. – 188 с.
37. Ціборовська-Римарович І.О. Книжковий фонд відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень / І.О. Ціборовська-Римарович // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Київ, 2007. – Вип.12. – С. 52–69.

Силабус:

Завантажити силабус