Історія бібліотечної справи зарубіжних країн

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Демчук Н. Р.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 31доцент Демчук Н. Р.
228КМБ - 31доцент Демчук Н. Р.

Опис курсу

Розвиток бібліотеки як одного із найважливіших суспільних інститутів передбачає окремі етапи, що закономірно продовжують та дієво трансформують попередню традицію у ставленні до книги як основного носія інформації та незаперечної матеріальної цінності й феномена в історії людства. Хронологія предмета окреслює не лише періодичність процесу, але й і спеціально його системність і цілісність.

Курс „Історія бібліотечної справи зарубіжних країн”, згідно із навчальними планами, викладають у 1–2 семестрі I курсу. Відповідно, дисципліна дає загальне уявлення про основні етапи розвитку бібліотечної справи на прикладі розвитку галузі окремих країн чи групи країн, для яких характерні певні спільні процеси у царині бібліотечної теорії та практики. Курс не має на меті спеціально й докладно висвітлювати історію таких окремих питань бібліотечної справи, як принципи та засади комплектування та правила організації книжкових фондів, провідні каталогізаційні та класифікаційні системи, бібліотечні технології та механізми,  бібліографічна діяльність бібліотек тощо, що є предметом окремих розділів навчальної дисципліни „Бібліотекознавство”. Натомість окремі відомості про зазначені теоретичні питання присутні як складові етапи загального історичного процесу поступу бібліотеки від первісно синкретичної до поліфункціональної та багаторівневої інформаційної системи.

Вивчення історії бібліотечної справи базується на тлумаченні цього процесу як частини світової історії загалом та культури зокрема, що окреслена певними культурно-історичними, суспільними течіями та напрямами. Відтак, розуміння його закономірностей та мотиваційних механізмів передбачає знання загальних світових історичних тенденцій, засад і механізмів розвитку світової культури, що, власне, вплинули на еволюцію й утвердження книгозбірні як значущого соціального інституту. Етапи становлення та розвитку окремих видів бібліотек і відповідної професійної діяльності розглядають як етапи галузевої професіоналізації. Джерельна база – сукупність історико-бібліотечних наукових досліджень.

Особливу увагу у процесі викладання курсу зосереджено на персональному внеску визначних суспільних діячів у становлення та розвиток окремих світових книгозбірень, бібліотечних організацій та об’єднань, позаяк як немає особистості поза історією, так немає й історії поза особистістю.

Проведення практично-семінарських занять передбачає самостійну підготовку студентів й обговорення у групах рефератів та есе, а також виконання навчального проекту (тезауруса книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих термінів), оскільки заняття проводять за інтерактивною методикою.

Матеріал курсу розподілено на вісім модулі, які містять окремі теми.

МЕТА –  виявити передумови, засади, закономірності та основні етапи виникнення, розвитку та діяльності бібліотеки як соціального інституту, а також завдання і пріоритетні структурно-типологічні характеристики бібліотечних систем і професійних об’єднань галузі зарубіжних країн; відтворити еволюцію форм організації та використання інформації, транскрибованої у документах різних типів, у фондах наукових, національних, публічних  книгозбірень; з’ясувати й окреслити персональний внесок суспільних діячів у розвиток бібліотечної справи зарубіжжя.

 

У процесі вивчення курсу “Історія бібліотечної справи зарубіжних країн” студенти оволодівають знаннями про:

–    роль і значення суспільно-історичних етапів для розвитку бібліотечної справи;

–    закономірності та особливості становлення, основні періоди розвитку національних, наукових, спеціальних, публічних бібліотек зарубіжних країн;

–    принципи державної політики країн Європи та Америки у царині бібліотечної справи основних історичних періодів;

–    глобалізаційно-корпоративні законодавчі ініціативи в області теорії та практики бібліотечної справи;

–    засади створення та функціонування професійних об’єднань бібліотекарів окремої держави, міжнародних бібліотечних організацій та установ;

–    внесок провідних суспільних діячів у становлення та розвиток бібліотечної справи регіону, держави на рівні світового професійного товариства;

–    логіку і методи історико-бібліотечних досліджень.

            Вивчення курсу передбачає набуття бакалаврами умінь:

–      характеризувати основні історичні періоди становлення та розвитку бібліотеки як соціального інституту на прикладі книгозбірень певного виду, певної країни чи групи країн;

–    аргументувати на підставі конкретного джерельного матеріалу еволюцію розвитку бібліотеки від установи синкретичного характеру до поліфункціонального інформаційного центру;

–    узагальнювати досвід у царині бібліотечної справи окремих держав з огляду на пріоритетні напрями розвитку;

–    визначати роль суспільних діячів та їх професійних об’єднань у загальному історичному процесі становлення бібліотечної теорії та практики;

–    виокремлювати етапи бібліотечної професіоналізації за досвідом окремих країн певного історичного періоду;

–    аналізувати й застосовувати методи історико-бібліотечних досліджень для структурно-типологічної характеристики книгозбірень певної країни чи групи країн.

Рекомендована література

 1. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России : в 2 ч. /
  К. И. Абрамов. – М. : Книга, 2000–2001.
 2. Амбарцумян З. Н. Мелвилл Дьюи / З. Н. Амбарцумян // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1966. – Вып. 18. – С. 35–50.
 3. Англо-русский словарь по библиотечно-информационной деятельности / рук. проэкта Дж. Ричардсон ; под ред. В. В. Зверевича ; предисл. Э. Р. Сукиасяна. – СПб., 2005. – 272 с. – ISBN 5-93913-0836.
 4. Арабская письменность и книга // Очерки арабской культуры V–XV вв. –
  М. : Книга, 1982. – С. 215–286.
 5. Ашаренкова Н. З історії формування публічних бібліотек у Великій Британії
  (XIX–XX ст.) / Н. Ашаренкова // Бібліотечна планета. – 2003. – № 2. – C. 21–24.
 6. Балдина И. В. Библиотека Британского музея / И. В. Балдина // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1962. – Вып. 10. – С. 87–100.
 7. Балика Д. Бібліотека в минулому : культурно-історичний нарис /
  Д. Балика. – К. : Державне вид-во України, 1925. – 116 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства за редакцією Ю. О. Меженка ; Вип. 3).
 8. Баренбаум И. Е. Всеобщая история книги : в 3 т. : учебное пособие /
  И. Е. Баренбаум, И. А. Шомракова. – [б. м. : б. и.], 1996.
 9. Баррет Д. Провідна роль бібліотеки Конгресу в системі бібліотек США /
  Д. Баррет // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 6. – С. 30–32.
 10. Башут О. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О. Башут. –
  К. : Нора-Друк, 2004. – 56 с.
 11. Бейліс Л. Бібліотеці Конгресу – 200 років / Л. Бейліс, Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 34–36.
 12. Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и Возрождения о книге, чтении, библиофильстве / сост. В. А. Эльфова. – М. : Книга, 1985. – 245 с.
 13. Библиотека для гурманов // Вокруг света. – 2005. – № 12. – С. 22 : фото
 14. Библиотеки в американской системе ценностей // Библиотека и закон : справочник. – 2000. – Вып. 9. – С. 301.
 15. Библиотеки за рубежом : сб. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им.
  М. И. Рудомино. – М. : Рудомино, 1998. – 247 с.
 16. Библиотеки за рубежом : сб. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им.
  М. И. Рудомино. – М. : Рудомино, 2001. – 200 с.
 17. Гиляревский Р. С. Библиотеки и библиотечное дело США : комплексный подход / Р. С. Гиляревский, Ю. П. Нюкша, Б. П. Каневский ; под ред. В. В. Попова. – М. : Научно-производственное предприятие “Информ-Система”, 1992. – 296 с. :
  20 ил.
 18. Библиотечное дело в период НЭПа (1921–1929) : сборник науч. трудов : в 2 ч. – М. : ГБЛ, 1991.
 19. Библиотечное дело в странах Азии, Африки и Латинской Америки : сборник переводов статей. – М. : Книга, 1972. – 160 с.
 20. Библиотечное дело времен холодной войны: деятельность советских и американских библиотек в поддержку национальной внешней политики, 1946–1991 // История библиотек: исследования, материалы, документы / сост.: И. Г. Матвеева, Б.Ф. Володин ; РНБ. – СПб., 2000. – Вып. 3. –
  С. 163—185.
 21. Бикицки М. Матице сербской – 150 лет / М. Бикицки // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1977. – Вып. 1. – С. 24.
 22. Борхес Х. Л. Всемирная библиотека / Х. Л. Борхес // Борхес Х. Л. Собрание сочинений : в 3 т. / Х. Л. Борхес. – Рига : Полярис, 1997. – Т. 3. –
  С. 607–610.
 23. Винкельман И. И. История искусства Древности. Малые сочинения /
  И. И. Винкельман. – СПб. : Алтейя, 2000. – 800 с.
 24. Витт М. Печальная судьба одной из крупнейших европейских библиотек XVIII века (книжное собрание Залуских в Варшаве) / Мария Витт // Новая Польша. – 2006. – № 7/8. – C. 17–25.
 25. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги : Древний мир. Средневековье. Возрождение XVII век / Л. И. Владимиров ; ред. В. К. Ронин. – М. : Книга, 1988. – 312 с. : ил.
 26. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – СПб. : Профессия, 2002. – 352 с.
 27. Володин Б. Ф. Европейский феномен библиотеки Залуских /
  Б. Ф. Володин // Петербургская библиотечная школа. – 1997. –  № 3. – С. 39–52.
 28. Володин Б. Ф. Голландская публичная библиотека Или кошка, которая смотрит вниз с дерева / Б. Ф. Володин // Петербургская библиотечная школа. – 1999. – Вып. 2. – С. 60–65.
 29. Володин Б. Ф. Карл Беккер в Императорской публичной библиотеке / Б. Ф. Володин // Российская национальная библиотека: страницы истории : сб. ст. / сост. Г. В. Михеева ; РНБ. – СПб., 2001. – С. 34–42.
 30. Володин Б. Ф. Научная библиотека в контексте научной, образовательной и культурной политики (исторический опыт Германии) / Б. Ф. Володин. – СПб. : Изд-во Российской национальной библиотеки, 2002. – 200 с.
 31. Всеобщая история книги : учебник для вузов / И. А. Шомракова,
  И. Е Баренбаум. – СПб. : Профессия, 2005. – 340 с.
 32. Гиляревский Р. С. Роль Антонио Паницци в развитии теории книгоописания и комплектования фондов библиотеки Британского музея / Р. С. Гиляревский,
  Б. П. Каневский // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1969. – Вып. 30. – С. 57–62.
 33. Глухов А. Г. Звучат лишь письмена: судьбы древних библиотек /
  А. Г. Глухов. – М. : Книга, 1981. – 208 с.
 34. Глухов А. Г. Из глубины веков: очерки о древних библиотеках мира /
  А. Г. Глухов. – М. : Книга, 1971. – 112 с.
 35. Глухов А. Г. Судьбы древних библиотек / А. Г. Глухов. – М. : Книга, 1992. – 160 с.
 36. Горбачевский Б. Люди. Книги. Библиотеки : научно-популярные очерки /
  Б. Горбачевский. – М. : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1963. – 180 с.
 37. Горбаченко Т. Американська бібліотечна асоціація та її конференції /
  Т. Горбаченко // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 5/6. – С. 35–42.
 38. Государственная библиотека им. Сечени. – Будапешт, 1975. – 44 с.
 39. Грин У. И. Публичная библиотека глазами современников (1795–1917) : хрестоматия / У. И. Грин, А. М. Третьяк. – СПб. : РНБ, 1998. – 694 с.
 40. Демидова М. И. Из истории библиотечного дела в Китае / М. И. Демидова //  Сборник методических cтатей по библиотековедению и библиографии. – 1996. –
  Вып. XX. – С. 217–233.
 41. Домбровский К. Вся память мира : об Александрийской библиотеке /
  К. Домбровский // Библиотекарь. – 1982. – № 2. – С. 60–63.
 42. Дьяков И. М. Города-государства Шумера / И. М. Дьяков // История древнего мира / И. М.  Дьяков.  – М. : Наука, 1989. – С. 60–81.
 43. Загуменна В. За тисячі миль від рідної землі (до 200-річчя бібліотеки Конгресу США) / В. Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 4. – С. 39–40.
 44. Збитнєвська А. Бібліотека майбутнього / Анна Збитнєвська // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. –  С. 53–56.
 45. Зеркало мира: писатели стран зарубежного востока о книге, чтении, библиофилах / сост. В. А. Эльфова. – М. : Книга, 1984. – 240 с.
 46. Зефельдт Ю. Двери в прошлое и будущее – библиотеки в Германии / Юрген Зефельдт, Людгер Сире ; предисл. и послесл. Георга Руппельта ; пер. Галины Исаевой. – Хильдесхайм ; Цюрих ; Нью-Йорк : Изд-во “Георг Олмс”, 2005. – 112 с. : фото, ил.
 47. История библиотек: исследования, материалы, документы : сборник научних трудов / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2000. – Вып. 3. – 248 с.
 48. История библиотек: исследования, материалы, документы : сборник научних трудов / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2002. – Вып. 4. – 316 с.
 49. История древнего мира. Ранняя древность / под ред. И. М. Дьяконова
  [и др.]. – М. : Наука, 1989. – 470 с.
 50. История древнего мира. Упадок древних обществ / под ред.
  И. М. Дьяконова [и др.]. – М. : Наука, 1989. – 406 с.
 51. Каждан А. П. Книга и писатель в Византии / А. П. Каждан – М. : Наука, 1973. – 152 с.
 52. Калайджиева К. Народная библиотека им. Кирила и Мефодия 1878-1978 / К. Калайджиева. – София : София прес, 1978. – 32 с.
 53. Калашникова Л. В. Ю. А. Залуский – библиофил, библиограф в Калужской ссылке / Л. В. Калашникова // Библиотека в контексте истории : тезисы докладов и сообщений второй научной конференции, Москва, 21–12 октября 1997 г. – М., 1997. – С. 117–119.
 54. 5 Канати Б. Форум американских библиотекарей / Б. Канати // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –  2006. –  № 3. –  С. 85–86.
 55. Каневский Б. П. Научная деятельность ИФЛА и Комиссия по библиотековедению / Б. П. Каневский // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1977. – Вып. 63. – С. 18–43.
 56. Кишш Е. Библиотеки Венгрии / Е. Кишш. – Будапешт, 1972. – 53 с.
 57. Клещук С. Е. Зарождение и становление библиотек высших учебных заведений США (1630–1860) / С. Е. Клещук // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1989. – Вып. 123. – С. 74–87.
 58. Клоссовский А. Национальная библиотека в Варшаве: фонды и деятельность / Анджей Клоссовский. – Warsawa : Biblioteka narodowa, 1994. – 215 с.
 59. Костин Г. Сон об Александрии / Г. Костин // Новый Акрополь. – 1999. – № 1. – С. 7–12.
 60. Коул Дж. Библиотека Конгресса и пропаганда книги, чтения и книжной культуры / Дж. Коул // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1994. – Вып. 137. – С. 32–45.
 61. Коцере В. Латвийская академическая библиотека на протяжении веков /
  Вента Коцере // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 5. – C. 45–49.
 62. Кривуш Ш. Матица словацкая – национальная библиотека социалистического типа. Традиции, тенденции и перспективы развития / Ш. Кривуш // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1980. – Вып. 78. – С. 81–93.
 63. Кузьмин И. Е. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий /
  И. Е. Кузьмин. – М. : Либерия, 1999. – 223 с.
 64. Культура Византии IV–первая половина VII в. / отв. ред. З. В. Удальцова. –
  М. : Наука, 1984. – 725 с.
 65. Культура Византии: вторая половина VII – XII в. / отв. ред.
  З. В. Удальцова, Г. Г. Литаври. – М. : Наука, 1989. – 678 с.
 66. Культура Латинской Америки : энциклопедия. – М. : РОССПЭН, 2000. – 742 с.
 67. Кумата А. Национальная парламентская библиотека Японии в XXI в. / А. Кумата // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1994. – Вып. 134. –
  С. 3–14.
 68. Кунин В. В. Библиофилы и библиоманы / В. В. Кунин. – М. : Наука,
  1984. – 478 с.
 69. Кушнаренко Н. Бібліотечна справа та відкритий доступ до інформації в США /
  Н. Кушнаренко, І. Шевченко // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 12. – С. 8–11.
 70. Лазарев В. С. Библиотечная ассоциация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: краткая справка / В. С. Лазарев // Научные и технические библиотеки. – 2000. – № 7. – С. 65.
 71. Лалаянц И. Пергам – пергамент / И. Лалаянц // Библиотека. – 1992. –
  № 11–12. – С. 48–53.
 72. Лаппа-Старженецкая. Госуддарственные библиотеки на Западе. Романские страны / Лаппа-Старженецкая. – Ленинград, 1926. – 171 с.
 73. Линь Си. Библиотеки древнего и средневекового Китая: к изучению типологии этих учреждений и состава читателей / Линь Си // История библиотек : исследования, материалы, документы. – 1996. – Вып 1. – С. 18–26.
 74. Мазурицкий, А. М. Очерки истории библиотечного дела периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / под ред. В. А. Фокеева ; Рос. гос.
  б-ка, Сектор истории книжного, библиотечного дела и библиографии ; Моск. гос.
  ун-т культуры. – М. : МГУК, 1995. – 209 с.
 75. Малолєтова Н. Берлінська державна бібліотека Прусської культурної спадщини: історія її утворення, діяльність та сучасний стан / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 40–46.
 76. Маркова Т. Б. Библиотека как феномен культуры : автореф. дисс. на соискание научной степени кандидата философских наук : спец. 09.00.13 “Философия культуры и философская антропология” / Т. Б. Маркова ; Санкт-Петербургский государственный институт, 1999. — 19 с.
 77. Меленевская Э. А. Асоциация специальных библиотек США: история, структура, основные направления деятельности / Э. А. Меленевская // Научные и технические библиотеки СССР. – 1989. – № 12. – C. 20–24.
 78. Мидлер А. Каждому – все лучшее, что придумало человечество /
  А. Мидлер // Эхо планеты.  – 2007. – № 42. – С. 38–40.
 79. Миллер Э. Антонио Паницци и Британский музей / Э. Миллер // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1969. – Вып. 30. – С. 45–56.
 80. Нагаева Л. Н. ИФЛА: приглашение к сотрудничеству / Л. Н. Нагаева // Библиография. – 2002. – № 1. – С. 144–148.
 81. Нагаева Л. Н. Сессии Совета и Генеральной конференции ИФЛА / Л. Н. Нагаева // Библиография. – 2002. – № 1. – С. 148–150.
 82. Суходольска Э. Национальная библиотека в Варшаве / Эва Суходольска ; перевод Ирена Кушнир. – Варшава, 1975. – 14 с.
 83. Негрейчук І. Перша сесія Міжнародної бібліотечної філософської школи / І. Негрейчук // Бібліотечна планета. – 2005. – № 1. – С. 26.
 84. Немировский Е. Л. Мир книги: с древнейших времен до начала XX века /
  Е. Л. Немировский. – М. : Книга, 1986. – 287 с.
 85. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури : в 3 кн. /
  В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005.
 86. Олейник О. Развитие публичных библиотек Соединенных Штатов Америки (конец XIX–XX век) / О. Олейник // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 1. – С. 39–45.
 87. Орлов В. Н. Библиотеки Японии (краткий обзор) / В. Н.  Орлов // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1961. – Вып. 8. – С. 11–19.
 88. Пашков О. Бібліотеки та Інтернет: надання віддаленого доступу до інформації у США / О. Пашков // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2. – С. 27–29.
 89. Пашкова В. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичними та психічними обмеженнями у США / В. Пашкова // Наукові праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 611–619.
 90. Пашкова В. Бібліотечні асоціації та проблеми вивчення історії бібліотечної справи, книги і бібліографії / В. Пашкова // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. – К., 1967. – С. 73–75.
 91. Пашкова В. Глобальна інформація для кожного читача: щорічна конференція Американської бібліотечної асоціації / В. Пашкова, В. Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 7. – С. 27–29.
 92. Пашкова В. Дванадцять років програмам бібліотечних обмінів із США /
  В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2005. –  № 1. – С. 14–15 : портр.
 93. Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в біб­­ліотеках: зарубіжний досвід / В. С. Пашкова ; Міжнародн. фонд “Ві­д­ро­­джен­ня” ; Укр. бібліот. асоціація ; Київськ. держ. ін-т культури. – К. : Афіна, 1996. – 48 с.
 94. Пашкова В. Міжбібліотечний абонемент: досвід США та Канади /
  В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2000. – № 2. – С. 20–29.
 95. Пашкова В. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та рево­­люція діяльності / В. Пашкова. – К. : Кн. палата України, 1997. – 183 с.
 96. Пашкова В. Періодичні видання національних бібліотечних асоціацій / В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2. – С. 29–31.
 97. Пашкова В. Роль національних бібліотечних асоціацій в розробці та удосконаленні бібліотечно-інформаційного законодавства: зарубіжний досвід / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 8. – С. 9–11.
 98. Пекарська Л. Українська бібліотека в Лондоні / Л. Пекарська // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С. 41–43.
 99. Погребна О. Обмінюємося досвідом: бібліотеки США / О. Погребна // Бібліотечна планета. – 2006. – № 1. – С. 33.
 100. Публичные библиотеки в зарубежных странах : информационный сб. /
  сост.: В. Р. Фирсов, И. А. Трушина. – СПб. : ИФЛА : РНБ, 2003. – 112 с.
 101. Пушкова С. В. Деятельность Американской библиотечной ассо­циа­­­ции в поддержку библиотек и библиотекарей США / С. В. Пушкова // Библиотеки за рубежом, 2004 : сб. – М. : Рудомино, 2004. – С. 9–32.
 102. Пушкова С. В. Основные принципы библиотечного обслуживания и основы профессиональной этики библиотекарей в США / С. В. Пушкова // Библиотека и закон : справочник. – 2000. – Вып. 9. – С. 303–307.
 103. Роджер Д. Новое здание Британской библиотеки / Д. Роджер // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1988. – Вып. 116. – С. 27–35.
 104. Рудницький Я. Українські бібліотеки в Канаді / Ярослав Рудницький. – Вінніпег, 1954. – 45 с.
 105. Рудомино М. И. К истории международных библиотечных связей: предистория ИФЛА (1853–1926) / М. И. Рудомино // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1977. – Вып. 63. – С. 18–43.
 106. Рыбина С. Габриэль Ноде и кардинал Мазарини: книжник на службе у политика / С. Рыбина // Библиотека. – 1998. – № 4. – С. 94–96.
 107. Савинова Т. Попечители против невежества: бесплатные читальни на рубеже XIX–XX века / Т. Савинова // Библиотека. – 1998. – № 4. – С. 92–93.
 108. Сидорова А. И. Библиотеки Греции / А. И. Сидорова // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1971. – Вып. 38. – С. 46–70.
 109. Скворцов В. В. Из истории библиотечного дела США (XVII – 90-е годы XVIII в.) / В. В. Скворцов // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1974. – Вып. 49. – С. 36–51.
 110. Скрипкина Т. И. Библиотечное дело в капиталистических странах : учеб. пособие / Т. И. Скрипкина. – Л., 1977. – 120 с.
 111. Скрипкина Т. И. История библиотечного дела за рубежом: европейские социалистические страны / Т. И. Скрипкина ; ЛГИК. – Л., 1974. – 98 с.
 112. Сташко М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М. Сташко. – Львів : СП „БаК”, 1996. – 197 с.
 113. Стрішенець Н. Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку / Н.Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 42–47.
 114. Стрішенець Н. Історія Британської бібліотеки / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – C. 3–16.
 115. Стрішенець Н. Президентські бібліотеки США: історія та досвід функціонування / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – C. 31–39.
 116. Сукиасян Э. Р. Библиотека Конгресса США, 1996 / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 1997. – № 6. – С. 33–47.
 117. Талалакина О. И. Исследователи культуры Востока о библиотеках Арабского халифата / О. И. Талалакина // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1976. – Вып. 56. – С. 58–75.
 118. Талалакина О. И. История библиотечного дела за рубежом : учебник /
  О. И. Талалакина. – М. : Книга, 1982. – 271 с.
 119. Талалакина О. И. Международное библиотечно-библиографическое сотрудничество : учебное пособие / О. И. Талалакина. – М. : Книга, 1981. – 76 с.
 120. Талалакина О. И. Международные библиотечно-библиографические организации : лекция / О. И. Талалакина. – М., 1975. – 34 с.
 121. Унэда Т. Публичные библиотеки Японии / Т. Унэда // Информация о библиотечном деле и библиографии за рубежом. – 1972. – Вып. 2. – С. 29–35.
 122. Уюн-Суд Низар. Арабские библиотеки в средние века / Уюн-Суд Низар // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1973. – Вып. 26. – С. 90–98.
 123. Фабиан Б. Библиотека и просвещение / Б. Фабиан // История библиотек: исследования, материалы, документы. – 1996. – Вып 1. – С. 19–28.
 124. Фабиан Б. Геттингенская университетская библиотека в XVIII веке / Б. Фабиан // История библиотек: исследования, материалы, документы / РНБ. – СПб., 2000. – Вып 3. – С. 194–213.
 125. Филиппова Л. Повышение компьютерно-профессионального уровня библиотечных работников / Л. Филиппова // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С. 20–25.
 126. Фирсов Г. Г. Библиотечная деятельность Гете. Гете и библиотеки Веймара и Йены / Г. Г. Фирсов // Библиотековедение и библиография за рубежом. – 1983. – Вып. 94. – С. 29–38.
 127. Хавкина Л. Б. Гете как библиотекарь / Л. Б. Хавкина // Советская библиография. – 1936. – № 2. – С. 93–110.
 128. Хавкина Л. Б. Нью-Іоркская публичная библиотека / Л. Б. Хавкина. –
  М., 1919. – 45 с. – (Замечательная библиотека).
 129. Чарнолуская Е. Общественные библіотеки в Америкь / Е. Чарнолуская. – СПб., 1918. – 98 с.
 130. Шамо Т. Стародавнє і сучасне бібліотек ФРН / Т.Шамо // Бібліотечна планета. – 1999. – № 3. – C. 24–26.
 131. Ярошенко Т. Світова Цифрова Бібліотека – мрії чи реальність? / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. – С. 51–52.