Історія інформаційно-бібліотечної справи зарубіжних країн

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124доцент Демчук Н. Р.КМБ - 11
240доцент Демчук Н. Р.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124КМБ - 11доцент Демчук Н. Р.
240КМБ - 11доцент Демчук Н. Р.

Опис курсу

Розвиток установ інформаційно-бібліотечного профілю як одного із найважливіших суспільних інститутів передбачає окремі етапи, що закономірно продовжують та дієво трансформують попередню традицію у ставленні до документа як основного носія інформації та незаперечної матеріальної цінності й феномена в історії людства. Дисципліна дає загальне уявлення про основні етапи розвитку інформаційно-бібліотечної справи на прикладі розвитку галузі окремої країни чи групи країн, для яких характерні певні спільні процеси.
Вивчення історії інформаційно-бібліотечної справи базується на тлумаченні цього явища як частини світової історії загалом та культури зокрема, що окреслена певними культурно-історичними, суспільними течіями та напрямами. Відтак, розуміння його закономірностей та мотиваційних механізмів передбачає знання загальних світових історичних тенденцій, засад і механізмів розвитку світової культури, що, власне, вплинули на еволюцію й утвердження установ інформаційно-бібліотечного характеру як значущого соціального інституту. Етапи становлення та розвитку окремих їх видів і відповідної професійної діяльності розглядають як етапи галузевої професіоналізації. Джерельна база – сукупність історико-бібліотекознавчих наукових досліджень.
Хронологія предмета окреслює не лише періодичність процесу, але й і спеціально його системність і цілісність.
Мета –  виявити передумови, засади, закономірності та основні етапи виникнення, розвитку та діяльності інформаційно-бібліотечних інститутів як соціального явища, а також завдання і пріоритетні структурно-типологічні характеристики спеціальних систем і професійних об’єднань галузі зарубіжних країн; відтворити еволюцію форм організації та використання інформації, транскрибованої у документах різних типів, у фондах наукових, національних, публічних  книгозбірень та інших інформаційних центрів; з’ясувати й окреслити персональний внесок суспільних діячів у розвиток інформаційно-бібліотечної справи зарубіжжя.
Після завершення курсу студент буде
знати:
–    роль і значення суспільно-історичних етапів для розвитку інформаційно-бібліотечної справи;
–    принципи державної політики країн Європи та Америки у царині інформаційно-бібліотечної справи основних історичних періодів;
–    глобалізаційно-корпоративні законодавчі ініціативи в області теорії та практики інформаційно-бібліотечної справи;
–    засади створення та функціонування професійних об’єднань фахівців  інформаційно-бібліотечної справи окремої держави, міжнародних організацій та установ;
–    внесок провідних суспільних діячів у становлення та розвиток інформаційно-бібліотечної справи регіону, держави на рівні світового професійного товариства;
–    закономірності та особливості становлення, основні періоди розвитку національних, наукових, спеціальних, публічних бібліотек зарубіжних країн;
–    логіку і методи історико-бібліотекознавчних досліджень.
вміти:
–      характеризувати основні історичні періоди становлення та розвитку інформаційно-бібліотечного соціального інституту на прикладі установ певного виду, певної країни чи групи країн;
–    аргументувати на підставі конкретного джерельного матеріалу еволюцію розвитку документно-інформаційних структур від установи синкретичного характеру до поліфункціонального інформаційного центру;
–    узагальнювати досвід у царині інформаційно-бібліотечної окремих держав з огляду на пріоритетні напрями розвитку;
–    визначати роль суспільних діячів та їх професійних об’єднань у загальному історичному процесі становлення теорії та практики інформаційно-бібліотечної;
–    виокремлювати етапи професійної соціалізації фахівців інформаційно-бібліотечної справи за досвідом окремих країн певного історичного періоду;
–    аналізувати й застосовувати методи історико-бібліотекознавчних досліджень для структурно-типологічної характеристики документно-інформаційних структур певної країни чи групи країн.

Рекомендована література

 1. Александрова О. К. Науково-дослідна робота національних бібліотек різних країн у 1960 – 1980 рр. / О. К. Александрова // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1993. – Вип. 6. – К., 1993. – С. 4–14.
 2. Ашаренкова Н. З історії формування публічних бібліотек у Великій Британії
  (XIX–XX ст.) / Н. Ашаренкова // Бібліотечна планета. – 2003. – № 2. – C. 21–24.
 3. Бабич В. Бібліотеки Німеччини : сучасність і майбутнє /
  В. Бабич // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 3. – С. 37–40.
 4. Балика Д. Бібліотека в минулому : культурно-історичний нарис /
  Д. Балика. – К. : Державне вид-во України, 1925. – 116 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства за редакцією Ю. О. Меженка ; Вип. 3).
 5. Баррет Д. Провідна роль бібліотеки Конгресу в системі бібліотек США / Д. Баррет // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 6. – С. 30–32.
 6. Башун О. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О. Башун. –
  К. : Нора-Друк, 2004. – 56 с.
 7. Башун О. Глобальна бібліотечна кооперація : історія та сучасність / О. Башун // Бібл. форум України. – 2003. – № 2. – С. 29–30.
 8. Бейліс Л. Бібліотеці Конгресу – 200 років / Л. Бейліс, Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 34–36.
 9. Библиотеки за рубежом : сб. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им.
  М. И. Рудомино. – М. : Рудомино, 1998. – 247 с.
 10. Библиотеки за рубежом : сб. / Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им.
  М. И. Рудомино. – М. : Рудомино, 2001. – 200 с.
 11. Бондаренко І. О. Проблема збереження документних фондів : огляд іноземних джерел / І. О. Бондаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – Х., 2002. – Вип. 10. – С. 115–122.
 12. Булах Т. Д. Бібліотечна селекція документів очима французьких спеціалістів / Т. Д. Булах // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х., 2001. – Вип. 8. – С. 97–102.
 13. Васильченко С. Гібридна бібліотека : досвід Сполученого Королівства / С. Васильченко // Бібл. вісн. – 2001. – № 4. – С. 55–59.
 14. Витт М. Печальная судьба одной из крупнейших европейских библиотек XVIII века (книжное собрание Залуских в Варшаве) / Мария Витт // Новая Польша. – 2006. – № 7/8. – C. 17–25.
 15. Вітенко В. Європейські стратегії розвитку культури : бібліотеки Німеччини / В. Вітенко // Бібл. форум України. – 2005. – № 3. – С. 62–64.
 16. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин. – СПб. : Профессия, 2002. – 352 с.
 17. Володин Б. Ф. Научная библиотека в контексте научной, образовательной и культурной политики (исторический опыт Германии) / Б. Ф. Володин. – СПб. : Изд-во Российской национальной библиотеки, 2002. – 200 с.
 18. Волохін О. Досвід кооперації бібліотек США / О. Волохін // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 244–247.
 19. Гасієсич К. „Бібліотека–2007” : Розвиток бібліотечної справи в Німеччині / К. Гасієвич // Бібліотечний вісник – 2004. – № 6. – С. 52–54.
 20. Гиляревский Р. С. Библиотеки и библиотечное дело США : комплексный подход / Р. С. Гиляревский, Ю. П. Нюкша, Б. П. Каневский ; под ред. В. В. Попова. – М. : Научно-производственное предприятие “Информ-Система”, 1992. – 296 с. :
  20 ил.
 21. Горбаченко Т. Американська бібліотечна асоціація та її конференції /
  Т. Горбаченко // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 5/6. – С. 35–42.
 22. Горбаченко Т. Бібліотечний менеджмент (американський досвід) / Т. Горбаченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2000. – Вип. 5. – С. 118–126.
 23. Горбаченко Т. Г. Американський бібліотечний менеджмент : еволюція розвитку / Т. Г. Горбаченко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 5–12.
 24. Грин У. И. Публичная библиотека глазами современников (1795–1917) : хрестоматия / У. И. Грин, А. М. Третьяк. – СПб. : РНБ, 1998. – 694 с.
 25. Демчук Н. Р. Історія бібліотечної справи зарубіжних країн : робоча програма навчальної дисципліни / Н. Р. Демчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 56 с.
 26. Дерлеменко В. В. Британські бібліотеки та їх роль у розповсюдженні сільськогосподарської науково-технічної інформації / В. В. Дер-леменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – 2000. – Вип. 2. – С. 62–71.
 27. Добко Т. Електронні інформаційні ресурси провідних бібліотек Європи : можливості використання / Т. Добко, І. Архіпова, Н. Моісеєнко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 154–163.
 28. Довгополова О. Інформаційні ресурси Національної
  бібліотеки Білорусі: проблеми корпоративного формування і використання / О. Долгополова, Т. Кузьмінич // Бібл. вісн. – 2008. – № 2. – С. 14–17.
 29. Загуменна В. В. Бібліотечна справа Данії : нотатки українського бібліотекаря / В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 48–50.
 30. Загуменна В. За тисячі миль від рідної землі (до 200-річчя бібліотеки Конгресу США) / В. Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 4. – С. 39–40.
 31. Збитнєвська А. Бібліотека майбутнього / Анна Збитнєвська // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. –  С. 53–56.
 32. Зефельдт Ю. Двери в прошлое и будущее – библиотеки в Германии / Юрген Зефельдт, Людгер Сире ; предисл. и послесл. Георга Руппельта ; пер. Галины Исаевой. – Хильдесхайм ; Цюрих ; Нью-Йорк : Изд-во “Георг Олмс”, 2005. – 112 с. : фото, ил.
 33. История библиотек: исследования, материалы, документы : сборник научних трудов / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2000. – Вып. 3. – 248 с.
 34. История библиотек: исследования, материалы, документы : сборник научних трудов / Рос. нац. б-ка. – СПб., 2002. – Вып. 4. – 316 с.
 35. Каліберда Н. Ю. Організаційні структури обслуговування в національних бібліотеках : (огляд) / Н. Ю. Каліберда // Бібл. вісн. –
  – № 2. – С. 13–18.
 36. Канати Б. Форум американских библиотекарей / Б. Канати // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –  2006. –  № 3. –  С. 85–86.
 37. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне забезпечення електронної науки: досвід американських колег / Н. В. Веретеннікова, Н. Е. Кунанець, В. В. Пасічник // Інформаційні системи та мережі. – 2015. – Вип. 814. – № 1. – 410– 421.
 38. Кушнаренко Н. Бібліотечна справа та відкритий доступ до інформації в Сполучених Штатах Америки / Н. Кушнаренко, І. Шевченко // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 12. – С. 8–11.
 39. Кушнаренко Н. Бібліотечна справа та відкритий доступ до інформації в США / Н. Кушнаренко, І. Шевченко // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 12. – С. 8–11.
 40. Кушнаренко Н. М. Харківський державний інститут культури в контексті європейської бібліотечно-інформаційної освіти /
  Н. М. Кушнаренко, С. В. Часник // Проблеми оновлення вищої бібліотечної та інформаційної освіти : міжнар. конф.– Х., 1996. – С. 15–22.
 41. Малолєтова Н. Берлінська державна бібліотека Прусської культурної спадщини: історія її утворення, діяльність та сучасний стан / Н. Малолєтова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 5. – C. 40–46.
 42. Негрейчук І. Перша сесія Міжнародної бібліотечної філософської школи / І. Негрейчук // Бібліотечна планета. – 2005. – № 1. – С. 26.
 43. Овчінніков В. Історія книги: еволюція книжкової структури : в 3 кн. /
  В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005.
 44. Олейник О. Развитие публичных библиотек Соединенных Штатов Америки (конец XIX–XX век) / О. Олейник // Бібліотечний форум України. – 2003. – № 1. – С. 39–45.
 45. Пашков О. Бібліотеки та Інтернет: надання віддаленого доступу до інформації у США / О. Пашков // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2. – С. 27–29.
 46. Пашкова В. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичними та психічними обмеженнями у США / В. Пашкова // Наукові праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 611–619.
 47. Пашкова В. Бібліотечні асоціації та проблеми вивчення історії бібліотечної справи, книги і бібліографії / В. Пашкова // Публічні бібліотеки: сучасність і майбутнє. – К., 1967. – С. 73–75.
 48. Пашкова В. Глобальна інформація для кожного читача: щорічна конференція Американської бібліотечної асоціації / В. Пашкова, В. Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 1998. – № 7. – С. 27–29.
 49. Пашкова В. Дванадцять років програмам бібліотечних обмінів із США / В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2005. –  № 1. – С. 14–15 : портр.
 50. Пашкова В. Міжбібліотечний абонемент: досвід США та Канади /
  В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2000. – № 2. – С. 20–29.
 51. Пашкова В. Національні бібліотечні асоціації: виникнення та рево­­люція діяльності / В. Пашкова. – К. : Кн. палата України, 1997. – 183 с.
 52. Пашкова В. Періодичні видання національних бібліотечних асоціацій / В. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2. – С. 29–31.
 53. Пашкова В. Роль національних бібліотечних асоціацій в розробці та удосконаленні бібліотечно-інформаційного законодавства: зарубіжний досвід / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 8. – С. 9–11.
 54. Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в біб­­ліотеках: зарубіжний досвід / В. С. Пашкова ; Міжнародн. фонд “Ві­д­ро­­джен­ня” ; Укр. бібліот. асоціація ; Київськ. держ. ін-т культури. – К. : Афіна, 1996. – 48 с.
 55. Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія / В.С. Пашкова. – Х. : Акта, 2009. – 336 с.
 56. Пекарська Л. Українська бібліотека в Лондоні / Л. Пекарська // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С. 41–43.
 57. Погребна О. Обмінюємося досвідом: бібліотеки США / О. Погребна // Бібліотечна планета. – 2006. – № 1. – С. 33.
 58. Публичные библиотеки в зарубежных странах : информационный сб. / сост.: В. Р. Фирсов, И. А. Трушина. – СПб. : ИФЛА : РНБ, 2003. – 112 с.
 59. Пушкова С. В. Деятельность Американской библиотечной ассо­циа­­­ции в поддержку библиотек и библиотекарей США / С. В. Пушкова // Библиотеки за рубежом, 2004 : сб. – М. : Рудомино, 2004. – С. 9–32.
 60. Рудницький Я. Українські бібліотеки в Канаді / Ярослав Рудницький. – Вінніпег, 1954. – 45 с.
 61. Сафонова Т. А. Організація дистанційного інформаційно-бібліотечного обслуговування як напрям бібліотечної діяльності: досвід США [ Електронний ресурс ] Т. А. Сафонова // Використання інструментів веб–технологій як основа розширення бібліотечних он–лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 18–25 черв. 2019.) ; ДВНЗ “‎Ужгор. нац. ун-т”‎ , Наук. б-ка. – Ужгород, 2019. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24577?mode=full – Назва з екрана.
 62. Сташко М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів / М. Сташко. – Львів : СП „БаК”, 1996. – 197 с.
 63. Стрішенець Н. Бібліотека Конгресу США: основні етапи розвитку / Н.Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 42–47.
 64. Стрішенець Н. Історія Британської бібліотеки / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – C. 3–16.
 65. Стрішенець Н. Президентські бібліотеки США: історія та досвід функціонування / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – C. 31–39.
 66. Філіпова Л. Магістерські освітні програми бібліотечно-інформаційного профілю в університетах США: досвід організації та змісту навчання / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. –  № 3. – С. 49–52.
 67. Філіпова Л. Я. Еволюційні тенденції застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі США / Л. Я. Філіпова, О. О. Олійник // Вісник ХДАК. – 2011. – Вип. 32. – С. 230-238.
 68. Філіпова Л.Я. Трансформаційні характеристики професійної діяльності американських бібліотекарів в умовах інтернет-комунікацій / Філіпова Людмила Яківна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – С. 14–20.
 69. Шевцова Ю. О. Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві / Ю. О. Шевцова // Вісник ХДАК. –  – Випуск 52. – С. 121–130.
 70. Шевцова Ю. О.Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів, які індексуються в наукометричних БД / Ю. О. Шевцова // Молодий вчений. – 2016. – № 11. – С. 165–168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_11_40
 71. Шевцова Ю. Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями / Юлія Шевцова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 47. – С. 245–253.
 72. Ян Чен (Yang Cheng) Роль публічних бібліотек Китаю в розвитку економіки знань / Ян Чен (Yang Cheng) // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації : зб. наук. пр. / М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 56. – C. 137–147.
 73. Янь Пен Система академічних бібліотек Китаю: організація та функціонування / Янь Пен // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук / ред-кол.: Т. Гранчак (головний редактор), В. Бездрабко, А. Білощицький [та ін.] ; відп. ред. Т. Гранчак ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т куль-тури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2019. – Вип. 4. – С. 56–68
 74. Ярошенко Т. Світова Цифрова Бібліотека – мрії чи реальність? / Тетяна Ярошенко // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. – С. 51–52.

Повнотекстові електронні бібліотеки

 1. Світова цифрова бібліотека: https://www.wdl.org/ru/
 2. Scirus: https://www.elsevier.com/
 3. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/
 4. World Wide Science.org: https://worldwidescience.org/
 5. Base (Bielefeld Academic Search Engine): https://www.base-search.net/
 6. DOAJ: https://www.doaj.org/
 7. Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories): http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
 8. Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM): http://oai.org.ua/index.php/browse
 9. DOAB (Directory of Open Access Books): https://www.doabooks.org/
 10. Springer Open: https://www.springeropen.com/
 11. Sci Guide: http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page01.ssi

Силабус:

Завантажити силабус