Ділова комунікація

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Білоусова Р. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета курсу  Мета викладання дисципліни “Ділова комунікація” ґрунтується на засадах сучасного Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і передбачає формування у студентів комплексного і системного розуміння функцій, ролі і принципів ефективної комунікації в їх практичній діяльності. Умовою ефективної професійної діяльності інформаційного працівника є вміння спілкуватися з користувачами, чесність, порядність у стосунках з колегами і партнерами, грамотні і сучасні комунікативні навички. Вивчаючи змістовні питання дисципліни “Ділова комунікація”, студент отримує теоретичні знання і практичні навички правильного сприйняття співрозмовників і здійснення впливу на них; набуває досвіду для вирішення психологічних проблем керівництва і членів спільноти, вчиться запобігати  конфліктним ситуаціям, а в разі їх виникнення долати внутрішньо особистісні конфлікти і стреси; виявляти різноманітні маніпуляції і протистояти їм; формувати команду для досягнення поставлених цілей, а також мотивувати ініціативу співробітників, оптимізувати свої відносини з колегами і діловими партнерами. Метою курсу «Ділова комунікація» є надання студентам базових комунікативних знань, необхідних для їхньої майбутньої успішності професійної і громадської діяльності, формування правильного спілкування і успішної взаємодії з людьми, ознайомлення з прийомами ефективного обміну інформацією з різними суб’єктами та моделювання комунікації у різних системах.

Завдання курсу

Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова комунікація» є реалізація теоретичних положень в налагоджені успішних комунікативних процесів в системі документно-інформаційних установ суспільства, застосування комунікативних технологій в  різнорівневих міжособистісних відносинах, в умовах внутрішньої і зовнішньої конкуренції, зокрема:

– сформувати вміння та навички практичного використання методів, інструментів, типів, каналів та засобів комунікації;

– сформувати у студента розуміння особливостей  та закономірностей вербальної та невербальної комунікації, її різновидів;

–  сприяти формуванню навичок письмової комунікації;

– сформувати відповідне розуміння вагомості культури ділової комунікації у встановленні та розвитку конструктивних ділових зв’язків і партнерства між суб’єктами ділових відносин;

– сприяти вихованню лідерських  і морально-етичних якостей, прагненню до співпраці, засвоєнню прийнятих у професійному товаристві базових засад ділової етики.

– створити необхідне теоретичне підґрунтя для формування, налагодження і збереження комунікативних зв’язків між суб’єктами комунікації усіх рівнів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • теоретичні основи ділових комунікацій, їх види, сутність, функції та форми;
 • прийоми групової та міжособистісної психодіагностики;
 • основні етапи ділового комунікативного процесу;
 • умови і складові ефективної мовної комунікації;
 • теорію аргументації та її види;
 • класифікацію невербальних засобів комунікації;
 • механізми міжособистісного і внутрішньо-групового регулювання конфліктних ситуацій;
 • етику і етикетні форми ділової комунікації;

вміти

 • грамотно застосовувати понятійно-теоретичний апарат;
 • основні соціально-психологічні закони ділових комунікацій у професійній діяльності;
 • складати об’єктивний соціально-психологічний портрет ділових співрозмовників, колег;
 • вибирати правильну стратегію та тактику поведінки з діловими партнерами під час обговорень спільних проектів;
 • визначити основні комунікативні бар’єри усного мовлення та сприйняття;
 • аналізувати особливості міжкультурної невербальної комунікації;
 • грамотно висловлювати свої думки в усній і писемній формі в процесі міжособистісної і групової взаємодії;

володіти

 • прийомами психодіагностики в комунікативних взаємодіях з діловими партнерами;
 • навичками організації та проведення ділових бесід, переговорів, презентацій, нарад, брифінгів;
 • навичками ділового листування;
 • етикетом і культурою ділової комунікації.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного простору : кол. моногр. / за заг. ред. Є. Б. Тихомирової. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. –  354 с.
 2. Абрамович С. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Абрамович, М. Чікарькова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.
 3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф.С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 346 с.
 4. Бориснев С.В. Социология коммуникации : учеб. пособие для вузов / С. В. Бориснев. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 270 с.
 5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М., 1989.
 6. Бебик В. М. Основи теоретичної та практичної політології / В. М. Бебик. – Київ, 1994.
 7. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент / В. М. Бебик. – Київ, 1996.
 8. Войтасик Л. Психология политической пропаганды / Л. Войтасик. – М., 1981.
 9. Вандишев В. М. Риторика: Екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В. М. Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264 с.
 10. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации : учебник для вузов / Т.Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – 352 с.
 11. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Ван Дейк. – М., 1989
 12. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита / Е. Л. Доценко. – М. : ЧеРо, 1997. – 344 с.
 13. Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика / Л. М. Землянова. – М., 1995
 14. Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О. М., Добко Т. В., Зайченко Н. Я., Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 410 с.
 15. Кизилова В. В. Теорія і практика мовленнєвої комунікації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кизилова. – Луганськ : ДЗ “ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 183 с.
 16. Коробанов Ю.М., Коробанов А. Ю. Теорія та практика комунікацій : навч. посіб. : у 3 ч. / Ю.М. Коробанов, А. Ю. Коробанов. – Миколаїв : НУК, [2011].
 17. Красных В. Основы психолингвистики и теории коммуникации : курс лекцій / В. Красных. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2001. –  270 с.
 18. Макаренко Є. А. Віртуальна дипломатія : підручник / Є. А. Макаренко, Н. О. Піпченко. – К. : Центр вільної преси, 2010. – 302 с.
 19. Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э. Ноэль-Нойман. – М., 1996 .
 20. Основы теории коммуникации: учебник / под ред. проф. М. А. Василика. – М. : Гардарики, 2003. – 615 с.: илл.
 21. Пелепейченко Л. М. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / Л. М. Пелепейченко. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – 130 с.
 22. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам / Пиз А. – М. : Эксмо, 2005. – 288 с.
 23. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. 2-е вид.,доп. / Г. Г. Почепцов. – К. : Видавничий центр “Київський ун-т”, 1999. – 307 с.
 24. Потелло Н. Я. Українське ділове мовлення і спілкування : навч. посіб. / Н. Я. Потелло, Г. Є. Скиртач. – К. : МАУП, 2003. – 440 с.
 25. Стернин И. А. Основы речевого воздействия : учебное издание / И. А. Стернин. – Воронеж : “Истоки”, 2012. –178 с. Струнгар А. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 1–3.
 26. Різун, В. В.. Лінгвістика впливу : монографія / В. В. Різун, Н. Ф. Непийвода, В. М. Корнєєв. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2005. – 148 с.
 27. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації / Г.М. Сагач. – К., 1995.
 28. Токарська А.-С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. / А.-С Токарська, Кочан І. М. – Львів : Світ, 2003. – 312 с.
 29. Томан І. Мистецтво говорити / Іржі Томан ; пер. з чеськ. В. І. Романця. – К. : Політвидав України, 1989. – 293 с.
 30. Чалдини, Р. Психология влияния. / Чалдини, Р . – СПб. : Питер, 2002. – 288 с. : илл. – Серия “Мастера психологии”.
 31. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота : навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.
 32. Шевцова Ю. О. Аналіх зарубіжних бібліотечних журналів, які індексуються в науко метричних БД./Шевцова Ю.О.// «Young Scientist» • № 11 (38) • november, 2016. – С. 165–168.
 33. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : підручник / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 480 с.
 34. Jacennik B. Barjery w komunikacji interpersonalnej / Barbara Jacennik. /Studia Pscyhologica UKS. – 2013. – 13(2). – S. 5–6.
 35. Leder-Niewola Beata, Waliszewska Gabriela, Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych / Leder-Niewola Beata, Waliszewska Gabriela // Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, – Режим доступу: http://bg.uwb.edu.pl/archiwum/konferencja2009/materialy/Leder-Niewola.Beata_Waliszewska.Gabriela.pdf
 36. Lepkowska E, Komunikacja w bibliotece akademickiej i jej rola jako narzędzia promocji zasobów i usług w środowisku akademickim / Emilia Lepkowska, Łukasz Jeszke, Iwona Pujanek – Режим доступу: http://eprints.rclis.org/19735/1/Komunikacja%20w%20bibliotece%20akademickiej%20i%20jej%20rola%20jako%20narz%C4%99dzia%20promocji%20zasob%C3%B3w%20i%20us%C5%82ug%20w%20%C5%9Brodowisku%20akademickim.pdf
 37. Milewska K. Raport z analizy komunikacji elektronicznej oraz analizy stron zawartości stron internetowych miejskich bibliotek publicznych w Łodzi / Paulina Milewska – Режим доступу: https://www.fundacjafenomen.pl/dane/grafiki/fundacjafenomen.pl/projekty/spoleczenstwo_obywatelskie/biblioskan/5.pdf http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/2299565X.17.1

Додаткова література

 1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: посібник / за заг. ред. Олександри Сербенської. – Львів : Світ, 1994. – 152 с.
 2. Антонечко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. / Б. Д. Антонечко-Давидович. – К. : ВД “Академія”, – 1994. – 254 с.
 3. Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції : мова та етика ділового спілкування. – К. : АртЕк, 2000. – 192 с.
 4. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посіб. – К. : Артек, 1999. – 264 с.
 5. Грищенко Т. Українська мова та культура мовлення / Т. Грищенко. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 472 с.
 6. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посіб. / М. В. .Гуць, І. Г., Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна агенція “BeeZone”, 2004. – 336 с.
 7. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н.Діденко – К. : Либідь, 2000. – 384 с.
 8. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / упоряд. В. Л. Кулініченко. – К. : Укр. центр духовної культури, 1996.
 9. Жук Г. М. Числівник у мові професійного спілкування : навч.-метод. посібник. / Г. М. Жук. – Тернопіль : Greg, 2005. – 32 с.
 10. Жук Г. М. Терміни, професіоналізми та стійкі синтаксичні словосполучення у мові професійного спілкування / Г. М. Жук. – Тернопіль : Greg, 2005. – 28 с.
 11. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне “я”. / С. Караванський. – К. : ВЦ “Академія”, 2001. – 240 с.
 12. Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – 280 с.
 13. Кочан І. М., Токарська А.-С. Культура рідної мови / І. М. Кочан , А.-С.Токарська. – Л. : Світ, 1996. – 232 с.
 14. Масенко Л. Т. Мова і суспільство : постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. 163 с.
 15. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування / В. О. Михайлюк. – К. : Професіонал, 2005.
 16. Мозговий В. І. Ділова українська мова в державному управлінні. Ч. 1. Загальний курс / В. І. Мозговий. – Донецьк : Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, – 2005. – 412 с.
 17. Мозговий В. І. Ділова українська мова в державному управлінні. Частина ІІ. Практичний курс / В. І.Мозговий, Л. Г. Вергазова. – Донецьк : Технопарк ДонДТУ “УНІТЕХ”, 2005. – 158 с.
 18. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум / Погиба Л. Г., Грибінченко Т. О., Баган М. П. – К. : Либідь, 2004.
 19. Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : навч. посібник / О. Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.
 20. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : підручник / О. Д. Пономарів. – Тернопіль : навч. книга. Богдан, 2000. – 248 с.
 21. Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум / О. Сербенська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. –216 с.
 22. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини / О. Сліпушко. – К. : Криниця, 1999. 199 с.
 23. Соколовська Ж. П., Власенко В. В., Щербачук Л. Ф. У ділове спілкування – державну мову. / Ж.П. Соколовська В.В. Власенко, Л.Ф. Щербачук. – К. : Грамота, 2004. – 296 с.
 24. Томан І. Мистецтво говорити. / Іржі Томан. – К. : Україна, 1996. – 269 с.
 25. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник / С. В. Шевчук. – К. : Літера ЛТД, 2003. – 448 с.

Силабус:

Завантажити силабус