Менеджмент інформаційних ресурсів

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Немає
71.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
640професор Кунанець Н. Е.КМБ - 31
716професор Кунанець Н. Е.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
640КМБ - 31професор Кунанець Н. Е.
716КМБ - 41професор Кунанець Н. Е.

Опис курсу

Мета курсу:

формування базових знань і навичок, необхідних для управління інформаційними ресурсами.

Завдання дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

теоретичні та методологічні основи інформаційного менеджменту;

основні положення управління інформаційними ресурсами;

сутність інформації та її роль в сучасному суспільстві;

функціональні задачі управління інформаційними ресурсами та їх реалізацію в умовах  розвитку інформаційних технологій;

особливості формування інноваційної політики установи та впровадження інноваційних програм;

особливості управління персоналом в сфері інформатизації;

специфіку формування та забезпечення захисту інформаційних ресурсів;

правові аспекти інформаційного менеджменту;

використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв;

аналізувати закономірності розвитку документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми соціальних комунікацій;

створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги.

вміти:

здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах

впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних установ.

використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу.

керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність.

застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки функціонування електронних бібліотек та архівів.

узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням.

здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань.

застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Аналітика, експертиза, прогнозування / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, М. А. Ожеван, О. В. Зернецька, І. А. Валевська ; ред.: Є. А. Макаренко. – Київ : Наук-вид. центр “Наша культура і наука”, 2003. – 614 c.
 2. Матвієнко О. В. Основи менеджменту інформаційних систем / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.
 3. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посібник / О. В. Матвієнко – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.
 4. Новітні інформаційні технології в університетській бібліотеці / Л. Габова та ін. // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 17–18.
 5. Туровська Л. Сучасний бібліотекар у системі інформаційних комунікацій наукової бібліотеки / Л. Туровська // Бібліотечний форум України. – 2006.  – № 3 (13). – С. 17–19.
 6. Баркова О.В. Питання організації фонду онлайнових документів електронної бібліотеки / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 85–95.
 7. Шемаєва Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 289 с.
 8. Швецова-Водка Г. М. Бібліотека як документальна комунікаційна  система / Г. М. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – С. 3–7.
 9. Швецова-Водка Г. Н. Система документальных коммуникаций / Г. Н. Швецова-Водка // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 6. – С. 5–18.
 10. Швецова-Водка Г. Н. Технология виртуального  справочно-библиографического обслуживания / Г. Н. Швецова-Водка // Культура народов Причерноморья. – 2007. – Т. 2, № 100. – С. 27–36.
 11. Філіпова Л. Я. Бібліографічні системи України в інформаційно-комп’ютерному середовищі: теорія, організація,  технологія :  автореф.  дис. …  д-ра  пед.  наук : спец. 07.00.08 / Л. Я. Філіпова ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 1999. – 34 с.
 12. Філіпова Л. Я. Інформаційно-комунікативні прояви ресурсного потенціалу Інтернету / Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 2. – С. 44–48.
 13. Трачук Л. Вебліографічні посібники  бібліотек  як  джерела  електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Л. Трачук // Бібліотчний вісник. – 2011. – № 5. – С. 29–32.
 14. Трачук Л. Віртуальна виставка : нова бібліотечна послуга бібліотеки / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 11. – С. 36–38.
 15. Сенченко М. І.  Депозитарна  цифрова  бібліотека – як  єдина  можливість  вирішення проблеми книгосховищ / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 3.
 16. Лабузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності: монографія / Катерина Лабузіна. – Київ, 2012. –251 с.

Силабус:

Завантажити силабус