Книгознавча спадщина Івана Франка

Тип: На вибір студента

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Білоусова Р. З.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМБ - 31Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета курсу:

 • ознайомити студентів з культурно-просвітницькою діяльністю Івана Франка;
 • окреслити внесок ученого у розвиток бібліотечної справи Галичини та участь в організації громадських бібліотек і читалень;
 • проаналізувати внесок Івана Франка в українське книговидавництво, зокрема простежити видавничу діяльність науковця у періодичних виданнях, у Науковому товаристві ім. Шевченка, у виданні семи видавничих серій: «Дрібна бібліотека», «Наукова бібліотека», «Літературно-наукова бібліотека», «Хлопська бібліотека»,«Міжнародна бібліотека», «Всесвітня бібліотека», а також діяльність Івана Франка в «Українсько-руській видавничій спілці»;
 • здійснити огляд епістолярної спадщини Івана Франка;
 • представити основні напрями діяльності Івана Франка в галузі бібліографії.

Завдання навчальної дисципліни:

 • сформувати у студентів знання про засади і пріоритети видавничої, бібліографічної діяльності Івана Франка та концепцію розвитку бібліотечної справи в Галичині;
 • узагальнити відомості про участь І. Франка в організації громадських бібліотек і читалень, його зв’язок з українськими та польськими товариствами, що утримували власні книгозбірні;
 • дослідити історію заснування та упорядкування книгозбірні Івана Франка.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • науковий доробок Івана Франка у царині книговидавництва, бібліотекознавства і бібліографії;
 • внесок науковця у розвиток бібліотечної справи Галичини, зокрема організацію читалень і бібліотек для народу;
 • засади бібліографічної діяльності І. Франка;
 • концепцію енциклопедичної справи Івана Франка.
 • історію заснування, особливості формування фондів, склад і джерела надходження книгозбірні І. Франка;

вміти:

 • окреслити внесок вченого у царину української культури і науки загалом, а також бібліографії, видавничої справи та бібліотекознавства;
 • охарактеризувати книговидавничий доробок Івана Франка;
 • визначати і окреслити концепцію Івана Франка в справі організації читалень і бібліотек для народу загалом та розвитку бібліотечної справи в Галичині зокрема.

Рекомендована література

 

№п/п Найменування навчальної

дисципліни

Автор підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального посібника тощо)

Найменування видавництва,

рік видання

1

 

2 3 4 5
Книгознавча спадщина І. Франка уклад.: М. Л. Бутрин,

М. П. Гордій,

Г. М. Домбровська

Франкознавство у Львівському університеті : хронолог. покажч. л-ри (1945–1981) Львів : [б. в.], 1984
  редкол.: І. Вакарчук, Я. Ісаєвич та ін. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Фран-ка, 2006
  упоряд. Вальо М. А. Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів Львів : [ЛНБ ім. В. Стефаника], 2008.
  Василенко М. Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05 “Теорія та історія видавничої справи та редагування” Київ : [б. в.], 2008
  уклад.: Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова Іван Франко : каталог книжкових видань Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006
  Гнатюк М. Iван Франко в лiтературно-естетичнихконцепцiях його часу Львiв : Каменяр, 1999
  Голик Р. Іван Франко, читання й культурні стереотипи в Галичині ХІХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс]. –  Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_14. – Назва з екрана
  Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Кн.5: Не пора! : монографія Львів : [б. в.], 2005
  Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. Кн.6: В поті чола : монографія Львів : [б. в.], 2005
  уклад.: М. П. Гордій,

Г. М. Домбровська, О. С. Пронишин

Франкознавство у Львівському університеті: хронолог. покажч. л-ри (1982–1987) Львів : ЛДУ, 1988
  Демчук Н. Р., Чирук Є. Г., Крохмальний Р. О. та ін. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016
  Зелінська Н. В. Поетика приголомшеного слова (Українська наукова література ХІХ – початку ХХ ст.) Львів : Світ, 2003
  Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] : монографія.  – Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/isaevych/is.htm. – Назва з екрана Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’яке-вича, 2002
  Крохмальний Р., Демчук Н., Білоусова Р.З. та ін. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплекс. перевірки знань студентів Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013
  Мельник Я. Бібліотека Івана Франка. Науковий опис : у 4 т. Т. 1 Київ : [б. в.], 2010
  Рудницький Л. І. Іван Франко і німецька література. – 2-е вид., уточн. і розшир. Львів: [б. в.], 2002
  Сімович В. Іван Франко. Його життя та діяльність. – 2-е вид., доп. Мюнхен : [б. в.], 1966
  Тимошик М. Історія видавничої справи [Електронний ресурс] : підручник. – Режим доступу: http://journ-port.at.ua/publ/17-1-0-442. Київ : Наша культура і наука, 2003
  Якимович Б. Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти : [монографія] Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006
  Якимович Б. Книга, просвіта, нація. Видавнича дiяльнiстьIвана Франка у 70–80 роках ХIХ ст. = Book, enlightenment, nation. Editing and publishing activities of Ivan Franko in the 1870s and in the 1880s : [монографія] Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якеви-ча, 1996

 

Силабус:

Завантажити силабус