Особливості функціонування основних типів документно-інформаційних установ

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12.5Залік
24.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Білоусова Р. З.КМБ - 11
232Білоусова Р. З.КМБ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМБ - 11Білоусова Р. З.
232КМБ - 11Білоусова Р. З.

Опис курсу

Мета – сформувати систему теоретико-методологічних і практичних знань управління, організації діяльності та функціонування документно-інформаційних установ у сучасному інформаційному суспільстві. Проаналізувати діяльність різних типів документно-інформаційних установ (бібліотек, архівів тощо), що виконують просвітницьку, наукову, соціальну, комунікативну, кумулятивну, меморіальну та інші функції; ознайомити з  правовими аспектами інформаційної діяльності в Україні. Особливу увагу зосередити на принципиах і основних закономірностях організації суспільного використання інформаційних продуктів та послуг. Зокрема курсом передбачено ознайомлення з маркетинговою діяльністю документно-інформаційних інституцій та інноваційноми процесами в діяльності документно-інформаційних установ.

Після завершення курсу студент буде

знати:

 • теоретичні основи інформаційних процесів у суспільстві агалом, та в документно-інформаційних установах зокрема;
 • основні концептуальні засади фунціонування документно-інформаційних установ різних типів;
 • еволюцію розвитку сфери інформаційної діяльності в Україні;
 • правове регулювання діяльності документно-інформаційних установ;
 • особливості спілкування в процесі інформаційної діяльності;
 • основні інформаційні продукти та послуги, які надають документно-інформаційні установи різних типів.

вміти:

 • коректно застосовувати понятійно-теоретичний апарат; характеризувати основні завдання і напрями діяльності документно-інформаційних установ;
 • аналізувати інформаційні потоки та потреби споживачів в системі документно-інформаційних установ;
 • охарактеризувати завдання і компетенції інформаційного працівника в документно-інформаційних установах різних типів;
 • застосовувати на практиці основні принципи професійної етики інформаційного працівника;
 • використовувати документно-бібліографічний апарат, законодавчі та галузеві нормативні документи;
 • розрізняти діяльність різних типів документно-інформаційних установ, визначати їх тематичну спрямованість;

володіти:

 • терміносистемою курсу;
 • навичками класифікації основних типів документно-інформаційних установ, інформацією про інноваційні процеси, які відбуваються в системі документно-інформаційних установ, компетенціями інформаційного працівника, нормами етики і етикету фахівця в сфері інформаційної справи.

Рекомендована література

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами, внесеними Протоколом № 11 (994_536) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
 2. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № – С. 45-52; В ред. Закону №16-19 від 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80.
 3. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № – С. 275; В ред. Закону №1206-18 від 06.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
 4. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № – Ст. 650; В ред. Закону №317-19 від 21.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2657-12.
 5. Про Національний архівний фонд і архівні установи : Закон України вiд 24.12.1993 № 3814-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86; – В ред. Закону №316-19 від 205.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3814-12.
 6. Про національну програму інформатизації : Закон України від 09.2001 № 2684-III // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – С. 482 – 509;  – В ред. Закону № 554-IX від 13.04.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
 7. Алексєєнко А. О. Сучасні вимоги до оформлення експозиції науково-технічної документації при проведенні архівних заходів // VI Луньовські читання. Сучасна музейна експозиція: вимоги часу та нові можливості : матеріали наук.-практ. семінару. Харків, 2016. – С. 8–16.
 8. Апшай М. В. Сучасні проблеми інформатизації бібліотечної діяльності на регіональному рівні / М. В. Апшай // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 16–18 трав. 2006 р. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 76–77.
 9. Апшай Н. Класифікація бібліотек вищих навчальних закладів / Н.Апшай // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № – С. 37 – 39.
 10. Апшай Н. Стратегічні засади розвитку вузівської бібліотеки в умовах інформатизації / Н. Апшай // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 6. – С. 23–25.
 11. Апшай Н. Функції бібліотеки вищого навчального закладу/ Н. Апшай //Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 7. – С. 40–41.
 12. Архівні установи України : довідник. –Т. 2. – кн. 2. – Київ, 2012, XXVII, – 602 с.
 13. Ашаренкова Н. Історія та еволюція поняття «публічна бібліотека» // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 1. – С.9–14.
 14. Ашаренкова Н.Г. Принципи діяльності публічних бібліотек в нових історичних умовах / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство, Документознавство. Інформологія: науковий журнал, 2007 – № 1. – С. 62–68.
 15. Бережний Є.О. Законодавчі та нормативні акти, прийняті після проголошення незалежності України, які пов’язані зі створенням, інтеграцією та використанням інформаційних ресурсів / П.О. Бережний // Інформація. Ринок. – 1996. – № 4.
 16. Бібліотеки вищих навчальних закладів / Інформаційний каталог-довідник. – К., 1998.
 17. Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.) / за заг. ред. Т. О. Колесникової , Дніпро : [б. в.], 2016.
 18. Бирюкова Т. Л. Информационная аналитика: процессы институционализации и ресурсный потенциал // Вестник Воронежского государственного университета. Серия : Филология. Журналистика, 2011. – № 2. – С. 157–162.
 19. Бирюкова Т. Л. Информационно-коммуникационные институты: Коммуникационная сущность журналистики в современном информацинном пространстве // Социально-экономические явления и процессы. 2011. – № 3–4. – С. 415–418.
 20. Бірюкова Т. Видавничий документно-комунікаційний інститут: місце в інформаційному просторі України // Вісник Книжкової палати України. 2011. – № 11. –  С. 20–23.
 21. Бірюкова Т. Л. Інформаційний простір держави: системний підхід //Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / ред. В. М. Андрієнко. Донецьк : Юго-Восток, 2011. С. 18–20.
 22. Богуш Т. Роль публічної бібліотеки в житті пересічного українця (за наслідками дослід.) / Т. Богуш // Бібліотечна планета. – 2008. – № 4. – С. 5–9.
 23. Васильченко М. М. Функційні трансформації в еволюції архівів: студіювання в історико-генетичному дискурсі / М. М. Васильченко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. Харків, 2017. – С. 278–279.
 24. Види інформаційних продуктів і послуг. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/73961/marketing/vidi_informatsiynih_produktiv_poslug
 25. Ворона Ю. Публічна бібліотека – інформаційний центр громадян / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2003. – № 3. – С. 34–35.
 26. Воскобойнікова-ГузєваО. Наукова бібліотека XXI століття в європейському соціокультурному вимірі / Олена Воскобойнікова–Гузєва // Бібліотечний вісник. –   –  № 6. –  С. 33–40.
 27. Головата Л. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. 1940–2005 : історичний нарис / Лариса Головата // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / [зб. наук. пр.]. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 144–174.
 28. Горовий В. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015.– 284 с.
 29. Давидова І. Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг / І. Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 18 – 20.
 30. Долбенко Т. О. Місце бібліотеки в соціалізації юнацтва / Т. О. Долбенко // Бібліотеки України – юнацтву: досвід, проблеми, перспективи.
 31. Дубова С. В. Підготовка документознавців для сфери державного управління в Україні (1995– 2008 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук / Світлана Володимирівна Дубова ; Держ. акад. кер. кадрів культ. і мистец. – Київ, 2010. – 19 с.
 32. Дубровіна Л. А. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України / Л. А. Дубровіна, А. М. Киридон, І. Б. Матяш // Бібліотечний вісник, 2017. – № – С. 3–10.
 33. Зворський С. Л. Активізація взаємодії архівів і бібліотек – вимога часу / С. Л. Зворський // Архіви України. – – № 5-6. – С. 7–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2018_5-6_3
 34. Зворський С. Від міської публічної до Київської обласної: еволюція найпопулярнішої бібліотеки Києва у 1920–1930-ті роки / С. Зворський //Бібліотека Інформаційного суспільства: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 20–22 жовтня 1998 р.). – К.,1998. – С. 66–70.
 35. Здобутки та проблеми видавничої діяльності ОУНБ // Вісник Книжкової палати. – 1999. – № 9. – С. 7–9.
 36. Ільганаєва В. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / В. Ільганаєва. – К., 1996. – 255 с.
 37. Ільганаєва В. О. Бібліотекознавство: конспект лекцій / В. О. Ільганаєва. – Х. : ХДАК, 1998.  –  69 с.
 38. Ільганаєва В. О. Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / В. О. Ільганаєва, Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 44 с.
 39. Інформаційний ресурс. Бібліотеки. Іновації. Суспільство. – Вінниця, 2004. – 195 с.
 40. Історія Одеського університету за 100 років. – К. : Вид-во КУ, 1968. – 421 с.
 41. Каліберда Л. Загальне бібліотекознавство: навчальний посібник / Л. Каліберда. – К., 1998.  – 120 с.
 42. Карван С. Л. Бібліотеки та архіви у створенні інформаційного простору. Грані співпраці /С. Л Караван // Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини. – Хмельницький, 2004. – С. 43–46.
 43. Кислюк Л. Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України / Л. Кислюк // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 1. – С. 32–35.
 44. Кислюк Л. Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів / Л. Кислюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 32–35.
 45. Книга: энциклопедия / Редкол.: И. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др.  – М. : Большая российская энциклопедия, 1998.  – 800 с.
 46. Книговедение: энциклопедический словарь / За ред.: Н. М. Сикорского. – М. : Советская энциклопедия, 1982. – 604 с.
 47. Колесникова Т. Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 25–28.
 48. Колесникова Т. Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 7. – С. 26–30.
 49. Колосовська О. М. Портрет бібліотекаря в інтер’єрі інформаційного суспільства / О. М. Колосовська // Матеріали науково–практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 12 листопада 2009 р. – Львів : Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська Політехніка», 2009. – С. 49–53.
 50. Кононученко Л. Інноваційна діяльність обласних бібліотек України в обслуговуванні та забезпеченні інформаційних потреб користувачів / Л. Кононученко // Зб. ДАККіМ. – 2008. – № 4 . – С. 35–37.
 51. Кононученко Л. Вплив комп’ютерних технологій на інформаційні потреби користувачів бібліотек України (на прикладі ЛОУНБ України) / Л. Кононученко // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 2. – С. 37–39.
 52. Кононученко Л. Впровадження новітніх комп’ютерних технологій для забезпечення інформаційних потреб користувачів бібліотек України ( на прикладі ЛОУНБ України) / Л. Кононученко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2005. – Вип. 14. – С. 353–361.
 53. Кононученко Л. Становлення та розвиток теорії інформаційних потреб користувачів документно–інформаційних установ / Л. Кононученко // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 7. – С. 42–44.
 54. Костенко Л. Інформаційно – комунікативні ресурси бібліотек АН України / Л. Костенко // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 3–4. – С. 55 – 58.
 55. Лебедюк О. Бібліотека ВНЗ як центр довідково–інформаційного обслуговування студентів / Олена Лебедюк // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 11. – С.15–17.
 56. Лешнівська І. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека – репрезентант галицької культури / І.Лешнівська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 33.
 57. Лешнівська І. Працюємо єдиною громадою: бібліотеки і громадські об’єднання регіону / І. Лешнівська // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 5. – С. 17 – 18.
 58. Лешнівська І. Шматько О. Бібліотека видавництва: Нові часи, нові підходи / І Лешнівська // Вісник книжкової палати. – 2005. – № 12. – С. 30–31.
 59. Лопатина Н. В. Новые профессии в информационной сфере: опыт аналитико-прогностического исследования. – Режим доступу: http://www.fact.ru/www/arhiv9s17.htm.
 60. Макеєва І. І. Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу / І. Макеєва // Бібліотечний вісник – 2008. – №3. – С. 22–27.
 61. Матвієнко О. В. Інформаційна професія та інформаційна освіта: сутність, зміст, проблеми // Бібліотекознавство. Документо-знавство. Інформологія. – –  № 1. –  С. 70– 77.
 62. Николаенко Н. Н. Вузовские библиотеки в условиях реформирования высшего образования / Н. Николаенко, В. Сосипатрова // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 3. – С. 28–32.
 63. Онищенко О. Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського) в контексті ХХ ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Наукові праці НБУВ. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 11 – 22.
 64. Онищенко О. С. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий , В. І. Попик та ін. – Київ : [НБУВ], 2013
 65. Пашин А. Основные черты профессии / А. Пашин // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 7. –54–61.
 66. Пашкова В. Бібліотечне обслуговування громадян з фізичними та психічними обмеженнями у США / В. Пашкова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 611–619.
 67. Пашкова В. Внесок національних бібліотечних асоціацій у формування іміджу бібліотеки в суспільстві й підвищення престижу бібліотечної професії / В. Пашкова // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 2. – С. 50–56.
 68. Пашкова В. Рівноправний доступ, рівні можливості: еволюція бібліотечного обслуговування громадян із особливими потребами / В. Пашкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: науковий журнал, 2006. – № 3. – С. 26–34.
 69. Петрицька В. М. Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними процесами в бібліотеках / В. М. Петрицька // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4 – С. 4–8.
 70. Петрова Л. Українська бібліотека в контексті глобальних процесів розвитку суспільства / Л. Петрова // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 2 .– С. 24 – 27.
 71. Петрухно Ю. Бібліотечний колектив: поняття та структури / Ю.Петрухно // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 6. – С. 14–17.
 72. Прокопенко Л. Принципи рівних можливостей: проблеми бібіотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 6. – С. 14–18.
 73. Прокопчук В. С. Бібліотека Кам’янець–Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В.С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. Б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с. : іл.
 74. Публичная библиотека в современной социокультурной ситуации // справочник библиотекаря / науч. Ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – СПб. : Профессия, 2004. – 448 с. – (серия «Библиотека»).
 75. Рашковский Е. Б. Библиотека, архив, музей: наукотворческое призвание / Рашковский Е. Б. // Матэрыялы XII Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагодзі», Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. Мінск, 2016. – С. 300–302.
 76. Редька К.Ю. Документна комунікація в системі інформаційного управління / Редька К. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4/26.pdf
 77. РоговаП. І. Інформаційне забезпечення інноваційно–освітнього процесу / П. І. Рогова // Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки. – К., 2000. – С. 162–165.
 78. Рыбальченко Е. Опыт формирования информационной компетентности пользователей вузовской библиотеки / Е. Рыбальченко // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 3. – С.28–31.
 79. Свобода А. Бібліотека як середовище формування інтелектуальних та інформаційних ресурсів суспільства знань / А. Свобода // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 39 – 42.
 80. Свобода А. Бібліотечна мережа НАН України: історія, сучасний стан / А. Свобода, Н.Смаглова // Наукові праці НБУВ. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 64–77.
 81. Сидоренко О. Інформаційні ресурси як обєкт інформаційних правовідносин /Олег Сидоренко. – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/4/30.pdf
 82. Слободяник М. Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. Слободяник. – К., 2008. – 166с.
 83. Слободяник М. С. Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій / М. С. Слободяник // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 2.– С. 2–16.
 84. Словник книгознавчих термінів / В. Я. Буран. В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко. – К. : ТОВ «Видавництво Аратта», 2003. – 160 с.
 85. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: навч. посіб. /А.А. Соляник; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2000.
 86. Сташків М. Обласний огляд краєзнавчих бібліографічних посібників: [Бібліографічна д-сть район. ЦБС] / Мирон Сташків // Книжковий світ. – 2000. – № 3–4. – С.10.
 87. Сташків М. Краєзнавча діяльність: взаємозв’язок, системність, розмаїття тем і прийомів / Мирон Сташків // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 7. – С. 28–30.
 88. Сташків М. Найповніше задовольнити потреби новітнього споживача інформації – кредо сучасної бібліотеки / Мирон Сташків // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 9. – С. 28–30.
 89. Столяров Ю. Библиотека: структурно-функциональный подход / Ю. Столяров. – М. : Книга, 1986. – 240 с.
 90. Університетські бібліотеки України підтримують відкритий доступ до знань! : заява Міжнар. наук.–практ. конф. «Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти», (21 трав. 2009 р., Севастополь, Україна) // Вища шк. – 2009. – № 7. – С.74–75.
 91. Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії: монографія / за ред.: В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2016
 92. Чачко А. Бібліотечна професіологія : навчальний посібник / А. Чачко. – К., 1996. – 120 с.
 93. Шемаєва Г. В. Напрями взаємодії бібліотек у сучасному соціально-ко­мунікаційному просторі / Г. В. Шемаєва // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресур­сів. – Київ, 2013. – С. 5–7.
 94. Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів / В. Шкаріна // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 5. – С, 35 – 37.
 95. Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель діяльності / О. Шкира // Вища школа. – 2009. – № 7. – С.80–87.
 96. Шкира О. Університетська бібліотека як інтелектуальне перехрестя студентів, науковців, освітян та бібліотекарів регіону / О. Шкира // Бібліотечний вісник. – – № 3. – С. 28–30.
 97. Шрайберг Я. Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку / Я. Шрайберг ; пер. Ю. Заїки // Вища школа. – 2008. – № 10. – С.33–47.
 98. Шульга О. А. Філософія діяльності освітянських бібліотек : монографія / Шульга О. А. – Кіровоград : Центр.–Укр. Вид-во, 2009. – 244 с.
 99. Юхименко Ю. Формування електронної документно–інформаційної бази вищого навчального закладу освіти – важливий чинник його розвитку / Ю.Юхименко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 6. – С.43–47.
 100. Яковенко В.А. Інформаційні ресурси: Навч. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 202 с.
 101. Ярошенко Т. Університетські бібліотеки України підтримують ініціативу відкритого доступу наукової інформації / Т. Ярошенко // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 64–75.

Додаткова література

 1. Арсірій О. Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / Олена Арсірій, Людмила Саєнко, Анна Саєнко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10. – С. 24–28.
 2. Беліна Л.Комп’ютерні технології як невід’ємна складова інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів наукової бібліотеки / Л. Беліна, Ю. Голубєв, Л. Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 117–126.
 3. Біла Л. Освітянські бібліотеки у дзеркалі статистики / Л. Біла, А. Копилова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 20–22.
 4. Бобришева О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування / Олександра. Бобришева // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 18–20.
 5. Всеобщая декларация прав человека : принята и провозглашена в резолюции 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015
 1. Гордон В. Защита демократии: роль библиотечных ассоциаций : докл. 119-122 на 66-й Генерал. конф. ИФЛА (13-18 авг. 2000 г., Иерусалим, Израиль) // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 3 [Электронный ресурс]. – Доступ к документу:  http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2001/3/fhtm
 2. Горова С.Інформатизація суспільства й нові завдання бібліотечних структур / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 225–230.
 3. Горовий В.Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації / В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 23–35.
 4. Грабар Н.Спілкування в бібліотеці у віддаленому режимі / Наталія Грабар // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 20–22.
 5. Гуцол Г.Електронні бібліотеки: проблемні питання видавництв, бібліотек, обов’язкового примірника, авторського права / Галина Гуцол // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 10. – С. 48–49.
 6. Давидова І. Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг / І. Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 18 – 20.
 7. Декларация о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной свободе, принятая в Глазго / ИФЛА [Электронный ресурс]. – Доступ к документу:  http://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-r.pdf
 8. Дубас Т.Роль бібліотечних закладів у реалізації програми інформатизації українського суспільства / Т. Дубас // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. 44–52.
 9. Захарова Н.Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 230–246.
 10. Ільганаєва В. Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку / В. Ільганаєва. – К., 1996. – 255 с.
 11. Ільганаєва В. Бібліотечна сфера – соціальний інститут / В. Ільганаєва // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 3. – С. 2 – 5.
 12. Кислова О.Професійне читання бібліотекаря: спеціалізований бюлетень “ЛібМаркет” / Олена. Кислова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 9. – С. 12–13.
 13. Кислюк Л.Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів / Любов Кислюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 32–35.
 14. Коваль Т. Український читач на тлі суспільних перетворень / Т. Коваль // Вісник Книжкової палати. –  – № 2 . – С. 28 – 32.
 15. Колесникова Т.Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 11. – С. 21–22.
 16. Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокоїінтелектуалізації бібліотечної професії / Т. Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 1. – С. 19–23.
 17. Колесникова Т. Електронні форми бібліотек ВНЗ як вищий рівень інформатизації бібліотечної діяльності в освіті / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 23–28.
 18. Колесникова Т.Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) / Т. Колесникова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 209–217.
 19. Костенко Л. Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України / Л. Костенко // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 3–4.  – С. 55 – 58.
 20. Костирко Т.Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація / Тамара Костирко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 2. – С. 22–23.
 21. Коханова І.Вузькі фахові дисципліни як запорука отримання якісної вищої бібліотечної освіти (досвід ХДАК) / І. Коханова // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 18–20.
 22. Кузнєцова М.Регіональні електронні ресурси: від корпоративного створення до використання у соціально-комунікаційному середовищі ОУНБ / Марина Кузнєцова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 25–29.
 23. Лешнівська І.Львівська обласна універсальна наукова бібліотека –  репрезентант галицької культури / І. Лешнівська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 33–37.
 24. Лопата О.Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки / О.  Лопата // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 4. – C. 25–29.
 25. Лопата О.Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки / О.  Лопата // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 5.– C. 35–39.
 26. Манифест ИФЛА о транспарентности, рациональному управлению и свободе от коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifla.org/files/faife/publications/policy-documents/transparency-manifesto-ru.pdf
 27. Маніфест ІФЛА про Інтернет/ пер. В.С. Пашкової. – 1 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступа :http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/tinycontent/index.php?id=17
 28. Маніфест про демократизацію бібліотек : прийнято учасниками Міжнародної наукової конференції “Бібліотека у демократичному суспільстві”, організованої факультетом бібліотечно-інформаційних систем Київського державного інституту культури та Українською бібліотечною асоціацією. Київ, 23 листопада 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/tinycontent/index.php?id=51
 29. Мар’їна О.Cоціально-комунікаційні технології як засіб управління бібліотечно-інформаційною сферою діяльност / О. Мар’їна // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 26–28.
 30. Медведєва В.Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 297–303.
 31. Медведєва В.Роль бібліотек як універсальних інформаційних центрів у процесі демократизації / В. Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – С. 129–135.
 32. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Доступ до документу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043
 33. Натаров О.Роль і місце сучасної бібліотеки в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина / О. Натаров // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – С. 285–290.
 34. Олянишен Т. Читання в сучасному суспільстві / Тетяна Олянишен, Олександр Мельников // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 46–50.
 35. Осаула В. Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства / Володимир. Осаула // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 22–24.
 36. Остапчук Ю. Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотеки вищого навчального закладу / Юлія Остапчук // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 6. – С. 9–14.
 37. Пашкова В. С. Концепція інтелектуальної свободи, вільного й рівноправного доступу до інформації як основа діяльності бібліотечних асоціацій у демократичному суспільстві // Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876–2008 : монографія. – Х., 2009. – С. 189–195.
 38. Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006– 2009 роках / Валентина. Пашкова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 19–25.
 39. Петрова Л. Українська бібліотека в контексті глобальних процесів розвитку суспільства / Л. Петрова // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 2 .– С. 24 – 27.
 40. Петрова Л.Українська бібліотека в інформаційному суспільстві: сучасний стан, перспективи розвитку, проблеми управління / Л. Петрова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 14–20.
 41. Постельжук О. Інформаційно-аналітична продукція як результат дослідної роботи обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 14–19.
 42. Професійний стандарт “Фахівець з інформаційних ресурсів”. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/%D0%9D% D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/03/15/4-ps-spes-inform-resources-13.12.2014.pdf. – Назва з екрана.
 43. Свобода А. Бібліотека як середовище формування інтелектуальних та інформаційних ресурсів суспільства знань / А. Свобода // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 6. – С. 39 – 42.
 44. Туровська Л.Електронні документи як чинник оперативного обслуговування / Леся Туровська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 5. – С. 33–34.
 45. Чачко А. Бібліотекарі в інформаційному суспільстві: не проблема, а реальність / А. Чачко // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 10. – С. 23 – 25.
 46. Чачко А. Трансформація бібліотеки перехідного періоду / А. Чачко // Бібліотечна планета. – 2001. – С. 41.
 47. Шалиганова А. Нові стандарти професії / А. Шалиганова // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 1. – С. 35–39.
 48. Швецова-Водка Г. Бібліотечні асоціації світу очима українського дослідника / Галина Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 4. – С. 18–19.
 49. Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Ганна Шемаєва, Ханс Ельбесхаузен // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 12–15.
 50. Шкаріна В. Історія розвитку бібліотечних каталогів // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 5. – С. 35 – 37.
 51. Шлапак Ю.Освітня функція бібліотечних установ / Ю. Шлапак // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Вип. 27. – С. 231–238. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2010_27_27

Силабус:

Завантажити силабус