Історія світової бібліографії

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524Білоусова Р. З.КМБ - 31
624Білоусова Р. З.КМБ - 31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
524КМБ - 31Білоусова Р. З.
624КМБ - 31Білоусова Р. З.

Опис курсу

Курс „Історія світової бібліографії” є одним із фундаментальних і обов’язкових для фахової підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі. Дослідження та висвітлення становлення й розвитку бібліографічної інформації у конкретний історичний період у зв’язку з інформаційним запитами суспільства та можливостями документно-інформаційних систем сприяє комплексному уявленню про роль і значення бібліографії як спеціального виду діяльності – самостійної галузі із відповідною теоретико-методичною системою.

Курс схематично побудовано з урахуванням загальних історичних періодів розвитку людства, що позначилися на становленні та розвитку бібліографічної діяльності. Окремо як засадничі у курсі окреслено суспільні процеси, характерні для більшості країн світу, що вплинули на розвиток бібліографічної  діяльності. Міжпредметні зв’язки курсу доволі широкі, позаяк передбачають залучення положень і окремих теоретичних дисциплін (загальне бібліографознавство, бібліографічна евристика тощо),  і дисциплін історичного циклу (історія бібліотечної справи, історія бібліофільського руху тощо).

МЕТА – сформувати комплексне розуміння процесу виникнення та становлення бібліографії загалом, зокрема, завдань і засад бібліографічної діяльності, що має на меті створення та поширення бібліографічної інформації у адекватних формах на рівні бібліографічних посібників різних жанрів залежно від визначальних суспільних процесів, загального історико-культурного розвитку людства.   

 

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • основні передумови, етапи виникнення та особливості функціонування бібліографічної інформації у різні періоди світової історії;
 • засади та завдання бібліографічної діяльності задля утворення та поширення бібліографічної інформації у різні історичні епохи;
 • тенденції загальних історико-культурних процесів, що вплинули на розвиток світової бібліографії;
 • закономірності процесу становлення, розвитку, еволюції системи бібліографічних посібників різних жанрів (від найпростіших – до новітніх інформаційних ресурсів) як вияву процесу глобалізації у царині бібліографічної діяльності;
 • етапи діяльності міжнародних бібліографічних осередків і організацій, засади державної політики у царині бібліографічної діяльності;

 

вміти:

 • відтворити причинно-наслідкові зв’язки та механізми, що сформували характер бібліографічної діяльності певного історичного період;
 • обґрунтувати процес формування та становлення системи бібліографічних посібників різних жанрів у найширшому історико-культурологічному котексті;
 • охарактеризувати персональний внесок діячів світової науки та культури у становлення бібліографії як спеціального виду діяльності та самостійної дисципліни;
 • пояснити особливості розвитку бібліографії певної країни у визначений історичний період.

Рекомендована література

 1. Бездрабко В. В. Поль Отле і наука про документ / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 14–24.
 2. Біла Т. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі / Тетяна Біла // Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 244–253.
 3. Борисов К. А. Перспективная модель библиографического поиска в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21615020. –Заглавие с экрана.
 4. Васильєв О. Знайомтесь: міжнародна мережа наукової і технічної інформації STN International // Вісник Книжкової палати. – 1996. – № 1–2. – С. 25.
 5. Вовченко І. О. Іноземна бібліографія : навч. посіб. / І. О. Вовченко. – Xарків, 1992. – 84 с.
 6. Галеева И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. Галеева ; [науч. ред. М. И. Вершинин]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 248 с. – (Серия “Библиотека”).
 7. Грузинова Л.Б. Иностранная библиография [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook021/01/part-001.htm
 1. Добко Т. Вплив Інтернету на довідково-бібліографічну діяльність: зарубіжний досвід і українська перспектива / Тетяна Добко // Наукові праці НБУВ. –2013. – Вип. 35. – С. 24–38.
 2. Документологічна діяльність Міжнародної федерації з інформації та документації / НАУ. – Київ, 2013. – 24 с.
 1. Інформаційна справа, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство: збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / ЛНУ імені Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра бібліотекознавства і бібліографії; [відп. за вип. Н.Р.Демчук]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 472 с.
 2. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів / [авт.: Р. Крохмальний, Н.Демчук, Є. Чирук та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 279 с.
 3. Колупаєва О. В. Бібліографічна діяльність в умовах світового електронного середовища: дослідження теоретико-методологічних проблем розвитку в сучасному бібліографознавстві / О. В. Колупаєва // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань : матеріали міжнар. наук. конф., 26–27 лют. 2009 р. : у 2 ч. / М-во культури і туризму України, ХДАК, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. –Харків: [б. в.], 2009. –Ч. 2. –С. 104–106.
 4. Моргенштерн И. Г. Информационный и книжный мир. Библиография : (избр.) / И. Г. Моргенштерн. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 440 с.
 5. Отле П. Библиотека, библиография, документация : Избранные труды пионера информатики / рос. гос. б-ка ; пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др. ; предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – М. : ФАИР-ПРЕСС, Пашковдом, 2004. – 350 с.
 6. Прокопенко Л.С.  Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 – 2002 рр.) : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.С. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2004. – 18 с.
 7. Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція ІФЛА у структурі IFLANET // “Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві” : матер. міжнар. наук. конф., м. Харків, 21 – 22 лист. 2003 р. / Під ред. проф. В.М. Шейка, проф. М.В. Дяченка, проф. Н. М. Кушнаренко; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2003. – С. 152 – 153.
 8. Прокопенко Л. С. Внесок Бібліографічної секції ІФЛА у розвиток національної бібліографії / Л. С. Прокопенко // “Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика” : матеріали наукової конференції, 18 груд. 2002 р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2003. – С. 25 – 27.
 9. Прокопенко Л. С. Джерельна база дослідження діяльності ІФЛА / Л. С. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 7. – С. 14 – 16.
 10. Прокопенко Л. С. Основні напрями діяльності Бібліографічної секції ІФЛА (1998–2002) / Л. С. Прокопенко // Бібліотечна планета. – 2002. – № 4. – С. 12 – 15.
 11. Прокопенко Л. С. Стан національних бібліографій світу на межі тисячоліть (за матеріалами дослідження Бібліографічної секції ІФЛА) / Л. С. Прокопенко / Л. С. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 9. – С. 16–21.
 12. Прокопенко Л.С. Бібліографічна секція ІФЛА у структурі IFLANET // “Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві” : матер. міжнар. наук. конф., м. Харків, 21 – 22 лист. 2003 р. / Під ред. проф. В.М. Шейка, проф. М.В. Дяченка, проф. Н.М. Кушнаренко; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2003. – С. 152 – 153.
 1. Професійна заява ІФЛА про Універсальний бібліографічний контроль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ula.org.ua/252-dokumenti/dokumenti-ifla-ta-in/2723-profesiina-zaiava-ifla-pro-universalnyi-bibliohrafichnyi-kontrolс
 2. Розвиток технічної бібліографічної інформації в Україні та за кордоном : тексти лекцій з курсу «Бібліографічні ресурси» для студ. ін.-­ту культури / Л. Я. Філіпова ; Харківська держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 1998. – 96 с.
 3. Симон К. Р. История иностранной библиографии  / К. Р. Симон. – Москва: ЛКИ, 2010. – 736 с.
 1. Справочник библиографа [Электронный ресурс]/ науч. ред.: Г. Ф. Гордукалова, Г. В. Михеева. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Профессия, 2014. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/002329181d5f –Заглавие с экрана.
 2. Тодорова Є. М. Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа / Є. М. Тодорова // Вісник ХДАК. – 2017. – Вип. 50. – С. 124–134.

 

Інтернет-ресурси:

International Organization for Standardization. – Available at: https: //www.iso.org/home.html 

IFLA. – Available at: https://www.ifla.org

International Federation for Information Processing. – Available at: https://www.ifip.org

ISO 3297:2007 Information and documentation – International standard serial number (ISSN). – Available at: https://www.iso.org/standard/36563.html.

UDC Consortium (UDCC). – Available at: ttp://www.udcc.org/index.php/site/page?view=about_udcc

 

Електронні бібліотеки

Diasporiana: https://diasporiana.org.ua/

Welcome to Europeana: https://www.europeana.eu/en

Polona – Biblioteka Narodowa: https://polona.pl

Strona główna | CRISPA: https://crispa.uw.edu.pl/

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa: https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra?language=pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra

Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?language=pl

Baltic Digital Library: https://www.bibliotekacyfrowa.eu/dlibra

Gallica: https://gallica.bnf.fr/accueil/en/content/accueil-en?mode=desktop

ANNO – AustriaN Newspapers Online: http://anno.onb.ac.at/

Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/

Силабус:

Завантажити силабус