Основи бібліопсихології

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Демчук Н. Р.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832КМБ - 41доцент Демчук Н. Р.

Опис курсу

Мета – представити бібліоспихологію як одну із теорій, що системно досліджують інформаційно-комунікаційну діяльність через наукове обґрунтування соціально-психологічного механізму взаємовідносин інформації та реципієнта у щонайширшому суспільному контексті.

Після завершення курсу студент буде
знати:
історію створення та розвитку бібліопсихології, терміносистему теорії;
біологічні та психофізіологічні засади бібліопсихології;
теорію мнеми;
концепцію бібліопсихологічних цінностей;
основні напрями у дослідженні читання й читача XX-XXI ст.;
новітні доктрини, створені на основі бібліопсихолгії;
вміти:
використовувати закони, положення науково-теоретичної матриці бібліопсихології у практичній професійній діяльності фахівця системи соціальних комунікацій.

Рекомендована література

1. Активізація когнітивних процесів у спілкуванні / за ред. В.П. Казміренка, З.В.Сіверс, В.М. Духневич. – К. : Міленіум, 2011. – 268 с.
2. Богуш Т. І. Деякі аспекти розвитку соціології читання в Україні / Т. І. Богуш, В. І. Студенкова // Державні бібліотеки: сучасні проблеми і перспективи : зб. наук. пр. – К., 1993. – С. 41–48.
3. Гич Г. Витоки, сучасний стан та перспективи бібліотечної соціології / Г. Гич // Вісник Книжкової палати. – 2003. – No 11. – С. 29–32.
4. Гич Г. М. Професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на формування читацької аудиторії публічних бібліотек : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / Г. М. Гич ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2001. – 20 с.
5. Грозовська О. О. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні : автореф. дис. … канд. пед. наук : 07.00.08 / О. О. Грозовська ; Київ. держ. ун-т культури і мистец. – К., 1997. – 16 с.
6. Демчук Н. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX – ХХІ ст.: матеріали до бібліографії / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – Режим доступу:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2010_Vupysk_V/346-355.pdf
7. Демчук Н. Концепція посіву бібліопсихологічних цінностей в інтерпретації Івана Франка / Н. Демчук // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – Вип. 6. – Режим доступу: http://old.kultart.lnu.edu.ua/Visnyk_Cult-Arts/2006_06/Demchuk.pdf
8. Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Н. Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – No 4. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkp_2009_4_8
9. Демчук Н. Психологічний аналіз: мотивація терміна і теоретична парадигма / Н. Демчук // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – Вип. 1. – С. 38–45.
10. Демчук Н. Розвиток бібліопсихологічних вчень у контексті бібліотечно-інформаційної діяльності ХХІ ст.: інтер- і суправербальна бібліопсихологія як концепція гіпертексту / Н. Демчук // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 29. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=npnbuimviv_2011_29_22
11. Демчук Н. Синкретична природа бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Львів : Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – Режим доступу:
http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2008_Vupysk_III/164-179.pdf
12. Демчук Н. Соціоніка як платформа бібліотерапевтичних практик XXI століття / Н. Демчук // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІСS-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/38448/1/170_345-346.pdf
13. Демчук Н. Читач і читання як елементи дисциплінарної матриці системи соціальних комунікацій / Н. Демчук // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 4. – Wolomin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Режим доступу:
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/22146/1/Glogera_conf_Poland_Erokhina_Avilova.pdf
14. Єрмолаєва Г. А. Оцінка психолого-педагогічної здатності керівних кадрів бібліотечної системи Півдня України до управління сучасною бібліотекою: за матеріалами дослідження / Г. А. Єрмолаєва // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – No 9. – С. 39–42.
15. Єрмолаєва Г. А. Соціально-психологічні та педагогічні характеристики керівника сучасної бібліотеки / Г. А. Єрмолаєва // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мистец. : зб. наук. пр. Вип. 9. – К., 2003. – С. 41–49.
16. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.

17. Кашкарьова О. В. Психологія та технологія реклами як зміст нової бібліотечної спеціалізації / О. В. Кашкарьова // Соціально-психологічні проблеми професіології менеджменту та маркетингу : матеріали наук. читань. – К., 1996. – С. 15–23.

18. Козій Н. Соціально-психологічний напрям у сучасному українському бібліотекознавстві / Н. Козій // Вісн. Книжк. палати. – 2001. – No 12. – С. 33–35.
19. Ловка О. В. Використання психологічних методів в бібліотечних дослідженнях / О. В. Ловка // Соціолог. дослідж. в б-ках : інформ.-аналіт. бюл. – 1994. – Вип. 8. – С. 43–45.
20. Ловка О. В. Психологічні заходи по розвитку професійної етики бібліотекаря / О. В. Ловка // Бібліотека і читач на порозі ХХІ сторіччя :
зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 28–35.

21. Мейжис И. А. Социально-психологические основы библиотечного обслуживания : дис. … д-ра пед. наук : 05.25.03 / И. А. Мейжис ; Санкт-Петербург. гос. акад. культуры. – С.-Пб., 1996. – 363 с.
22. Мейжис І. А. Погляд крізь психологічний бар’єр / І. А. Мейжис // Бібліотечний вісник – 1993. – No 1–2. – С. 35–37.
23. Новальська Т. В. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 350 с.
24. Психологічні фактори підвищення професійної активності бібліотечних працівників у нових суспільних умовах : метод. рек. / Нац. парлам. б-ка України / авт.-уклад. О. Ловка. – К., 1998. – 23с.
25. Савіна З. І. Сучасний бібліотекар: соціально-психологічний портрет (з досвіду дослідження) / З. І. Савіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 561–566.
27. Соціологічні дослідження в бібліотеках: (методика організації та проведення) / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. І. Є. Луньова. – Дніпропетровськ, 2002. – 97 с.
28. Соціо-психологічні дослідження в бібліотеках : метод. поради / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Укр. бібл. асоц. ; уклад. Я. О. Хіміч. – К., 2004. – 34 с.
29. Технологія вирішення конфліктних ситуацій. Психологічні рекомендації керівному персоналу бібліотек / Нац. парлам. б-ка України ; наук. ред. Т. М. Прокошева ; підгот. О. В. Ловка. – К., 1996. – 30 с.
30. Хіміч Я. Бібліотечне обслуговування як соціально-рольова взаємодія / Я. Хіміч // Бібл. планета. – 2002. – No 2. – С. 30–32.
31. Хіміч Я. Нотатки бібліотечного психолога / Я. Хіміч // Бібл. вісн. – 1999. – No 3. – С. 30.
32. Хіміч Я. О. Бібліотечна психологічна служба : аналіт. до-слідж. / Я. О. Хіміч ; відп. ред. О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1997. – 50 с.
33. Хіміч Я. О. Особистісний фактор у процесі обслуговування користувачів наукових бібліотек України в період соціальних перетворень 80-90-х років ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Я. О. Хіміч ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 1998. – 18 с.
34. Хіміч Я. О. Психологічні складові бібліотечного обслуговування / Я. О. Хіміч // Бібліотечний вісник. – 1997. – No 4. – С. 15–19.
35. Хіміч Я. Психолог у бібліотеці / Я. Хіміч // Бібл. вісн. – 1999. – No 1. – С. 32–34.
36. Tsvetkova M. Conflicts with the reading and their decisions through the bibliopsychology. International Journal of Media and Information Literacy, 1(2), 128–145. URL: https://doi.org/10.13187/ijmil.2016.2.128

Силабус:

Завантажити силабус