Кафедра музикознавства та хорового мистецтва

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Дослідження
 • Новини

Кафедру музикознавства (від липня 2017 р. – музикознавства та хорового мистецтва) створено на підставі ухвали Вченої ради ЛНУ ім. Івана Франка від 25. 05. 2011 р. Цим рішення було відроджено діяльності кафедри (інституту) музикології, яка функціонувала у 1912–1939 роках на філософському факультеті Львівського університету. З 01.09.2011 р. в. о. завідувача кафедри було призначено професора, доктора мистецтвознавства Медведика Ю. Є. (01. 12. 2012 р. обраний на посаду завідувача кафедри). Склад кафедри становив 6 викладачів (2 доктори наук, 2 кандидати наук, 2 старших викладачі). На початковому етапі діяльності кафедра забезпечувала викладання теоретичних та історичних музикознавчих дисциплін, підготовку магістрів за напрямком 014 «Музичне мистецтво».
У 2016 р. розпочато процес ліцензування аспірантури зі спеціальності 025 («Музичне мистецтво) та розширення ліцензії на здійснення освітньої діяльності зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за ОС Маґістр. Унаслідок отримання ліцензії з 15. 09. 2016 р. розпочалося навчання аспірантів при кафедрі музикознавства (наук. керівник проф. Медведик Ю. Є.) та кафедрі філософії мистецтв (наук. кер. проф. Козаренко О. В.). У липні 2016 р. було отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за ОС Маґістр. Набір студентів магістратури на денну та заочну форми навчання зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» вперше здійснено у 2017 2018 рр. (термін навчання: 1 рік і 4 місяці).
Згідно рішення Вченої Ради ЛНУ ім. Івана Франка від 27. 06. 2017 р. та Наказу Ректора університету проф. Мельника В. П. від 27. 07. 2017 р. до кафедри музикознавства було приєднано кафедру хорового співу, внаслідок чого кафедра отримала назву музикознавства та хорового мистецтва. У 2017–2018 н. р. навчальний процес забезпечувало 18 викладачів. З 01.09.2019 р. науково-педагогічний склад кафедрі налічує 15 викладачів (1 професор, доктор мистецтвознавства, 10 доцентів (з них 9 кандидатів мистецтвознавства, 1 – кандидат психологічних наук), 2 ст. викладачі та 2 асистенти (1 з них кандидат мистецтвознавства). З вересня 2017 р., викладачі кафедри працювали над двома науково-дослідницькими темами: 1). «Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, традиції, інновації наукових та музично-педагогічних студій» (керівник НДР: Медведик Ю. Є., доктор мист., професор, завідувач кафедри; номер державної реєстрації НДР: 0117U001314; терміни виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019 рр. 2). «Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.» (керівник НДР: Пасічник В. П., кандидат мист., доцент; номер державної реєстрації НДР: 0117U001311; терміни виконання: 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.

Станом на 15.09.2019 р. на чотирьох курсах ведеться підготовка 12 аспірантів, науковими керівниками яких є професори, доктори мистецтвознавства Медведик Ю. Є, Козаренко О. В., доценти, кандидати мистецтвознавства Салдан С. О., Коломиєць О. І. Напрямками досліджень аспірантів є музична медієвістика, хорознавство, органологія та етномузикологія.

Новини кафедри також на сторінці: https://www.facebook.com/groups/kafmusicologylnu/

Професорсько-викладацький склад та аспірантський кафедри (знімок зроблено 5 березня 2020 року).

Перший склад кафедри музикознавства (січень 2012 року). Засідання міжкафедрального науково-методичного семінару кафедр.

Співробітники

завідувачМЕДВЕДИК Юрій Євгеновичзавідувач
доцентДЕМЦЮХ Степан-Зіновій Миколайовичдоцент
доцентДУБРОВНИЙ Тарас Миколайовичдоцент
доцентКАМІНСЬКА Марія Михайлівнадоцент
доцентКОВБАСЮК Андрій Михайловичдоцент
доцентКОВБАСЮК Михайло Юліановичдоцент
доцентКОЛОМИЄЦЬ Ольга Ігорівнадоцент
доцентЛАЗАРЕВСЬКА Ольга Миколаївнадоцент
доцентПАСІЧНИК Володимир Петровичдоцент
доцентСАЛДАН Світлана Олександрівнадоцент
доцентТЕЛЮК Михайло Андрійовичдоцент
доцентФЕРЕНДОВИЧ Мар’яна Василівнадоцент
старший викладачКУШНІРЕНКО Ольга Андріївнастарший викладач
старший викладачМЕЛЬНИЧУК Оксана Йосипівнастарший викладач
асистентБАРАН Орест Михайловичасистент
асистентМОРОЗОВА Наталія Миколаївнаасистент
асистентПАТЕР Анастасія Романівнаасистент
асистентЧУЧМАН Василь Мар’яновичасистент
старший лаборантБАЗЮК Наталія Михайлівнастарший лаборант
аспірантКАЗНОХ Ірина Богданівнааспірант
аспірантКЛЮЧИНСЬКА Наталія Василівнааспірант
аспірантНЕМЕРКО (ШАРИФОВА) Анна Рафіківнааспірант
аспірантПАЛАМАРЧУК Віктор Аркадійовичаспірант
аспірантШЕВЧЕНКО Руслана Сергіївнааспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

Секція 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
за результатами науково-дослідної роботи теми,
яку виконували в межах робочого часу викладачі,
а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів
кафедри музикознавства та хорового мистецтва за 2018 рік

1. Тема НДР: Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, традиції, інновації наукових та музично-педагогічних студій
2. Керівник НДР: Медведик Юрій Євгенович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
3. Номер державної реєстрації НДР:0117U001314
4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Кафедра музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка
5. Терміни виконання: початок, закінчення 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.
6. Анотація:
За звітний період викладачі кафедри інтенсифікували свою наукову та науково-методичну роботу. Загалом охоплено широке коло науково-дослідницьких питань, пов’язаних з темою НДР кафедри. Зокрема, музичне краєзнавство (доц. Ковбасюк А. М, ст. викл. Кушніренко О. А.); питання музичної медієвістики (проф. Медведик Ю. Є., аспірантка Казнох І. Б.), музичної естетики та культурології (доц. Салдан С. О., доц. Дубровний Т. М.), органології (аспіранти В. Паламарчук, С. Шевченко), міжкультурних фольклористичних зв’язків упродовж ХІХ – ХХ ст. (доц. Пасічник В. П.), музикознавчої орієнталістики (доц. Коломиєць О. І.) та ін. Приділено також увагу написанню гасел до енциклопедичних видань (проф. Медведик Ю. Є.) та критичному огляду публікацій сучасних музикознавців та етнофольклористів (доц. Пасічник В. П., доц. Коломиєць О. І.). підготовлено до друку та опубліковано 1 навч. посібник з «Історії української музики» (проф. Медведик Ю. Є.). Всі викладачі-музикознавців кафедри взяли участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, як в Україні, так і поза її межами (Польща, Словенія, Латвія, Словаччина).
Загалом учасники теми НДР опублікували за звітний період 33 праці (статті, тези, гасла), 1 навчальний посібник та взяли участь у 6 міжнародних конференція поза межами України (Австрії, Словаччині, Словенії, Польщі, Латвії) та Україні (5), проведених у Львові та Рівне.

7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).

1. Дубровний Т. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості/ Т. М. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 18. – Львів, 2017. – С. 278-283.
2. Казнох І. Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 214 – 222. – Режим доступу: http://ddpu.drohobych.net/konf-xorovemystectvo.
3. Казнох І. «Поетично-композиційні особливості стихири «Царю небесний» болгарського напіву» // Науковий збірник РДГУ. Серія, мистецтвознавство. – Вип. 24. – Рівне, 2017. – С. 144 – 149.
4. Казнох І .Стихири П’ятидесятниці у музично-поетичному вимірі // Вісник ЛНМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2018.
5. Кушніренко О. Особливості структури «Співаника для шкіл народних» С. Воробкевича // Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». – Львів: Растр-7, 2017р. – С. 152 – 154.
6. Коломиєць О. Речитативний жанр у вокальній музиці традиційного гуцульського похорону // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 листоп. 2017 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів; Музично-меморіальний музей
С. Крушельницької у Львові; ред.-упоряд. В. Пасічник, відповід. за випуск О. Осадця. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 159 – 163.
7. Kolomyyets O. Musical-Ethnographic Archiveat the Scientific Laboratory of Music Ethnology in Mykola Lysenko Lviv National Musical Academy: The Founders and Their Followers // The Kolbergs of Eastern Europe (Eastern European Studies in Musicology, vol. 9). – BożenaMuszkalska (ed.) – Berlin, New York: Peter Lang, 2018. – P. 155-160.
8. Kolomyyets O. Musical-Ethnographic Archiveat the Scientific Laboratory of Music Ethnology in Mykola Lysenko Lviv National Musical Academy: The Founders and Their Followers // The Kolbergs of Eastern Europe (Eastern European Studies in Musicology, vol. 9). – Bożena Muszkalska (ed.) – Berlin, New York: Peter Lang, 2018. – P. 155-160.
9. Kolomyyets O.The Sounds of “Others”: Ethnic Minorities in Sociocultural Dynamics of Modern Ukraine //Sounds of Minorities in National Contexts: International Multidisciplinary Symposium. – Abstracts. – Ljubljana, 2018. – P. 18-19.
10. Kolomyyets O. Listening to the Voices: Transcarpathian ‘Volokhy’ in Modern Ukraine (Identity and Musical Expressions) // Joint Symposium of the ICTM Study Groups on Music and Minorities and Music and Gender. – Abstracts. – Vienna, 2018. – P. 44.
11. Kolomyyets O. Experience and expectation in ‘the rite of passage’: Music in the traditional funeral rituals of the Hutsuls in Ukraine // Experience and Expectation: XXXIV European Seminar in Ethnomusicology (ESEM). – Riga, 2018. – P. 31.
12. Медведик Ю. Воєвудки Дениса духовнопісенник // Енциклопедія НТШ. Вес – Гдин. – Т. 3. Тернопіль – Львів, 2017. – С. 191 – 192.
13. Медведик Ю. Галущинського Михайла співаник // Енциклопедія НТШ. Вес – Гдин. – – Т. 3. Тернопіль – Львів, 2017. – С. 461 – 462.
14. Медведик Ю. ПазійГедеон // Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 41.
15. Медведик Ю. Парфенович Герасим // Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 94.
16. Медведик Ю. Пашковський Василь // Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 118-119.
17. Медведик Ю. ПашковськийІван // Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 119.
18. Медведик Ю. “Пісніблагоговійні” (“ПБ.”) // Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 229.
19. Медведик Ю. “Пісні до Почаївської Богородиці” (“ППБ.”) Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 229-230.
19. Медведик Ю. П’ясецький Семен // Українська музична енциклопедія. – Т. 5. – Київ, 2018. – С. 522.
20. Медведик Ю. Почаївський духовнопісенник // Українська музична енциклопедія. – Т. 5: Павана – «Polikapп». Київ: Вид-тво ІМФЕ, 2018. – С. 405.
21. Медведик Ю. Східнослов’янські (гóловноукраїнські) духовні пісні XVII – XIX ст. у славістичних студіях Ахіма Рабуса, Петера Женюха та Дітера Штерна: (короткий аналіз вибраних праць 2008 – 2015 років) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 18. – Львів, 2017 (у друці).
22. Медведик Ю. Cyrilská alatinská písomná kultúra Byzantsko-Slovanskej tradíciena Slovensku dokonca 18.storočia. Zbornikanotácií. – Bratislava – kosice, 2018. – S. 66 – 67.
23. Медведик Ю. Духовні пісні на честь києво-чернігівських ікон середини – другої половини XVII ст.: джерелознавчо-текстологічні та історіографічні питання дослідження // Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2018. – Вип. 20. – Том 2. – С. 49 – 50.
24. Паламарчук В. Київський гурток гітаристів Д. Г. Лободи // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. — Дрогобич :Посвіт, 2017. — Вип. 17. — С. 110-116.
25. Паламарчук В. Творчість видатного українського гітариста Марка Соколовського у контексті наукових зацікавлень сучасного італійського дослідника Марко Баззотті (джерелознавчо-культурологічні аспекти) // Фундаментальні та прикладні дослідження : сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної конференції. — Баку — Ужгород — Дрогобич : Посвіт, 2017.— С. 121-123.
26. Пасічник В Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине. Рецензия на книгу: Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції (Phonographing Folk Musicin Ukraine: History, Methodology and Tendencies): монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016, 650 с. / Володимир Пасічник // TradicijairdabartisTradition&Contemporarity. – Klaipėda, 2017. – № 12. – S. 351–361.
27. Пасічник В. Науково-публіцистична спадщина Володимира Гошовського: до 95-річчя від дня народження // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 24 листоп. 2017 р.) / НАН України, ЛННБ Україниім. В. Стефаника, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; відп. за випуск: О. Осадця, В. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2017. – С. 96–99.
28. Пасічник В. Гошовський В. Музична культура Закарпаття: вибрані наукові та публіцистичні праці / редактор-упорядник В. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2017. – 204 с.
29. Пасічник В. Пам’яті Любомири Яросевич: спогади і матеріали / упорядник Р. Пасічник; редактор В. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2017. – 118 с., іл.
30. PasicznykW. Amatorskie podejścia do badań muzycznego folkloru Łemkowszczyzny // Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe / Львівсько-Ряшівські наукові зошити 4S. 128 – 134.
31. Салдан С. Музичне мистецтво у призмі антропософських пошуків Рудольфа Штайнера. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доп. міжн. наук.конф., м. Львів, 24 листопада 2017 р. – Львів, 2017. С. 60-63.
32. Салдан С. Сутнісні домінанти ідей прафеномену та метаморфози Й.-В. Гете у мистецькому просторі / Світлана Салдан. // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство.. – 2017. – №24. – С. 182–187.
33. Шевченко Р. Утілення бандурного компоненту в обробках українських народних пісень для голосу з фортепіано М. В. Лисенка // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Зб. наук. праць у 2-х т. – Вип.24. – Рівне: РДГУ, 2017. – Т.1. – С.48 –53.

Посібник:
Медведик Ю. «Історія української музики»: «Українські «світські» пісні XVI – XVIII — важливе джерело репертуарів шкільних співаників останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст.»: навч. посібник для самостійної роботи. — Дрогобич: РВВ ДДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 52 с. (у співавторстів: Г. Медведик).

8. Рішення Вченої ради факультету культури і мистецтв від “29” жовтня 2018 року, протокол № 3 про виконання роботи.

Науковий керівник теми проф. Ю.Є. Медведик
Голова Вченої ради факультету доц. Р.О.Крохмальний

Секція 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
за результатами науково-дослідної роботи теми,
яку виконували в межах робочого часу викладачі,
а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів
кафедри музикознавства та хорового мистецтва за 2018 рік

1. Тема НДР: Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ – поч. ХХІ ст.
2. Керівник НДР: Пасічник Володимир Петрович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка
3. Номер державної реєстрації НДР: 0117U001311
4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Кафедра музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка
5. Терміни виконання: початок, закінчення 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.
6. Анотація:
За звітний період викладачі кафедри(доц. Камінська М. М., доц. Демцюх З. М., доц. Ферендович М. В., доц. Пасічник В. П., ст. викл. Мельничук О. І., асист. Патер А., асист. Чучман В. М.) працювали над відбором матеріалу до антології «Отче наш». Зокрема, а) велася робота над питаннями дослідження духовної музики у спадщині українських композиторів кінця XIX початку XXI сторіччя; б) продовжено роботу над аналізом хорових партитур молитви “Отче наш” із духовної спадщини українських композиторів, зокрема Михайла Вербицького, Бориса Кудрика, Ігоря Соневицького, Миколи Леонтовича, Олександра Кошиця, Мирона Федоріва, Володимира Стеха, Йосипа Кишакевича, Євгена Станковича та ін. в) розпочато роботу над комп’ютерним набором нотних текстів молитви “Отче наш”, продовжено роботу над створенням бібліографічних описів музичних творів, що увійдуть до антології; д) активізовано роботу стосовно досліджень біографічних даних призабутих та маловідомих композиторів.
Деякі дослідження викладачі кафедри провели згідно завдань власних наукових підтем: питання філософії музичного мистецтва (асист. Патер А. Р.); хормейстерської практики (доц. Ковбасюк М. Ю., асист. Теодорович С. О.).
Загалом учасники теми НДР опублікували за звітний період 13 праць (статті, тези, гасла) та взяли участь в1 міжнародній конференції (Львів, асист. Патер А. Р.).

7. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).
1. Камінська М. Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції. // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2017. – С. 129 – 132.
2. Камінська М. Професійні засади розвитку диригентського-хорової освіти // «Педагогічні науки»: зб. наук. праць. – Вип. LXXVIII. – Т. 1. – Херсон, 2017. – С. 79 – 82.
3. Камінська М. Специфікаосвітньогопроцесудиригентсько-хоровоїпідготовкистудентів. // «МолодийВчений» – № 3 (55). – 2018. – С. 23 – 26.
4. Ковбасюк М., Теодорович С., Психологічна зрілість диригента-хормейстера як важлива запорука збереження традицій українського хорового мистецтва. – Молодь і ринок, 2(157) лютий 2018. – С. 92-97.
5 Мельничук О. Духовна спадщина Миколи Леонтовича (до 140-річчя від дня народження) // Вісник ЛНУ. Серія: Мистецтвознавтво.2017. – Вип. 18: – С.51-59.
6. Мельничук О. «Духовна спадщина Миколи Леонтовича: до 140-річчя від дня народження» // «Мистецька культура: історія, теорія, методологія». Міжн. наук.конф.: тезидоповідей. – Львів: Растр–7, 2017. – С. 112 – 117.
7. Патер А. Втілення ідей і сихазмута «Філософії серця» в українській сакральній музиці / А. Патер // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей. Міжнародна наукова конференція (Львів, 24 листопада 2017 р.). – Львів: Растр-7, 2017. – С. 56-59.
8. Патер А. Українська сакральна музика у світлі естетики «філософії серця» / А. Патер // Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсам молодих» (27 лютого – 2 березня 2018 р.): тези. – Львів: ВидавецьТ. Тетюк, 2018. – С. 101-102.
9. Патер А. Втілення ідей ісихазмута «Філософії серця» в українській сакральній музиці / А. Патер // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей. Міжнародна наукова конференція (Львів, 24 листопада 2017 р.). – Львів: Растр-7, 2017. – С. 56-59.
10. Патер А. Українська сакральна музика у світлі естетики «філософії серця» / А. Патер // Міжнародний науковий форум «Музикознавчий універсам молодих» (27 лютого – 2 березня 2018 р.): тези. – Львів: ВидавецьТ. Тетюк, 2018. – С. 101-102.
11. Теодорович С., Ковбасюк М. Уява в творчій діяльності педагога-хормейстера // Хоровемистецтво України та його подвижники. Матеріали VII Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 жовтня 2018 року). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – С. 402-410.
12. Ферендович М. Родина диригентів Кінальських у хоровому житті Львова першої третини XX століття // Хоровемистецтво України та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич :Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 115–123.
13. Ферендович М. Маловідомі сторінки життє творчості диригента Натана Гермеліна // Молодий вчений. – 2017. – № 10 (50). – жовтень. – 361–365.

8. Рішення Вченої ради факультету культури і мистецтв від “29” жовтня 2018 року, протокол № 3 про виконання роботи.

Науковий керівник теми доц. В.П. Пасічник
Голова Вченої ради факультету культури і мистецтв доц. Р.О. Крохмальний

 

 

 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за результатами науково-дослідної роботи теми,

яку виконували в межах робочого часу

 викладачі кафедри музикознавства

і хорового мистецтва за 2017 р.

 

 

Секція 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України

 

 

 1. Тема НДР: «Сучасний дискурс українського музикознавства: історія, традиції, інновації наукових та музично-педагогічних студій»

 

 1. Керівник НДР: Медведик Юрій Євгенович, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

 

 1. Номер державної реєстрації НДР: № держреєстрації 0117U001314
 2. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра музикознавства факультету культури і мистецтв.

 

 1. Терміни виконання: початок, закінчення: 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.
 2. Анотація:

 

За звітний період викладачі кафедри працювали над дослідженнями, які стосуються різноманітної проблематикою музичної україністики, взаємозв’язків української та західноєвропейських культур, етномузикознавчої європеїстики, філософії музики та композиторської творчості.

Зокрема, а) велась робота над питаннями дослідження літургійної та паралітургійної української музичної спадщини (проф. Ю. Медведик, асп. І. Казнох); б) продовжено роботу над дослідженням творчості відомого диригента А. Кушніренка (ст. викл. О. Кушніренко); в) започатковано роботу над дослідженням музично-педагогічної діяльності українських композиторів на межі ХІХ – ХХ ст. (проф. Ю. Медведик, ст. викл.О. Кушніренко ); г) значну увагу приділено аналізу різноманітних аспектів специфіки музичної творчості та виконавства (доц. Т. Дубровний, доц. О. Коломиєць, доц. С. Салдан); д) викладачами кафедри здано до друку низку статей та енциклопедичних гасел.

У рамках стипендійних програм доц. Т. Дубровний та проф. Ю. Медведик досліджували питаннями взаємовпливів національних музичних культур центрально-східноєвропейського ареалу.

 

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР):

 

 1. Дубровний Т. «Високе» та «низьке» в мистецтві sacrum та profanum / Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Sacrum et profanum в культурі. – Rzeszуw – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 3. – 2016. – S. 11-18.
 2.  Казнох І. Цикл п’яти пасхальних стихир в українській сакральній монодії за Любачівським ірмологіоном 1674 року // Вісник ЛНУ. Серія мистецтвознавство. – Вип. 16. – 2016. – С. 113 – 121.
 3. Казнох І. Цикл п’яти пасхальних стихиру в українській сакральній монодії. – Львів. Видавець Т. Тетюк, 2017. – С. 62-63.
 4. Коломиєць О. Речитативний жанр у вокальній музиці традиційного гуцульського похорону // Мистецька культура: історія, теорія, методологія. – Львів, 2017. – С. 15-19.
 5. 5. Коломиєць О. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами дослідження 2015 – 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики червоно-руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22 квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80.
 6. Kolomyyets O. Olena Murzyna Obituary // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No. 133. – January, 2017. – ISSN (Online): 2304-4039. – http://www.ictmusic.org/sites/­default/files/documents/bulletins/133-ICTM-Bulletin-Jan-2017-better.pdf
 7. Кушніренко О. А., Білоус О. І., Заячківська З. Р., Пілінкевич А. В. Інтерактивні методи навчально-виховної роботи: навч.-метод. Посібник. – Львів: ЛНУ імені Іванка Франка, 2017. – 134 с.+ кол. вкл.
 8. Андрій Кушніренко – диригент, фольклорист, композитор»: тези міжн. наук. конф. «Мистецька культура: історія, теорія, методологія» (Львів, 25.11.2016 р.). – Львів: Растр 7, 2016. – С. 96 – 99.
 9. Медведик Ю. Воєвудки Дениса духовнопісенник // Енциклопедія «Наукове товариство ім. Шевченка». — Київ— Львів—Тернопіль, 2016. — Т. 3. Вес—Глин. — С. 191—192;
 10. Медведик Ю. Галущинського Михайла співаник // Енциклопедія «Наукове товариство ім. Шевченка».— Київ— Львів—Тернопіль, 2016. — Т. 3. Вес—Глин. — С. 461—462.
 11. Медведик Ю. Нивицькі «Богогласники»// Українська музична енциклопедія. – К.: Видавництво ІМФЕ, 2016. – Т. 4. – С.240.
 12. Медведик Ю. Нижньо-Рибницький співаник // Українська музична енциклопедія.– К.: Видавництво ІМФЕ, 2016. – Т. 4. – С.245.
 13. Медведик Ю. Нижньо-Тварозький співаник// Українська музична енциклопедія. – К.: Видавництво ІМФЕ, 2016. – Т. 4. – С.245-246.
 14. Медведик Ю. Почаївський «Богогласник» як компендіум світоглядних засад у контексті sacrum et profanum / Ю. Медведик // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe. – Вип. 3: Sacrum і Profanum w kulturrze. – Львів-Ряшів, 2016. – С. 19 – 27.
 15. Медведик Ю. З творчого ужинку відомого львівського педагога та хорового диригента Михайла Телюка (покрайні нотатки на маргінесі збірника) // Михайло Телюк. Хорові твори. /упорядник М. Телюк.- Львів, 2017.- С. 3-4
 16. Медведик Г., Медведик Ю. Українські  композитори — укладачі  перших  шкільних співаників  кін. ХІХ – першої  третини  ХХ  ст. / Г. Медведик / Ю. Медведик // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2016. – С. 88-104.
 17. Паламарчук В. Деякі аспекти зародження та розвитку українського гітарного мистецтва (кін. XVIII – кін. ХІХ ст.) // Вісник ЛНУ. Серія мистецтвознавство. – Вип. 17. – 2016. – С. 177 – 184.
 18. Паламарчук В. Творчість Гаврила Рачинського та Марка Соколовського у контексті становлення української гітарної школи // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика: зб. наук. праць Інституту музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка. — Вип. 2. — Дрогобич, 2017. — С. 25 – 29.
 19. 19. Салдан С. «Ідея цілісності» в контексті світоглядних позицій Йогана Гете та Рудольфа Штайнера / С. Салдан // Міжн. наук. конф.: «Мистецька культура: історія, теорія, методологія»: зб. тез доп. – Львів: Вид-во Растр – 7, 2016. – С. 57 – 60.

 

 

 1. Рішення Вченої ради факультету культури і мистецтв від “06 ” листопада  2017 року, протокол №  4 про виконання роботи.

 

 

Керівник роботи:              

 

 

 

______________________ Медведик Ю. Є.

(підпис)                ініціали, прізвище)

Голова Вченої  ради:

 

 

 

                                          Крохмальний Р. О.

(підпис)               (ініціали, прізвище)

 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за результатами науково-дослідної роботи теми,

яку виконували в межах робочого часу

 викладачі кафедри музикознавства

 і хорового мистецтва за 2017 р.

Секція 21. Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України

 

 

 1. Тема НДР:Духовна творчість українських композиторів кінця ХІХ – поч. ХХІст.
 2. Керівник НДР: Пасічник В.П., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музикознавства, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Номер державної реєстрації НДР: № держреєстрації 0117U001311 (термін виконання 2017 – 2019 рр.).

 

 1. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра музикознавства факультетукультури і мистецтв.

 

 1. Терміни виконання: початок, закінчення: 01.01.2017 – 31.12.2019 рр.
 2. Анотація:

 

За звітний період викладачі кафедри працювали над дослідженнями, пов’язаними з хоровою культурою України та Галичини. Окрему увагу було приділено питання методики хорового співу, диригентській техніці, різноманітним виконавським аспектам (О. Білоус, М. Ковбасюк, М. Камінська, С. Теодорович). Також окремі викладачі кафедри виявили зацікавлення творчими доробками відомих українських диригентів та хорових диригентів (З. Демцюх, М. Камінська). Доц. М. Камінська підготувала та опублікувала хорову хрестоматію, до якої увійшли твори українських та зарубіжних композиторів, обробки українських народних пісень, подано ґрунтовні методичні рекомендації. Доц. М. Телюком опбліковано власні хорові твори, які він виконував упродовж 50-ти років своєї музично-педагогічної та творчої праці зі студентами та хоровими колективами Львова.

В. Пасічник опублікував рецензію на монографію професора, доктора мистецтвознавства І. Довгалюк, яка присвячена питанню фонографування музичних творів, передовсім фольклорних. опублікував статтю про специфіку та методику фонографування О. Роздольського.

Важливим досягнення став захист кандидатської дисертації М. Ферендович, яка присвячена питанням диригентського мистецтва львівських митців.

 

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника(за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР):

Ферендович М. В. Диригентське мистецтво в музичному просторі Львова першої третини XX століття (джерелознавчий аспект). Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво (24.03.2017).

 

 

 1. Білоус О. І., Кушніренко О. А., Заячківська З. Р. «Інтерактивні методи навчально-виховної роботи»: Навчально-методичний посібник.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017.-134ст.+кольорові вставки.
 2. «Білоус О. І., Особливості соціального функціонування хорової культури в Україні / О. Білоус//Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2017.-№2(145). С. 130 – 133.

3.Демцюх З.  Божественний маестро / З.  Демцюх // Дзвін. – Львів, 2017. – № 2. – С. 234–236.

 1. Демцюх З. Чародії батути / З. Демцюх // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2016. – С. 151–158.
 2. Демцюх З. Маестро “perpetuum mobile” / Зиновій Демцюх // Мелодія світлої пам’яті Юрія Антківа [упор.: М. Антків, Х. Антків, Р. Антонюк]. – Львів : Колір ПРО, 2017. – С. 28–33.
 3. Камінська М.Хрестоматія хорового співу. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 142с.
 4. Камінська М.Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію  автентичної пісенної традиції / М. Камінська // Молодь і ринок – 2017. – 4 (147). – С. 129-132.
 5. Камінська М.Іван Франко та музична спадщина / М. Камінська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса. – 2016. – № 6 (113). – С. 45-49.
 6. Ковбасюк М., Теодорович С. Психологічна зрілість диригента-хормейстера як важлива запорука збереження традицій українського хорового мистецтва / М. Ковбасюк, С.  Теодорович // Вісник Університету. Серія: мистецтвознавство. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.
 7. Михайло Телюк. Хорові твори /упорядник М. Телюк, вступне слово Ю. Медведик.- Львів, 2017.- С. 3-4.
 8. Пасічник В.Один рік із біографії Володимира Гошовського: 1966 // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 25 листоп. 2016р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; відп. за випуск: О. Осадця, В. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2016. – С.106–109.
 9. Пасічник В.Про фонографування народної музики в Україні : рецензія на видання: Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції / Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету.– Львів, 2016. – С. 318–324. – (Серія мистецтвознавство; вип. 17).
 10. Пасічник В.Флис Володимир. Вокальні твори / муз. ред., вст. стаття В. Пасічника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 44 с.
 11. Патер А. Філософсько-етичні виміри інтерпретації української сакральної музики / А. Патер // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 17. – Львів, 2016. – С. 17–29.
 12. Теодорович С. Застосування мови-прім як засобу врегулювання конфліктів в хоровому колективі // Проблеми музичної освіти учнівської молоді: історія та сучасність. – Дрогобич, 2017. – С. 178-186.
 13. Ферендович М., Пасічник В. «Галицький академічний камерний хор»: шлях до звершень // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 167–174.
 14. Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття // Українська музика : науковий часопис Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2016. – Ч. 4 (22). – С. 54–59.
 15. Ферендович М. Невідомий мистець – диригент Іван Охримович // Lwowsko-Rzeszowskiezeszytynaukowe / Львівсько-Ряшівські наукові зошити : Sacrumiprofanumwkulturze / Sacrumiprofanum в культурі / red. nauk. G. Grzybek, Т. Дубровний. – Lwów– Rzeszów, 2016. – № 3. – С. 73–78.
 16. Ферендович М. Родина диригентів Кінальських у хоровому житті Львова першої третини XX століття // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дрогобич, 19 – 20 жовтня 2017 року) [Електронний ресурс] / Редкол. : І.Л. Бермес, В.В. Полюга. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 115–123.

 

 1. Рішення Вченої ради факультету культури і мистецтв від “06 ” листопада  2017 року, протокол № 4  про виконання роботи.

 

 

Керівник роботи:              

 

 

 

______________________ Пасічник В. П.

(підпис)                ініціали, прізвище)

Голова Вченої ради:

 

 

 

                                          Крохмальний Р. О.

(підпис)               (ініціали, прізвище)

Звіт

про наукову роботу кафедри музикознавства у 2015 році

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 с.).

2 Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів, вчених звань.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

2.1 Резюме (0,3 с.);

2.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ);

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

2.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання.

«Українська музична культура в контексті національного та європейського мистецтва й науки» (науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор  Медведик Юрій Євгенович; 0113U001904, термін виконання – 2013–2016 рр.).

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

3.1 Резюме (0,3 с.);

Для розв’язання поставленого завдання за звітний період було заплановано та проведено Третю всеукраїнську наукову конференцію «Університетське музикознавство» за участю музикознавців Львова, Києва, Одеси, Тернополя та Дрогобича.

Усі викладачі кафедри взяли участь у щорічній науковій конференції викладачів університету.

Проф. Ю. Медведиком завершено роботу над монографією «Ad Fontes: з історії української музики кінця 16 – поч. 20 ст.» (26 друк. арк.).

Упродовж зазначеного періоду часу основну увагу викладачі кафедри зосередили довкола питань музичної україністики, зокрема джерелознавства (Ю. Медведик) та культурологічних аспектів (Т. Дубровний), проблематики етномузикознавства (О. Коломиєць, В. Пасічник) та музичної педагогіки (О. Кушніренко).

Проф. Медведик Ю.Є. обраний Дійсним членом НТШ (березень, 2015 р.).

Ст. викл. Коломиєць О.І. успішно пройшла конкурс на здобуття наукової стипендії ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016р.)

3.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами  та аспірантами (назва, ПІБ);

Ст. викл. О. Коломиєць захистила кандидатську дисертацію «Стильова школа Гхірана Кірана в індійській професійній співочій традиції» з питань дослідження народно-музичної культури Індії.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

3.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, кількість штатних виконавців і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукового ступеня, вченого звання).

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема):

4.1 Резюме (0,3 с.);

4.2 Захищені дисертації співробітниками, докторантами та аспірантами (назва, ПІБ);

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

4.4 Подані заявки, отримані патенти на винахід (корисну модель);

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

6 Зовнішні зв’язки:

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук України (наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи).

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення закордонних науковців).

Дубровний Т.М. «Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання – 2014-2016 рр.

Дубровний Т.М. «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N /2. Термін виконання – 2013-2015 рр.

Проф. Ю. Медведик співголова разом із проф. Дітером Штерном університету м. Ґент (Бельгія) (з липня 2014 р.) Міжнародного наукового проекту з дослідження східнослов’янської духовнопісенної творчості 16-18 ст. (Духовна пісня доби Бароко у культурах східнослов’янського світу) за участю дослідників з України, Словаччини, Німеччини та Бельгії.

Ст. викл. О. Коломиєць завершила роботу у багаторічному науковому проекті «Bajeshi in Transcarpatia», організованого та фінансованого Австрійською академією наук. Керівник проекту професор Теде Каль. Термін виконання 2010-2014 р. Було проведено експедиції, записано та транскрибовано словесні та музичні тексти народномузичних творів етнічної спільноти волохів на території Перечинського району, Закарпатської області. Досліджено взаємовпливи музичної культури цієї спільноти та місцевого українського населення на підставі особистих записів та співпраці з науковцями Австрійської академії наук.

Ст. викл. О. Коломиєць успішно пройшла конкурс на здобуття наукової стипендії ім. Фулбрайта (США). (вересень 2015-травень2016 р.)

7 Аспірантура та докторантура

7.1 Захист дисертацій випускниками докторантури та аспірантури*

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Рік закін­чення Дата подачі до спеціалізованої вченої ради Дата захисту Тема

дисертації

* Співробітники.

7.2 Захист дисертацій співробітниками*

Прізвище, ініціали Посада, кафедра Спеціальність Дата

захисту

Тема дисертації
Коломиєць О.І. Ст. викладач

Музикознавства

17.00.03 Музичне мистецтво 24 грудня 2014 р. Стильова школа Гхірана Кірана в індійській професійній співочій традиції

* Випускники докторантури та аспірантури.

7.3 Захисти у спеціалізованих вчених радах університету сторонніми працівниками

Прізвище, ініціали Науковий керівник, консультант Спеціальність Дата

захисту

Тема дисертації

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

Кушніренко О. А.

Підготувала студентку Павлину М. (КММ-31) до виступу на Міжнародній музикознавчій конференції у ВМІ ім. Глієра, Київ, 10.01.2014р. Доповідь «Творчість як складова суспільного прояву галицького митця-діяча 2-ї пол. ХІХ ст. на прикладі отця Остапа Нижанківського».

Підготувала студентку Павлину М. (КММ-31) до виступу на VІІ студентській науковій конференції «Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору» у ЛНУ ім. І.Франка, Львів, 10-12 квітня 2014р. Доповідь «Творчість та музичне виховання як вісь єднання поколінь (на прикладі родини Колесси)».

Підготувала студентку Павлину М. (КММ-31) до виступу на студентській педагогічній конференції в ЛНУ, Львів, 20.05.2014р. Доповідь «Внесок Сидора Воробкевича в музично-педагогічну думку Буковини ХІХ ст.»

Салдан С О. Підготовка студ. І. Кучинську до концерту, присвяченого Т. Г. Шевченку.

 

9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом).

Монографії

Видано ____ монографій загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.

 

Підручники

Видано ____ підручників загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Бібліографічний опис Обсяг, друк. арк.

 

Навчальні посібники

Видано _1_ навчальних посібників загальним обсягом __4__ друк. арк.

 

Проф. Ю. Медведик «Історія української музики: «Почаївський Богогласник». – Дрогобич, 2015. – 82 ст. Обсяг

4 друк. арк.

 

Наукові журнали

Видано ___ наукових журналів загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.

 

Вісники

Видано ___ серій вісників загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.

 

Збірники наукових праць

Видано ____ випусків збірників наукових праць загальним обсягом ____ друк. арк.

 

Серія, випуск Обсяг, друк. арк.

 

Статті

1 Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор;

2 Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;

3 Статті в інших закордонних виданнях – 5;

Dubrovny T. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogi uniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowym swiecie/ Pod redakcja I. Topp, P.J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiego uniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25 – 30.

Дубровний Т. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56-62.

Kolomyyets O. Report of the Liaison Officer in Ukraine // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No.128, April 2015, ISSN (Online) 2304-4039. – p. 25 – 26.

Медведик Ю. Роль духовної піснетворчості у формуванні релігійного та національно-патріотичного світогляду українців доби Бароко // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу / Rola odbioru sztuki w formacji osobya etos spoleczny. – Львів – Rzeszów, 2014. – С. 117–130.

Sałdan S. Światopogląd Johanna Wolfganga Goethe i jego refleksje w poglądach Rudolfa Steinera na sztukę muzyczną // Edukacja muzyczna IX pod redakcją M. Popowskigо. – Częstochowa, 2014. – S. 23-27.

 

 

4 Статті у фахових виданнях України – 5;

Коломиєць О. Тарас Шевченко та Рабіндранат Таґор: музичний код геніїв як фактор національного визнання / Ольга Коломиєць // Вісник Львівського університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 15. – Львів, 2014. – С. 126-136.

Медведик Ю. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 65 – 80 (у співавторстві з Г. Медведик)

Салдан С. Музично-естетичний аспект у філософській системі світогляду Й.Гете / С. Салдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб. наук. праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 183 – 193.

Салдан С. «Симфонія «Гармонія світу» П. Гіндеміта в об’єктиві філософських витоків» / С. Салдан // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Луцьк: Східноєвроп. націонал. університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип.14. – с.4-13.

Дубровний Т. Спогад про Вчителя / Олег Криштальський – Homo Ludens (спогади про Артиста)// Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА ім. М.Лисенка; гол. ред.. І. Пилатюк]. – Щоквартальник. – Число 3 (17). – Львів. – 2015. – С. 107-110.

 

5 Статті в інших виданнях України – 4.

Дубровний Т. Формування нової соціокультурної парадигми української музичної культури у вимірі постмодернізму // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. –  Львів, 2014. – Том CCLVII. – С. 61-66.

Медведик Ю. Нове дослідження німецького славіста Ахіма Рабуса про тексти українських духовних пісень XVII-XVIII ст. // LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 40-57.

Медведик Ю. Автори пісень Почаївського Богогласника (Джерелознавчо-тексто­логічне дослідження) // ЗНТШ.– Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 287–317.

Медведик Ю. «Богогласник» — перша друкована антологія духовних пісень в Україні // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип. 12. – Дрогобич, 2015. – C. 89 – 96.

 

Гасла у енциклопедичних виданнях 5

Медведик Ю. Білецького Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. — Т. 2: Бібл – Вес. – С. 137.

Медведик Ю. «Богогласник» // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес. – С. 220–224  (У співавт. з Я. Мельник).

Медведик Ю. Брестовського Федора співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 352.

Медведик Ю. Вагановського Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 464–465.

Медведик Ю. Велигорського Івана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 542.

 

Рецензії на монографії – 4

Медведик Ю. [Рец.]: Rabus A. Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. – Freiburg i. Br., 2008. – 401 S. [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fonteset dissertationes. – T . LII] // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 419–432.

Медведик Ю. [Рец.]: Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom / Ed. Peter Žeňuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 7–36// ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 458–462.

Медведик Ю. [Рец.]: Богдан Кіндратюк. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2012. – 898 с. (Серія «Історія української музики». Дослідження. – Вип. 19) // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 432–442.

Медведик Ю. [Рец.]: Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій). – Донецьк, 2012. – 300 с. // ЗНТШ. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 442–454.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

Медведик Ю. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 11. – Дрогобич, 2015. – C. 70–79 (у співавторстві з Г. Медведик).

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію);

Викладачі кафедри виголосили _14_ доповідей: _5_ на звітній науковій конференції, _3_ на  міжнародних,  _1__за кордоном, _5_ на всеукраїнських.

 

Кафедра музикознавства організувала і провела Всеукраїнську конференцію:  III всеукраїнська наукова конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті» (ЛНУ ім. І. Франка, 2-3 жовтня 2014 р.).

 

Медведик Ю. Доповідь: «Проста мова» української барокової  паралітургійної творчості.

Коломиєць О. Доповідь: «Композиція та імпровізація в індійській музиці (на прикладі творчості співців школи Кірана)».

Салдан С.  Доповідь: Музично-естетичні погляди Йогана-Вольфганга Ґете.

Кушніренко О. Доповідь «Андрій Кушніренко – дослідник хорової спадщини Сидора Воробкевича»

 

Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана Франка за 2014 рік (Львів, 5 лютого 2015 р.):

Дубровний Т.М. Виступ на пленарному засіданні: «Про наукову роботу факультету культури і мистецтв у 2014 р.»

Коломиєць О.І. Доповідь: «Тема любові в різновидах «високої» та «низької» класики співців Кірана в традиції Гіндустану».

Кушніренко О.А. Доповідь: «70-літній ювілей Державного заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю України».

Медведик Ю.Є. Доповідь: «Почаївський “Богогласник”: джерелознавчі та текстологічні питання дослідження».

Салдан С.О. Доповідь: «Феномен музики як моделі світотворення».

11 Патентно-ліцензійна діяльність:

11.1 Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель)) − автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и);

11.2 Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в дію на кінець звітного року).

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

 

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри музикознавства

Протокол          від                                     .

 

Завідувач кафедри музикознавства  ____________________________проф. Медведик Ю.Є.

підпис/дата

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за результатами науково-дослідної роботи теми,

яку виконували в межах робочого часу викладачі

 

 1. Тема НДР:

УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА Й НАУКИ

 1. Керівник НДР: проф. Медведик Ю.Є.
 2. Номер державної реєстрації НДР: 0113U001904
 3. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет культури і мистецтв, кафедра музикознавства
 4. Терміни виконання: початок – 2013р., закінчення – 2016 р.
 5. Анотація:

ЗА  ЗВІТНИЙ ПЕРІОД (2013 – 2016 рр.):

 1. Колективний посібник за участю доц. С. Салдан (1,75 друк. арк).
 2. Монографії (проф. Ю. Медведик);
 3. Енциклопедія НТШ, т. 2, 1 – доц. Пасічник В.П.).
 4. наукових статтей (проф. Ю. Медведик (13), доц. Т. Дубровний (7), доц. С. Салдан (7), доц. В. Пасічник (5), ст. викл. О. Коломиєць (6), ст. викл. С. Соланський (1); ст. викл. Кушніренко О. А. (1).
 5. Публікацій у формі тез наук. конференцій.
 6. Енциклопедичні гасла (проф. Ю. Медведик, Українська музична енциклопедія, т.
 7. Рецензії на опубліковані видання (Ю. Медведик, ЗНТШ, т. CCLXVII).
 8. Рекомендації до друку монографій (1 – проф. Ю. Медведик), наукових часописів (1 – проф. Ю. Медведик), навчально-методичних видань (4 – проф. Ю. Медведик). Всі опубліковані.
 9. Навчально-методичних посібників (проф. Ю. Медведик (4), доц. В. Пасічник (3);
 10. Репертуарні нотні збірники (музичні редакції та набори музичних творів українських композиторів, у т. ч. два (2) власні хорові твори). Всі публікації авторства доц. В. Пасічника.

 

ЗА  ЗВІТНИЙ ПЕРІОД у 2013 році

 

Проф. Медведик Ю. Є.

Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»)

Здійснено наукову експертизу 2-х проектів:

 1. «Особливості розвитку закарпатської художньої школи в контексті політичних та культурних змін в Україні та Центральній Європі ХХ ст.» (2015 р. листопад).
 2. «Освітньо-науковий цифровий ресурс художньої культури і мистецтва України: від Середньовіччя до Модерну» (2016 р., жовтень).

Опонування докторськими та кандидатськими дисертаціями:

проф. Ю. Медведик (1 – докторська дис., 5 – канд. дис.);

доц. В. Пасічник (2 – канд. дис.);

доц. С. Салдан (2 – канд. дис.).

Захищено кандидатські дисертації за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво»:

ст. викл. В. Пасічник (2013 р.);

 

СТАЖУВАННЯ, МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

Доц. Т. Дубровний завершив роботу у науковому Проекті  «Rola kultury w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту:WP-A/IP, 2013N/2. Термін виконання – 2013-2015 рр.

 

За звітний період викладачі кафедри музикознавства взяли участь в організації та проведенні 3-х міжнародних конференцій на базі університету.

Систематично проводилися науково-практичні семінари за участю викладачів кафедри та науковців з інших університетів України та зарубіжжя.

Проведено 2 презентації наукових монографій.

 

Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій; теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника (за матеріалами досліджень за період виконання НДР; підкреслити прізвища виконавців НДР).

 

 Наукові статі:

Проф. Ю. Медведик

 1. Інтердисциплінарні студії над давньою українською духовною піснею // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Вип. 12. – Львів, 2013. – С. 60– 76.
 2. Лірницький «Богогласник» Порфирія Демуцького До 110-ліття виходу у світ збірника «Ліра та її мотиви» // Мистецтвознавство України. – Вип. 13. – 2013. – С. 79–90.
 3. Дзвонарство України у дослідженні Б.Кіндратюка // Вісник Прикарпат­ського ун-ту. Мистецтвознавство, вип. 20–27. – 2012–2013.– С. 369–379.
 4. Українська духовна пісня (кант) XVII–XVIII ст. / YurijMedvedyk // DedičstvoduchovnejpiesňovejkultúrymedzislovanskýmVýchodomaZýpadom / Ed. Peter Žeńuch. – Bratislava : Slavistický ústavJánaStanislavaSAV, 2013. – S. 67–94.

Доц. Т. Дубровний

 1. Педагогічні принципи піаніста Олега Криштальського /Т. Дубровний // Львівсько-ряшівські наукові зошити. – Вип. 1, Львів-Ряшів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 55-58.
 2. Kulturaukraińskawposttotalitarnymspołeczeństwie /TarasDubrovny // PraceKulturoznawcze. – Wroсław, 2013. – ActaUniwesytatisWratislaviensis. – T. XV.  – S. 205–211.

 

Доц. С. Салдан

 1. «Антропософські погляди Р.Штайнера на музичне мистецтво та їх вплив на творчість Леся Курбаса / С.Салдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук.праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2013. – Т.2. – С.168 – 186.
 2. «Ідея вдосконалення людини в контексті антропософської науки Рудольфа Штайнера» / С.Салдан // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. №1 –Львів-Ряшів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 131-136.

Доц. В. Пасічник

 1. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського / Володимир Пасічник // Львівсько-Ряшівські наукові зошити. – Вип. 1. – Львів, 2013. – С.153-161.
 2. Питання музичних діалектів у науковій спадщині Володимира Гошовського / Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – Вип. 12: Серія мистецтвознавство. – С. 103-113.
 3. Питання музичного слов’янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського / Володимир Пасічник // Вісник Львівського університету. – Львів, 2013. – Вип. 13 : Серія мистецтвознавство. – С. 72-86.

Ст. викл. О. Коломиєць

 1. Report about Ukrainian Ethnomusicology// Bulletin of the International Council for Traditional Music. – April, 2013. – PartI., No. 122. – P. 70–72.
 2. Ukrainian-Indian Etnomusicological Dialog: Beginnings (the author ’ s experience in Kirana gharana )” / Olha kolomyyets // Muzyka: Kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Academii Nauk. – Warszawa, 2013. – S.43-60

 

ТЕЗИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ:

Пасічник В.

Рукописи фортепіанних творів Зиновія Лиська у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника / Володимир Пасічник // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, Львів, 29 листопада 2013р. – Львів, 2013. – С. 73-75.

Пасічник В.

Володимир Гошовський: взаємини та наукові контакти / Володимир Пасічник // Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія: тези доп. міжнар. наук. конф., присвяченої 90-літтю від дня народження українського етномузиколога Володимира Гошовського та 100-літньому ювілею заснування Інституту музикології Львівського університету (Львів, 19 жовтня  2013 р.) – Львів, 2013. – С. 3-5.

 

 

 Репертуарні нотні збірники (музичні редакції та набори музичних творів)

 

Доц. В. Пасічник.

 1. Ми творимо музику [Текст]: збірник музичних творів / [упоряд. Л. Калаш ; ред. В. Пасічник]. Львів : СПОЛОМ, 2013. – 80 с.

Доц. В. Пасічник

 1. Лисько З. Соната для фортепіано / [заг. ред., вст. слово В. Сивохіп; муз. ред., передмова В. Пасічник]. – Львів : ТеРус, 2013. – 36 с. : ноти. – (Камерна музика українських композиторів. Вип. 2.)

Доц. В. Пасічник

 1. Метельська-Обухівська З. Хорові обробки / [передм. З. Метельська-Обухівська; муз. ред. В. Пасічник]. – Львів, 2013. – 84 с.

Доц. В. Пасічник

 1. Людкевич С. Наша дума–наша пісня: кантата для мішаного хору і симфонічного оркестру / слова Т. Шевченка : партитура / [муз. ред. В. Пасічник]. – Львів : ТОВ Львівська цифрова друкарня, 2013. – 64 с.

Подані заявки та отримані патенти:  0

 

Теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій:

Пасічник Володимир Петрович.

Етномузикознавча спадщина Володимира Гошовського в контексті інноваційних тенденцій європейської фольклористики / Володимир Петрович Пасічник; В.о. Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка.– Львів : Б.в., 2013.– 18 с. – На укр. яз.

 

 

Теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника: 

 

2013 – 2014 н. р.

 1. Павлишин Ірина. Вокально-педагогічний репертуар та його вплив на формування співака (наук. кер. проф. Медведик Ю. Є.).
 2. Сеньчук (Марусин)Світлана.Духовна хорова музика Миколи Леонтовича в контексті творчості композиторів нової церковної музики (наук. кер. проф. Медведик Ю. Є.).
 3. Крук Христина. Музично-педагогічна творчість Остапа Дарчука (наук. кер. проф.Медведик Ю. Є.).
 4. Гоба Святослав.Музикознавча та музично-публіцистична спадщина Михайла Вериківського(наук. кер. проф. Медведик Ю.Є.).

ЗА  ЗВІТНИЙ ПЕРІОД У 2014 році

Захищено кандидатські дисертації за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво»:

ст. викл. О. Коломиєць (2014 р.).

СТАЖУВАННЯ, МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

Проф. Ю. Медведик стажування в Боннському університеті у рамках наукової стипендії. «Heinrich Hertz-Stiftung» (ФРН, Дюссельдорф – Кельн – Бонн: липень – серпень 2014 р.).

Ст. викл. О. Коломиєць завершила роботу у науковому проекті «Bajeshi in Transcarpatia» (Австрійська академія наук; 2010-2014 р.

Посібники:

Медведик Г., Медведик Ю.  «Історія української музики: «Ліра та її мотиви» Порфирія Демуцького»: навчально-методичний посібник. – Дрогобич, 2014. – 62 ст.

 

Словники:

Медведик Ю. Білецького Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. — Т. 2: Бібл – Вес. – С. 137.

Медведик Ю. «Богогласник» // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2: Бібл – Вес. – С. 220–224  (У співавт. з Я. Мельник).

Медведик Ю. Брестовського Федора співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 352.

Медведик Ю. Вагановського Стефана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 464–465.

Медведик Ю. Велигорського Івана співаник // Енциклопедія: Наукове товариство імені Шевченка. – Київ – Львів – Тернопіль, 2014. – Т. 2. – С. 542.

Наукові статі:

Проф. Ю. Медведик:

 

 1. Нове дослідження німецького славіста Ахіма Рабуса про тексти україн­ських духовних пісень XVII–XVIIIст. // LAUDATIO. Ювілейна збірка наукових праць на пошану професора Юрія Ясіновського. – Львів, 2014. – С. 40–57.
 2. Роль духовної піснетворчості у формуванні релігійного та національно-патріотичного світогляду українців доби Бароко // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу / Rolaodbiorusztukiwformacjiosobyaetosspoleczny. – Львів – Rzeszów, 2014. – С.117–130.
 3. Автори пісень почаївського Богогласника (Джерелознавчо-тексто­логічне дослідження) // ЗНТШ.– Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 287–317.
 4. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 65–80(у співавторстві з Г. Медведик).
 5. Микола Маркевич – яскравий пропагандист надбань українського фольклору та шевченкової поезії // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 65 – 80 (у співавторстві з Г. Медведик)

Доц. Т. Дубровний

 1. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття/ Т.М. Дубровний // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство.- Вип. 14. – Львів, 2014. – С. 180-185.
 2. Формування нової соціокультурної парадигми української музичної культури у вимірі постмодернізму // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. – Львів, 2014. – Том CCLVII. – С. 61-66.
 3. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogi uniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowym swiecie/ Pod redakcja I. Topp, P.J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiego uniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25 – 30.
 4. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56-62.

Доц. С. Салдан

 1. Роль музикального искусства в антропософском мировоззрении Р.Штайнера в контексте идеи совершенствования человека /С.Салдан //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведенье. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №2(40) 2014. Ч.І. – Тамбов: «Грамота», 2014. – С. 159 – 161.
 2. «Симфонія «Гармонія світу» П. Гіндеміта в об’єктиві філософських витоків» / С. Салдан // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Луцьк: Східноєвроп. націонал. університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип.14. – с.4-13.
 1. Światopogląd Johanna Wolfganga Goethe i jego refleksje w poglądach Rudolfa Steinera na sztukę muzyczną /S. Sałdan// Edukacja muzyczna IX pod redakcją M. Popowskigо. – Częstochowa, 2014. – S. 23-27.

 

 

           Ст. викл. О. Кушніренко

Андрій Кушніренко – дослідник музичної спадщини Сидора Воробкевича  // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – Вип.14. – Львів, 2014. – С.186 – 193.

        Ст. викл. О. Коломиєць

 1. 2. Засновники стильової школи ґхарана Кірана у контексті системи носіїв професійної музичної культури усної традиції Гіндустан // Вісник Львівського університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 14. – Львів, 2014. – С. 223-238.

Інших публікацій:

 Рецензії:

 1. Медведик Ю. [Рец.]:DedičstvoduchovnejpiesňovejkultúrymedzislovanskýmVýchodomaZápadom / Ed. Peter Žeňuch. – Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. – S. 7–36// ЗНТШ. ПраціМузикознавчоїкомісії. – Т. ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 458–462.
 2. Медведик Ю. [Рец.]:БогданКіндратюк. Дзвонарська культура України: монографічне дослідження. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2012. – 898 с. (Серія «Історія української музики». Дослідження. – Вип. 19) // ЗНТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 432–442.
 3. Медведик Ю. [Рец.]:Шуміліна О. Стильова динаміка української духовної музики XVII–XVIII ст. (за матеріалами рукописних колекцій). – Донецьк, 2012. – 300 с. // ЗНТШ. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 442–454.
 4. Медведик Ю. [Рец.]: Rabus A. Die Sprache ostslavischer geistlicher Gesänge im kulturellen Kontext. – Freiburgi. Br., 2008. – 401 S. [Monumentalinguaeslavicaedialectiveteris. Fontesetdissertationes. – T .LII] // ЗНТШ. – Т.ССLXVII. – Львів, 2014. – С. 419–432.

     Теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій:

Коломиєць, Ольга Ігорівна.
Стильова школа гхарана Кірана в професійній музичній культурі усної традиції Північної Індії / Ольга Ігорівна Коломиєць; В.о. Нац. муз. акад. України ім. П. І.Чайковського.– К. : Б.в., 2014.– 18 с. – На укр. яз.

      Теми захищених магістерських робіт із зазначенням наукового керівника: 

 • – 2015 н. р.
 1. Крук Христина. Микола Кондратюк – видатний український оперний співак, педагог, організатор музичної освіти в україні.
 1. Нагірна Оксана. Соломія Крушельницька в контексті української та світової вокальної культури, виконавства та педагогіки (наук. кер. проф. Медведик Ю. Є.).
 2. Красінський Юрій. Микола Грінченко – фундатор української музикознавчої думки першої половини ХХ ст. (наук. кер. проф. Медведик Ю. Є.).
 3. Сабан Марія.Формування дитячої хорової культури в українському співочому мистецтві середини – другої половини XVIII ст. (наук. кер. доц. Дубровний Т. М.).

ЗА  ЗВІТНИЙ ПЕРІОД у 2015 році

Проф. Медведик Ю. Є.

Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»)

Здійснено наукову експертизу 2-х проектів:

 1. «Особливості розвитку закарпатської художньої школи в контексті політичних та культурних змін в Україні та Центральній Європі ХХ ст.» (2015 р. листопад).
 2. «Освітньо-науковий цифровий ресурс художньої культури і мистецтва України: від Середньовіччя до Модерну» (2016 р., жовтень).

 

СТАЖУВАННЯ, МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

Проф. Ю. Медведик працює над міжнародним німецько-українсько-бельгійсько-словацький дослідницьким джерелознавчо-археграфічним проектом «Spiritualsongsascollector’sitems» (термін вик.: 2015 – 2019 рр.). Співголова Проекту.

 

Підручники:

Музично-педагогічні системи та концепції. Підручник. / С. Салдан, О. Король, Е. Тайнель та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328 с.

Посібники:

Ю. Медведик «Історія української музики: «Почаївський Богогласник». – Дрогобич, 2015. – 82 ст.

Пасічник В.П. Гармонія. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівня акредитації / О. Іваньо, Б. Новак. – Львів: Растр-7, 2015. – 136 с.

 

Довідники:

Пасічник В. Методичні рекомендації з курсу “Гармонія” для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівня акредитації / О. Іваньо, Б. Новак. – Львів: Растр-7, 2015. – 48 с.

Пасічник В. Гармонія. Термінологічний словник для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівня акредитації. – Львів: Растр-7, 2015. – 12 с.

НАУКОВІ СТАТТІ:

Проф. Ю. Медведик:

 1. Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ – початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 11. – Дрогобич, 2015. – C. 70–79 (у співавторстві з Г. Медведик).
 2. «Богогласник» — перша друкована антологія духовних пісень в Україні// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип. 12. – Дрогобич, 2015. – C. 89–96.
 3. «Богогласник» — перша друкована антологія духовних пісень в Україні // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка. – Вип. 12. – Дрогобич, 2015. – C. 89 – 96.

Доц. Т. Дубровний

      Спогад про Вчителя / Олег Криштальський – Homo Ludens (спогади про Артиста)// Українська музика: науковий часопис / [засн. ЛНМА ім. М.Лисенка; гол. ред.. І. Пилатюк]. – Щоквартальник. – Число 3 (17). – Львів. – 2015. – С. 107-110.

Доц. В. Пасічник

 1. Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – Київ, 2015. – Вип. 20. – С. 349–356.
 2. Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського університету. – Львів, 2015. – С. 100–107. – (Серія мистецтвознавство; Вип. 16. – Ч. 1).

Ст. викл. О. Коломиєць

 1.  Report of the Liaison Officer in Ukraine // Bulletin of the International Council for Traditional Music. – No.128, April 2015, ISSN (Online) 2304-4039. – p. 25 – 26.
 2. Тарас Шевченко та Рабіндранат Таґор: музичний код геніїв як фактор національного визнання // Вісник Львівського університету (Серія Мистецтвознавство). – Випуск 15. – Львів, 2015. – С. 223-238.

 

Ст. викл. С. Соланський

Bach’s Keyboard Works at Lviv Piano School. // Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza / red. Jemielnik J., Posłuszna J. – Kraków: Aureus, 2015. – S. 203 – 208.

 

Тези наукових конференцій:

Пасічник В.П.

Основні музично-фольклористичні праці Зиновія Лиська / Володимир Пасічник // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 27 листоп. 2015 р.) / НАН України, ЛННБ України імені В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично меморіальний музей С. Крушельницької у Львові; ред-упоряд.: О. Осадця, В. Пасічник; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2015. – С. 73–76.

 Медведик Ю.

Релігійна та етнопедагогічна сутність українських різдвяних пісень (за матеріалами маловідомих друкованих видань середини ХІХ початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 11. – Дрогобич, 2015. – C. 70–79 (у співавторстві з Г. Медведик).

 Соланський С.С.

Фортепіанні мініатюри Сергія Борткевича // Українська фортепіанна мініатюра в навчальному процесі кафедри загального та спеціалізованого фортепіано: Тези наукового семінару, 9 грудня 2015 р. / Упор. О. Гнатишин. – Львів: ЛНМА ім. М.В. Лисенка, 2015.– С. 39-43.

Репертуарні нотні збірники (музичні редакції та набори музичних творів)

Доц. В. Пасічник

Січинський Д. Служба Божа: для мішаного хору / муз. ред. В. Пасічник; від. за випуск В. Камінський. – Львів, 2015. – 20 с.

Доц. В. Пасічник

Пасічник В. Дві молитви до Богородиці: для мішаного хору. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 12 с.

Доц. В. Пасічник

Барвінський В. Варіації: для двох скрипок, альта, віолончелі, контрабаса та фортепіано / муз. ред. Н. Ревакович; комп. набір, верстання В. Пасічник. – Львів, 2015. – 78 с.

 

ЗА  ЗВІТНИЙ ПЕРІОД у 2016 році

Проф. Медведик Ю. Є.

Член науково-методичної ради МОН України (025 Музичне мистецтво). З квітня 2016 р. працює над розробкою Державних стандартів освіти (025 Музичне мистецтво.)

 

Проф. Медведик Ю. Є.

Експерт Наукової ради МОН України (секція 21: «Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство»)

Здійснено наукову експертизу 2-х проектів:

 1. «Особливості розвитку закарпатської художньої школи в контексті політичних та культурних змін в Україні та Центральній Європі ХХ ст.» (2015 р. листопад).
 2. «Освітньо-науковий цифровий ресурс художньої культури і мистецтва України: від Середньовіччя до Модерну» (2016 р., жовтень).

 

Ст. викл. В. Пасічнику присвоєно вчене звання доцента кафедри музикознавства (2016 р.).

 

СТАЖУВАННЯ, МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:

      Ст. викл. О. Коломиєць стажувалася у Чиказькому університеті у рамках наукової стипендії «Fulbright Scholar Program» (Чикаго, США, вересень 2015 – серпень 2016 рр.).

МОНОГРАФІЇ:

 1. Медведик Ю. Є.

AdFontes: з історії української музики XVII – поч. ХХ ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2016. – 620 с.

 

 1. Медведик Ю. Є.

Bogoglasnik. Pesni blagogovejnja (1790/1791): Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine. Facsimile und Darstellung.Herausgegeben von Hans Rothe in Zusammenarbeit mit Jurij Medvedyk. – Köln-Weimar Wien: Böhlau Verlag, 2016. – 1034 S.

Посібники:

Медведик Ю. Є.Історія української музики: шкільні та релігійно-дидактичні співаники першої третини ХХ ст.: методичні матеріали до семінарських занять – Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2016. – 56 с. (у співавторстві з Медведик Ю.

Наукові статі:

Проф. Ю. Медведик

Феномен української духовної музики: Почаїв­ський «Богоглас­ник» 1790 – 1791 років // Вісник ЛНУ. Серія Мистецтвознавство. – Вип. 16. – Ч. 1. – Львів: ЛНУ, 2016. – С. 59 –82.

Доц. С. Салдан

 1. Музичне мистецтво у контексті естетичного виховання за педагогічними ідеями Григорія Сковороди та Рудольфа Штайнера / С.Салдан // Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. (Ніжинський державний  університет  імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 2. – 2016. – С. 38 – 42.
 1. Онтологічні засади музичного мистецтва в контексті світосприйняття Рудольфа Штайнера// С.Салдан // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук.праць: наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету.  – Вип. 22. – Рівне: РДГУ, 2016.  – 236с.

 Ст. викл. О. Коломиєць (6)

Музичні перехрестя волохів на Закарпатті (перші результати проекту «BajeshiinTranscarpatia» Австрійської академії наук /Коломиєць О // Musicologica Wratislaviensia 12 (2015). – Вроцлав, 2016. – C. 101-120.

Репертуарні нотні збірники (музичні редакції та набори музичних творів)

Пасічник В.П.

Пасічник В. Ай бо і той ночи: Бойківська коляда // Колядки та щедрівки Бойківщини: партитури для однорідного та мішаного хорів. – Львів, 2016. – С. 5–7; С. 33–34.

Рішення Вченої (Науково-технічної) ради Університету / факультету (наукового підрозділу) від “    ” __________ 2016 року, протокол №      про виконання / закінчення роботи.

 

Керівник роботи:

 

 

______________________ (Ю.Є. Медведик)

Голова Вченої (Науково-технічної) ради:

 

 

______________________ (Р.О. Крохмальний)

               (підпис)                (підпис)

XXXVІ звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

25.09.2020 | 18:58

6 жовтня 2020 року в актовій залі Університету відбудеться XXXVІ звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Початок реєстрації о 14:30 год.

Делегати конференції повинні мати із собою документ, що засвідчує особу.

Початок роботи конференції о 15:00 год.

Профком студентів LNU

Читати »

«Золотий лев на вулиці 2020»

25.09.2020 | 16:12

  2-4 жовтня 2020 р. у Львові відбудеться театральний фестиваль
«Золотий лев на вулиці 2020»

Пропонуємо Вам матеріал від theatre.love
У зв’язку з пандемією цьогоріч на «Золотий Лев» завітають лише українські колективи.

Театральна європейська традиція і один з найпрестижніших театральних форумів України. Щороку він перетворює Львів на величезну театральну сцену, дарує яскраві враження і відчуття. Тут можна побачити вистави світового визнання, прем’єри, експериментальні постановки молодих театрів.
У 2020 році фестиваль буде проходити з дотриманням всіх карантинних обмежень: дотримання соціальної дистанції, масковий режим, вимірювання...

Читати »

Запрошення на фестиваль Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду !

25.09.2020 | 16:08

Відкриваємо секрети науки для маленьких дослідників та їх батьків!

Вже цієї неділі, 27 вересня, науковці та студенти чотирьох факультетів Львівського університету приєднаються до фестивалю
Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду
!

Усі присутні стануть свідками неймовірних наукових експериментів, які демонструватимуть:
Хімічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка
Біологічний факультет ЛНУ ім. Івана Франка
Геологічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка
Фізичний факультет ЛНУ ім. І. Франка

Родзинка заходу — особлива секція “Модель створення вакцини”. Екскурсовод-науковець буде розповідати зареєстрованій групі відвідувачів про процеси, які відбуваються на кожному етапі...

Читати »

Пропозиції профспілки освітян до Держбюджету – 2021

25.09.2020 | 15:57

Шановні колеги!
Пропонуємо до Вашої уваги матеріал від  Профспілки Львівського університету:
Кабінет Міністрів подав на розгляд парламентарів законопроєкт № 4000 від 14.09.2020 «Про Державний бюджет України на 2021 рік», тож ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, не залишаючись осторонь від затвердження вкрай важливого документа для країни, звернувся до Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України Сергія Бабака та народних депутатів із пропозиціями до законопроєкту щодо фінансового забезпечення галузей освіти і науки.
Профспілка працівників освіти і науки України передовсім...

Читати »