Історія рок-музики

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Кушніренко О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Кушніренко О. А.

Опис курсу

Курс історії рок-музики узагальнює знання студентів з культурології, музично-теоретичних та історичних дисциплін, передбачає вивчення кращих зразків світової рок-музики, української рок-музики, напрямків  від танцювального рок-н-ролу до важкого металу, сучасної рок-музики, а також велика увага приділяється аналізу творчості окремих виконавців та груп. Програма передбачає лекційний виклад теоретичного матеріалу, практичні і семінарські заняття, самостійне вивчення низки тем.

Мета:

 • ознайомити студентів з основними етапами історичного розвитку рок-музики;
 • сформувати комплекс загальних уявлень про основні риси кожного з напрямків, стилів та жанрів рок-музики;
 • розширити сферу відомостей про відомих та малознаних представників різних європейських країн та США;
 • забезпечити знання про найбільш важливі композиції світової рок-музики, типи музичних форм і жанрів.

Завдання:

 • дати студентам систематичні знання основ історії рок-музики;
 • ознайомити з творчістю окремих виконавців, рок-груп, композиторів різних стилів та напрямків;
 • виробити самостійність у сприйнятті сучасного музичного мистецтва і в аналізі елементів музичної мови, їх виразових властивостей;
 • забезпечити знання про найважливіші типи музичних форм і жанрів рок-музики;
 • розвинути   здатність самостійно оцінювати музичні явища, їхню природу, специфіку;
 • підвищити у студентів рівень ерудиції та професіоналізму.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:

знати: основні етапи розвитку та закономірності становлення   музичної культури рок-н-ролу; особливості музичних стилів і напрямків; творчість провідних виконавців та груп; жанри та окремі музичні твори; теоретичні питання (монографічні та оглядові теми).

вміти: мислити, висловлювати творчу думку; визначати стилі, напрямки і жанри; самостійно проробити теми курсу за рекомендованою літературою (реферати, доповіді, презентації); застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Васильєва Лариса Леонідівна. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини XX століття: Дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Київський національний університет культури і мистецтв.– К., 2004
 2. Бондаренко В. Энциклопедия популярной музыки / В. Бондаренко, Ю. Дроздов. – Мн.: Экономпресс, 2006. – 479 с.
 3. Горохов А. Музпросвет: история современной электронной музыки / А. Горохов. – М.: Ad Marginem, 2003. — 334 с.
 4. Конен В. Д. Рождение джаза / В. Д. Конен. – 2-е изд. – М.: Сов. композитор, 1990. – 320 с.
 5. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: термины и понятия / О. Королев. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.
 6. Форнатейл Піт. Історія рок-н-ролу // «Всесвіт» (Київ).– 1989. –№8. – С. 150-162, 176-182; – № 9. –С. 147-160, 172-179; – № 10. – С. 170-192.

Додаткова література:

 1. Адорно Т. В. Легкая музыка / Теодор В. Адорно // Избранное: социология музыки / Теодор В. Адорно. – М.; СПб., 1999. – С. 27–41.
 2. Верменич Ю. Т. Джаз : история, стили, мастера / Юрий Верменич. – СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, 2007. – 608 с. – (Мир культуры, истории и философии).
 3. Запесоцкий А. С. Из истории рок-музыки: творчество Битлз / А. С. Запесоцкий. – СПб.: Изд-во СПбГУП, 2002. – 40 с. – (Избранные лекции университета; вып. 18).
 4. История и развитие хип-хоп культуры / авт.-сост. С. Н. Возжаев, А. В. Максимов, Ю. К. Ярушников; предисл. В. А. Лукова. – М., 2004. Культура України. Випуск 33. 2011
 5. Козлов Алексей. Рок: истоки и развитие.– Москва: Мега сервис, 1998.–191 с.
 6. Коллиер Дж. Л. Становление джаза: попул. ист. очерк: пер. с англ. / Джеймс Линкольн Коллиер; предисл. и общ. ред. Александра Медведева. – М.: Радуга, 1984. –390 с.
 7. Конен В. Д. Блюзы и XX век / В. Д. Конен. – М.: Музыка,1981.– 81 с.
 8. Конен В. Д. Пути американской музыки: очерки по ист. музык. культуры США / В. Конен. – Изд. 3-е, перераб. – М.: Совет. композитор, 1977. – 447 с.
 9. Конен В. Д. Третий пласт: новые мас. жанры в музыке XX в. / В. Д. Конен. — М.: Музыка, 1994. – 160 с.
 10. Коротков Сергей. История современной музыки (курс лекций).– Киев: LAV-studio, Кий, 1996.– 291 с. (рос.)
 11. Макаревский Д. Я. Про этот нелегкий «легкий» жанр / Д. Я. Макаревский. – Одесса: Астропринт, 2006. – 104 с.
 12. Мешкова А. Массовая музыкальная культура ХХ века / А. Мешкова, А. Коробова. – Екатеринбург: УГК, 2004. – 99 с.
 13. Музична естрада: словник / [укладач В. М. Откидач]. – Харків: І. В. Якубенко, 2004. – 446 с.
 14. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навч.-метод. посіб. / Володимир Откидач. – Вінниця: Нова книга, 2013. ― 368 с.
 15. Откидач. В. М. Рокмузика і світовий художній процес: Моногр. / В. М. Откидач; Харк. держ. акад. Культури – Х., 2005. – 294 c. – Бібліогр.: с. 255–277.
 16. Першин Р. Енциклопедія поп-музики: 70-і (серія публікацій на 7-й стор. газети «П’ятниця» (Київ) у 1997–1998 рр.)
 17. Роланд П. Рок и поп / П. Роланд; [пер. с англ. О. Максименко].–М.: Гранд: Фаир-Пресс, 2003. – 332 c. – (Грандиозный мир).
 18. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика / Уинтроп Сарджент. – М.: Музыка, 1987. – 296 с.
 19. Симоненко В. С. Українська енциклопедія джазу / Володимир Симоненко. – К.: Центромузінформ, 2004. – 232 с.
 20. Троицкий Артём. Гремучие скелеты в шкафу. Т. 1: Запад гниёт. – Санкт-Петербург: Амфора, 2008. – 340 с.(рос.)
 21. Троицкий Артемий. Гремучие скелеты в шкафу. Т. 2: Восток алеет. – Санкт-Петербург: Амфора, 2008.– 276 с.(рос.)
 22. Феофанов. Олег Рок-музыка вчера и сегодня.– Москва: Детская литература, 1978.– 157 с. (рос.)
 23. Хижняк Игорь. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность. – Киев: Молодь, 1989. – 295 с. (рос.)
 24. Яковенко Петро. Порочне коло [рок-музика] // «Всесвіт» (Київ).– 1984.– № 1. – С. 158-161.

Силабус:

Завантажити силабус