Музична психологія (025 Музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лазаревська О. М.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Лазаревська О. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Музична психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Магістр» спеціальності 025 Музичне мистецтво. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є специфіка, сутність, зміст науково-дослідницької діяльності в галузі музичної психології. Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, мистецтвознавство, методика музичного виховання.

У даному курсі розкрита специфіка музичної діяльності та особливості особистості музиканта і його творчості, закономірності функціонування музично-психологічних процесів, засоби емоційно-вольової регуляції під час підготовки до публічного виступу, особливості музичного сприйняття. Вивчення кожної теми курсу починається з розкриття загальних закономірностей даної області психології, які конкретизуються відповідно до діяльності музиканта.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Музична психологія» є  забезпечення магістрантів відповідними науковими знаннями теоретико-методологічного змісту та творчо-пошуковими навичками у галузі музичної психології. Основними завданнями навчального курсу є: відстеження специфіки музичної діяльності; розкриття психологічних особливостей особистості музиканта, його творчості; освоєння закономірностей функціонування музично-психологічних процесів та прийомів емоційно-вольової регуляції в процесі підготовки до публічного виступу; поєднувати загальні закономірності психології і конкретизувати їх стосовно до діяльності музиканта.

Після завершення курсу магістрант повинен
знати:
предмет дослідження музичної психології, музичну діяльність як індивідуально-психологічний процес, психологічні особливості особистості музиканта, психологічні особливості творчості в різних видах музичної діяльності, психологічні особливості функціонування музичних процесів;
вміти: здійснювати пошук та опрацювання відповідної наукової літератури та застосовувати у своїй практичній діяльності музиканта.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Драганчук В.М. Музична психологія і терапія: навч. посіб. для студ.спец «Музичне мистецтво». Східноєвроп.нац.унів.ім.Лесі Українки, 2016. – 230 с.
 2. Євстігнєєва Н.І. Музичне мистецтво як засіб саморегуляції людини: історичний, філософський, музично-терапевтичний аспект. – Полтава: ПДПУ, 2004.- 30 с.
 3. Муха А. Процес композиторської творчості. – К., 1979.
 4. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология : учебное пособие для вузов / Г. П. Овсянкина. – СПб. : Издательство «Союз художников», 2007. – 240 с
 5. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
 6. Шабутін С. Зцілення музикою. Тернопіль: Підручники і посібники. 200.- 191 с.

Додаткова література:

 1. Дашак А.Ю. Божественна природа звуку: навч.посіб. Львів: Світ, 2003.- 108 с.
 2. Євстігнєєва Н.І. Поліфункціональність музичного мистецтва як детермінанта різнорівневого впливу на особистість. Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Вип. 89. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 20 – 27. – Серія «Педагогіка та психологія».
 3. Кияновська Л. О. Музична психологія, її роль і місце в музичній освіті України / Л. О. Кияновська // Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : матеріали наук.-практ. конф. – К. : АМУ, 2001. – С. 153–157.
 4. Копытин А.И. Диагностика в арт-терапии. Метод «Мандала». – М.,1991. – 80 с.
 5. Побережна Г. Художній і сакральний аспекти музичного метра. К.: НАН України, ін.-т МФЕ ім.М.Т.Рильського, 2002.- с.88-82.
 6. Пясковський І.Б. Феноменологія музичного мислення. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського. – К. видавн. НМАУ ім.П.І.Чайковського., 2000.- вип.7 (Музикознавство).- с.46-56.
 7. Роменець В. Психологія творчості: монографія. –К.: Либідь, 2004. -288 с.
 8. Тарапата-Більченко Л.Г. Філософія музики: навч.посіб.для студентів та магістрантів ф-ту мистецтв. Суми: Сум.ДПУ ім.А.С.Макаренка. 2004. – 76 с.

Інтернет- ресурси:

 1. http://www.muzterapia.com
 2. http://www.bgam.edu.by
 3. https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28673
 4. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i22/31.pdf
 5. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/10/63.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус