Салдан Світлана Олександрівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри музичного мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-96

Електронна пошта: svitlana.saldan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Українська музична культура, музична психологія, музична естетика, філософія музики, інноваційні педагогічні технології

Курси

Публікації

 1. Салдан С. Антропософські інтенції у музичних композиціях Алоіза Габи. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство.  Рівне: РДГУ, 2020. Вип. 36. С. 109–114.
 2. Салдан С. О. Шенберг – В. Кандинський: антропософський контекст та лінії перетину творчих пошуків. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. Рівне: РДГУ, 2019. Вип. 32. С. 120–126. Видання  індексується:  Index  Copernicus  (Польща),  Google  Scholar, «Cosmos»  (США), «Research Gate» (Німеччина).
 3. Салдан С. Вальдорфська педагогіка Р. Штайнера. Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник / [Ніколаї Г. Ю., Черкасов В. Ф. та ін.] за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е. З. Вид. 2-ге. Львів: ЛНУ імені Івана Франка – Харків,  2018. С. 9–48.
 4. Салдан С. Вплив психологічних чинників на сприймання музичної мови. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 30 листоп. 2018 р.). Львів: Растр-7, 2018. С. 121–123.
 5. Салдан С. Жанрово-стильова модель фортепіанної мініатюри у творчому доробку львівських композиторів (на прикладі творів Станіслава Людкевича та Мирослава Скорика). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. № 2 (Вип. 39). С. 18–33.
 6. Салдан С. О. Музична евритмія Рудольфа Штайнера: до історії виникнення. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. Рівне: РДГУ, 2018. Вип. 28. С. 120–125. Видання  індексується:  Index  Copernicus  (Польща),  Google  Scholar, «Cosmos»  (США), «Research Gate» (Німеччина).
 7. Салдан С. «Ідея цілісності» в контексті світоглядних позицій Йогана Гете та Рудольфа Штайнера. Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, 25 листоп. 2016 р.). Львів: Растр-7, 2016. С. 57–60.
 8. Салдан С. Онтологія музики у світогляді Р. Штайнера та її рефлексії у музичній естетиці Е. Гансліка. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 22. С. 130–134.
 9. Салдан С. Музичне мистецтво у контексті естетичного виховання за педагогічними ідеями Григорія Сковороди та Рудольфа Штайнера. Наукові записки НДУ ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. № 2. С. 185–189.
 10. Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник / С. Салдан, О. Король, Е. Тайнель та ін. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  2015. 328 с.
 11. Sałdan S. Światopogląd Johanna Wolfganga Goethego i antropozofia Rudolfa Steinera. Edukacja muzyczna: prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa, 2014. z. IX. S. 149–158.
 12. Салдан С. Роль музыкального искусства в антропософском мировоззрении Р.Штайнера в контексте идеи совершенствования человека. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведенье. Вопросы теории и практики: научно-теоретический и прикладной журнал. Тамбов: Грамота, 2014. № 2 (40): в 2-х ч. Ч. I. С. 159–161.
 13. Салдан С. Симфонія «Гармонія світу» П. Гіндеміта в об’єктиві філософських витоків. Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. Вип. 14. С. 4–13.
 14. Салдан С. Музично-естетичний аспект у філософській системі світогляду Й. Гете. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2014. Вип. 20 (2). С. 24–27.
 15. Салдан С. Антропософські погляди Р. Штайнера на музичне мистецтво та їх вплив на творчість Леся Курбаса. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2013. Вип. 19 (2). С. 51–56.
 16. Салдан С. Ідея вдосконалення людини в контексті антропософської науки Рудольфа Штайнера. Львівсько-Ряшівські наукові зошити. Львів-Ряшів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. № 1. С. 131–136.
 17. Салдан С. Музичне мистецтво в контексті філософсько-естетичних поглядів Артура Шопенгауера. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2012. Вип. 11. С. 8–12.
 18. Салдан С. Генеза музичного мистецтва в контексті антропософії Р. Штайнера. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне: РДГУ, 2011. Вип. 16. С. 163–167.
 19. Салдан С. Музичне мистецтво у філософській думці мислителів античного світу. Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та інновації. Львів: Сполом, 2011. С.230–235.
 20. Салдан С. О. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів ХХ століття для дітей: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 146 с.
 21. Салдан С. Музичне мистецтво в еволюційній системі гармонійного виховання особистості. Еволюція як методологічна та світоглядна проблема в гуманітарних науках: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2010. С. 121–126.
 22. Салдан С. О. Музичне мистецтво як елемент структури гармонійного виховання особистості в педагогічній концепції Р. Штайнера. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2009. Вип. 3. С. 421–424.
 23. Салдан С. О. Музично-естетичний розвиток учнів у педагогічній концепції Р. Штайнера та В. Сухомлинського. Молодь і  ринок. Дрогобич, 2009. Вип. 9. С. 16–20.

Біографія

Вищу освіту здобула у Львівській державній консерваторії імені М. В. Лисенка (тепер – Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка).

У 1986–2006 рр. працювала викладачем фортепіано у Львівському музично-педагогічному училищі імені Філарета Колесси, яке згодом влилось у структуру педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2002 р. закінчила навчання в аспірантурі Інституту мистецтв Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівської композиторської школи ХХ століття» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

У 2006–2007 рр. працювала на посаді доцента кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка. З 2006 р. працювала на посаді доцента кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка, від вересня 2011 р. працює на кафедрі музикознавства.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

Систематично керує магістерськими роботами та є науковим керівником аспірантів, виступала опонентом чотирьох кандидатських дисертацій. Працює докторською дисертацією на тему  «Музична мистецтво у системі вальдорфської педагогіки та її інтеграція на сучасному етапі в освітніх закладах України».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!