Історія музичної культури слов’янських країн (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1120доцент Салдан С. О.КМО-2м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110КМО-2мдоцент Салдан С. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв провідні  музичні жанри, форми, напрямки і стилі музики слов’янських країн, грамотно володів науково-обґрунтованими критеріями оцінки нових або маловідомих музичних творів. Ознайомився зі  специфікою розвитку музичного мистецтва слов’янських країн; історичними шляхами розвитку різножанрової музики,  музичним матеріалом. Тому у курсі представлено як огляд основних жанрово-стильових моделей музичної культури країн, так і широкий спектр музичних творів, які потрібні для фахового з’ясування їхніх характерних рис і ролі регіональних музичних культур у контексті загальноєвропейського мистецтва.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія музичної культури слов’янських країн»  є ознайомити студентів з специфікою розвитку музичного мистецтва слов’янських країн від формування  початкових історичних етапів – до теперішнього часу. Цілі вивчення дисципліни – сприяти удосконаленню фахової підготовки майбутніх магістрів науковців, музикантів- педагогів, які добре знають музичну класику та народну творчість слов’янських народів  й уміють  самостійно орієнтуватися в проблемах музичного мистецтва та усвідомлюють перспективи його розвитку.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:  роль і значення суспільно-історичних етапів розвитку музичної культури слов’янських країн; специфіку розвитку напрямків та стильові тенденції розвитку музичного мистецтва, його жанрове розмаїття; музичний матеріал з курсу.

вміти: визначати роль професійних музикантів та народних виконавців у розвитку культури регіонів; давати порівняльну характеристику музики різних народів в контексті міжпредметних зв’язків; застосовувати теоретичні знання у виконавській практиці; аналізувати дослідницькі концепції провідних учених; самостійно опрацьовувати окремі теми з курсу; виконувати  музичні твори з курсу (інструментальне виконання уривку, спів у супроводі інструмента або без);підготувати художньо-педагогічний аналіз музичного твору.

Рекомендована література

Основна література:
Гордина Е. Композиторы Югославии. Музыка XX века. Ч.2. К. 5 А.  М., 1987.  С. 203-239.
Гозенпуд А. Леош Яначек и русская культура.  Л., 1984.  200 с.
Гошовский В. У истоков народной музыки славян. М., 1971.  316 с
Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4. М., 1980.  527 с.
Мартиненко О. Музична дiяльнiсть украïнськоï емiграцiï у мiжвоєннiй Чехословаччинi (джерелознавчий аспект дослiдження) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Київ, 2001. 20 с.
Семиволос В. Панславізм – дещо з історії питання. [Електронний ресурс] / URL: http://www.studfiles.ru/preview/5607401/ (дата звернення: 15.11.2017).
Сокальський П. Вибрані статті та рецензії. К., 1977. 172 с.
Сорокер Я. Українська пісенність у музиці класиків. Вінниця: Нова книга, 2012.  184 с
Шатковська І.С. Музичне слов’янознавство у контексті становлення наукового підходу до вивчення історії музики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія.  2015. Вип. 44.  С. 365-369.

Додаткова література:
Бэлза И. История польской музыкальной культуры : в 3-х т. / И. Бэлза. – М., 1954, 1957, 1972.
Бэлза И. История чешской музыкальной культуры: в 2-х т. / И. Бэлза. – М., 1959-1972. – 462 с.
Грубер Р. История музыкальной культуры. Т. II, Ч.2 / Р. Грубер. – М., 1959. – 491 с.
Грубер Р. Всеобщая история музыки. Ч.1 / Р. Грубер. – М., 1965. – 484 с.
Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики. Ч.І. / Г.С. Дідич. – Кіровоград, 2005. – 226.
Егорова В. В мире современной сербской музыки / В. Егорова. – М. : Композитор, 1999. –184 с.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. Костенко. – Л.: Видавничий центр ЛНГУ ім. І. Франка, 2001. – 52 с.
Крунтяева Т.С. Бедржих Сметана. 1824 – 1884. Краткий очерк жизни и творчества / Т. С. Крунтяева. – Л.: Музыка, 1976. — 88 с.
Мартынов И. Бедржих Сметана / И. Мартынов. – М., 1963. – 494 с. 16.
Неедлы З. Избранные труды / З. Неедлы. – М., 1960. – 519 с.
Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие / В. Одоевский. – М., 1956. – 729 с.
Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Вып 1 / К. Розеншильд. – М.,1978. – 542 с.
Серов А.Н. Избранные статьи. Т. I / А. Серов. – М.-Л., 1950. – 628 с.
Сокальський П. Вибрані статті та рецензії / П. Сокальський. – К., 1977. – 172 с.
Христов Д. Теоретические основы болгарской народной музыки, М., 1959 (на обл. 1960);

Інтернет-джерела:
http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/1441
https://classicalmusic.by/whoiswho/composers/
https://www.yavp.pl/uk/kultura/naivydatnishi-polski-kompozytory-khto-vony-i-chym-vidomi-15066.html
https://420on.cz/dictionaries/persona/rubric/60
https://tv.suspilne.media/news/channel/5233
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2723759-dni-ukrainskoi-kulturi-vidbulisa-u-cornogorii.html
https://nstar-spb.ru/musical/print/article/peterburgskaya-shkola-v-mire-makedonskiy-kompozitor-gotse kolarovski-1959-2006/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус