Основний музичний інструмент (025 Музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КММ-1мдоцент Салдан С. О., доцент Коломиєць О. І.
1032КММ-1мдоцент Салдан С. О., доцент Лазаревська О. М.

Опис курсу

Курс передбачає поглиблення, набутих магістрантами на попередніх курсах інструментально-виконавських навичок та умінь, розширення їх музичного кругозору, що відіграє важливу роль в процесі дослідження музикознавчих проблем.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основний музичний інструмент», яка охоплює навчально-методичну та практичну діяльність, є підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності, подальший розвиток набутих на попередніх курсах інструментально-виконавських умінь, опанування фактурою творів для поглибленого музикознавчого аналізу й використання набутих знань у педагогічній практиці. Ціль вивчення дисципліни є вдосконалення професійних навичок, спрямованих на виконання конкретних музикознавчих завдань. Індивідуальний план студента передбачає розвиток знань, вмінь та навичок відповідно до багатьох чинників: рівень довузівської підготовки, ступінь розвитку його музичних здібностей, технічних можливостей тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • раціональні методи розучування та роботи над музичними творами;
 • стильові та жанрові особливості фортепіанної музики;
 • характеристики засобів музичної виразності (метро-ритм, артикуляція, динаміка; агогіка, тембр, туше, педалізація);
 • аплікатурні принципи як засіб вирішення відповідних художніх завдань;
 • навчально-методичну, музикознавчу, психолого-педагогічну літературу для змістовного аналізу музичних творів;
 • нотні позначення, специфічні для даного інструмента;

вміти:

 • осягнути художню ідею на основі жанрово-стильоваго аналізу твору;
 • володіти виконавським матеріалом різних епох і стилів світової і вітчизняної культури;
 • використовувати виразові можливості музичного інструмента;
 • грамотно педалізувати музичний твір;
 • усно представити музично-теоретичний та виконавський аналіз музичних творів.

Рекомендована література

Основна література:

Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. Ленинград: Советский композитор, 1990. 288 с.
Кашкадамова Н. Фортепіанне мистецтво у Львові. Тернопіль: Астон, 2001. 400 с.
Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ- ХХ ст. Тернопіль: Астон, 2000. 340 с.
Козаренко О. Національна музична мова в контексті постмодернізму. Наукові записки. Серія “Мистецтвознавство”.Тернопіль, 1999.  Вип. 1.  С. 9– 16.
Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. М.: Музыка, 1967. 265 с.
Цыпин Г. М. Музыкант и его работа. М.: Сов. композитор, 1988. 384 с.
Шнабель А. Моя жизнь и музыка . Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 3. М., 1967. С. 146.

Допоміжна література:

Задерацький В. Про природу та історичну функцію стилю Мирослава Скорика. Львів, 1999.  С. 5–  27.
Кияновська Л. Творчість Василя Барвінського і художні стилі XX ст. Ва­силь Барвінський і українська музична культура. Тернопіль, 1998. С. 15– 18.
Кияновська Л. Син століття Микола Колесса в українській культурі ХХ ст. Львів: Вид‑ во НТШ, 2002. 293 с.
Салдан С. О. Фортепіанна мініатюра у творчості львівських композиторів Українське мистецтвознавство. №33. Київ: “Музична Україна”, 2004. С.287-296.

Нотний матеріал:

 1. Барвінський В. Сонати. К., 1990.  64 с.
 2. Барвінський В. Твори для фортепіано/ Упорядник С. С. Павлишин. К., 1988. 158с.
 3. Бах Й.  С.  Добре  темперований  клавір.  48  прелюдій  та  фуг.  Том  І. /Редакція Б. Муджеліні. К., 1973. 125 с. Т. II. К., 1994.  134 с.
 4. Бах Й. С. Двоголосні інтенції. К., 2004. 31 с.
 5. Бах Й. С. Маленькі прелюдії та фуги. К., 1993. 48 с.
 6. Бетховен Л. Вибрані фортепіанні твори. К., 1975. 68 с.
 7. Бетховен Л. П’єси для фортепіано. К., 1993. 79 с.
 8. Бетховен Л. 32 сонати для фортепіано. Т.І. Москва, 1989. 303 с. Т. II.  1991. 344 с.
 9. Бортнянський Д. Сонати. Ленинград, 1989.  27 с.
 10. Виборні етюди російських композиторів. К., 1987.  134 с.
 11. Гаврилин В. Пьеси. Для фортепиано. Т.І. Москва, 1996.  44 с.
 12. Гайдн Й. Сонаты для фортепиано. Москва, 2008. 164 с.
 13. Гедике А. Двенадцать мелодических этюдов. Москва, 1999. 45 с.
 14. Глинка М. Пьесы. Ростов – на – Дону, 1998. 72 с.
 15. Гречанинов А. Детский альбом. Бусинки. Москва, 1988. 31 с.
 16. Григ Э. Лирические пьесы. Москва, 2006. 202 с.
 17. Гріг Е. Поетичні картинки для фортепіано. К., 1967.18 с.
 18. Кабалевський Д.  Фортепианная  музыка  для  детей  и  юношества. Москва, 1974.  28 с.
 19. Клементі М. Сонатини. К., 1993. 23 с.
 20. Косенко В. 24 дитячі п’єси для фортепіано. Редакція М. Б. Степаненка. К., 1994. 62 с.
 21. Левченко Л.  Музичне  джерельце.  Збірка  музичних  творів.  Випуски 1,2,3,4. Харків, 2004 р.
 22. Лешгорн А. Этюды, соч. 65. Москва, 2005. 31 с.
 23. Мошковский М. 15 Виртуозных этюдов, соч. 72. Москва, 1994. 23с.
 24. Моцарт В. Избранные сонаты. Редакция К. Мартинсена, В. Вайсмана. Ростов – на – Дону 1998. 133 с.
 25. Моцарт В. Три сонати для фортепіано. К., 1993. 32 с.
 26. Популярні твори для фортепіано. Вип. 3. Укладач Б.Р. Верещагін. К., 1977. 39 с.
 27. П’єси та ансамблі для фортепіано.  Упорядник Ю.В. Доля. К., 2005. 31 с.
 28. Сонатини для фортепіано. Для середніх класів ДМШ. Упорядкування Ю.В. Долі. К., 2008. 29 с.
 29. Українська фортепіанна музика.  Педагогічний репертуар для  дітей  та юнацтва. Навчальний посібник. Упорядники О.С. Завадська, О.С. Казачук. К., 2006. 162 с.
 30. Фортепіано 5  клас.  Перша  частина  Учбовий  репертуар  для  дитячих музичних шкіл. Упорядник Б.О. Милич. К., 1989. 111 с.
 31. Фортепіано 5  клас.  Друга  частина    Учбовий  репертуар  для  дитячих музичних шкіл / Упорядник Б.О. Милич. К., 1989. 103 с.
 32. Фортепіано 6  клас.  Перша  частина  Учбовий  репертуар  для  дитячих музичних шкіл / Упорядник Б.О. Милич. К., 1988. 103 с.
 33. Фортепіано 6  клас.  Друга    частина  Учбовий  репертуар  для  дитячих музичних шкіл. Упорядник Б.О. Милич. К., 1988. 95 с.
 34. Фортепіано 7  клас.  Перша  частина  Учбовий  репертуар  для  дитячих музичних шкіл. Упорядник Б.О. Милич. К., 1989.  119 с.
 35. Фортепіано 7  клас.  Друга  частина  Учбовий  репертуар  для  дитячих музичних шкіл. Упорядник Б.О. Милич. К., 1982.  112 с.
 36. Чайковський П. Дитячий альбом, тв. 39. К., 1995.  40 с.
 37. Чайковский П. Времена года. Москва. 1998. – 56 с.
 38. Шопен Ф. Сім прелюдій. Для фортепіано. К., 2003. 85 с.
 39. Шуман Р.  Альбом  для  юнацтва.  Редакція  О.Б.  Гольденвейзера.  К., 1993. 36 с.
 40. Щуровський Ю.С. Вибрані твори для фортепіано. К., 1987. 79 с.
 41. Щуровський Ю.С.  Калейдоскоп.  Дитячі  п’єси  для  фортепіано. К.,1982. 39 с.

Інтернет-джерела:

http://www.big-library.com.ua/book/6_Istoriya_ykrainskoi_kyltyri/
http://uk.wikipedia.org/
http://krai.lib.kherson.ua/a1-peopl-1.htm
http://www.ukrainians-world.org.ua/
http://exlibris.org.ua/greathistory/r38.html
http://notes.tarakanov.net/vokjazz.htm
http://www.piano.ru/library.html
http://nlib.narod.ru/_index.html
http://mus.lib.ru/
http://mutopiaproject.org/browse.html
http://notes.tarakanov.net/bachpss.htm
http://nma.redhost24-001.com/DME/nma/nmapub_srch.php
http://www.keyboards.ru/play/index.html
http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка
http://nephele.kulichki.com/forum/
http://www.notaviva.com/performance/index.html
http://www.mfiles.co.uk/sheet-music-classical.htm
http://www.zimmusic.com/pages/an_02_01.phpukrnotes.in.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус