Дубровний Тарас Миколайович

Посада: завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-49

Електронна пошта: taras.dubrovnyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Українська музична культура ХХ століття; феномен національного різновиду постмодернізму.

Курси

Публікації

 1. Дубровний Т. До питань полісемантики кітчу (на прикладі «духовної пісні» XVII-XVIII ст.) / Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. Шейка. – Харків : ХДАК, 2022. – Вип. 75. – С. 78–84.
 2. Хорове мистецтво в контексті розвитку української культури ХІХ–ХХІ століть : [монографія] / наук. ред. Тарас Дубровний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 196 с. ISBN 978-617-10-0709-3
 3. Дубровний Т. Хорове мистецтво на сторінках української періодики 20–30-х років ХХ століття (на прикладі журналів «Музика» та «Музика масам») / Хорове мистецтво в контексті розвитку української культури ХІХ–ХХІ століть : [монографія] / наук. ред. Тарас Дубровний. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – С. 105–112.
 4. Dubrovnij Т. The dialectic of kitsch or Grassroots as an important factor development of Ukrainian culture / Theorie und Geschichte der Monodie, Bd. 11. Bericht der Internationalen Tagung Wien 2020, Brno 2022. S. 43–58.
 5. Дубровний Т. Grassroots як мистецька категорія української культури XVII-XIX століть. Мистецтвознавчі записки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. праць. 2022. Вип. 42. С. 41–46.
 6. Дубровний Т. Пісенний жанр у творчості українських композиторів першої половини ХХ століття: крізь призму фольклору, кітчу та шлягеру. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2021. № 3. С. 167–173.
 7. Дубровний Т. Текст і надтекст: сучасна парадигма «високої» культури, поп-культури та субкультури. Кітч у мистецтві, етосі та вихованні: Колективна монографія / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний. Львів–Ряшів: Растр-7, 2019. С. 29–35.
 8. Дубровний Т. Поп-культура та “класика”: поміж “низьким” мистецтвом,“симулякром” та кітчем. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2018. Вип. 19. C. 11–19.
 9. Дубровний Т. Кітч у сучасній культурній та побутовій свідомості. Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, 2017. Вип. 18. С. 278–283.
 10. Дубровний Т. «Високе» та «низьке» в мистецтві sacrum та profanum. Lwowsko-Rzeszowskie zeszyty naukowe=Львівсько-Ряшівські наукові зошити: Sacrum i profanum w kulturze=Sacrum i profanum в культурі / red. nauk. G. Grzybek, Т. Дубровний. Lwów– Rzeszów=Львів–Ряшів, 2016. Т. 3. С. 11–18.
 11. Дубровний Т. Спогад про Вчителя [Олега Криштальського]. Українська музика.  Львів, 2015. Ч. 3 (17). С. 107–110.
 12. Дубровний Т. Формування нової соціокультурної парадигми української музичної культури у вимірі постмодернізму // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. –  Львів, 2014. – Том CCLVII. – С. 61–66.
 13. Dubrovny T. Культурна традиція домашнього музикування Галичини міжвоєнного періоду // Dialogi uniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszlosci w wielokulturowym swiecie/ Pod redakcja I. Topp, P.J. Ferenskiego. – Wyd. Wroclawskiego uniwersynenu. – Wroclaw, 2014. – S. 25–30.
 14. Дубровний Т. Вплив стилю сецесії на формування особи-митця // Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny / Red. G. Grzybek. – Rzeszow, 2014. – S. 56–62.
 15. Дубровний Т. Традиція домашнього музикування в Галичині першої половини ХХ століття. Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, 2014. Вип. 14. С. 180–185.
 16. Dubrovny T. Kultura ukraińska w posttotalitarnym społeczeństwie / Taras Dubrovny // Prace Kulturoznawcze. – Wroсław, 2013. – Acta Uniwesytatis Wratislaviensis, № 3487. – T. XV – S. 203–209.
 17. Дубровний Т. Педагогічні принципи піаніста Олега Криштальського. Львівсько-ряшівські наукові зошити. Львів–Ряшів, 2013. Вип. 1. С. 55–58.
 18. Дубровний Т. Штрихи до портрету Олега Криштальського. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів, 2012. Вип. 11. С. 69–77.
 19. ДубровнийТ. Камерно-інструментальна творчість С. Туркевич-Лукіянович // Камерно-інструментальна музика у класі загального та спеціалізованого фортепіано: педагогічно-виконавський аспект: Тези наук.-практ. семінару, 17 березня 2010 р. / Упор. З. Жмуркевич. – Львів: ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2011. – С. 49–51.
 20. Дубровний Т. Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика / Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Критика. – Вип. 24.: зб. Статей., Серія: виконавське мистецтво. Кн. 1. – Львів. – Сполом, 2010. – 458 с. //  Камерно-інструментальний ансамбль: історія, теорія, практика / Наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка. – Виконавське мист-во. – Вип. 25. – До 60-річчя кафедри камерного ансамблю та квартету ЛНМА ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2011. – С. 409–412.
 21. Дубровний Т. [Про вечір пам’яті піаніста Олега Криштальського 12 квітня 2011 р.] / Тарас Дубровний, Наталія Кашкадамова // Вісник НТШ. – Чис. 46 (осінь-зима 2011). – Львів: Вид-во НТШ, 2011. – С. 89.
 22. Дубровний Т. Особливості педагогічних принципів Олега Криштальського / Значення загального та спеціалізованого фортепіано у формуванні особистості музиканта-професіонала: Тези науково-практичної конференції, присвяченої 50-літтю кафедри 23 листопада 2011 р. / Упор. Гнатишин О. – Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2011. – С. 35–39.
 23. Олег Криштальський. Спогади. – Львів. – 2010. – 134 с. (Ред. упорядник).
 24. Спогади сучасників про Анатоля Кос-Анатольського Вид. «Аз-Арт». – Львів. – 2009. – 138 с. (Ред. упорядник).
 25. Фортепіанна спадщина Анатолія Кос-Анатольського у стильових акцентах доби // Записки Наукового товариства імені Шевченка / Праці музикознавчої комісії. – Ред. О. Купчинський. – Львів, 2009. – Том ССLVІІІ. – С. 405–415.
 26. Прояви естетики українського музичного постмодернізму у фортепіанній спадщині Анатолія Кос-Анатольського / Музична україністика: сучасний вимір / Збірник наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора, члена- кореспондента АМУ Алли Терещенко / Ред. Упорядник М. Ржевська. – Київ – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І. Я., 2008. – Вип.2. – С.217–224.
 27. Камо грядеши, постмодернізме?/ Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 233–242.
 28. Дубровний Т. Фортепіанна творчість Анатоля Кос-Анатольського в проекції стилю доби: Монографія. Львів: НТШ, 2007. 184 с.
 29. Прояви естетики постмодернізму в українській фортепіанній музиці 60-90 рр. ХХ ст./ Вісник львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2004. – Вип.4. – С. 69–76.

Біографія

ДУБРОВНИЙ Тарас Миколайович

Випускник Львівської середньої спеціальної музичної школи-інтернат ім. С. Крушельницької (1997) та Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (клас проф. Криштальського О. Р.) (2002).

2005–2010 рр. – старший викладач кафедри музичної україністики та медієвістики та кафедри загального і спеціалізованого фортепіано ЛНМА ім. М. В. Лисенка.

2010-2011 рр. – доцент кафедри музичного мистецтва факультету культури і  мистецтв Львівського національного університету мені Івана Франка.

У 2011 році працював на кафедрі філософії мистецтв.

З 2012 року дотепер – доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка.

Кандидат мистецтвознавства (2007), доцент (2012), член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (2008), член Науково-технічної ради університету (2010–2017), заступник декана факультету культури і мистецтв з навчальної та наукової роботи (2010–2017), член Вченої ради факультету культури і мистецтв з 2010 року дотепер, член редколегії Вісника Львівського університету (Серія мистецтвознавство), науковий редактор Львівсько-Ряшівських наукових зошитів.

З січня 2021 року виконував обов’язки завідувача кафедри, у 2022 році обійняв посаду завідувача кафедри музикознавства та хорового мистецтва, став членом Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор трьох монографій та співавтор чотирьох колективних монографій, а також близько 40 наукових публікацій у вітчизняних та іноземних фахових виданнях. Наукові інтереси: українська музична культура ХХ століття; феномен національного різновиду постмодернізму. Успішно поєднує науково-педагогічну роботу з організацією міжнародної співпраці факультету та кафедри. Проходив стажування на Педагогічному факультеті Жешівського університету (Республіка Польща): 31.03.2017–13.04.2017 – керівник стажування д-р габ., професор М. Уберман; 15.05.2018–29.05.2018 – керівник стажування д-р габ., професор Гж. Гжибек.

Є промоутером та організатором різноманітних наукових проектів та конференцій, зокрема:

«Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny». Номер досліджуваного проекту: WP-A/IP, 2013N/2. Термін виконання: 2013–2015 рр.

«Sacrum-profanum – Sztuka miedzy religia, etyka a edukacja. Konteksty karpackie». Термін виконання: 2014–2016 рр.

Міжнародна конференція «Sacrum et profanum в культурі». Львів, 3–4 листопада 2015 р.

«Eros i Etos w moralnosci i kulturze». Термін виконання: 01.07.2016–01.06.2017 р.

Міжнародна конференція «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса». Львів, 30.11.2016–02.12.2016 р.

Член наукового комітету міжнародної наукової конференції «Kultura–Rodzina–Spoleczenstwo». Івоніч (Польща), 30–31.03.2017 р.

Міжнародна конференція «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі». Львів, 2–4 грудня 2018 р.

Керівник Українсько-польського наукового проекту «Kicz w sztuce, etosie і wychowaniu» (Львів–Жешів). Термін виконання 2019 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!