Педагогічна практика (025 Музичне мистецтво, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6120КММ-31Адоцент Салдан С. О.

Опис курсу

Педагогічна практика є нормативною складовою професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності аспіранта спеціальності 025 Музичне мистецтво освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка проводиться у 6 семестрі обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Педагогічна практика є обов’язковою компонентою ОНП підготовки доктора філософії. Базою проходження педагогічної практики є кафедра музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв. Під час педагогічної практики здобувачі виконують навчально-методичну роботу (підготовка до занять, методична робота, відвідування та аналіз занять, проведення консультацій, керівництво різними видами діяльності студентів).

Мета педагогічної практики: набуття та вдосконалення навичок і вмінь навчально-методичної роботи і практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі.

Основні завдання педпрактики:
• поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;
• формування у здобувачів психолого-педагогічних і методичних умінь викладання відповідних навчальних музикознавчих дисциплін у системі вищої школи;
• вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;
• формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
• виховання у здобувачів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

Рекомендована література

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. – К.: Вища шк., 1997. – 168 с.
2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. К.: Кондор, 2008. – 272 с.
3. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р./http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika /pramag.pdf
4. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремінь, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
5. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
6. Галус О.М., Шапошникова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006. – 215 с.
7. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко B.L Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посіб. – К.: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 268 с.
8. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г. – К. : НПУ, 2001. – 338с.
9. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі / В.Нагаєв: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. —232 с.
10.Національна доктрина розвитку освіти // Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 2002. – № 4. – С. 36-41.
11.Освітні технології: навч. метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.
12. Салдан С. Вальдорфська педагогіка Р. Штайнера. Музично-педагогічні системи та концепції ХХ століття: підручник / [Ніколаї Г. Ю., Черкасов В. Ф. та ін.] за заг. ред. канд. пед. наук., проф. Тайнель Е. З. Вид. 2-ге. Львів: ЛНУ імені Івана Франка – Харків,  2018. С. 9–48.
13. Салдан С. О. Вибрані фортепіанні твори українських композиторів ХХ століття для дітей: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 146 с.
14.Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.
15.Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи / М. Фіцула: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2014. – 454 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус