Магістерський семінар (025 Музичне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КММ-1мдоцент Салдан С. О.
1032КММ-1мдоцент Салдан С. О.

Опис курсу

Курс передбачає вивчення магістрантами методики наукових досліджень та експерименту, засвоєння алгоритму написання магістерської роботи, відповідно до спеціальності, основ композиційного та стилістичного оформлення, підготовка до процедури захисту кваліфікаційної роботи.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Магістерський семінар», яка охоплює навчально-методичну та практичну діяльність, є ознайомити магістрантів з методами проведення наукового дослідження в галузі музикознавства; адекватно визначати дослідницько-пошукові дії на основі засвоєних за весь період навчання знань, систематизувати та закріпити загальних, професійних, предметних компетентностей відповідно до вимог стандартів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Цілі вивчення дисципліни сформувати у магістрантів дослідницькі компетенції для вирішення поставлених музично-теоретичних завдань, аналізувати, систематизувати та узагальнювати різні види доступної інформації, шукати потрібну інформацію у словниках і довідниках різного типу.

Після завершення цього курсу здобувач освіти буде
знати:

 • особливості наукової діяльності в системі сучасної культури,
 • основні засади дослідницької роботи у сфері музикознавства;
 • принципи та критерії вибору теми дослідження;
 • особливості та принципи наукової комунікації;
 • мову і стиль наукової праці,
 • принципи проведення презентації та дискусії в науковому колективі;
 • принципи академічної доброчесності.

Вміти:

 • використовувати сучасні інформаційні ресурси;
 • поставити наукову проблему;
 • формулювати завдання та складати план дослідження;
 • опрацьовувати отриманні  результати,  аналізувати  та  узагальнювати їх з урахуванням наукових даних;
 • оформляти результати роботи, відповідно до встановлених вимог.

Рекомендована література

Основна література:

Бірта  Г.  О.  Методологія  і  організація  наукових  досліджень. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 142 с.

Гаровський В.А. Наукові дослідження в галузі музикознавства. К.: Фокус, 2015. 163 с.

Граб У. Музикологія як університетська дисципліна: львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського (1912–1941). Львів: Видавництво УКУ. 2009. 177 с.

Гончар О. І. Наукові дослідження методологічні поради. К.: Стріла, 2010. 129 с.

Корягін М. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. /М. В. Корягін, М. Ю. Чік.  Київ: Алерта, 2014.  620 с.

Костюкевич В.М. Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах.  Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. 554 с.

Лудченко  A.A.,  Лудченко  Я.А.,  Примак  Т.А.  Основы  научных исследований:  Учеб.  пособие  /  Под  ред.  A.A.Лудченко. К.:  О-во «Знання», КОО, 2013. 114 с.

Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського.  К.: Центр учбової літератури, 2010.  352 с.

Скринник-Миська Д. Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект / Народознавчі зошити.  2012.  № 1.  С. 90–96.

Стеченко  Д.М.  Чмир  О.С. Методологія  наукових  досліджень: Підручник.  2-ге вид., перероб. і доп.  К.: Знання, 2011. 310 с.

Чебанюк Т. А. Методы изучения культуры: учеб. Пособие. СПб. : Наука, 2010.  350 с.

Шейко В. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: навч. посіб.  Харків: ХДАК, 2016. 330 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. 7-ме вид., стер.  Київ: Знання, 2011. 310 с.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників». 2020. URL: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

Додаткова література:

Антропова Т. Структуралістський аспект музикознавчого дискурсу: досвід і сучасність// Науковий вісник НМАУ. Вип. 68: Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ –початок ХХІ ст.  Київ. 2009.  С. 215 – 221.

Баскаков  А.Я.,  Туленков  Н.В.  Методология  научного  исследования: Учеб. пособие.  К.: МАУП, 2004.  216 с.

Білуха М.П. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 2001. 271 с.

Братерська-Дронь  М.Т.  Проблеми  сучасної  філософії:  моральнісний аспект наукової творчості // Культура народов Причерноморья. 2004.  № 51.  С. 117 – 120.

Василенко Р.В. Методологія наукових досліджень. Тернопіль: Вістря, 2010. 258 с.

Вернадский  В.И.  Научная  мысль  как  планетное  явление / Отв.ред. А.Л.Яншин. М: Наука, 1991. 271 с.

Грабченко  А.І.,  Федорович  В.О.,  Гаращенко  Я.М.  Методи  наукових досліджень: Навч. посібник.  Х.: НТУ «ХПІ», 2009.  142 с.

Кияновська Л. Львівська музикознавча школа і наукові концепції Стефанії Павлишин // Musica Humana.  Львів, 2003.  С. 188-197.

Кияновська Л. Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманістичній науці //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. 231 – 235.

Корбутяк В.І.  Методологія  системного підходу  та  наукових досліджень: Навчальний посібник.  Рівне: НУВГП, 2010. 176 с.

Корній Л. Деякі теоретичні питання музично-історичного джерелознавства. Українське музикознавство. науково-методичний збірник. 2006. Вип. 35. С. 5 – 14.

Котляревський І. Музично-теоретична україністика. Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. Вип. 28.  Музична україністика в контексті світової культури.  К., 1998.  С. 9–12.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник.  К.: Кондор, 2011.  206 с.

Кушнаренко Н. М. Документоведение. Учебник для вузов культуры. 2-е издание, перераб. и допол.  К.: Т-во «Знання». 2012.  460 с.

Лесин В.М. Як працювати з книгою. Метод. посібник. К. :Вища школа. 1989. 71 с.

Луговий  В.  І.  Вища  освіта  через  дослідження:  концептуальні  засади здійснення  й  оцінювання.  Вища  освіта  України: тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 1. 2012.  № 3.  С. 16–28.

Маркова Е.  Проблемы музыкальной культурологии.   Одесса: Астропринт, 2012.   164 с.

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах. 2020.  URL: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf (дата  звернення: 5.11. 2019).

«Рекомендація  про  статус  науково-дослідницьких  робітників»  /  XVIII  сесія  Генеральної  конференції  Організації  Об’єднаних  Націй  з  питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), 20.11.2004 р.

Ржевська М. Періодизація українського музично-культурного процесу. Українське музикознавство.  Київ. Т-во «Знання», 2005.  Вип. 29.  С. 94-102.

Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні. Вищ. шк. 2013.  № 7.  С. 13–22.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково дослідницької діяльності. Підручник. К., Знання-Прес. 2002. 295 с.

Яців Р. Методологічний інструментарій сучасного мистецтвознавства: від описовості до розкриття смислів. «А…Z art».  2009. № 1. С. 4–9.

Seeger H. Der kritische Musikus: Musikkritiken aus drei Jahrhunderten / H. Seeger. – Leipzig: Reclam, 2004.  248 s.

Spahn C. Musikkritik. Kulturjournalismus. Ein Handbuch fur Ausbildung und Praxis.  Munchen; Leipzig: List, 2010.  S. 101-108.

Інтернет-джерела.

http://er.ucu.edu.ua/handle/1/658

http://www.nbuv.gov.ua.

https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=331

http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2011_3_20

http://elib.nplu.org/

http://folklore-archive.org.ua/about

https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf

http://www.vsehorosho.org/russian/lifemagic.html

http://www.educate.com.ua/book/0/54070.html

http://www.lib.ua-ru.net/diss/vved/161722.html

http://shop.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=1&ite=78673

http://cjcity.ru/news/content/statya_142.php

http://in1.com.ua/article/24533/

http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/PSY/LOGINOVA/index.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус