Сучасні музично-медієвістичні дослідження (025 Музичне мистецтво, аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Медведик Ю. Є.КММ-21А

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КММ-21Апрофесор Медведик Ю. Є.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Сучасні музично-медієвістичні дослідження» є:
а) оволодіння методикою музично-джерелознавчого дослідження;
б) розширення і систематизація наявних музично-джерелознавчих знань, піднесення їх до наукового рівня;
в) вироблення практичних навичок самостійної роботи аспірантів у архівних інституціях;
г) засвоєння методик різноманітних музично-джерелознавчих дис-циплін (археографія, палеографія, текстологія, філігранологія та ін.);
д) навчити аспірантів використовувати напрацьовані архівні матеріали у науковій праці;
е) ознайомлення з джерельною базою, історіографією, методологією музично-історичної медієвістики, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем;
є) орієнтуватися в основних напрямах досліджень в галузі музичної медієвістики, знання наукового доробку світових й українських вчених-медієвістів.

Унаслідок завершення викладання курсу «Сучасні музично-медієвістичні дослідження» аспірант повинен:
а) досконало володіти методиками археографічних, музично-палеографічних, музично-текстологічних, філігранологічних та ін. допоміжних історичних дисциплін;
б) володіти методологією досліджень, пов’язаних з надбаннями української та світової культури доби пізнього середньовіччя – раннього Бароко;
в) вміти використовувати набуті знання у власних музикознавчих дослідженнях;

Рекомендована література

Основна література:
1. Герасимова-Персидська Н. О. Специфіка національного варіанта барокко в українській музиці 17 ст. // Українське бароко та Європейський контекст. Київ, 1991.
2. Герасимова-Персидськая Н. О. Неомедиевизм в современной музыке как показатель смены культурной парадигмы // Старовинна музика: сучасний погляд.—К.: НМАУ, 2003.
3. Історичне джерелознавство / Авт.: Я.С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. – К.: Либідь, 2002.- 488с.
4. Богдан Кіндратюк. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / ред., переднє слово Юрій Ясіновський [=Історія української музики, 9 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів — Івано-Франківськ 2001. 142 с.
5. Корній Л. Деякі теоретичні питання музично-історичного джерелознавства // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. 2006. Вип. 35. 5 – 14.
6. Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії / редактори Кр. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський / Інститут Літургійних наук УКУ / Ostkirlichen der Bayerischen JuliusMaximilian Universität zu Würzburg. Львів: Вид-во УКУ. Вип. 1 – 10.
7. Мацюк О. Філіграні архівних документів України XVIII – XX ст. / Орест Мацюк. – Київ: Наукова думка, 1993.
8. Медведик Ю. Археографічні та кодиколого-палеографічні проблеми дослідження духовнокантових рукописних пам’яток // Теорія і практика педагогічного процесу. Збірник наукових праць. Харків, 2000. 196 – 205.
9. Медведик Ю. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично-джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів XVI–XIХ ст.) / Ю .Медведик // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – Вип. XXVI. – Київ, 2011. – С. 337–344.
10. Musica humana, збірник статей кафедри музичної україністики, ч. 3 / ред. Юрій Ясіновський [=Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка, 23]. Львів 2010. 205 с.
11. Партесний концерт: Матеріали з історії української музики : Партитура / упор. і автор вступн. ст. Н. О. Герасимова-Персидська]. К. : Музична Україна, 1976. 231 с.
12. Шульгіна В., Яковлев О. Питання становлення та розвитку музичного відділу ЦНБ ім. В. І .Вернадського Національної Бібліотеки АН України / В. Шульгіна, О. Яковлєв // Бібліотека у розвитку історичної науки. Київ, 1990. – С.132-135.
13. Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть. Каталог і кодиколого-палеографічне дослідження. Львів, 1996.
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=66087

Допоміжна література:
1. Граб Г. Музикологія як університетська дисципліна: Львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського (1912–1941) / ред. Юрій Ясіновський, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України [Історія української музики, 16]. Львів: Вид-во УКУ 2009. 178 с.
2. Івченко Л. В. Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами XVIII сторіччя / Л. Івченко. – Вип. 1. Київ: НАН України, НБУВ, 2004.
3. Кіндратюк Б.. Дзвонарська культура України: Монографічне дослідження / наук. ред. Юрій Ясіновський [=Історія української музики, вип. 19: Дослідження / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Івано-Франківськ: Прикарпатський Національний Університет 2012. 898 с.
4. Кузьмінський І. Князівські музичні капели та Музичні професійні об’єднання у містах Острозької ординації у ранньомодерний час // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. – 2017. 10-24.
5. Кузьмінський І. Ю. Музична культура Перемишльської та Сяноцької земель у XVI — першій половині XVIІ століть // Український історичний збірник. 2018. Вип. 20. 42-52.
6. Кузьмінський І. Ю. Кузьмінський І. Ю., Капраль М. М. Спів у Львівській Богоявленській церкві (від витоків до кінця XVIII століття).// Науковий Вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2018. Вип. 121. 101–108.
7. Кузьмінський І. Ю. До питання партитурної нотації партесного багатоголосся та виконавської практики // Часопис Національної музичної академії україни ім. П. І. Чайковського: науковий журнал. – №3 (8). 2010. 121 – 128.
8. Медведик Ю. Ґенеза та специфіка кодифікування українських духовних кантів на ранній стадії рукописної практики жанру (кінець XVI-XVII ст.) // Науковий вісник Національної музичної академії України. Культурологічні проблеми української музики. Київ, 2002. 225-234.
9. Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу / ред. Крістіян Ганнік, Ярослав Ісаєвич [=Історія української музики: Дослідження, 17 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України]. Львів 2011. 468 с.
10. Feicht H. Studia nad muzyką polskiego średniowiecza. Kraków, 1975.

Силабус:

Завантажити силабус