Основи музично-педагогічного джерелознавства (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Медведик Ю. Є.КМО-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМО-1мпрофесор Медведик Ю. Є.

Опис курсу

Унаслідок завершення викладання курсу «Основи музично-педагогічного джерелознавства» студент повинен опанували інформацію про історію розвитку музичної педагогіки в Україні та Європі упродовж століть, починаючи від княжої доби по сьогодення, вміти аналізувати важливі факти з історії музичної педагогіки з метою використання їх як джерельної бази власних наукових досліджень тощо.

Метою вивчення курсу «Основи музично-педагогічного джерелознавства» є:
а) оволодіти необхідними знаннями про джерела історії музичної педагогіки в Україні та Європі;
б) розширення і систематизація знань про внесок відомих українських композиторів, виконавців, музичних теоретиків у розвиток музичної педагогіки;
в) вироблення практичних навичок самостійної роботи студента в пошуку необхідних матеріалів для вивчення історії музично-педагогічної;
г) навчити студента використовувати опрацьовані джерельні матеріали, виявлені у різних архівних інституціях;
д) ознайомлення з методологією історичної музично-педагогічної науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем, значимості для поглиблення освітніх засад сучасної музичної педагогіки;
е) вироблення вміння (здатності) на основі музично-історичних джерел робити аналіз сучасних явищ музичної культури, музичної педагогіки, давати їм фахову оцінку.
є) сформувати у студента чітке уявлення про значення історії музичної культури в контексті музично-жанрових, музично-стильових та музично-інституційних процесів від найдавніших часів до сьогодення;
ж) навчити студентів самостійно аналізувати значимість джерельних матеріалів для наукових та просвітницьких музично-педагогічних досліджень.

Рекомендована література

Основна література:

Антонець Н. Внесок музично-драматичної школи М. Лисенка в розвиток мистецької освіти в Україні (1904– 1918) // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) / За ред. Сухомлинської О., Курила В. Луганськ, ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. С. 106–121.
Бабюк Л. Музично-педагогiчна дiяльнiсть С.П.Людкевича // Творчiсть С.Людкевича: Зб.статей / Упоряд. М.Загайкевич. К., 1979.
Вовк М., Грищенко Ю., Філіпчук Н., Котирло Т. Розвиток музичної освіти в Україні (ХVІІІ-ХХ ст.). Персонологічний вимір. 2017, 176 с. Режим доступу: https://www.yakaboo.ua/ua/rozvitok-muzichnoi-osviti-v-ukraiini-hviii-hh-st-personologichnij-vimir.html
Горак Я. Вищий музичний інститут: історія заснування і діяльність першого десятиліття // Musica Humana. Збірник статей кафедри музичної україністики ЛДМА ім. М. Лисенка. Ч. 2 / [ред. Ю. Ясіновський]. Львів, 2005. С. 13-40.
Грищенко Ю. Формування національної культури в педагогічній спадщині видатних українських педагогів-музикантів ХІХ ст. // Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 12, 2015. С. 234 – 240.
Гуральник Н. Історіографія категорії «музична педагогіка» // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти. 2010. Вип. 10. С. 172-178. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_014_2010_10_38
Давиденко М. Перша українська музично-драматична школа та її організатор – Микола Віталійович Лисенко // Культура і мистецтво у сучасному світі. – 2010. – Вип. 11. – С. 55-62. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2010_11_8
Дилецький М. Граматика музикальна: Фотокопія рукопису 1723 р. / підгот. О. Цалай-Якименко, ред. М. Гордійчук та ін. Київ: Муз. Україна, 1970. ХСІІІ + 109 с.
Кірєєва Т. Музична освіта сьогодення: від Ярослава Мудрого до новітнього часу // Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 1. С. 153 – 163.
Кобрин Н. Ідея музикальності українців у науковій і пуКозицький П.О. Назва: Спів і музика в Київській академії за 300 років її існування. Київ, 1971. 148с.
Іванов В. Навчання церковного співу в Україні у IX–XVII ст. Київ: Музична Україна, 1997. 247 с.
Іванов В. Співацька освіта в Україні у ХVІІІ ст. Київ: Музична Україна, 1997. – 288 с.
Історія української музики: В 6 т. Київ: Наукова думка, 1989. Т.1. Від найдавніших часів до середини ХІХ ст. 448 с.
Історія української музики: В 6 т. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 3: Кінець XIX – XX ст. 424 с.
Мазепа Т. Історичні передумови виникнення Консерваторії ГМТ у Львові // Українське музикознавство: науково-методичний збірник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. Вип. 43. С. 13–26.
Масол Л. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій // Мистецтво та освіта. 2001. №19. 64с.
Медведик Ю. Ad Fontes: з історії української музики XVII – поч. ХХ ст.: вибрані статті, матеріали, рецензії. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2015. – 620 с.
Медведик Г., Медведик Ю. Українські композитори — укладачі перших шкільних співаників кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип. 17. 2016. С. 88–104.
Михайличенко О. Нариси з історії музично-естетичного виховання молоді в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ: Видавничий центр КДЛУ, 1999.
Михайличенко О. Основи загальної та музичної педагогіки: Теорія та історія: навч. посіб. для студ. муз. спеціальностей. Суми : Наука, 2004. 210 с.
Мірошніченко А. Музична освіта в Україні ХVІ – першої половини ХVІІІ ст.: акумуляція традиційного досвіду. Культура України. 2013. Вип. 43. С. 208-216.
Назаренко М. Розвиток професійної музичної освіти в Україні (XVIII – ХІХ ст.) // Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Вип. 107. С.228 – 38. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Downloads/Nz_p_2012_107(2)__7.pdf
Назар Л. Розвиток української музичної освіти та виховання в Галичині першої половини ХХ століття // Musica Galiciana. T.V. Rzeszow, WWSP, 2000. S. 231-247.
Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. Київ: КНУКіМ, 2006. 188 с.
Олійник О. Українська фортепіанна музика для дітей / О. Олійник. – К. : Наук. думка, 1979. – 107 с.
Падалка Г.М. Музична педагогіка: Курс лекцій з актуальних проблем викладання музичних дисциплін в системі педагогічної освіти За ред. В.Г.Бутенка. Херсон: ХДПІ, 1995. 104 с.
Панасюк С. Роль братських шкіл у становленні музичної освіти в Україні // Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти: Колективна монографія / За редакцією Плекана Ю. В., Кондур О. С., Слипанюк О. В. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. С. 212-221.
Проців Л. Й. Музична педагогіка в Україні: зустрічі в історії // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі № 2, 2017. С. 73 – 77.
Проців Л. Історія музичної педагогіки в Україні: навч. посіб. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2003.230 с.
Ростовський О.Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки: Навч. посібник. Ніжин: Вид-во НДПУ, 2003. 193 с.
Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1998.
Сбітнєва Тенденції розвитку музичної освіти в Україні на початку ХХI століття // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 5 (74). С. 192 – 200.
Синиця В. Історичні персоналії у процесі формування вищої музичної освіти на Вінниччині: Микола Миколайович Юхновський (1924 – 1999) // Актуальні питання мистецької педагогіки, випуск 9, 2019. 61-
Стець Г. Музичне виховання в Україні: ретроспективний аналіз // Психолого-педагогічні науки. 2013. № 1. С. 281 – 286. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Downloads/Nzspp_2013_1_64.pdf
Танько Т. Музично-педагогічна освіта в Україні. Харків: Основа, 1998.
Шамаєва К. Музика в Київському університеті у перше 25-річчя його існування // З історії української музичної культури. Київ, 1991. С. 86-94.
Шамаєва К. Музична освіта в Україні у першій половині ХІХ ст. Київ, 1996.
Щербинін Ю. Біля джерел музичного просвітництва у Харкові // Українське музикознавство. Київ, 1971. Вип. 6. С. 228-237.
Черкасов В. Ф. Музично-педагогічна освіта на межі двох тисячоліть (1991 – 2010 рр.). Кіровоград: ТОВ. «Імекс- ЛТД», 2011. 380 с.
Цалай-Якименко О. Київська школа музики ХVІІ століт-тя. Київ–Львів–Полтава, 2002. 487 с.
Цалай-Якименко О. Музикознавство і педагогіка // Історія української музики в 6 томах. Київ: Наукова думка, 1989. Т.1. С. 403-434.
Цалай-Якименко О. «Повість о пінії мусикійськом» — видатна пам’ятка вітчизняної музично-естетичної думки // Українське музикознавство. 1976. Вип. 11. С. 51 – 71.
Юцевич, Ю. Є. (2003). Витоки підготовки учителів музики в Україні. Наукові записки. 2003. Ви. 2. С. 102– 114.
Ясиновський Ю. З історії музики західноукраїнських земель ХVІ—ХVІІ ст. // Українське музикознавство. – Київ, 1986. – Вип. 21. – С.107-116.

Допоміжна література:

Беренбейн І. Педагогічні принципи М. Лисенка в аспекті розвитку сучасної фортепіанної школи // // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. Міжн. наук. конф. (16–17.10.2014 р., м. Київ). Зб. матерілів. С. 116–126.
Гаврилова Л. Твори віктора косенка для дітей на уроках музики // Мистецтво та освіта. 3(12) 46-50.
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Downloads/mtao_2012_3_10.pdf
Грищенко Ю. Музично-педагогічна діяльність видатних українських композиторів і виконавців: історичний аспект // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІ Міжн. педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької. Чернівці, 2014. С. 87-91.
Давиденко Н. Перша українська музично-драматична школа та її організатор – Микола Віталійович Лисенко // С. 55 – 62.
file:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%B0/Downloads/Kmss_2010_11_8.pdf
Кіреєва Т. Музичне виховання і освіта Донбасу кінця ХІХ — початку ХХ століття (в контексті теоретичних і практичних питань культурології) // Українське музикознавство. Київ, 2000. Вип.29. С.24-32.
Коренюк О. Педагогічні принципи М. В. Лисенка // Українське музикознавство. К. : Музична Україна, 1969. Вип. 4. С. 111–121.
Кузьмінський І. Музично-теоретичні трактати «Ars et Praxis Musica» Зигмунта Лявксміна та «Мусикійська граматика» Миколи Дилецького: до питання їх спорідненості // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського: Старовинна музика – сучасний погляд. К., 2011. Вип. 102. Кн. 5. С. 139– 155.
Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навч. посіб [2-ге вид., доп. і перероб.]. К.: ДАКККІМ, 2010. 296 с.
Людкевич С. Проблема сучасної музичної культури в Західній Україні // Дослідження, статті, рецензії, виступи у 2 т. / [упор. З. Штундер]. Львів, 2000. Т. 2. C. 391-392.
Медведик Г., Медведик Ю. Історія української музики: «Українські «світські» пісні XVI – XVIII—важливе джерело репертуарів шкільних співаників останньої третини ХІХ – першої половини ХХ ст.»: навч. посібник // Дрогобич: РВВ ДДПУ, 2018. 50 с.
Михайличенко О. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Дис. … доктора пед. наук). Луганськ: Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. 2007.
Олексюк О. Сучасна музична освіта: інноваційний аспект Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка. Вип, 2001.
Проців Л. Історія музичної педагогіки в Україні: нові виміри пізнання // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка.Т. 2013. С. 81–86.
Проців Л. Й. Розвиток музично-педагогічної думки в Галичині (кінець ХІХ- перша половина ХХ століття) : дис. на здобуття вченого ступеня кандидата пед. наук : 13.00.01/ Проців Лілія Йосипівна.К., 1999. 207 с.
Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: інноваційні підходи // Зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конф. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. 121 с.
Стріхар О. Педагогічний досвід впровадження давніх форм і методів навчання музичного мистецтва // Wschodnio-europejskie czasopismo naukowe (East European Scientific Journal) 2019. № 11 (51). 2019. S. 10-14.
Тимощук О. Фортепіанні цикли для дітей у творчості українських композиторів: образно-художній аспект: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво». Одеса, 2011. 18 с.
Толошняк Н. Діяльність Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка в Коломиї // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Мистецтвознавство». Івано-Франківськ, 2005. Вип VIII. С. 44–51.
Фрайт I. Проблема розвитку творчих здiбностей дiтей у педагогiчнiй спадщинi галицьких композиторiв кiнця XIX — початку XX сторiччя // Освiтянин. 1998. №2.
Фрайт I. Педагогiчна спадщина А.Вахнянина i її використання в сучаснiй українськiй школi // Українське народознавство у педагогiчному процесi освiтнiх установ: Зб.статей. IваноФранкiвськ, 1997.
Фрайт О. Сучасний композитора і фольклор (фортепіанні п’єси Миколи Ластовецького для молоді) // Студії мистецтвознавчі. 2008. № 2 (22). С. 116-121.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/43554/14-Kovalska.pdf?sequence=1
Шамаєва К. Музикант-просвітитель з Поділля // Україн-ський музичний архів. – Київ, 1995. – Вип.1. – С.134-142.
Шамаєва К. Музыкант-просветитель Станислав Блуменфельд // Дослідження. Досвід. Спогади: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: Пошуково-видавниче агентство. «Книга пам’яті», 2000. С. 133-137.
Цалай-Якименко О. Київська нотація як релятивна система // Укранське музикознавство. Вир. 9. С. 197 – 224.
Ярова М. Музична освіта і митці Поділля: минуле і сучасне. [Mонографія]. Кам’янець-Подільський, 2012.
Ясіновський Ю. Граматика музикальна Миколи Дилецького: у 50-ту річницю появи друком українського списку // Українська музика. 2020. Ч. 1 (35). 6 – 9.
Ясиновський Ю. Музична культура Галицько-Волин-ського князівства // Musica Galiciana. Rzeszów, 1999. Т. V. C. 11-22.

Силабус:

Завантажити силабус