Антропологія музики (025 Музичне мистецтво, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Коломиєць О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Коломиєць О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб студенти володіли основною проблематикою антропології музики, в історичному розвитку науки та контексті сьогодення. Тому у курсі представлено як розвиток концепцій музичної антропології у різні етапи її творення, так і аналіз основного кола методологічних питань дисципліни у трактуванні сучасних етномузикологічних шкіл України, а також ближнього та дальнього зарубіжжя.

Дисципліна «Антропологія музики» є нормативною дисципліною аспіранта (Складова 1 – Глибинні знання зі спеціальності) з спеціальності 025 Музичне мистецтво для освітньо-наукової програми доктора філософії (PhD), яка викладається в третьому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Антропологія музики» є формування знань про основні теоретико-методологічні засади (предмети, завдання та способи досліджень) музичної антропології, її термінологічну базу та фундаментальну проблематику у світовому масштабі.

Після завершення курсу студент буде:
знати:
основне коло проблематики дисципліни;
праці провідних дослідників музичної антропології;
основні напрями досліджень у світовому контексті;
сфери використання музики у людській діяльності та виміри взаємопроникнень та взаємовпливів.
вміти:
оперувати основною термінологічною базою дисципліни;
висловлюватись та дискутувати на теми проявів музичної діяльності людини у різних етнічних та культурних середовищах суспільства, застосовуючи здобуті знання впродовж вивчення дисципліни та опрацювання фундаментальних праць, що пропонуються до курсу;
провести самостійне дослідження на пропоновану або довільну тему, пов’язане із музичною діяльністю людини в умовах світової глобалізації.

Рекомендована література

Основна література:

1. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – Київ: Мистецтво, 1995. – 335 с.
2. Гошовский Владимир. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
3. Грица Софія. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – Київ–Тернопіль: Астон, 2002. – 236 с.
4. Грица Софія. Фольклор у просторі та часі: Вибрані статті. – Тернопіль: Астон, 2000. – 228 с.
5. Антропологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Юрій. — К.: Дакор, 2008. — 421 с.
6. Земцовский Изалий. Этнография музыкальная // Музыкальная Энциклопедия в 6 т. – Москва, 1982. – Т. 6. – С. 577–581.
7. Квітка Климент. Вступні уваги до музично-етнографічних студій // ”Записки Етнографічного товариства”. Київ, 1925, кн. 1, с. 8–27. Перевидання (в перекладі російською): Квитка Климент. Вступительные замечания к музыкально-этнографическим исследованиям //Его же, Избранные труды: В 2 т. /Составление и комментарии Владимира Гошовского. Москва: Советский композитор, 1973. – Т. 2. – С. 3–29.
8. Квитка К. Об изучении быта лирников / Климент Квитка // Квитка К. Избранные труды. – Т.2. – М.: Советский композитор, 1973. – 327–345.
9. Квітка Климент. Потреби в справі дослідження народної музики на Україні // ”Музика”, 1925, № 2–3. Перевидання (скорочене): Квітка Климент. Вибрані статті: У 2 ч. /Упорядкування та коментарі Анатолія Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1986. – Ч. 2. – С. 130–138.
10. Квітка К. Професіональні народні співці й музиканти на Україні. Програма для досліду їх діяльності й побуту / Климент Квітка // Збірник Історично-Філологічного Відділу.– № 13 (Праці Етнографічної Комісії). – Вип. 2. – 114 с.
11. Коломиєць Ольга. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами дослідження 2015–2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22 квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72–80.
12. Kolomyyets O. Musical component in the “Rites of Passage”of Hutsul Family Cycle: On Means and Forms of “Being Moduses” Implementation in the Traditional Culture. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. К.: Міленіум, 2018. Вип. 4. C. 281-285. Web of Science Core Collection
13 Kolomyyets O. Ukraine: History, Culture, and Geography of Music // The SAGE Encyclopedia of Music and Culture, Janet L. Sturman (ed.), SAGE Publications, Inc., 2019, Vol. 5. – P. 2258 – 2260.
14. Kolomyyets O. The Transcarpathian “White Roma”: An Ethnomusicological Perspective // Sorescu-Marinković, Annemarie, Kahl, Thede and Biljana Sikimić (eds.) (2020). Boyash Studies: Researching “Our People”. Berlin: Frank & Timme. ISBN: 978-3-7329-0694-9. – P. 179-191.
15. Болман Філіп В. Світова музика: дуже короткий вступ / Філіп В. Болман; пер. з англ., покажчики Ольги Коломиєць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 272 с. + вкл.
16. Кондрацька Л. А. Музична антропологія: Підручник для магістрів та студ. муз.-пед. фак. / Л. А. Кондрацька. – Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2007 . – 190 с. – Бібліогр. в кінці розд.
17. Леві-Строс К. Структурна антропологія / Зоя Борисюк (пер.з фр.). — 2.вид. — К. : Основи, 2000. — 391 с.
18. Луканюк Богдан. До історії терміна “етномузикологія” // Етномузика. – Львів, 2006. Ч. 1. – С. 9–32. – Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. – Вип. 12.
19. Сегеда С. Антропологія: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — К. : Либідь, 2001. — 335с.
20. Мурзіна Олена. Українська музична фольклористика: Проблеми і завдання // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. Вип. 28. – Київ, 1998. – С. 25–31.
21. Токарев Сергей. История зарубежной этнографии: Учебное пособие. – Москва: Высшая школа, 1978. – 352 с.

Додаткова література:

1. Алексеев Эдуард. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни. – Москва: Советский композитор, 1988. – 237 с.
2. Болман Ф. Світова музика: дуже короткий вступ / Філіп В. Болман; пер. з англ. Ольги Коломиєць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 272 с. + вкл.
3. Гусев Виктор. Фольклор: История термина и его современные значения // ”Советская этнография”, 1966, № 12.
4. Луканюк Богдан. Культуро-жанрова концепція С. Людкевича: До постановки питання // Четверта конфер. дослідників народн. музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжн. земель. – Львів, 1993. – С. 7–14.
5. Путилов Борис. Методология сравнительного изучения фольклора. – Ленинград: Наука 1976.
6. Фримерштейн Виктория. “Антропологія музики” Алана П. Мерріама: Дипломна робота / Наук. кер. Б. Луканюк. – Львів, 2001. – 70 с. (Препр. / ЛДМА ім. М.В. Лисенка.
7. Эльснер Юзеф. О предмете этномузыкознания //Социалистическая музыкальная культура. Москва, 1974.
8. Blacking J. Music, Culture and Experience: Selected Papers. – Edited by Reginald Byron. – Chicago: University of Chicago, 1995.
9. Czekanowska A. Etnografia muzyczna. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.
10. Ethnomusicology: An Introduction / Edited by Helen Myers. – New York, London: W.W.Norton & Company, 1992. – 487 p. – (The Norton/Grove Handbooks in Music).
11. Merriam Alan P. The Anthropology of Music. – Evanston: Northwestern, University Press, 1964. – 358 p.
12. Nettl B., Bohlman P. V., eds. Comparative Musicology and Anthropology of Music. – Chicago: University of Chicago Press, 1991.
13. Nettl B. Theory and method in ethnomusicology. – London: The Free Press of Glencoe, 1964. – 306 p.
14. Nettl Bruno. The Study of Ethnomusicology: Thirty-Three Discussions. Third Edition. – – University of Illinois Press, 2015. – 560 p.

Силабус:

Завантажити силабус