Науковий семінар (025 Музичне мистецтво, аспірантура)

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Немає
21Немає
31Немає
41Немає
51Немає
61Немає
71Немає
81Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
18КММ-11Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
28КММ-11Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
38КММ-21Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
48КММ-21Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
58КММ-31Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
68КММ-31Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
78КММ-41Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.
88КММ-41Адоцент Коломиєць О. І., доцент Салдан С. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб аспірант засвоїв методологію та алгоритм науково-дослідницької роботи, основи її композиційного та стилістичного оформлення, міг грамотно проводити наукові дослідження, займатися науково-педагогічною діяльністю, брати участь у фахових товариствах та спілках, підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом участі в наукових конференціях, стажуваннях, семінарах, тренінгах; освоїв навички ведення наукової дискусії, написання та оформлення результатів досліджень у формі статей, тез конференцій, монографій тощо.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науковий семінар», яка охоплює навчальну, наукову, культурну, методичну діяльність, є ознайомити аспірантів з методами проведення наукового дослідження в галузі музикознавства; адекватно підбирати засоби для вирішення поставлених завдань дослідницької проблеми, поглибити навички написання наукового тексту.

Цілі вивчення дисципліни сформувати у аспірантів дослідницькі компетенції для вирішення складних музично-теоретичних проблем, свідомо обґрунтовувати науковий напрям дослідження, аналізувати, систематизувати та узагальнювати різні види доступної інформації, в тому числі на іноземній мові.

Після завершення цього курсу здобувач буде
знати:
– особливості наукового дослідження в галузі музикознавчого дослідження;
– методологію та принципи організації дослідницького процесу;
– особливості та принципи наукової комунікації;
– мову і стиль наукової праці,
– принципи підготовки наукової доповіді, проведення презентації та дискусії в науковому колективі;
– принципи академічної доброчесності.
вміти:
– аналізувати складні комплексні проблеми у сфері музикознавства;
– використовувати сучасні інформаційні ресурси;
– раціонально планувати дослідницьку роботу, наукові проекти;
– кваліфіковано окреслити результати наукових досліджень у наукових статтях та тезах у фахових вітчизняних виданнях, а також, які входять до міжнародних наукометричних баз;
– відображати сучасні знання та наукові результати власних досліджень іноземною мовою;
– компетентно та коректно вести наукову дискусію.

Рекомендована література

Основна література:

Антонюк О. В. Методологічні засади культурології як науки: проблеми становлення та розвитку / О. В. Антонюк //Часопис Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 2010. № 1. C. 17–28.
Білозуб Л. Національний аспект українського музичного мистецтва // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. 2014. № 1. 116–122.
Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 142 с.
Граб У. Музикологія як університетська дисципліна: львівська музикологічна школа Адольфа Хибінського (1912–1941). Львів: Видавництво УКУ. 2009. 177 с.
Гончар О. І. Наукові дослідження методологічні поради. К.: Стріла, 2010. 129 с.
Корягін М. В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Алерта, 2014. 620 с.
Костюкевич В.М. Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у
вищих навчальних закладах. Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. 554 с.
Лудченко A.A., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под. ред. A.A.Лудченко. К.: О-во «Знання», КОО, 2013. 114 с.
Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
Скринник-Миська Д. Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект / Народознавчі зошити. 2012. № 1. С. 90–96.
Стеченко Д.М. Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2011. 310 с.
Чебанюк Т. А. Методы изучения культуры: учеб. Пособие. СПб. : Наука, 2010. 350 с.
Шейко В. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства: навч. посіб. Харків: ХДАК, 2016. 330 с.
Шейко В. М. Організація та методика науководослідницької діяльності: підручник. 7-ме вид., стер. Київ: Знання, 2011. 310 с.
Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників». 2020. URL: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf

Додаткова література:

Антропова Т. Структуралістський аспект музикознавчого дискурсу: досвід і сучасність// Науковий вісник НМАУ. Вип. 68: Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. Київ. 2009. С. 215 – 221.
Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб.пособие. К.: МАУП, 2004. 216 с.
Білуха М.П. Основи наукових досліджень. К.: Вища школа, 2001. 271 с.
Босак К.І. Співвідношення понять «суперечка», «дискусія» і «полеміка». етичні аспекти культури дискусій.
URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/84.pdf
Братерська-Дронь М.Т. Проблеми сучасної філософії: моральнісний аспект наукової творчості // Культура народов Причерноморья. 2004. № 51. С. 117 – 120.
URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/84.pdf
Василенко Р. В. Методологія наукових досліджень. Тернопіль: Вістря, 2010. 258 с.
Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / Отв.ред. А.Л.Яншин. М: Наука, 1991. 271 с.
Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. посібник. Х.: НТУ «ХПІ», 2009. 142 с.
Кияновська Л. Львівська музикознавча школа і наукові концепції Стефанії Павлишин // Musica Humana. Львів, 2003. С. 188-197.
Кияновська Л. Музична антропологія і її перспективи в сучасній гуманістичній науці //Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. 231–235.
Корбутяк В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 176 с.
Корнелюк Т. А. Музыкознание как открытая система : опыт постановки проблемы: на материале отечественной музыкальной науки. Новосибирск: НИИ, 2013. 199 с.
Корній Л. Деякі теоретичні питання музично-історичного джерелознавства // Українське музикознавство. науково-методичний збірник. 2006. Вип. 35. 5 – 14.
Котляревський І. Музично-теоретична україністика // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. Вип. 28. Музична україністика в контексті світової культури. К., 1998. С. 9–12.
Крейденко В.С. Библиотечные исследования. Научные основы: Учебн. пособие. М.: Книга, 1999. 143 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2011. 206 с.
Кушнаренко Н. М. Документоведение. Учебник для вузов культуры.-2-е издание, перераб. и допол. К.: Т-во «Знання». 2012. 460 с.
Лесин В.М. Як працювати з книгою. Метод. посібник. К. :Вища школа. 1989. 71 с.
Луговий В. І. Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища освіта України: тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. Т. 1. 2012. № 3. С. 16–28.
Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 195-392.
Маркова Е. Неоевропоцентризм и неосимволизм начала XXI века / В. Холопова, Л. Канарис, Е. Маркова, С. Таранец. Неоевропоцентризм: музыкальная культура на рубеже столетий. Книга 1. Одесса: Астропринт, 2006. С. 76-128.
Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии. Одесса: Астропринт, 2012. 164 с.
Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах. 2020.
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf
«Рекомендація про статус науково-дослідницьких робітників» / XVIII сесія Генеральної конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), 20.11.2004 р.
Ржевська М. Періодизація українського музично-культурного процесу // Українське музикознавство. Київ. Т-во «Знання», 2005. Вип. 29. С. 94-102.
Степко М. Світові тенденції розвитку систем вищої освіти та проблеми забезпечення якості й ефективності вищої освіти в Україні / М. Степко // Вищ. шк. 2013. № 7. С. 13–22.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково дослідницької діяльності. Підручник, К., Знання-Прес. 2002. 295 с.
Яців Р. Методологічний інструментарій сучасного мистецтвознавства: від описовості до розкриття смислів. «А…Z art». 2009. № 1. С. 4–9.
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні поради) / Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. 3-є вид., випр. і доп. К.: Толока , 2007. 80 с.
Seeger H. Der kritische Musikus: Musikkritiken aus drei Jahrhunderten / H. Seeger. – Leipzig: Reclam, 2004. 248 s.
Spahn C. Musikkritik. Kulturjournalismus. Ein Handbuch fur Ausbildung und Praxis. Munchen; Leipzig: List, 2010. S. 101-108.

Інтернет-джерела:

http://er.ucu.edu.ua/handle/1/658
http://www.nbuv.gov.ua.
https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=331
http://nbuv.gov.ua/UJRN/StudM_2011_3_20
http://elib.nplu.org/
http://folklore-archive.org.ua/about
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_r ed1.pdf
http://www.vsehorosho.org/russian/lifemagic.html http://www.educate.com.ua/book/0/54070.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/vved/161722.html http://shop.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=1&ite=78673 http://cjcity.ru/news/content/statya_142.php
http://in1.com.ua/article/24533/
http://www.socd.univ.kiev.ua/PUBLICAT/PSY/LOGINOVA/index.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус