Музично-педагогічні і краєзнавчі дослідження (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Медведик Ю. Є.КМО-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМО-1мпрофесор Медведик Ю. Є.

Опис курсу

Метою вивчення курсу «Музично-педагогічні і краєзнавчі дослідження» є:
а) оволодіти необхідними знаннями про регіональну музичну культуру України;
б) розширення і систематизація знань про музичну культуру регіонів України, вивчення її крізь призму сучасних засад музичної педагогіки;
в) вироблення практичних навичок самостійної роботи студента в пошуку необхідних матеріалів для вивчення регіональної музичної культури;
г) навчити студента використовувати напрацьовані архівні матеріали, виявлені у регіональних архівних інституціях та музеях;
д) ознайомлення з джерельною базою, історіографією, методологією музично-краєзнавчої науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем, значимості для поглиблення освітніх засад сучасної музичної педагогіки;
е) вироблення вміння (здатності) на основі музично-історичних джерел робити аналіз сучасних явищ регіональної музичної культури, музичної педагогіки, давати їм фахову оцінку;
є) сформувати у студента чітке уявлення про значення регіональної музичної культури в контексті загальноукраїнських музично-історичних, музично-жанрових, музично-стильових та музично-інституційних процесів від найдавніших часів до сьогодення;
ж) навчити студентів самостійно аналізувати сутність регіональної культури в загальнодержавній музично-педагогічній освітній та мистецькій спадщині.

Унаслідок завершення викладання курсу «Музично-педагогічні і краєзнавчі дослідження» студент повинен опанували інформацію про історію розвитку музичної культури в різних регіонах України крізь призму музично-педагогічної значимості, знати специфіку її формування впродовж століть в умовах різних суспільно-політичних обставин та соціокультурної еволюції.

Рекомендована література

Основна література:
Гордійчук Я. На шляху створення української опери в Києві / Ярослав Гордійчук // Українське музикознавство. . – Вип. 10. – Київ, 1975– С.93-114.
Демочко К. Музична Буковина / Кузьма Демочко. – Київ: Музична Україна, 1990. – 135 с.
Демочко К. Мистецька Буковина : нариси з минулого / Кузьма. Демочко. – Чернівці: Книга-ХХІ, 2000. – 236 с.
Дика В. Львівська школа камерно-інструментального виконавства // Наукові записки Тернопільського держуніверситету ім. В. Гнатюка / Н. Дика. – Тернопіль, 1999. Серія Мистецтвознавство. 2(3). – С.89-94.
Дикало В. Музичне краєзнавство рівненщини як навчальний курс: до постановки проблеми // Нова педагогiчна думка. 2016. Вип. 2 (86). – С. 124 – 128.
Дудар О. Музичний фольклор Поділля у друкованих джерелах // Наукові записки ТДПУ. – Тернопіль, 2001. Серія Мистецтвознавство 1(6). – С. 80-84.
Дудик Р. Молодіжний рух в концертно-музичному житті Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Теорія і практика педагогічного процесу. Збірник наукових праць. – Харків, 2000. – С. 188-195.
Кіреєва Т. Історіографія Донбасу в контексті світової культури // Наукові Записки ТДПУ. Мистецтвознавство. Тернопіль, 2002, 2(9). – С. 32-38.
Кравченко А. Становлення та розвиток музичного мистецтва Одеси – культурного центру південно-західного регіону України / А. Кравченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Вип. 17. – 2011 (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Том І).
Кузьмін М. Забуті сторінки музичного життя Києва. Київ: Музична Україна, 1972.
Кушнаренко Н. Специфіка краєзнавчих фондів бібліотек // Бібліотека у розвитку історичної науки в Україні. – Київ, 1994. – С.96-99.
Маркова О. Культурологічні аспекти музичної україністики і музикознавчі традиції Одеси // Українське музикознавство. – Київ, 2000. – Вип. 29. – С.24—32.
Медведик Ю. Музичне краєзнавство — важлива українознавча дисципліна навчального процесу // Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). — Івано-Франківськ, 1995. – С. 58-60.
Миклашевський І. Музична і театральна культура Харкова кінця ХVІІІ —першої половини ХІХ ст. / І. Миклашевський. – Київ, 1967.
Музична Харківщина. Збірник статей. – Харків, 1992.
Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення. / укл. Лобач О., Халецька Л. – Полтава, 2009. 360 с.
Шамаєва К. Музика в Київському університеті у перше 25-річчя його існування // З історії української музичної культури. – Київ, 1991. – С.86-94.
Щербинін Ю. Біля джерел музичного просвітництва у Харкові // Українське музикознавство. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 228-237.
Цалай-Якименко О, Ясиновський Ю. Музичне життя давнього Острога // Острозька давнина. – Львів, 1995. – С.74-89.
Шреєр-Ткаченко О. З музичного літопису Києва // Українське музикознавство. – Вип. 17. – С. 14-20.
Ясиновський Ю. З історії музики західноукраїнських земель ХVІ—ХVІІ ст. // Українське музикознавство. – Київ, 1986. – Вип. 21. – С.107-116.
Ясиновський Ю. Музична культура Галицько-Волинського князівства // Musica Galiciana. – Rzeszów, 1999, – Т. V. – C. 11-22.

Допоміжна:
Кіреєва Т. Музичне виховання і освіта Донбасу кінця ХІХ — початку ХХ століття (в контексті теоретичних і практичних питань культурології) // Українське музикознавство. – Київ, 2000. – Вип.29. – С.24-32.
Король О. Музичний побут Стрийщини від другої половини ХІХ до кінця 30-х рр. ХХ ст. // Наукові Записки ТДПУ. Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2002, 2(9). – С. 60-66.
Медведик Ю. З історії духовнокантової культури Слобожанщини // Проблеми особистісної орієнтації педагогіч- ного процесу: зб. наук. праць. – Харків, 2000. – С. 161-168.
Шамаєва К. Музикант-просвітитель з Поділля // Український музичний архів. – Київ, 1995. – Вип.1. – С.134-142.
Фільц Б. Музичні цехи на Україні // Українське музикознавство. 1982. – Вип.17. – С. 33-46.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 № 344 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
Електронний архів українського фольклору. Режим доступу: http://folklore-archive.org.ua/about
Культура України електронний каталог // http://elib.nplu.org/
Не замовкає музика в Одесі… // режим доступу: http://storage.kruk.odessa.ua/book_oz/oz4.pdf.
Сердюк О., Уманець О., Слюсаренко Т. Українська музична культура: від джерел до сьогодення: Монографія навчальна. – Харків: «Основа», 2002 // http://library.nlu.edu.ua-/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/SERDYK_2002.htm#A_1_4
Чаплин К. Історіографія дослідження пісенної культури лемків // режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1855/57/

 

Силабус:

Завантажити силабус