Основи музичного джерелознавства та архівістики (025 Музичне мистецтво)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сиротинська Н. І.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Сиротинська Н. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативного курсу «Основи музичного джерелознавства та архівістики» є:
а) оволодіння методикою джерелознавчого дослідження;
6) розширення i систематизація наявних музично-джерелознавчих знань, піднесення ïx до наукового рівня;
в) вироблення практичних навичок самостійної роботи аспірантів у архівних інституціях;
г) засвоєння методик різноманітних музично-джерелознавчих дисциплін (археографія, палеографія, текстологія, філігранологія та ін.)
д) навчити аспірантів використовувати напрацьовані архівні матеріали у науковій праці.
е) ознайомлення з джерельною базою, історіографією, методологією музично-історичної науки, новими концепціями i підходами до висвітлення існуючих проблем;
с) вироблення вміння (здатності) на основі музично-історичних джерел робити аналіз сучасних явищ музичної культури, давати їм фахову оцінку.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні
знати: методику комплексного дослідження музичного-історичного процесу; засадничі принципи сучасного музичного джерелознавства; основні теоретичні постулати допоміжних джерелознавчих дисциплін, зокрема музичної архівістики, текстології, палеографії; специфіку формування сучасної музичної бібліографії та бази даних дослідження;
вміти: теоретично обґрунтовувати основні положення сучасного музично-джере­лознавчого дослідження; вміти сформулювати проб­лему, що потребує науко­вого пошуку та опрацюв­ання; визначати мету і завдання музично-джерелознавчого дослідження щодо рукописної або друкованої нотографічної пам’ятки, писемної або едиційної традиції, епістолярного або мемуарного джерела, джерельно-робочих гіпотез археографічного пошуку; використовувати набуті знання, що необхідні для системного опрацювання наукового джерела.

Рекомендована література

Основна література:
1. Архівознавство: підручник. Авт.: Я.С. Калакура, Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна, К.І. Климова, В.П. Ляхоцький та ін. К., 1998. 316 с.
2. Вакульчик О. Українські нотні видання 1923-1934 років: книгознавчий і бібліграфічний аспекти: автореф. здобуття наук. ст. канд. історичних наук. Київ, 2006. 20 с.
3. Вайдман П. Вопросы текстологии в музыкознании // Методологические вопросы музыкознания. Москва, 1987.
4. Корній Л. Деякі теоретичні питання музично-історичного джерелознавства // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. 2006. Вип. 35. С. 5 – 14.
5. Історичне джерелознавство. Підручник для студентів істор. спец. ВНЗ / Авт.: Я.С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. К.: Либідь, 2002. 488с.
6. Лукашевич О., Манжула К. Хрестоматія з теоретичного джерелознавства: Навчальний посібник / О. Лукашевич, К. Манжула. Кіровоград, 1998.
7. Мацюк О. Філіграні архівних документів України XVIII – XX ст. Київ: Наукова думка, 1993.
8. Медведик Ю. Археографічні та кодиколого-палеографічні проблеми дослідження духовнокантових рукописних пам’яток // Теорія і практика педагогічного процесу. Збірник наукових праць. Харків, 2000. С. 196-205.
9. Медведик Ю. Теоретико-практичні питання археографії та текстології в контексті навчальних дисциплін музично- джерелознавчого циклу (за матеріалами рукописів XVI–XIХ ст.) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. XXVI. 2011. С. 337–344.
10. Павленко С. До питання про періодизацію історіографії українського джерелознавства // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. 2001. Вип. 54.
11. Ржевська М. Українська періодика 1917-1920 років як об’єкт музичного джерелознавства // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 13: Матеріали музичної спадщини. К., 1999. С. 104-110.
12. Романюк М. Українська періодика як джерелознавча база історичних досліджень // Бібліотека у розвитку історичної науки. Київ: Наукова думка, 1990. С.132-135.
13. Рукописна та книжкова спадщина України / Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 1994. Вип. 3.
14. Сиротинська Н. Білі плями української культури або Гімнографія і сакральна монодія як виклик імперській політиці // Cлово і Січ. Науково-теоретичний журнал. Київ, 2017. № 10. С. 68-76.
15. Сиротинська Н. Дослідження богородичної гимнографії у науковому дискурсі / Н. Сиротинська // Українська музика. Львів, 2017. Ч. 3. С. 5–13.
16. Сиротинська Н. Страсні антифони в українській монодії: порівняльний аналіз тексту і музики за ірмологіонами кінця XVI ст., 1674 року і 1650–1675 рр. // Науковий збірник Українська музика. Львів, 2020. C. 38-65.
17. Шульгіна В., Яковлев О. Питання становлення та розвитку музичного відділу ЦНБ ім. В. І .Вернадського Національної Бібліотеки АН України / В. Шульгіна, О. Яковлєв // Бібліотека у розвитку історичної науки. Київ, 1990. С.132-135.
18. Ясиновський Ю. Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть. Каталог і кодиколого-палеографічне дослідження. Львів, 1996.

Допоміжна література:
19. Антонович В. Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880 – 1881 (Історія України в університетських лекція. Вип. 1): упор. О. Василюк // Історія України в університетських лекціях. Київ, 1995 (Серія: Пам’ятки історичної думки). 107 с. [2].
20. Войцехівська І. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 3. Джерелознавчі дисципліни. Київ, 2001. С. 255-270.
21. Дутчак В. Бандурне виконавство українського зарубіжжя ХХ – початку ХХІ століття. Івано-Франківськ, 2013. 488 с.
22. Івченко Л. В. Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами XVIII сторіччя. Вип. 1. Київ: НАН України, НБУВ, 2004.
23. Зінків І. Бандура як історичний феномен. К., 2013. 448 с.
24. Каліберда Н. Інформаційна база як об’єкт бібліотечного джерелознавства // Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні. Київ, 1994. – С.66-69.
25. Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття. Монографія [текст]. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. 1164 с.
26. Кузьмінський І. Ю.Князівські музичні капели та Музичні професійні об’єднання у містах Острозької ординації у ранньомодерний час //Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. 2017. С. 10-24.
27. Кузьмінський І. Ю. Музична культура Перемишльської та Сяноцької земель у XVI — першій половині XVIІ століть // Український історичний збірник. 2018. Вип. 20. С. 42-52.
28. Кузьмінський І. Ю. Кузьмінський І. Ю., Капраль М. М. Спів у Львівській Богоявленській церкві (від витоків до кінця XVIII століття).// Науковий Вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2018. Вип. 121. С. 101–108.
29. Кузьмінський І. Ю. До питання партитурної нотації партесного багатоголосся та виконавської практики // Часопис Національної музичної академії україни ім. П. І. Чайковського: науковий журнал. №3 (8). 2010. С. 121 – 128.
30. Медведик Ю. Джерелознавчі, текстологічні та стильові аспекти дослідження українських духовних пісень XVII–XVIII століть // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник наукових праць. Вип. 9. Київ, 2009. С. 139 – 142.
31. Медведик Ю. Ґенеза та специфіка кодифікування українських духовних кантів на ранній стадії рукописної практики жанру (кінець XVI-XVII ст.) // Науковий вісник Національної музичної академії України. Культурологічні проблеми української музики. Київ, 2002. С. 225-234.
32. Хай М. «Музичні інструменти українського народу» Гната Хоткевича. На шляху до сучасних систематикологічних дискурсів // Народна творчість та етнографія. 2013. С. 58 – 66.
33. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція). К., Дрогобич, 2011.
34. Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу (друга редакція). Харків, 2011.
http://folk1ore-archive.org.ua/about http://westudents.com.ua/glavy/28263-termnologchniy-
slovnik.html

Матеріали

Медведик Ю. Музичне джерелознавство та архівістика: навч.-метод. комплекс дисципліни. Львів: ЛНУ, 2020. 29 с.

Силабус:

Завантажити силабус