Етномузикологія: історія та сучасність (025 Музичне мистецтво, аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Коломиєць О. І.КММ-21А

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416КММ-21Адоцент Коломиєць О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб студенти володіли основною проблематикою етномузикознавства, в історичному розвитку науки та контексті сьогодення. Тому у курсі представлено як розвиток концепцій етномузикології у різні етапи її творення, так і аналіз основного кола методологічних питань у трактуванні сучасних етномузикологічних шкіл України, а також ближнього та дальнього зарубіжжя.

Вивчення дисципліни «Етномузикологія: історія та сучасність» формує компетентності (здатності) цілісного уявлення про сучасну етномузикологію як комплекс наукових дисциплін, що вивчають музичну культуру усної традиції в усіх її виявах на основі:
знань про формування та функціонування етномузикологічних шкіл України та світу впродовж тривалого історичного розвитку та глобалізованому суспільстві сьогодення і
вмінь аналізувати коло основних методологічних питань етномузикології та їх проблематику.

Мета дисципліни вільного вибору аспіранта (Складова 1 – Глибинні знання зі спеціальності) «Етномузикологія: історія та сучасність» полягає у формуванні знань про основні поняття про теоретико- методологічні засади (предмети, завдання та способи досліджень) етномузикознавства, його термінологічну базу та фундаментальну проблематику за 200-літню історію розвитку в світовому (євроамериканському) масштабі.

Рекомендована література

Основна література:
1. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – Київ: Мистецтво, 1995. – 335 с.
2.Гошовский Владимир. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
3. Грица Софія. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – Київ –Тернопіль: Астон, 2002. – 236 с.
4. Грица Софія. Фольклор у просторі та часі: Вибрані статті. – Тернопіль: Астон, 2000. – 228 с.
5. Земцовский Изалий. Фольклористика как наука // Славянский музыкальный фольклор. Москва, 1972. – С. 9-79.
6. Земцовский Изалий. Этнография музыкальная // Музыкальная Энциклопедия в 6 т. – Москва, 1982. – Т. 6. – С. 577-581.
7. Іваницький Анатолій.   Українська   музична фольклористика (методологія і методика): Навч. посібник. – Київ: Заповіт, – 392 с.
8. Квитка Климент. Избранные труды: В 2 т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошовского. – Москва: Советский композитор, 1971, 1973. – Т. 1. – 1971. – 384 с.; Т. 2. – 1973. – 423 с.
9. Квітка Климент. Вибрані статті: У 2 ч. / Упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1985-1986. – Ч. 1. – 1985. – 142 с.; Ч. 2. – 1986. –152 с.
10. Квітка Климент. Вступні уваги до музично-етнографічних студій //”Записки Етнографічного товариства”. Київ, 1925, кн. 1, с. 8-27.
Перевидання (в перекладі російською): Квитка Климент. Вступитальные замечания к музыкально- этнографическим исследованиям //Его же, Избранные труды: В 2 т. /Составление и комментарии Владимира Гошовского. Москва: Советский композитор, 1973. – Т. 2. – С. 3-29.
11. Квітка Климент. Потреби в справі дослідження народної музики на Україні //”Музика”, 1925, № 2-3.
Перевидання (скорочене): Квітка Климент. Вибрані статті: У 2 ч. /Упорядкування та коментарі Анатолія Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1986. – Ч. 2. – С. 130-138.
12. Колесса Філарет. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю //”Літературно-науковий вісник”, 1922, № 7, С. 37- 44; № 8, С. 144-153 (також окрема відбитка, 20 с.) Перевидання: Колесса Філарет. Фольклористичі праці. Київ: Наукова думка, 1970. – С. 17-33.
13. Коломиєць Ольга. Основне коло методологічних питань етномузичних студій у дискурсах американських етномузикологів сучасності (за результатами дослідження 2015– 2016 рр. у Чиказькому університеті в рамках наукової програми імені Фулбрайта) // Х Конференція дослідників народної музики червоно руських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21-22 квітня 2017 р.): Статті та матеріали. – Львів, 2017. – С. 72-80.
14. Луканюк Богдан. До історії терміна “етномузикологія” // Етномузика. – Львів, 2006. Ч. 1. – С. 9–32. – Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. – Вип. 12.
15. Луканюк Богдан. Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: Тези наук. повідомлень / Упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 5–8.
16. Луканюк Богдан. Концепція викладання етномузичних дисциплін у системі «школа – училище – виш» // Етномузика. – Львів, 2008. Ч. 5. – С. 121. – Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. – Вип. 22.
17. Луканюк Богдан. Типологічна школа в українському етномузикознавстві // Республ. наук.-теорет. конф. “Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури”: Тези доповідей. – Ровно, 1990. – С. 73–74.
18. Мурзіна Олена. Українська музична фольклористика: Проблеми і завдання // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. Вип. 28. – Київ, 1998. – С. 25–31.
19. Правдюк Олександр. Українська музична фольклористика. – К.: Наук. думка, 1978. – 327 с.
20. Токарев Сергей. История зарубежной этнографии: Учебное пособие. – Москва: Высшая школа, 1978. – 352 с.

Додаткова література:
1. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: Зб. наук. пр. / Ред.-упоряд. Б. С. Луканюк. – Київ, 1989. – 100 с.
2. Алексеев Эдуард. Фольклор в контексте современной культуры: Рассуждения о судьбах народной песни. – Москва: Советский композитор, 1988. – 237 с.
3. Бібліографія українського народознавства у 3-х томах / Зібрав і впорядкував М. Мороз. – Львів: ІН НАНУ, 1999. – Т. 1 Фольклористика: У 2 кн. – 1113 с.
4. Болман Ф. Світова музика: дуже короткий вступ / Філіп В. Болман; пер. з англ. Ольги Коломиєць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 272 с. + вкл.
5. Восточно-славянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. – Минск: Навука і тэхніка, 1993. – 478 с.
6. Гусев Виктор. Фольклор: История термина и его современные значения //”Советская этнография”, 1966, №
7. Єфремов Євген . Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні // Українське музикознавство. – Київ, 1985. – Вип. 20. – С. 79–98.
8. Коломиєць Ольга. Народновиконавський практикум в системі виховання етномузиколога //Етномузика. — Львів, 2006. — Число 1: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упор. Б. Луканюк. — с. 131-138. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. — Вип. 12).
9. Луканюк Богдан. Культуро-жанрова концепція С. Людкевича: До постановки питання // Четверта конфер. дослідників народн. музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжн. земель. – Львів, 1993. – С. 7–14.
10. Путилов Борис. Методология сравнительного изучения фольклора. – Ленинград: Наука, 1976.
11. Фримерштейн Виктория.   “Антропологія   музики”    Алана   П. Мерріама: Дипломна робота / Наук. кер. Б. Луканюк. – Львів, 2001. – 70 с. (Препр. / ЛДМА ім. М.В. Лисенка.
12. Эльснер Юзеф. О предмете этномузыкознания //Социалистическая музыкальная культура. Москва, 1974.
13. Ethnomusicology: An Introduction / Edited by Helen Myers. – New York, London: W.W.Norton & Company, 1992. – 487 p. – (The Norton/Grove Handbooks in Music).
14. Merriam Alan P. The Anthropology of Music. – Evanston: Northwestern, University Press, 1964. – 358.
15. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. – Warszawa, 1967, 1968. – Wyd. 2. – Cz. 1-2, zesz. 1-2.
16. Nettl B. Theory and method in ethnomusicology. – London: The Free Press of Glencoe, 1964. – 306 p.
17. Nettl Bruno. The Study of Ethnomusicology: Thirty-Three Discussions. Third Edition. – – University of Illinois Press, 2015. – 560 p.

Силабус:

Завантажити силабус