Основи парамузикознавства (025 Музичне мистецтво, аспірантура)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Медведик Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Медведик Ю. Є.

Опис курсу

Навчальний курс «Основи парамузикознавства» розроблено для того, щоб аспірант мав умів узагальнювати дослідження музичної комунікації у рамках різних форм музичного спілкування. За своєю суттю цей курс є інтердисциплінарний і передбачає осмислення різних наукових дискурсів сучасних гуманітарних досліджень. Викладання курсу ґрунтується на положеннях розробленого методичного посібника Б. Сюти, який розглядає парамузикознавство як важливу складову сучасної музикознавчої науки.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи парамузикознавства» є висвітленні та узагальненні досвіду музичної комунікації у різних формах музичного спілкування («комунікативне музикознавство»).
Предмет: «комунікативне музикознавство» як галузь допоміжного наукового дослідження, що розвивається поруч, суміжно з системним музикознавством.

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен
знати:
– методику проведення системних музикознавчих досліджень;
– основні праці з питань теорії, історії музики, методології досліджень українських та зарубіжних дослідників;
– історію та теорію музики, які постають «ключем» для здійснення наукових досліджень;
– історію розвитку стилів та жанрів;
– специфіку формування сучасної музичної бібліографії та бази даних дослідження, вміти послуговуватися інтернет-каталогами та базами даних;
вміти:
– теоретично обґрунтовувати основні положення сучасного музикознавства;
– вміти сформулювати проблему, що потребує наукового пошуку та опрацювання;
– визначати мету і завдання музикознавчого дослідження щодо тієї чи іншої проблеми з питань теорії, історії музики, виконавської практики, музичної психології, музичної педагогіки, соціології, менеджменту;
– будувати одну або декілька робочих гіпотез наукового дослідження;
– використовувати набуті знання, що необхідні для системного дослідження поставленої проблеми.

Рекомендована література

Основна література:

Веселовська Г. До основ парамузикознавства // Студії мистецтвознавчі. Театр. Музика. Кіно. Київ, 2011. № 3 (35). 127 – 129.
Маркова О. Герменевтичний зріз музичної культурної соціології // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. 235 – 241.
Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с.
Сюта Б. Дискурс у музиці й теорія дискурс-аналізу в музичній науці. / Богдан Сюта // Студії мистецтвознавчі. – 2010. – № 1. – С. 35–42.
Сюта Б. Жанри музичної мови: постановка питання / Богдан Сюта // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Вип. 38 : Пам’яті Ігоря Пясковського / упоряд. М. Д. Копиця. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012 (2013). – С. 138–159.
Сюта Б. Особливості мовних жанрів у сучасній музичній комунікації // Лінгвостилістичні студії : наук. журн. / [редкол. : C. К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. Вип. 3. 177–184.
Сюта Б. Основи парамузикознавства: навч. Посібник. К., 2010. 176 с Рожок В. Культурологія – музикознавство: нові аспекти дослідження // Часопис. 2008. № 1(1). 7–16.
Самойленко О. І. До проблеми предметно-методичних тенденцій сучасного українського музикознавства // Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. праць на пошану музикознавця, доктора мистецтвознавства, професора М. П. Загайкевич / ред.-упор. А. К. Терещенко. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. – Вип. 4. – С. 139 – 144. 30.
Самойленко О. І. Музикознавство з позиції культурологічної діалогістики // Наукові записки 16 культурологічного семінару. – К., 2002. – Вип. 2 (Мистецтвознавчі аспекти славістики). – С. 108 – 115.
Самойленко О. Часові епістеми музики і темпоральні категорії історичного музикознавства // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2017. №3 (36). 99 – 109.
Ярко М. Парадигма етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як пріоритетна дослідницька проблема сучасного вітчизняного музикознавства // Наукові записки. Серія: мистецтвознавство. – 2013. – №2. 40–48.

Додаткова література:

Антропова Т. Структуралістський аспект музикознавчого дискурсу: досвід і сучасність // Науковий вісник НМАУ. – Вип. 68: Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – Київ. 2008. – С. 215 – 221.
http://elib.nplu.org/view.html?id=1342

Силабус:

Завантажити силабус