Музичне краєзнавство (025 Музичне мистецтво)

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Сиротинська Н. І.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Сиротинська Н. І.

Опис курсу

Унаслідок завершення викладання курсу «Музичне краєзнавство» студент повинен опанували інформацію про історію розвитку музичної культури в різних регіонах України, знати специфіку її формування впродовж століть в умовах різних суспільно-політичних обставин та соціокультурної еволюції.

Метою вивчення нормативного курсу «Музичне краєзнавство»  є:

а) оволодіти необхідними знаннями про регіональну музичну культуру України;

б) розширення і систематизація знань про музичну культуру регіонів України;

в) вироблення практичних навичок самостійної роботи студента в пошуку необхідних матеріалів для вивчення регіональної музичної культури;

г) навчити студента використовувати напрацьовані архівні матеріали, виявлені у регіональних архівних інституціях та музеях;

д) ознайомлення з джерельною базою, історіографією, методологією музично-краєзнавчої науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем;

е) вироблення вміння (здатності) на основі музично-історичних джерел робити аналіз сучасних явищ регіональної музичної культури, давати їм фахову оцінку.

є) сформувати у студента чітке уявлення про значення регіональної музичної культури в контексті загальноукраїнських музично-історичних, музично-жанрових, музично-стильових та музично-інституційних процесів від найдавніших часів до сьогодення;

ж) навчити студентів самостійно аналізувати сутність регіональної культури в загальнодержавній мистецькій спадщині.

Очікувані результати навчання:

 1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності музичного мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу.
 2. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між усіма елементами теоретичних та практичних знань музичного мистецтва.
 3. Здатність використовувати знання про основні закономірності й сучасні досягнення у теорії, історії та методології музичного мистецтва.
 4. Здатність володіти знанням базової музикознавчої, музично-педагогічної, методичної літератури та нотного репертуару.
 5. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у науково-дослідницькій, редакторській, лекторській та музично-критичній діяльності.
 6. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій, історичних та культурологічних процесів розвитку музичного мистецтва в музикознавчій, виконавській, диригентській, композиторській, педагогічній діяльності.
 7. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової діяльності виконавця / музикознавця / композитора/ диригента / викладача.
 8. Здатність збирати, аналізувати та синтезувати художню інформацію та застосовувати її в процесі теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.
 9. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах.
 10. Здатність здійснювати та підтримувати зв’язок із засобами масової інформації з метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень музичної культури, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.
 11. Здатність застосовувати традиційні і альтернативні інноваційні технології в процесі музикознавчої та педагогічної діяльності.

Рекомендована література

          Основна література:

 1. Гордійчук Я. На шляху створення української опери в Києві / Ярослав Гордійчук // Українське музикознавство. . – Вип. 10. – Київ, 1975– С.93-114.
 2. Демочко К. Музична Буковина / Кузьма Демочко. – Київ: Музична Україна, 1990. – 135 с.
 3. Демочко К. Мистецька Буковина : нариси з минулого / Кузьма. Демочко. – Чернівці: Книга-ХХІ, 2000. – 236 с.
 4. Дика В. Львівська школа камерно-інструментального виконавства // Наукові записки Тернопільського держуніверситету ім. В. Гнатюка / Н. Дика. – Тернопіль, 1999. Серія Мистецтвознавство. 2(3). – С.89-94.
 5. Дудар О. Музичний фольклор Поділля у друкованих джерелах / О. Дудар // Наукові записки ТДПУ. – Тернопіль, 2001. Серія Мистецтвознавство 1(6). – С. 80-84.
 6. Дудик Р. Молодіжний рух в концертно-музичному житті Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / Р. Дідик // Теорія і практика педагогічного процесу. Збірник наукових праць. – Харків, 2000. – С. 188-195.
 7. Кіреєва Т. Історіографія Донбасу в контексті світової культури // Наукові Записки ТДПУ. Мистецтвознавство / Т. Кіреєва . – Тернопіль, 2002, 2(9). – С. 32-38.
 8. Кононова О. Шляхи формування великих культурних центрів на Україні дожовтневого періоду (на прикладі музичного життя Харкова) / О. Кононова // Українське музикознавство. – Київ, 1991. –Вип.26. – С.19-38.
 9. Кравченко А. Становлення та розвиток музичного мистецтва Одеси – культурного центру південно-західного регіону України / А. Кравченко // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – Вип. 17. – 2011 (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Том І).
 10. Медведик Ю. Музичне краєзнавство — важлива українознавча дисципліна  навчального процесу / Ю. Медведик // Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). — Івано-Франківськ, 1995. – С. 58-60.
 11. Кузьмін М. Забуті сторінки музичного життя Києва / М. Кузьмін. – Київ: Музична Україна, 1972.
 12. Кушнаренко Н. Специфіка краєзнавчих фондів бібліотек / Н. Кушнаренко // Бібліотека у розвитку історичної науки в Україні. – Київ, 1994. – С.96-99.
 13. Маркова О. Культурологічні аспекти музичної україністики і музикознавчі традиції Одеси / О. Маркова // Українське музикознавство. – Київ, 2000. – Вип. 29. – С.24—32.
 14. Медведик Ю. Музичне краєзнавство — важлива українознавча дисципліна навчального процесу / Ю. Медведик // Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). — Івано-Франківськ, 1995. – С. 58-60.
 15. Миклашевський І. Музична і театральна культура Харкова кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст. / І. Миклашевський. – Київ, 1967.
 16. Музична Харківщина. Збірник статей. – Харків, 1992.
 17. Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення. / укл. Лобач О., Халецька Л. – Полтава, 2009. 360 с.
 18. Шамаєва К. Музика в Київському університеті у перше 25-річчя його існування / К. Шамаєва. // З історії української музичної культури. – Київ, 1991. – С.86-94.
 19. Щербинін Ю. Біля джерел музичного просвітництва у Харкові Ю. Щербинін // Українське музикознавство. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 228-237.
 20. Цалай-Якименко О, Ясиновський Ю. Музичне життя давнього Острога / О. Цалай-Якименко // Острозька давнина. – Львів, 1995. – С.74-89.
 21. Шреєр-Ткаченко О. З музичного літопису Києва / О. Шреєр-Ткаченко // Українське музикознавство. – Вип. 17. – С. 14-20.
 22. Ясиновський Ю. З історії музики західноукраїнських земель ХVІ—ХVІІ ст. / Ю. Ясиновський // Українське музикознавство. – Київ, 1986. – Вип. 21. – С.107-116.
 23. Ясиновський Ю. Музична культура Галицько-Волинського князівства / Ю. Ясиновський // Musica Galiciana. – Rzeszów, 1999, – Т. V. – C. 11-22.
 24. Karpov V, Syrotynska N. Medieval and contemporaneity world-visual and art parallels // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. № 2. С. 177–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_2_39

          Допоміжна:

 1. Кіреєва Т. Музичне виховання і освіта Донбасу кінця ХІХ — початку ХХ століття (в контексті теоретичних і практичних питань культурології) / Т. Кірєєва // Українське музикознавство. – Київ, 2000. – Вип.29. – С.24-32.
 2. Король О. Музичний побут Стрийщини від другої половини ХІХ до кінця 30-х рр. ХХ ст. / О. Король // Наукові Записки ТДПУ. Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2002, 2(9). – С. 60-66.
 3. Медведик Ю. З історії духовнокантової культури Слобожанщини / Ю. Медведик. – Проблеми особистісної орієнтації педагогіч- ного процесу : [зб. наук. праць]. – Харків, 2000. – С. 161-168.
 4. Шамаєва К. Музикант-просвітитель з Поділля / К. Шамаєва // Український музичний архів. – Київ, 1995. – Вип.1. – С.134-142.
 5. Фільц Б. Музичні цехи на Україні // Українське музикознавство / Бю Фільц. – 1982. – Вип.17. – С. 33-46.
 6. Ярошик В. Місцева преса — джерело вивчення краєзнавства / В. Ярошик // Бібліотека у розвитку.., – С. 171-174.
 7. Ясиновський Ю. Манявський скит в історії української музика / Ю. Ясиновський // Музика Галичини / Musica Galiciana. – Івано-Франківськ, 1995. – Т. II. – C. 31-42.Інформаційні ресурси:
 8. Електронний архів українського фольклору. Режим доступу: http://folklore-archive.org.ua/about
 9. Культура України електронний каталог // http://elib.nplu.org/
 10. Незамовкає музика в Одесі… // режим доступу: http://storage.kruk.odessa.ua/book_­oz/oz4.pdf.
 11. Сердюк О., Уманець О., Слюсаренко Т. Українська музична культура: від джерел до сьогодення: Монографія навчальна. – Харків: «Основа», 2002 // http://library.nlu.edu.ua­/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/SERDYK_2002.htm#A_1_4
 12. Сиротинська Н. Візантійський церковний спів у дослідженнях о. Петра Франца Крип’якевича // Музичний універсум. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. Вип. 42–43. 2018.
 13. Сиротинська Н. Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність // Художня культура і мистецька освіта: традиції та сучасність: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Київ, 20–21 листопада 2018 р. Київ: НАКККіМ, 2018. C. 67–69.
 14. Чаплин К. Історіографія дослідження пісенної культури лемків // режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1855/57/

Силабус:

Завантажити силабус