Аранжування (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Чучман В. М.КМО-41, КМО-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМО-41Чучман В. М.
КМО-42Чучман В. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студенти засвоїли основні теоретичні знання і практичні
навики пристосування музичного твору до умов іншого виконавського складу, технологію
адаптації, перекладу твору, написаного для одного типу та виду хору для іншого. Тому у
курсі представлено огляд основних праць, прямо або опосередковано дотичних до змісту цієї
навчальної дисципліни, а також відповідна кількість письмових тематичних завдань для
набуття студентами практичних навиків аранжування.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Аранжування» є ознайомлення студентів із
загальними принципами та основними способами пристосування музичного твору до умов
іншого виконавського складу; набуття студентами практичних навиків перекладу творів,
написаних для одного типу та виду хору для іншого, перекладу камерно-вокальних та
інструментальних творів для хору; засвоєння основних засад аранжування народної пісні
для хору. Завдання цієї дисципліни покликані сформувати у студентів чітке розуміння
принципів формування репертуару музичного колективу; вміння самостійно створювати
переклади та аранжування музичних творів для мистецьких і навчальних потреб учнівських і
аматорських хорових колективів закладів освіти.

Після завершення цього курсу студент повинен:

Знати основні принципи пристосування музичного твору до умов іншого виконавського
складу; передумови можливості застосування та особливості різних способів аранжування
(транспозиції, переміщення середніх голосів, спрощення та ускладнення фактури, мішаного
(комбінованого) способу); специфіку перекладу камерно-вокальних та інструментальних
творів для хору; основні засади опрацювання народної пісні для хору.

Вміти перекладати нескладні хорові партитури з мішаного складу на однорідний і навпаки
різними способами (транспозиції, переміщення середніх голосів, спрощення та ускладнення
фактури, комбінованим способом); перекладати нескладні камерно-вокальні та
інструментальні твори для різних типів і видів хору; самостійно створювати нескладні
аранжування творів для дитячого хору.

Рекомендована література

Основна література:
1. Вахняк Є. Хорове аранжування. Київ: Музична Україна, 1977. 72 с.
2. Горохов П., Загрецький Д. Хорове аранжування. Вид. 2. Київ: Музична Україна, 1982. 128 с.
3. Долчук Р. Хорове аранжування: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Плай, 2008. 383 с.
4. Колесса Ф. Шкільний співаник. З педагогічної спадщини композитора. Київ: Музична Україна, 1991. 224 с.
5. Микола Леонтович. Хорові твори / ред.-упоряд. В. Кузик. Київ: Музична Україна, 2019. 464 с.

Додаткова література:
6. Антків М., Антків Ю. Хорове сольфеджіо. Львів: СП «БаК», 1997. 124 с.
7. Горохов П., Загрецький Д. Хорова аранжировка: навчальний посібник. Київ: Музична Україна, 1972. 128 с.
8. Денис Січинський. Вокально-хорові твори: навчально-методичний посібник / автор-упоряд. Ганна Карась. Івано-Франківськ: Фоліант, 2015. 156 с.
9. Дудка Ф. Основы нотной графики. Київ: Музична Україна, 1977. 204 с.
10. Ивакин М. Хоровая аранжировка: учеб. пособие. М.: Музыка, 1980. 216 с.
11. Козак Є. Хорові твори. Київ: Музична Україна, 1997. 40 с.
12. Копытман М. Хоровое письмо: учебное пособие. М.: Сов. композитор, 1971. 200 с.
13. Кошиць О. Релігійні твори / за ред. З. Лиська. Нью-Йорк: Вид-во ім. З. Лиська, 1970. 736 с.
14. Купальські пісні / Упоряд. Ю. Антків. Львів: БаК, 2004. 60 с.
15. Кушніренко А. Співаночки мої любі: авт. зб. вокально-хорових творів / заг. ред. та муз. упорядкування А. М. Кушніренка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. 180 с.
16. Кушніренко А. Українські візерунки. Обробки українських народних пісень для хору. Київ: Музична Україна, 1988. 72 с.
17. Лисенко М. В. Зібрання творів. Київ: Музична Україна, 1954-1957.
18. Лисько З. Музичний словник [Репринтне відтворення видання 1933 р.]. Київ: Музична Україна, 1994. 168 с.
19. Лятошинський Б. М. Українські народні пісні в обробці Б. Лятошинського. Київ: Музична Україна, 1974. 90 с.
20. Мархлевський А. Ц. Практичні основи роботи в хоровому класі. К., 1986. 96 с.
21. Пігров К. Керування хором. Вид. 2. К., 1962. 202 с.
22. Соневицький І. Духовні твори. Львів, 1999. 108 с.
23. Степовий Я. Вибрані хорові твори. Київ: Музична Україна, 1950.
24. Стеценко К. Обробки українських народних пісень. Київ: Музична Україна, 1980.
25. Стрілецькі пісні: для чоловічого та мішаного хорів / Львівська національна філармонія; Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника; передмова і музична редакція Володимира Сивохопа, Володимира Пасічника; упорядкування біографічного матеріалу Володимира Пасічника. Львів: Простір-М, 2018. 120 с.
26. Толмачов Р. Хорове аранжування та вільна обробка: навчальний посібник. Вінниця: Нова книга, 2011. 168 с.
27. Український кант ХVII–XVIII століть / упоряд. Л. В. Івченко. Київ: Музична Україна, 1990. 200 с.
28. Ушкарев А. Основы хорового письма: учебник. М.: Музыка, 1982. 231 с.
29. Хрестоматія української дожовтневої музики. Ч. 2. / упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. Київ: Музична Україна, 1976. 300 с.
30. Чучман В. Ліричні та жартівливі пісні в обробці для дитячо-юнацького хору. З репертуару вокальної групи «Чорнобривці» Львівського мистецького центру «Веселі черевички»: Навчально-методичний посібник. Львів: Растр-7, 2021. 124 с.

Інтернет-джерела:
bestchoir.kiev.ua
diasporiana.org.ua
imslp.org
library.dudaryk.ua
mubis.com.ua
parafia.org.ua
ukrnotes.in.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус