Історія зарубіжної музики (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит
22Немає
31Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124Кушніренко О. А.КМО-11
216Кушніренко О. А.КМО-11
38Кушніренко О. А.КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124КМО-11Кушніренко О. А.
216КМО-11Кушніренко О. А.
38КМО-21Кушніренко О. А.

Опис курсу

Курс історії зарубіжної музики узагальнює знання студентів з музично- теоретичних та історичних дисциплін, передбачає вивчення кращих зразків світової музичної класики, розвитку стародавньої та сучасної музики, велика увага приділяється аналізу музичних стилів.
Даний курс охоплює великий історичний період: стародавня музика розглядається переважно з позицій філософсько-естетичних засад, при вивченні класицизму та романтизму посилюється увага до творчого портрету композитора, його стилю, до розвитку жанрів та будови музичних творів. Сучасне музичне мистецтво вивчається як заключний період розвитку зарубіжної культури, розкривається співвідношення традиційного та новаторського в музиці композиторів різних направлень і творчих групувань.

Мета: ознайомити студентів з основними етапами історичного розвитку зарубіжного музичного мистецтва; сформувати комплекс
загальних уявлень про основні риси кожної з історичних епох у музиці; розширити сферу відомостей про визначних представників музичної культури різних історичних періодів; забезпечити знання про найважливіші твори світової музичної класики, типи музичних форм і жанрів.
Завдання: дати студентам систематичні знання основ історії
зарубіжного музичного мистецтва на основі кращих зразків світової
музичної класики; вивчити творчість композиторів різних історичних епох; виробити самостійність у сприйнятті музичного мистецтва; розвинути здатність самостійно оцінювати музичні явища, їхню природу, специфіку; підвищити у студентів рівень ерудиції та професіоналізму.

У результаті вивчення даного курсу студент буде
знати: закономірності становлення музичної культури; основні етапи розвитку зарубіжної музичної культури; особливості музичних стилів і напрямків різних епох, які їм відповідають; творчість провідних композиторів, жанри та окремі музичні твори; теоретичні питання (монографічні та оглядові теми);
вміти: творчо застосовувати набуті знання на практиці при визначенні форми та слуховому аналізі музичного твору; мислити, висловлювати думку; визначати стилі, напрямки і жанри; визначити музичний твір, його фрагменти, автора на слух; самостійно проробити теми курсу за рекомендованою літературою (реферати, доповіді, презентації); застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Абрамович С., Чікарькова М. Світова та українська культура: Навчальн.посібн. – Львів: Світ, 2004. – 344 с.
 2. Бодак Я. Історія західноєвропейської музики від найдавніших часів до XVII століття: Навчальний посібник / Редакційна колегія: Я. Кеньо, З.Лельо, Б.Пиц. – Дрогобич: Коло, 2017. – 280 с.
 3. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.І. – М., 1985. – 351 с.
 4. Гивенталь И.А., Щукина-Гингольд Л.Д. Музыкальная литература. Вып. ІІ. – М., 1984. – 442 с.
 5. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Ч.І. – М., 1965. – 384 с.
 6. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики.Ч.І. – Кіровоград, 2005.–226 с.
 7. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.1. Арс-антика, Арс-нова, Гуманізм. Ренесанс. Одеса: «Будівельник», 2003. – 188 с.
 8. Епохи історії музики в окремих викладах: В 2 ч. / Пер. з нім. та ред.- упор. Ю.Є.Семенов. Ч.2. Бароко, Класика, Романтика, Нова музика. Одеса: «Будівельник», 2004. 240 с.
 9. Каплієнко – Ілюк Ю.В. Історія світової музики : навчальний посібник/ Ю.В. Каплієнко – Ілюк .- Чернівці : Місто, 2015.- 240с.
 10. Кашкадамова Н. Історія фортепіанного мистецтва ХIХ сторіччя: Підручник. Тернопіль: АСТОН, 2006. – 608 с.
 11. Конен В. История зарубежной музыки. Вып. ІІІ. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины ХІХ века. – М., 1984. – 634 с.
 12. Ладвинская А.70 знаменитых композиторов: Судьба и творчество. – Донецк: «БАО», 2006. – 416 с.
 13. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. Кн. вторая от Баха к Моцарту. – М., 1987. – 468 с.
 14. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года, Т. І. – М., 1983. – 695 с.
 15. Медриш І. Світова музична література: Підручник. Вип.1. Чернівці: Місто, 2016. – 280 с.
 16. Медриш І. Світова музична література: підручник. Вип. 2. Чернівці: «Місто», 2020. – 448 с.
 17. Павлишин С. Музика двадцятого століття: навч. Пос. Львів: Бак, 2005. – 232 с.
 18. Самин Д. 100 великих композиторов / Автор-сост. Д.Самин. – М.: Вече, 2007. – 432 с.
 19. Фількевич Г.М. Всесвітня історія музики / Навчальний посібник. К.: Стилос, 2006.
 20. Чернова І.В., Горман О.П. Зарубіжна музика: історія, стилі, напрями: Навчальний посібник. Львів: НАСВ, 2016. – 246 с.

Додаткова література:

 1. Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музика. Словарь. – М., 1996. –145 с.
 2. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.ІІІ / Под ред. Е. М. Царевой. – М., 1977. – 560 с.
 3. Гивенталь И.А., Гингольд Л. Д.. Музыкальная литература. Г. Ф. Гендель, И. С. Бах. – М., 1986. – 443 с.
 4. Друскин М. История зарубежной музыки второй половины ХІХ века. Вып. ІV. – М., 1976. – 519 с.
 5. Друскин М. История зарубежной музыки: Учеб. пособие. Вып. 4: Вторая половина XIX века. изд. 5-е. Москва.: Музыка, 1980. – 528 с.
 6. Іванова І.Л., Куколь Г., Черкашина М. Історія опери. – К., 1998.
 7. Житомирський Д.В., Леонтьева О.Т., Мяло К.Г. Западный музыкальный авангардизм после второй мировой войны. Москва: Музыка, 1989. –300 с.
 8. Конен В. История зарубежной музыки. Москва: Музыка, 1981.– 533 с.
 9. Левашева О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. Т. I, изд. 3 доп. Москва: Музыка, 1980. – 623 с.
 10. Левик Б.В. История зарубежной.музыки. Вып.ІІ. Вторая половина ХVІІІ века. – М., 1974. – 277 с.
 11. Левик В. История зарубежной музыки. Вып.2 II пол. ХVІІІ века. Москва: Музыка, 1980. –277 с.
 12. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. ІV. – М., 1973. – 493 с.
 13. Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. ІІ. – М., 1979. – 302 с.
 14. Левик В. История зарубежной музыки. Вып.2 II пол. ХVІІІ века. Москва: Музыка, 1980. –277 с.
 15. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. V / Под. ред. Б. Левика. – М., 1980. – 391 с.
 16. Музыка ХХ века. Очерки. Ч. І. 1890 – 1917. Кн. 1. / Ред. Д.В. Житомирский. – М., 1976. – 303 с.
 17. Попова Т. Зарубежная музыка ХVІІІ и начала ХІХ века. – М., 1976. – 190 с.
 18. Розеншильд К. История зарубежной музыки. Вып. I. Москва: Музыка, 1978. изд 4-е. – 543 с.
 19. Русская музыкальная литература: Учебн. Пособие. / Общ. ред. Э.Л. Фрид. Вып. 2. Изд. 5. Ленинград: Музыка, 1978. – 286 с.
 20. Русская музыкальная литература: Учебное пособие. / Общ. ред. Э.Л. Фрид. Вып 1. Изд. 8-е. Ленинград: Музыка, 1983. 288 с.
 21. Сергей Сергеевич Прокофьев / Сост. Очаковская О. Москва: Музыка,1990. –159 с.
 22. Соловцов А. Н.А. Римский-Корсаков: Монография. 3-е перераб. изд. Москва: Музыка, 1984. – 400 с.
 23. 23.Тараканов М. Е. Творчество Родиона Щедрина. Москва: Советский композитор, 1980. – 328 с.
 24. Филенко Г. Французская музыка первой половины ХХ века. Очерки. – Л., 1983. – 232 с.
 25. Хентова С. М. Шостакович. Жизнь и творчество. Ленинград: Советский композитор, 1985. – 657 с.

Інтернет-джерела: 
dspace.msu.edu.ua › bitstream
https://pandia.ru/text/79/497/45236.php
https://pandia.ru/text/79/497/45236.php
dls.ksu.kherson.ua › dls › Library › LibdocView

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус