Музичний фольклор України (014 Середня освіта (Музичне мистецтво))

Тип: На вибір студента

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Коломиєць О. І.КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416КМО-21доцент Коломиєць О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти основними поняттями та видами музики усної традиції України. Тому у курсі представлено як огляд концепцій про функціонування музики усної традиції України в її історичному розвитку та сьогоденні, так і огляд власне жанрових різновидів народно-вокального та народно-інструментального видів музичного репертуару різних регіонів України.

Мета вивчення нормативної дисципліни «Музичний фольклор України» полягає у вивченні основних понять та видів музики усної традиції України, опануванні понятійним апаратом предмету та ознайомленні з основними різновидами етномузичних явищ України.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати:
жанрову систему традиційної музики, її стилістичні особливості, специфіку засобів виразності.
Вміти:
проаналізувати твори музики усної традиції України та відтворити найхарактерніші з них.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – Київ: Мистецтво, 1995. – 335 с.
2. Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
3. Іваницький А.І. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навч. посібник. – Київ: Заповіт, 1997. – 392 с.
4. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість: Навч. посібник / Під ред. М.М. Поплавського. – 2-е вид., допр. – Київ: Музична Україна, 1999. – 222 с.
5. Квитка К. Избранные труды: В 2 т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошовского. – Москва: Советский композитор, 1971, 1973. – Т. 1. – 1971. – 384 с.; Т. 2. – 1973. – 423 с.
6. Квітка К. Вибрані статті: У 2 ч. / Упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1985-1986. – Ч. 1. – 1985. – 142 с.; Ч. 2. – 1986. –152 с.
7. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – Київ: Муз. Україна, 1980. – 183 с.
8. Клименко І. Купальсько-петрівські мелотипи Прип’ятського Полісся: Матеріали до атласу музичних діалектів // Проблеми етномузикології: Зб. наук. пр. / Упоряд. О.І. Мурзина. – Київ, 1998. – Вип.1. – С. 107–136.
9. Климець Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 144 с.
10. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум / АН УРСР. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського / Підгот. до друку С. Й. Грица. – Київ: Наукова думка, 1969. – 591 с.
11. Колесса Ф. Наверствування і характеристичні признаки українських народних мелодій // Колесса Ф. Музикознавчі праці / Підгот. до друку С.Й. Грица. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 248–269.
12. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1938. – 646 с.
13. Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті // Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 368–397.
14. Коломиєць О. Гуцульський похорон як обрядова драма // Музика та дія в традиційному фольклорі: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 75-86.
15. Коломиєць О. Інструментальна музика гуцульського традиційного похорону // Етномузика. − Львів, 2007. – С. 53-61.
16. Луканюк Б. Культуро-жанрова концепція С. Людкевича: До постановки питання // Четверта конфер. дослідників народн. музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжн. земель. – Львів, 1993. – С. 7–14.
17. Луканюк Б. Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: Тези наук. повідомлень / Упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 5–8.
18. Мацієвський І. «Троїста музика» (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) // Мацієвський І. Ігри й співголосся. Контонація: Музикологічні розвідки. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 95–111.
19. Сабан Л. Спроба етнографічної жанрової класифікації гуцульських танців // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: Тези наук. повід. / Упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 20–23.
20. Хорнбостель Э. Закс К. Систематика музыкальных инструментов // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: Сб. ст. и матер.: В 2 ч. – Москва: Советский композитор, 1987. – Ч. 1. – С. 229–261.

Додаткова література:
1. Ethnomusicology: An Introduction / Edited by Helen Myers. – New-York, London: W.W.Norton & Company, 1992. – 487 p. – (The Norton/Grove Handbooks in Music).
2. Harasymczuk R.-W. Tańce huculskie: Z 26 mapami, 64 rycinami, 6 tablicami і 287 melodiami tanecznymi. – Lwоw, 1939. – (Prace etnograficzne: Wydawnictwo Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, № 5 / Pod red. Adama Fischera).
3. Merriam Alan P. The Anthropology of Music. – Evanston: Northwestern, University Press, 1964. – 358 p.
4. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. – Warszawa, 1967, 1968. – Wyd. 2. – Cz. 1-2, zesz. 1-2.
5. Nettl B. Theory and method in ethnomusicology. – London: The Free Press of Glencoe, 1964. – 306 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус