Методика викладання музично-теоретичних дисциплін у ЗВО (025 Музичне мистецтво))

Тип: Нормативний

Кафедра: музикознавства та хорового мистецтва

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Коломиєць О. І.КММ-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КММ-1мдоцент Коломиєць О. І.

Опис курсу

Мета: Курс «Методика викладання музично-теоретичних дисциплін у ЗВО» має на меті розглянути теоретичні та педагогічні засади вищої музично-педагогічної освіти та сприяти використанню теоретичних знань у практиці й дослідницькій роботі майбутнього педагога.

Завдання: подати основні засади музично-педагогічних знань та вмінь; розвинути професійну культуру майбутнього педагога; дати студентам-магістрантам систематизовані теоретичні та методичні знання у галузі музичної педагогіки у вищій школі; забезпечити професійну готовність майбутнього педагога-музиканта до здійснення науково-дослідної, педагогічної та виховної діяльності у вищих навчальних закладах засобами музичного мистецтва.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні методологічні засади вищої музичної освіти та теорію музичної педагогіки щодо закономірностей та  принципів музичного навчання у вищій школі, форм і методів організації музичної навчально-виховної діяльності у ЗВО; засвоїти методику формування професійної культури майбутнього педагога; теоретико-методичні основи викладання музично-теоретичних дисциплін у вищих навчальних закладах;

вміти: моделювати  музичний навчальний процес у ЗВО; прогнозувати та коректувати результати діяльності учнів; вибирати оптимальні методи і прийоми музичної роботи та варіювання ними у нових умовах; створювати оптимальні комунікативно-пізнавальні ситуації на заняттях з фаху.

Рекомендована література

 1. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 111с.;
 2. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. – 112с.;
 3. Безбородова Л.А. Дирижирование: Учебное пособие для студентов пед. институтов. – М.: Просвещение, 1990. – 159с.
 4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – Житомир, 2003. – 232 с.
 5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 1968. – 618 с.
 6. Закон України “Про вищу освіту”//Урядовий кур’єр. – № 86. – 15 травня 2002р. – 15с.
 7. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: Монографія. – Черкаси: Вид.від ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с.
 8. Кан-Каник В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М.: Просвещение, 1990. – 144с.;
 9. Коваленко І.Г. Методичні засади формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики як керівників хорових колективів: Навч.-метод. посібник. – К., 2006. – 56с.;
 10. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Э.Б.Абдулина. – М., 2002. – 272с.;
 11. Методика викладання вокалу у Вузі: Програма та методичні рекомендації для студентів магістратури. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2002. – 48с.
 12. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. институтов. – М: Прсвещение, 1987. – 95с.
 13. Музыкальное образование: методологическая подготовка учителя музыки. – М.: Флинта, 2000. – 200 с.
 14. Музикально-педагогическая подготовка учителя. – М., 1973 – 121с.
 15. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального воспитания. – М., 1972
 16. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). – К.: Освіта України, 2008. – 274 с.
 17. Педагогика професионального образования: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368с.
 18. Равінов О. Методика хорового співу в школі. – К.: Муз. Україна, 1971. – 123с.
 19. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.
 20. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогіки. – К., 1998. – 248с.
 21. Рудницька О.П. Педагогіка загальна та мистецька: Навч. посібник . – Тернопіль, 2005. – 360с.
 22. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців // Кредитно-модульна система навчання (нормативно-правові акти та анотований список літературних джерел) / О.Г. Ярошенко, О.А. Цуруль, І.В. Мороз та інш.; За ред. О.Г. Ярошенко. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2006. – С. 11-18.
 23. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.