Кафедра філософії мистецтв

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

 Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011р.

Персональний склад кафедри:

Козаренко О.В. – завідувач кафедри, професор, доктор мистецтвознавства;

Белінська Л. С. – заступник декана факультету культури і мистецтв, доктор філософії (УВУ), кандидат історичних наук, доцент;

Данилиха Н.Р. – кандидат історичних наук, доцент;

Купчинська Л.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Жовтанецький О.М. – кандидат економічних наук, доцент;

Павлій Г. І. – кандидат мистецтвознавства, професор;

Основні напрямки наукових досліджень – філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка за:  ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямом підготовки «Культурологія» (галузь знань 0201 «Культура»)

Курси дисциплін кафедри читаються на таких напрямках підготовки: «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)»,  «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)»,  «Хореографія», «Культурологія  (Історія та теорія культури)». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для перших курсів усіх напрямків. Ведуться  наукові культурологічні дослідження, які зосередженні довкола тематики «Синергетична концепція культури».

Налагоджена співпраця з Вроцлавським, Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв, Харківським університетом ім. В. Каразина тощо.

bez_imeni

Белінська Людмила Семенівна

Заступник декана факультету культури і мистецтв, доктор філософії (УВУ), кандидат історичних наук, доцент;

Народилася 5 серпня 1969 року. 1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  Доцент кафедри філософії мистецтва.

Курси дисциплін Основи культурології, Історія світової культури, Методика викладання культурологічних дисциплін, Магістерський семінар, Науковий семінар, Культура діаспори.

Коло наукових зацікавлень: Політична еміграція, родинна традиція, родинна культура, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

Наукові статті:

 1. Качмар Л.С. Зміна політичної культури українців наддніпрянськими емігрантами в Галичині на початку ХХ ст. // Качмар Л.С. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. N 15-16, Warszawa, 2003. – С. 106-118;
 2. Качмар Л.С. Іван Франко та наддніпрянські політичні емігранти у Львові // Качмар Л.С. Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – 2006. – Вип.6. – С.114-120;
 3. Качмар Л.С. Джерела шляхетної простоти // Качмар Л.С. Ювілейний збірник на пошану професора Леоніда Рудницького – Л., 2007. – С.60-66;
 4. Белінська Л.С. Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро – Угорщини та Німеччини (1915-1918 рр.) // Белінська Л.С. Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – 2008. – Вип.8. – ;
 5. Белінська Л.С. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. / Белінська Л. Актуальні питання культурології . Вип. 12. Рівне, РДГУ. 2012. С. 97-100;
 6. Белінська Л.С. В’язень «галицького Сибіру»: декілька штрихів до портрета Володимира Навроцького»/ Белінська Л. Вісник кафедр гуманітарних наук ЛНАУ. 2013. С.78-84;
 7. Белінська Л.С. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або “ритуали повернення” американських українців (1975-1991 роки) / Белінська Л Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. № 13. С. 287-292;
 8. Lyudmyla Belinska. Socio-Political and Academic Life of Central Ukrainian Youth in Lviv  (1907-1914) //  The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4.P. 185-194;
 9. Lyudmyla Belinska. Socio-Political Relations between Galicians and Central Ukrainians inthe Early 20th Century// The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4. P. 195-205.

Монографії:

 1. Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на початку ХХ ст. – Л.: Астролябія. – 2002. – 154 с.;
 2. Качмар Л.С. Іван Теодор Рудницький : життя на тлі історії Л.:Астролябія. – – 215 с.;
 3. Белінська Л.С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини ». – Львів : «Простір М». – 2012.- 375 с. 

Жовтанецький Олег Мстиславович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії мистецтв;

Народився 3 жовтня 1976 року

Навчався у Івано-Франківській СШ № 13, яку успішно завершив у 1993 році. У цьому ж році вступив на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1998 році отримав диплом про вищу освіту із відзнакою й був рекомендований до вступу в аспірантуру. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фіскальна політика у перехідній економіці України» (Науковий керівник – професор Ігор Грабинський). З цього ж року працював старшим викладачем кафедри фінансів та кредиту Львівської комерційної академії, а з 2004 – доцентом кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету  імені Івана Франка.

З 2008 року – докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.  Тема дослідження: Концептуальні засади розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування (Науковий консультант професор Олександр Сушинський).

З 2013 року – доцент кафедри філософії мистецтв факультету культури та мистецтв  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор більше 50 наукових та публіцистичних праць на різноманітну тематику, співавтор низки посібників, зокрема «Цікава економіка», «Основи економіки» та ін. Неодноразово стажувався за кордоном, зокрема у вищих навчальних закладах Польщі та Словаччини.

Серед наукових зацікавлень – засади функціонування держави та суспільства, вплив фактору культури на механізми суспільного поступу.

 bez_imeni1

Козаренко Олександр Володимирович

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011р.), кандидат мистецтвознавства (1993р.), доктор мистецтвознавства (2001р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996р.),  ім. М. Лисенка (2001р.), ім. Б. Лятошинського (2012р.), ім. С. Людкевича (2007р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009р.)

Закінчив фортепіанний (1988р.) та композиторський (1989р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991р.) та аспірантуру (1993р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторі йно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики. Опублікував 75 наукових праць, з них основні:

 1. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 200. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С.60-64.

bez_imeni2

Павлій Георгій Іванович

Професор, канд. мистецтвознавства.

Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка. З 1960 по 2012 рр. працював там само, вів класи скрипки, квартету, керував відомим в Украйні та поза її межами камерним оркестром «Perpetuum Mobile».

Вибрані публікації

Виразові відмінності гомофонії та поліфонії (теорія та виконавство). Монографія. Львів, 1995.

Десятиріччя камерного оркестру “Perpetuum Mobile” в хронології концертів, спогадах та роздумах. Монографія. Львів, 2002.

Про явище фонізму в музиці // Українське музикознавство. – К., 1984, вип. 19.

Об особенностях артикулирования тонов в полифонической и гомофонической мелодики //Вопросы музык. исполнит. и педагогики. К.,1983.

Інтроверсія та екстраверсія як типологічна пара розрізненості музичного мислення // Укр. музикознавство. – К., 1988, вип.. 23.

Автентичный стиль исполнения и музыка И. С. Баха // Теория и история музыкального исполнительства. – К., 1989.

Expressiv Differences Between Homophony and Poliphony – Theory and Perforvance.  // Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Chemnitz, 1998.  

Євген Шпіцер і проблеми виховання музиканта-струнника//часопис «Українська музика» № 2, Львів-2011, 1,2 др. арк..

Шостакович: полифония – мелос – мысль//;ж. Piano-Forum, № 3-4 (15-16), Москва, 2013

Концептуальність у музиці та мислення виконавців//Українська музика № 1 (11), Львів, 2014.

 

Співробітники

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері вищої освіти:

 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Найменування документа Відмітка про наявність документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності +
2. Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи +
3. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності +
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою) +
5. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми +
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього +
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності +
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності +
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності +
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності +
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти +
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) +

НАГАДУВАННЯ!!! Про додаткові бали до рейтингу успішності!

16.12.2018 | 11:22

До уваги студентів бюджетної форми навчання!
Шановні студенти!
Нагадуємо, що Ви можете отримати додаткові бали до рейтингу успішності у межах 10 балів за участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності – для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності.

Для цього необхідно:
1.Подати заяву на ім’я декана  ф-ту (у деканаті).
2.Подати відповідні документи, що підтверджують Ваші  досягнення.

При визначенні додаткового бала враховують досягнення студента, які Він здобув впродовж поточного семестру.
Перелік основних досягнень студентів у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському...

Читати »

Відбувся Інтернет-діалог з майбутніми абітурієнтами

13.12.2018 | 13:59

12 грудня 2018 року представники Львівського національного університету імені Івана Франка провели онлайн-зустріч з майбутніми абітурієнтами – учнями чотирьох шкіл Львівської та Волинської областей. На прямому зв’язку із Музеєм історії Університету перебували школярі Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» міста Горохів, Козівського опорного навчального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів – ліцею імені Михайла Гаврилка, Червоноградського Навчально-виховного комплексу № 13 та Нововолинського наукового ліцею-інтернату.
Спершу про особливості вступної кампанії, які чекають абітурієнтів у 2019 році, розповів заступник відповідального секретаря...

Читати »

ДО УВАГИ студентів! До 31 грудня 2018 року триває прийом аплікацій участі в UGRAD – Програмі обміну для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів (Global Undergraduate Exchange Program) 2019-2020

12.12.2018 | 17:20

Шановні студенти!
Нагадуємо, що до 31 грудня 2018 року триває прийом аплікацій участі в UGRAD – Програмі обміну для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів (Global Undergraduate Exchange Program) 2019-2020
Фіналісти програми Global UGRAD будуть навчатися протягом одного семестру без отримання ступеня в університетах Сполучених Штатах Америки за будь-якими спеціальностями.
Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) 2019-2020
The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, is supported by the people of the United States...

Читати »