Кафедра філософії мистецтв

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

 Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011р.

Персональний склад кафедри:

Козаренко О.В. – завідувач кафедри, професор, доктор мистецтвознавства;

Белінська Л. С. – заступник декана факультету культури і мистецтв, доктор філософії (УВУ), кандидат історичних наук, доцент;

Данилиха Н.Р. – кандидат історичних наук, доцент;

Купчинська Л.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Жовтанецький О.М. – кандидат економічних наук, доцент;

Павлій Г. І. – кандидат мистецтвознавства, професор;

Основні напрямки наукових досліджень – філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка за:  ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» за напрямом підготовки «Культурологія» (галузь знань 0201 «Культура»)

Курси дисциплін кафедри читаються на таких напрямках підготовки: «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)»,  «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)»,  «Хореографія», «Культурологія  (Історія та теорія культури)». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для перших курсів усіх напрямків. Ведуться  наукові культурологічні дослідження, які зосередженні довкола тематики «Синергетична концепція культури».

Налагоджена співпраця з Вроцлавським, Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв, Харківським університетом ім. В. Каразина тощо.

bez_imeni

Белінська Людмила Семенівна

Заступник декана факультету культури і мистецтв, доктор філософії (УВУ), кандидат історичних наук, доцент;

Народилася 5 серпня 1969 року. 1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  Доцент кафедри філософії мистецтва.

Курси дисциплін Основи культурології, Історія світової культури, Методика викладання культурологічних дисциплін, Магістерський семінар, Науковий семінар, Культура діаспори.

Коло наукових зацікавлень: Політична еміграція, родинна традиція, родинна культура, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

Наукові статті:

 1. Качмар Л.С. Зміна політичної культури українців наддніпрянськими емігрантами в Галичині на початку ХХ ст. // Качмар Л.С. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. N 15-16, Warszawa, 2003. – С. 106-118;
 2. Качмар Л.С. Іван Франко та наддніпрянські політичні емігранти у Львові // Качмар Л.С. Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – 2006. – Вип.6. – С.114-120;
 3. Качмар Л.С. Джерела шляхетної простоти // Качмар Л.С. Ювілейний збірник на пошану професора Леоніда Рудницького – Л., 2007. – С.60-66;
 4. Белінська Л.С. Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро – Угорщини та Німеччини (1915-1918 рр.) // Белінська Л.С. Вісник Львівського університету. – Серія мистецтвознавство. – 2008. – Вип.8. – ;
 5. Белінська Л.С. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. / Белінська Л. Актуальні питання культурології . Вип. 12. Рівне, РДГУ. 2012. С. 97-100;
 6. Белінська Л.С. В’язень «галицького Сибіру»: декілька штрихів до портрета Володимира Навроцького»/ Белінська Л. Вісник кафедр гуманітарних наук ЛНАУ. 2013. С.78-84;
 7. Белінська Л.С. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або “ритуали повернення” американських українців (1975-1991 роки) / Белінська Л Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія мистецтвознавство. № 13. С. 287-292;
 8. Lyudmyla Belinska. Socio-Political and Academic Life of Central Ukrainian Youth in Lviv  (1907-1914) //  The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4.P. 185-194;
 9. Lyudmyla Belinska. Socio-Political Relations between Galicians and Central Ukrainians inthe Early 20th Century// The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4. P. 195-205.

Монографії:

 1. Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на початку ХХ ст. – Л.: Астролябія. – 2002. – 154 с.;
 2. Качмар Л.С. Іван Теодор Рудницький : життя на тлі історії Л.:Астролябія. – – 215 с.;
 3. Белінська Л.С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини ». – Львів : «Простір М». – 2012.- 375 с. 

Жовтанецький Олег Мстиславович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри філософії мистецтв;

Народився 3 жовтня 1976 року

Навчався у Івано-Франківській СШ № 13, яку успішно завершив у 1993 році. У цьому ж році вступив на економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1998 році отримав диплом про вищу освіту із відзнакою й був рекомендований до вступу в аспірантуру. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Фіскальна політика у перехідній економіці України» (Науковий керівник – професор Ігор Грабинський). З цього ж року працював старшим викладачем кафедри фінансів та кредиту Львівської комерційної академії, а з 2004 – доцентом кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету  імені Івана Франка.

З 2008 року – докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.  Тема дослідження: Концептуальні засади розподілу повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування (Науковий консультант професор Олександр Сушинський).

З 2013 року – доцент кафедри філософії мистецтв факультету культури та мистецтв  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор більше 50 наукових та публіцистичних праць на різноманітну тематику, співавтор низки посібників, зокрема «Цікава економіка», «Основи економіки» та ін. Неодноразово стажувався за кордоном, зокрема у вищих навчальних закладах Польщі та Словаччини.

Серед наукових зацікавлень – засади функціонування держави та суспільства, вплив фактору культури на механізми суспільного поступу.

 bez_imeni1

Козаренко Олександр Володимирович

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011р.), кандидат мистецтвознавства (1993р.), доктор мистецтвознавства (2001р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996р.),  ім. М. Лисенка (2001р.), ім. Б. Лятошинського (2012р.), ім. С. Людкевича (2007р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009р.)

Закінчив фортепіанний (1988р.) та композиторський (1989р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991р.) та аспірантуру (1993р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторі йно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики. Опублікував 75 наукових праць, з них основні:

 1. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 200. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С.60-64.

bez_imeni2

Павлій Георгій Іванович

Професор, канд. мистецтвознавства.

Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка. З 1960 по 2012 рр. працював там само, вів класи скрипки, квартету, керував відомим в Украйні та поза її межами камерним оркестром «Perpetuum Mobile».

Вибрані публікації

Виразові відмінності гомофонії та поліфонії (теорія та виконавство). Монографія. Львів, 1995.

Десятиріччя камерного оркестру “Perpetuum Mobile” в хронології концертів, спогадах та роздумах. Монографія. Львів, 2002.

Про явище фонізму в музиці // Українське музикознавство. – К., 1984, вип. 19.

Об особенностях артикулирования тонов в полифонической и гомофонической мелодики //Вопросы музык. исполнит. и педагогики. К.,1983.

Інтроверсія та екстраверсія як типологічна пара розрізненості музичного мислення // Укр. музикознавство. – К., 1988, вип.. 23.

Автентичный стиль исполнения и музыка И. С. Баха // Теория и история музыкального исполнительства. – К., 1989.

Expressiv Differences Between Homophony and Poliphony – Theory and Perforvance.  // Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Chemnitz, 1998.  

Євген Шпіцер і проблеми виховання музиканта-струнника//часопис «Українська музика» № 2, Львів-2011, 1,2 др. арк..

Шостакович: полифония – мелос – мысль//;ж. Piano-Forum, № 3-4 (15-16), Москва, 2013

Концептуальність у музиці та мислення виконавців//Українська музика № 1 (11), Львів, 2014.

 

Співробітники

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері вищої освіти:

 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Найменування документа Відмітка про наявність документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності +
2. Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи +
3. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності +
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою) +
5. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми +
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього +
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності +
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності +
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності +
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності +
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти +
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) +

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує на навчання в аспірантурі

16.08.2018 | 10:19

Прийом до аспірантури Львівського університету (Правила прийому) здійснюють за такими спеціальностями:

015 Професійна освіта (за спеціальностями)
025 Музичне мистецтво
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
293 Міжнародне право

 
Підготовку в аспірантурі Університету здійснюють:

за рахунок коштів державного бюджету...

Читати »

Додатковий набір для вступу в магістратуру

15.08.2018 | 11:15

Львівський національний університет імені Івана Франка
ОГОЛОШУЄ
додатковий набір вступників для вступу в магістратуру
за денною та заочною формами навчання
за спеціальностями

012 «Дошкільна освіта»,
013  «Початкова освіта»,
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»,
016 «Спеціальна освіта», 024 «Хореографія»,
025 «Музичне мистецтво»,
026 «Сценічне мистецтво»,
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,
035 «Філологія»,
071 «Облік і оподаткування»,
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
091 «Біологія»,
101 «Екологія»,
102 «Хімія»,
103 «Науки про Землю»,
104 «Фізика та астрономія»,
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»,
106 «Географія»,
111 «Математика»,
112 «Статистика»,
113 «Прикладна математика»,
122 «Комп’ютерні науки»,
124...

Читати »

План заходів з нагоди початку 2018/2019 навчального року у Львівському національному університеті імені Івана Франка

14.08.2018 | 17:42

Шановні студенти першого курсу  ОР Бакалавр факультету культури і мистецтв!
Зустріч із деканом факультету культури і мистецтв відбудеться об 11.30 в Концертній залі ім.А.Кос-Анатольського у корпусі по вул.Валовій, 18.

Читати »