Філософія творчості

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Берест  Р. Я.КМД-31
632професор Берест  Р. Я.КМД-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМД-31професор Берест  Р. Я.
616КМД-31Шевчук А. В., професор Берест  Р. Я.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв ознайомився з основними джерелами філософії творчості, зокрема з працями Л. Вітгенштайна, представників львівсько-варшавської філософської школи, паризької та лондонської шкіл, російського богослов’я, писаннями Івана Павла ІІ, останніх досягнень вітчизняного загально-гуманітарного дискурсу.

Дисципліна «Філософія творчості» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності для освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльності», першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається у V, VI семестрах в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні заняття

Метою курсу «Філософія творчості» є довести теоретичну продуктивність філософії творчості, формувати нову парадигму  гуманітарного знання. Цілі курсу зосереджені довкола формування у студентів уявлень про філософію творчості як результату філогенезу гуманітаристики у ХХ – ХХІ ст., зокрема філософії, культурознавства, мово- та літературознавства, богослів’я, мистецтвознавства. А також: зрозуміти творчость як потужний ресурс людського буття, котрий чекає свого повного розкриття і втілення.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія творчості» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури

 

Рекомендована література

  1. Антологія світової літературно-критичної думки. – Львів, 1996.
  2. Вітгенштайн Л. Філософські дослідження. – К., 1995.
    Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. – Львів, 2011.
  3. Степанов Ю. Семиотика. – М. 1971.
  4. Langer S. Nowy sens folozofi. – Warszawa? 1976.
  5. Lissa Z. Nowe szkice z estetyki muzycznej. – Krakow, 1975.

Силабус: "Філософія творчості"

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус