Основи теорії та історії музики

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Козаренко О. В.КМД-31
616професор Козаренко О. В.КМД-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМД-31професор Козаренко О. В.
632КМД-31професор Козаренко О. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент отримав спеціальні професійні знання з основ теорії та історії музичного мистецтва, ознайомився з основними елементами музичної мови, їх значення у становленні та професіоналізації музичної творчості.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета і завдання курсу

Метою курсу є вивчення досягнень теорії та історії музичної культури у послідовному історичному процесі. Курс зосереджується не лише на викладанні теоретичних знань, але розглядає низку конкретних випадків, маючи на меті сформувати у студентів глибокі практичні навики роботи у дискурсі дисципліни «основи теорії та історії музики».

Серед завдань курсу – вивчення навчальної дисципліни також передбачає ознайомлення з елементами музичної мови та її взаємодії на основі метро-ритму, ладо-тональності та форми: опанування цілісного наукового знання про музику, зокрема, про устрій форми та засоби вираження художнього змісту в музичному творі; формування навичок самостійного аналізу музичних явищ будь-якого походження, складу, змісту.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії та історії музики» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Музичне мистецтво, музично-історичний процес, музична теорія, лад, тональність, метро- ритм, музичні інтервали.

Теми

Тема 1. Музична теорія та музична естетика

Тема 2. Музична система.

Тема 3. Музична форма. Музична фактура.

Тема 4 Музичний жанр. Музичний стиль.

 

Детальніше у Силабуся курсу “Основи теорії та історії музики”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Андрєєва О. Основи музичної грамоти / О. Андрєєва. – Вид. 5-те випр. і допов. – К. : Музична Україна, 1993 – 136 с. : нот.
 2. Виноградов Г. Елементарна теорія музики і сольфеджіо: учбовий посібник. Ч. 1-2 / Г. Виноградов. – К. : Музична Україна, 1969. – 198, [2]с.
 3. Калашник М. Уроки елементарної теорії музики: навчальний посібник / М. Калашник. – Харків : Фактор, 2004. – 352 с.
 4. Павлюченко С. Елементарна теорія музики: посіб. Павлюченко.– К. : Музична Україна, 1980.
 5. Побережна Г. І. Загальна теорія музики: підручник / Г. І. Побережна, Т. В. Щириця. – К. : Вища школа, 2004. – 303 с.
 6. Смаглій Г. А. Основи теорії музики: [підручник для навчальних закладів освіти, культури і мистецтв] / Г. А. Смаглій, Л. В. Маловик. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Х. : Факт, 2001.
 7. Способин И. В. Элементарная теория музики. Способин. – Изд. 8-е. – М. : Музыка, 1984.
 8. Упражнения по элементарной теории музыки: учеб. пособие / [авт.-сост.: Н. Ю. Афонина, Т. Е. Бабанина, С. Е. Белкина и др.]. – Л. : Музыка, 1986. –
 9. Эволюционные процессы музыкального мышления. Сб. Науч. тр. Л. 1986.

Додаткова:

 1. Античная музыкальная эстетика. Вступительный очерк и собрание текстов профессора А. Ф. Лосева. М. Государственное музыкальное издательство. 1960 г. 304 с.
 2. Герцман Е., Античное музыкальное мышление. Л., 1986.
 3. Рудица Р. Музыка как изобразительное искусство. Петербургский час пик. № 4, 15-21 ноября 2000.
 4. Шип С. Музична форма від звуку до стилю : навчальний посібник. К. :  Заповіт, 1998.
 5. Поляковська С. П. Використання довідникових матеріалів з музичної грамоти : для абітурієнтів вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівнів акредитації. Вінниця : Нова Книга, 2012.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 8. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 9. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 10. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 11. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 12. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 13. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 14. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 15. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 16. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 17. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 18. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 19. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 20. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 21. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 22. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 23. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 24. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 25. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 26. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

 

Силабус: "Основи теорії та історії музики"

Завантажити силабус