Виробнича (проектна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180КМД-2мпрофесор Гнаткович О. Д.

Опис курсу

Інформація про курс

Виробнича (проектна) практика є важливим етапом залучення студентів до навчального процесу з метою формування у них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності у соціокультурній сфері. Під час практики студенти отримують нові знання, уміння та навички при виконанні конкретних практичних завдань, сформульованих керівниками практики від кафедри соціокультурного менеджменту і від установи, в якій відбувається практика, виконують проект у соціокультурній сфері.

Програма практики розроблена таким чином, щоб студент ознайомився з досвідом господарської діяльності організацій та установ культури, поглибив свої знання щодо підготовки проектів у сфері соціокультурної діяльності, удосконалив вміння та навички презентації наукових доповідей.

Виробничу (проектну) практику проходять студенти-магістри 2-го курсу денної форми навчання.

Відеоконфереція практики на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета – ознайомитись з практичними аспектами обраної спеціальності, закріплення основних теоретичних та практичних знань щодо новітніх технологій ведення господарської діяльності у соціокультурній сфері та ефективної підприємницької діяльності у наданні культурних послуг.

Цілями курсу є:

 • визначення структури системи управління закладу соціокультурної діяльності;
 • ознайомлення з процесом підготовки договорів з постачальниками матеріально-технічних засобів організацій та установ культури;
 • вивчення практики надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, які надаються у закладах соціокультурної сфери;
 • ознайомлення з системою контролю за дотриманням працівниками закладу культури правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних вимог, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • вивчення процесу ведення Книги відгуків і пропозицій, розгляду скарг споживачів та вживання заходів щодо усунення порушень;
 • розробка пропозицій щодо підвищення культури обслуговування споживачів у закладі культури;
 • ознайомлення з впровадження конкурентоспроможних видів послуг відповідно до потреб споживачів підприємств, організацій та установ культури;
 • аналіз конкурентного оточення закладу культури;
 • вивчення організації роботи персоналу закладу культури і мистецтва;
 • набуття практичного досвіду прийняття управлінських рішень у різних ситуаціях, що виникають у процесі обслуговування клієнтів.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Виробнича (проектна) практика» студент повинен набути компетентності:

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК11. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, передбачувати та враховувати їх при побудові команди та реалізації проектів.

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК08. Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

ФК14. Здатність доводити обґрунтування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної діяльності.

ФК17. Здатність до впровадження в соціально-культурну діяльність інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних технологій та проектів.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН09. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проектів державною та іноземною мовами.

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН16. Вміти самостійно приймати відповідні рішення та нести за них відповідальність.

ПРН18. Вміти визначити та аналізувати соціальний та культурний контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики.

Ключові слова

Практика, виробнича практика, проектна практика, проекти, бізнес-план, бізнес-планування, наукова стаття, тези наукової конференціїпрезентація.

Теми

Модуль 1. Організаційний етап

Проведення загальних організаційних зборів практикантів. Оформлення документації щодо місця проходження практики.

Модуль 2. Науково-дослідний етап

Відвідування підприємств, організацій та установ соціокультурної сфери. Участь в організації наукових студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри соціокультурного менеджменту.

Модуль 3. Завершальний етап

Обговорення результатів практики. Підготовка звіту за результатами проходження практики. Захист звіту за результатами проходження практики на засіданні кафедри соціокультурного менеджменту.

Бази практики

 1. Департамент з питань культури, національностей Львівської обласної державної адміністрації;
 2. Львівська міська рада (відділ культури та туризму);
 3. Вінницький молодіжний центр “Квадрат”;
 4. Міжгірськарайдержадміністрація(відділ культури);
 5. Лубенська міська рада (відділ культури та менеджменту);
 6. Департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 7. ТзОВ “Агенція Персона Грата” у Львові;
 8. ТзОВ Львівське регіональне підприємство по туризму “Галінтур”;
 9. ПП Телерадіокомпанія “Кадрики” у Львові;
 10. Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
 11. КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи».

 

Детальніше у Силабусі курсу “Виробнича (проектна) практика”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Барроу К., Браун Р. Бізнес-план : практичний посібник. К. : Знання, 2001. 285 с.
 2. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 240 с.
 3. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2006. 384 с.
 4. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2006. 190 с.
 5. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : навчальний посібник. К. : КНУКіМ, 2007. 372 с.
 6. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010.  С. 5–105.

Додаткова:

 1. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 2001. 158 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 3. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180.
 4. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : МАУП, 2006. 160 с.
 5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с.
 6. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 7. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса : Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с.
 8. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / за ред. Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с.
 9. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
 10. Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 11. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. К. : Алерта, 2018. 620 с.
 12. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с.
 13. Тєлєтов О. С. Бізнес-плання : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 32. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 33. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 34. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 35. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 36. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 37. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 38. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 39. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 40. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 41. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 42. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 43. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 44. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 45. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 46. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 47. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 48. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 51. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 52. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 53. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 54. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 55. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture

Матеріали

Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка

Бази практик кафедри соціокультурного менеджменту

Щоденник практики бланк

Перелік практик кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік