Белінська Людмила Семенівна

Посада: завідувач кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: lyudmyla.belinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи антропології культури та елітарної культури, індустрії моди та іміджології, історії зарубіжної культури, культури української діаспори та українського зарубіжжя. Формування концептуальних засад правового забезпечення соціокультурної діяльності, ділового етикету та корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, організації конгресового та ділового туризму. Дослідження історії театрального та кіномистецтва, процесів політичної еміграції, родинних традицій, шляхетської культури та комунікативної пам’яті, проблематики культурної та історичної спадщини та проблем національної ідентичності.

Курси

Вибрані публікації

Монографії:

 1. Качмар Л. С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на початку ХХ ст. Львів : Астролябія, 2002. 154 с.
 2. Качмар Л. С. Іван Теодор Рудницький : життя на тлі історії. Львів : Астролябія, 2006. 215 с.
 3. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини. Львів : Простір М, 2012. 375 с.
 4. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015.  276 с.

Наукові статті у періодичних фахових виданнях:

 1. Качмар Л. С. Зміна політичної культури українців наддніпрянськими емігрантами в Галичині на початку ХХ ст. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. N 15-16, Warszawa, 2003. С. 106-118.
 2. Качмар Л. С. Іван Франко та наддніпрянські політичні емігранти у Львові. Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2006. Вип.6. С.114-120.
 3. Качмар Л. С. Джерела шляхетної простоти. Ювілейний збірник на пошану професора Леоніда Рудницького. Львів, 2007.  С.60-66.
 4. Белінська Л. С. Роль просвіти і театру в житті українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини та Німеччини (1915-1918 рр.). Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2008. Вип.8. С.133-138.
 5. Белінська Л. С. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. Актуальні питання культурології. 2012. Вип. 12. С. 97-100.
 6. Белінська Л. С. В’язень «галицького Сибіру» : декілька штрихів до портрета Володимира Навроцького». Вісник кафедр гуманітарних наук ЛНАУ. 2013. С.78-84.
 7. Белінська Л. С. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або “ритуали повернення” американських українців (1975-1991 роки). Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія : Мистецтвознавство. 2013. № 13. С. 154-160.
 8. Lyudmyla Belinska. Socio-Political and Academic Life of Central Ukrainian Youth in Lviv (1907-1914). The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4.P. 185-194.
 9. Lyudmyla Belinska. Socio-Political Relations between Galicians and Central Ukrainians inthe Early 20th Century. The Ukrainian Quaterly. Spring-Winter 2011. Volume LXVII, No. 1-4. P. 195-205.
 10. Белінська Л. Українець у галицькому «Сибіру»: штрихи до портрета Володимира Навроцького (1847-1882). Вісник ЛНАУ. №24. 2013. С.61-72.
 11. Белінська Л. Історичні умови як спосіб деформації родинної традиції українців на початку ХХ ст. Вісник Рівненського лінгвістичного університету. 2013. №12. С. 34-48.
 12. Белінська Л . Українські подвижники шкільної освіти в Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія : Педагогіка. 2013. Вип. 14. 13 с.
 13. Белінська Л . Епістолярне спілкування Сидори Паліїв з Іваном Франком. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. 2013. Вип. 12. 13 с.
 14. Белінська Л. Місця пам’яті української діаспори. Ніна Лужницька. Актуальні питання культурології. 2013. Вип. 14. 10 с.
 15. Белінська Л . Епістолярне спілкування судового радника Григора Кузьми та Івана Франка. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. 2014. Вип. 14. 13 с.
 16. Белінська Л. Місця пам’яті української діаспори : Ніна Лужницька. Збірник на пошану К. К. Кондратюка. Львів, 2015.  15 с.
 17. Белінська Л. Мала вітчизна у житті Т. Шевченка : ритуали повернення. Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія : Мистецтвознавство. 2014. №15. С. 24 -31.
 18. Белінська Л . Взаємини судового радника Григора Кузьми та Івана Франка. Науковий вісник музею Івана Франка у Львові. 2015. Вип. 16. 13 с.
 19. Белінська Л. Місця пам’яті української політичної еміграції : Ніна Лужницька з Конашинських. Збірник до 80-річчя Кондратюка К. К. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. С.65-78.
 20. Белінська Л. Родина як освітній та культурний капітал (на прикладі греко-католицького духовенства). Львівсько-Ряшівські зошити. 2016. №2. С. 160-170.
 21. Белінська Л. С. Шляхетство Івана Франка як вияв родинної традиції. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : Мистецтвознавство. 2016. Вип. 17, 2016. С.37-44.
 22. Белінська Л. С. Культурна і комунікативна пам’ять в ментальності шляхетського середовища. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 25. С. 37-44.
 23. Белінська Л.С. Місця пам’яті української діаспори : Ніна Конашинська. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія : Мистецтвознавство. 2017. Вип. 17 . С. 258-268.
 24. Белінська Л. Українці польської культури : Борис Лятошинський. In memoriam : колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М. Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. С. 62-70.
 25. Белінська Л. Від культурного шоку до порозуміння : соціокультурна діяльність наддніпрянських політичних емігрантів у Львові на початку ХХ ст. Менеджмент соціокультурної діяльності : колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. Львів : Растр-7, 2018. С. 58-69.
 26. Белінська Л. Бурачинські : просопографічний портрет роду. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. Напрям культурологія. 2018. Вип. 29. С. 119-124.
 27. Белінська Л. Українка у геополітичних випробуваннях ХХ століття : Олена Бурачинська з Лопатинських. Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія : Мистецтвознавство. 2019. №19. С.29-38.
 28. Белінська Л. Діаріуш Лідії Бурачинської. Збірник на пошану професора Степана Хороба. Івано-Франківськ, 2019. С. 608-615.
 29. Ludmyla Belinskа Greek catholic spiritual elite in Ukrainian national and cultural discourse (Father Leonid Luzhnytsky). Ukrainian Quarterly. April-June 2020. P. 33-34.
 30. Белінська Л.С. Степан Рудик у громадсько-політичному житті Галичини першої половини ХХ ст. Наукові записки Вінницького педуніверситету ім. М. Коцюбинського. Серія : Історична. 2020. Вип. 32. С. 18-25.
 31. Белінська Л.С. Жіноча преса : етнографічний vs політичний чин (на прикладі журналу «Нова хата»). Українське літературознавство. 2020. №85. 13 с.

Наукова біографія

Завідувач кафедри соціокультурного менеджменту, доктор історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент

Белінська Людмила Семенівна

1986 року закінчила Львівську СШ № 28. У 1986-1991 рр. – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та в аспірантурі цього ж Університету (1994-1997 рр.).

У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Наддніпрянська політична еміграція в Галичині (1900-1914 рр.)».

У період 1998-2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства Львівського державного аграрного університету.

У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента, захистила докторат в Українському вільному університеті у Мюнхені на тему: «Діяльність наддніпрянських емігрантів як чинник трансформації політичної культури українців 1900-1918 рр.».

З 2005 р. – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2011 р. – доцент кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2021 р. захистила докторську дисертацію з історії на тему: «Українська еліта Східної Галичини у націєтворчому дискурсі другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття» в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, спеціальність – 07.00.01 – Історія України, науковий консультант – д.і.н., проф. Литвин М.Р.

З 2021 р. – завідувач кафедри соціокультурного менеджменту факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Посібники

 1. Белінська Л., Данилиха Н., Глушко М. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі : навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 280 с.
 2. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.
 3. Крохмальний Р. О., Гарбузюк М. В., Медведик Ю. Є., Белінська Л. С., Демчук Н. Р. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури та мистецтв / за ред. Р. О. Крохмального. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 464 с.

Електронний навчальний курс

 1. Кваліфікаційна робота : електронний навчальний курс / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимук, О. Д. Гнаткович, Н. Д. Данилиха ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4279 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 257-22)

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 2. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р.Данилиха, Л. Б. Сирота. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2020. 36 с.
 3. Практикум з корпоративної культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимчук, Л. Б. Сирота. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!