Іміджологія

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає
2Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Белінська Л. С.КМД-11
2доцент Белінська Л. С.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1КМД-11доцент Белінська Л. С.
2КМД-11доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з іміджології – дисципліни, яка разом з іншими дисциплінами відноситься до числа нормативних; перший рівень, ступінь вищої освіти «бакалавр» (1 курс, 1 семестр), забезпечує підготовку фахівців соціокультурної сфери, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Іміджологія» знайомить студентів з основними причинами та методикою створення власного та корпоративного іміджу. Під час вивчення дисципліни студенти отримують знання щодо суті і складових іміджу особи та підприємства, а також практичні навички щодо особливостей створення ефективного іміджу, як особистого, так і підприємств.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у тому, щоб сформувати у студентів цілісне уявлення про призначення, форми, методи, технології іміджології для використання умінь і навичок в області конструювання бажаного іміджу об’єкта (людини, організації, регіону тощо).

Цілі передбачають вивчення передумов та етапів створення іміджу у світі, в Україні, формування вмінь самостійного, творчого використання проєктів зі створення власного іміджу та іміджу корпорації.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

ФК16. Здатність створювати соціокультурні послуги.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН15 Вміти встановлювати діалог з різними професійними суб’єктами та групами.

ПРН 16. Знати як застосувати сучасні технології управління людськими ресурсами.

Ключові слова

Іміджологія, імідж, види іміджу, імідж особи, індивідуальний імідж людини, персональний діловий імідж, імідж підприємства, імідж керівника підприємства, корпоративний імідж, репутація, інструментарій іміджології.

Теми

Тема 1. Поняття іміджології. Іміджологія серед сучасних наук . Потяття брендингу та репутації.

Тема 2. Інструментарій іміджології. Поняття і сутність іміджу.

Тема 3. Види іміджу відносно факторів, що його утворюють

Тема 4. Соціологічні методи дослідження і засоби формування іміджу

Тема 5. Особливості створення іміджу підприємства.

Тема 6. Принципи і технології формування індивідуального (професійного) іміджу людини.

Тема 7. Персональний діловий імідж. Імідж керівника підприємства.

Тема 8. Формування корпоративного іміджу.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Іміджологія”

 

Рекомендована література

Основна:

 1.  Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение: пер. с англ. Б. Джи.  СПб.: Питер, 2000.  221 с.
 2. Почепцов Г. Г. Имиджелогия.  М. : Рефл-Бук, 2000,  580 с.
 3. Шавкун І. Г., Дибчинська Я. С. Формування іміджу організації : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент». Запоріжжя : ЗНУ, 2016.  111 с.
 4.  Пономаренко В. С., Ястремська О. О. Управління іміджем підприємства : монографія.  Х. : ХНЕУ, 2012.  240 с.
 5. Браун Л. Имидж  путь к успеху. Практическое пособие для мужчин и женщин.  СПб. : Издательский дом “Питер”, 2001.  188 с.

Додаткова:

 1. Белінська Л.С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини. Львів : Простір М. 2012.  375 с.
 2. Катлипп С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз теория и практика : учебное пособие. М. : Вильямс, 2001. 624 с.
 3. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз : навчальний посібник. К. : Академвидав, 2007. 224 с.
 4. Палеха Ю. І. Іміджологія : навчальний посібник. К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2005. 324 с.
 5. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. М. : Рефл.-бук. ; К. : Ваклер, 2000. 768 с.
 6. Почепцов Г. Г. Имидж от фараонов до президентов. К. : Ваклер, 1997. 386 с.
 7. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии ХХ века. М. : Релф-бук ; К. : Ваклер, 2001. 352 с.
 8. Почепцов Г. Г. Паблiк рилейшнз : навчальний посібник. К. : Знання, 2004. 373 с.
 9. Почепцов Г. Г. Профессия : имиджмейкер. К. : ИМСО МО Украины ; Студцентр, 2001. 256 с.
 10. Смирнова Т. Моделювання рекламного іміджу : навчальний посібник. К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. 166 с.
 11. Чумиков А. Н. Связи с общественностью. М. : Дело, 2000. 268 с.
 12. Шепель В. Имиджелогия : как нравиться людям. М. : Народное образование, 2002. 576 с.
 13. Алехина И. В. Имидж и этикет делового человека. М. : Дело, 2001. 111 с.
 14. Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR : учебное пособие. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. 312 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 32. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 33. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 34. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 35. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 36. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 37. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua
 38. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 39. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 40. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 41. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 42. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 43. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 44. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 45. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 46. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-mom.html

 

Силабус: "Іміджологія"

Завантажити силабус