Навчальна практика (028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490КМД-21доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з соціокультурними інституціями регіонів України. Під час проходження практики студенти знайомляться з документацією інституцій, штатним розписом, сферою їх діяльності. Під керівництвом представників соціокультурних установ вони виконують поставлені завдання. Під час практики студенти повинні вміло застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Навчальну практику проходять студенти-бакалаври 2-го курсу денної форми навчання.

Тривалість практики

У 2021-2022 навчальному році Навчальна практика студентів 2-го курсу денної форми навчання триватиме два тижні і відбуватиметься у 3-му семестрі з 26.01.2022 р. по 08.02.2022 р.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета і завдання практики

Мета практики полягає у закріпленні студентами навичок, що є необхідними у підготовці майбутніх фахівців, і виконанні на практиці функцій менеджерів на різних рівнях управління підприємством (організацією).

 • визначення структури системи управління закладу соціокультурної діяльності;
 • ознайомлення з процесом підготовки договорів з постачальниками матеріально-технічних засобів організацій та установ культури;
 • ознайомлення з системою контролю за дотриманням працівниками закладу культури правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних вимог, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • ознайомлення з впровадження конкурентоспроможних видів послуг відповідно до потреб споживачів підприємств, організацій та установ культури;
 • аналіз конкурентного оточення закладу культури;
 • вивчення організації роботи персоналу закладу культури і мистецтва;
 • набуття практичного досвіду прийняття управлінських рішень у різних ситуаціях, що виникають у процесі обслуговування клієнтів.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Навчальна практика» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами.

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу.

ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів культурного життя.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Після проходження практики студент буде:

 • знати: основні методи наукової роботи у закладі вищої освіти;
 • вміти: написати наукову статтю за матеріалами бакалаврської роботи, виголосити доповідь на науковій конференції.

Ключові слова

Практика, навчальна практика, проекти, бізнес-план, бізнес-планування, наукова стаття, тези наукової конференціїпрезентація.

Теми

Модуль 1. Організаційний етап

Проведення загальних організаційних зборів практикантів. Оформлення документації щодо місця проходження практики.

Модуль 2. Науково-дослідний етап

Відвідування підприємств, організацій та установ соціокультурної сфери. Участь в організації наукових студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри соціокультурного менеджменту.

Модуль 3. Завершальний етап

Обговорення результатів практики. Підготовка звіту за результатами проходження практики. Захист звіту за результатами проходження практики на засіданні кафедри соціокультурного менеджменту.

Бази практики

 1. Департамент з питань культури, національностей Львівської обласної державної адміністрації;
 2. Львівська міська рада (відділ культури та туризму);
 3. Вінницький молодіжний центр “Квадрат”;
 4. Міжгірськарайдержадміністрація(відділ культури);
 5. Лубенська міська рада (відділ культури та менеджменту);
 6. Департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 7. ТзОВ “Агенція Персона Грата” у Львові;
 8. ТзОВ Львівське регіональне підприємство по туризму “Галінтур”;
 9. ПП Телерадіокомпанія “Кадрики” у Львові;
 10. Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
 11. КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи».

 

Детальніше у Силабусі курсу “Навчальна практика”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Вербицький Р. С. Організація виробництва. К., КНЕУ, 2003.
 2. Господарський кодекс України.
 3. Кобаль В. І. Методика викладання у вищій школі : навчально-методичний посібник. Мукачево :  МДУ, 2016. 203 с.
 4. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. К., 1997.
 5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. 15 с.
 6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія. Миколаїв, 2005.
 7. Скрипник, Є. М.  Управління закладами культури та мистецтв. Чернівці :Рута, 2015.
 8. Щербина-Яковлева, О. Ю., Світайло, Н. Д., Клочко, М. О., Щербина, А. М. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, методологія. Суми : СумДУ, 2018.

Додаткова:

 1. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 2001. 158 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 3. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180.
 4. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : МАУП, 2006. 160 с.
 5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с.
 6. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 7. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса : Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с.
 8. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / за ред. Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с.
 9. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
 10. Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 11. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. К. : Алерта, 2018. 620 с.
 12. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с.
 13. Тєлєтов О. С. Бізнес-плання : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 11. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 12. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 13. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 14. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 15. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 16. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 17. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 18. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 19. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 20. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 21. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 22. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 23. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 24. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 25. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 26. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 27. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 28. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 29. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 30. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 31. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 32. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 33. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 34. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 35. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 36. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 37. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 38. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 39. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 40. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 41. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

Матеріали

Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка

Бази практик кафедри соціокультурного менеджменту

Щоденник практики бланк

Перелік практик кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік

Силабус: "Навчальна практика"

Завантажити силабус