Навчальна практика (028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490КМД-21доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з соціокультурними інституціями регіонів України. Під час проходження практики студенти знайомляться з документацією інституцій, штатним розписом, сферою їх діяльності. Під керівництвом представників соціокультурних установ вони виконують поставлені завдання. Під час практики студенти повинні вміло застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Навчальну практику проходять студенти-бакалаври 2-го курсу денної форми навчання.

Мета практики полягає у закріпленні студентами навичок, що є необхідними у підготовці майбутніх фахівців, і виконанні на практиці функцій менеджерів на різних рівнях управління підприємством (організацією).

Практика покликана розвивати:

 • Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати відповідні ситуації, щоб виявляти проблеми і виробляти рішення за допомогою методів соціокультурної діяльності.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та залучати різні культурні дискурси. Використовувати інформаційно-пошукові навики для формування послідовної стратегії соціокультурного розвитку та менеджменту її реалізації.
 • Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Вільне володіння різними стилями, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі.
 • Навички використання інформаційних і комунікативних технологій.
 • Здатність працювати в команді. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.
 • Здатність використовувати фахову термінологію у сфері соціокультурної діяльності

Практика сприяє набуттю фахових компетенцій:

 • Застосування знань на практиці. Використання інформаційно-пошукових навиків для формування послідовної стратегії соціокультурного розвитку та менеджменту її реалізації.
 • Здатність оцінювати поточний стан культури у суспільства.
 • Знання історичних, соціальних та культурних контекстів.
 • Володіння знаннями з тематичних областей (менеджмент організацій, менеджмент проектів, сучасна культура, культурна спадщина, регіональне краєзнавство, міські студії, громадянське суспільство та ін.).
 • Робота із спільнотою: на місцевому, регіональному, національному, європейському і глобальному рівнях, включаючи розвиток відповідних професійних цінностей і здатності осмислювати практику та контексти.

У результаті проходження практики студент повинен:

 • Вміти формулювати тексти та короткі повідомлення, які можуть використовуватися культурними інституціями.
 • Вміти систематизувати культурні процеси та явища (аналітична діяльність у сфері менеджменту культури).
 • Знати як організувати діяльність культурних інституцій відповідно до потреб суспільства.
 • Розуміти вплив на ціннісну, соціальну та економічну переорієнтацію локальних спільнот і державних установ.

Ключові слова

Практика, навчальна практика, проекти, бізнес-план, бізнес-планування, наукова стаття, тези наукової конференціїпрезентація.

Теми

Модуль 1. Організаційний етап

Проведення загальних організаційних зборів практикантів. Оформлення документації щодо місця проходження практики.

Модуль 2. Науково-дослідний етап

Відвідування підприємств, організацій та установ соціокультурної сфери. Участь в організації наукових студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри соціокультурного менеджменту.

Модуль 3. Завершальний етап

Обговорення результатів практики. Підготовка звіту за результатами проходження практики. Захист звіту за результатами проходження практики на засіданні кафедри соціокультурного менеджменту.

Бази практики

 1. Департамент з питань культури, національностей Львівської обласної державної адміністрації;
 2. Львівська міська рада (відділ культури та туризму);
 3. Вінницький молодіжний центр “Квадрат”;
 4. Міжгірськарайдержадміністрація(відділ культури);
 5. Лубенська міська рада (відділ культури та менеджменту);
 6. Департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 7. ТзОВ “Агенція Персона Грата” у Львові;
 8. ТзОВ Львівське регіональне підприємство по туризму “Галінтур”;
 9. ПП Телерадіокомпанія “Кадрики” у Львові;
 10. Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
 11. КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи».

 

Детальніше у Силабусі курсу “Навчальна (ознайомча) практика”

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Вербицький Р. С. Організація виробництва. К., КНЕУ, 2003.
 2. Господарський кодекс України.
 3. Кобаль В. І. Методика викладання у вищій школі : навчально-методичний посібник. Мукачево :  МДУ, 2016. 203 с.
 4. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. К., 1997.
 5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. 15 с.
 6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія. Миколаїв, 2005.
 7. Скрипник, Є. М.  Управління закладами культури та мистецтв. Чернівці :Рута, 2015.
 8. Щербина-Яковлева, О. Ю., Світайло, Н. Д., Клочко, М. О., Щербина, А. М. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, методологія. Суми : СумДУ, 2018.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua.
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005.
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/.
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua.
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua/.
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua/.
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua/.
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua/.
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua/.
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html.
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com/.
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua/.
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua/.
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx.
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua.
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua.
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk.
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua.
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua.
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua.
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua.
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua.
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua.
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk.
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua.
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua.
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua.
 29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua.
 30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua/.
 31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua.
 32. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com.
 33. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua.
 34. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua.
 35. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua.
 36. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603.
 37. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua.
 38. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net.
 39. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua.
 40. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua.
 41. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org.
 42. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian.
 43. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net.
 44. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture.
 45. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua.
 46. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-mom.html.

Матеріали

Бази практик кафедри соціокультурного менеджменту

Щоденник практики бланк

Перелік практик кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік

Силабус: "Навчальна практика"

Завантажити силабус