Практикум з корпоративної культури

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724Сирота Л. Б.КМД-41
824Сирота Л. Б.КМД-41
716доцент Белінська Л. С.КМД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724КМД-41Сирота Л. Б.
824КМД-41Шевчук А. В.
716КМД-41здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Корпоративна культура — важливий інструмент управління персоналом. Вона сприяє успіху організації на ринку різних товарів і послуг. Під час курсу за допомогою сучасних методів і підходів аналізуються особливості корпоративної культури, сукупність ціннісних орієнтацій працівників та всієї корпорації, яка визначає даний вид культури. Розкривається роль символів, фірмового стилю, ритуалів і свят, історії корпорації, героїв та міфів, здорового способу життя. Розвиток корпоративної культури подано у взаємозв’язку з менеджментом, суспільним і професійним середовищем, інноваційними технологіями і особистістю того, хто працює. На заняттях буде проаналізовано ряд конкретних методик: моніторингу корпоративної культури, її кваліметричної оцінки, планування розвитку, психологічного тренінгу, навчання із залученням слухачів у процес діяльності та інші.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Денна форма (лекції, 7 і 8 семестр; практичні заняття, 7 семестр)

Денна форма (практичні заняття 8 семестр)

Заочна форма (лекції і практичні заняття, 7 семестр)

Мета та цілі курсу

Мета вивчення нормативної дисципліни «Практикум з корпоративної культури» – на основі використання найновіших здобутків сучасної корпоративної культури та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання її наукових основ та глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму діяльності у сфері культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання методів, прийомів і технології корпоративної культури у соціокультурній діяльності.

Цілями курсу є:

 • набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ корпоративної культури, опанування концептуальних положень з роботи та управління об’єктами соціокультурної сфери в умовах ринку;
 • формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей корпоративної культури, моделювання процесів корпоративної діяльності;
 • оволодіння студентами технологією сучасного корпоративного менеджменту і формування мотиваційних умов використання його на практиці;
 • набуття студентами навичок аналізу корпоративної культури у соціально-культурній сфері та управління процесами надання культурних послуг в умовах ринку;
 • опанування студентами практичного досвіду використання корпоративної культури на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками корпоративного управління у різних складових соціокультурної сфери.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Практикум з корпоративної культури» студент повинен набути компетентності:

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів управління в соціокультурному менеджменті.

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Ключові слова

Корпоративна культура, корпоративне управління, корпоративний менеджмент, імідж корпорації, фактори успіху, істинна і декларована корпоративна культура, модель корпоративної культури, етика бізнесу, соціальна відповідальність, мотивація, мотивація персоналу.

Теми

Тема 1. Сутність і основні поняття корпоративної культури (2 години).

Тема 2. Мотиваційні засади корпоративної культури (4 години).

Тема 3. Цінності людини та корпоративна культура (2 години).

Тема 4. Місія і принципи організації, підрозділу, співробітників (4 години).

Тема 5. Зовнішні прояви корпоративної культури (4 години).

Тема 6. Оцінка корпоративної культури організації та її підрозділів (2 години).

Тема 7. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур (2 години).

Тема 8. Програма розвитку корпоративної культури (2 години).

Тема 9. Психологічний тренінг як інструмент розвитку корпоративної культури (2 години).

Тема 10. Особливості розвитку сучасного суспільства. Види корпорацій (2 години).

Тема 11. Особливості проведення корпоративних засідань і зборів (2 години).

Тема 12. Особливості проведення корпоративних свят (2 години).

Тема 13. Аудит корпоративної культури і культура стратегічного мислення (2 години).

Тема 14. Професія «менеджер» (2 години).

Тема 15 Ключові фактори успіху та конкурентоспроможність організації (2 години).

Тема 16. Актуальність впровадження клієнтоорієнтованої корпоративної культури (2 години).

Тема 17. Феномен повсякденності: норми, правила, команди (2 години).

Тема 18. Корпоративна культура: реакція на зміни (2 години).

Тема 19. Створення позитивної корпоративної культури (2 години).

Тема 20. Істинна і декларована корпоративна культура (2 години).

Тема 21. Імідж компанії (2 години).

 

Детальніше у Силабусі курсу “Практикум з корпоративної культури”

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. ГриценкоТ.Б. Етика ділового спілкування: підручник / за заг. ред. Т.Гриценко, С. Гриценко, Т.Іщенко, Т.Мельничук, Н.Чуприк, Л.Анохіна. К: Центр навчальної літератури, 2017. 344 с.
 2. Ігнатьєва І. А. Корпоративне управління: підручник. / І. А. Ігнатьєва,. О. І. Гарафонова. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. 600 с.
 3. Корпоративна культура: Навчальний посібник / Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 403 с.
 4. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. 224 с.
 5. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник/ URL: http://pidruchniki.ws/15840720/ menedzhment/korporativne_upravlinnya_-_malska_mp
 6. Отенко І.П., Чепелюк М.І. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти: монографія [Електронний ресурс]. Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2018. 243 с.
 7. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: підручник, 2-ге вид., оновл. і доповн. К. : Знання, 2017. 326 с.
 8. Хает Г.Л., Медведева О.А. Корпоративная культура и ценности человека. Краматорск: ДГМА, 2001. 267 с.
 9. Хает Г.Л., Еськов А.Л. Управление мотивацией труда и оптимизация его среды. Донецк: Ин-т экон, пром-сти НАН Украины, 2000. 553 с.

Додаткова література:

 1. Аніськіна І. Підприємство як клієнт-орієнтована система. Ефективна еко-номіка. 2013. №
 2. Аоки М. Фирма в японской экономике / Пер. с англ. СПб., 1995. 431 с. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2051
 3. Башук Т., Жолудєва А. Доцільність формуваня корпоративної культури на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С. 179 – 184. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_2_179_184.pdf
 4. Борозенцева Т. Вплив ієрархії цілей і ціностей на механізм формування корпоративної культури громадської організації в умовах сучасного со-ціуму. Теор. і прикладні проблеми психології. 2015. № 1 (36). С. 35–42
 5. URL: file:///C:/Users/Samsung/AppData/Local/Temp/Tippp_2015_1_8.pdf
 6. Бусаркина В. В. Понятие клиентоориентированности предприятия и проблемы ее оценки. // Проблемы современной экономики. – 2007 – № 4 (24). С. 65 – 68.
 7. Григор’єва О., Іщенко О. Корпоративні свята як інструмент внутрішнього управління персоналом. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 16. С. 297–300. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/45.pdf
 8. Деловой этикет. К.: Альтерпресс, 2000. 232 с.
 9. Етикет учасника засідання. URL: https://textbook.com.ua/etika-ta-estetika/1473446674/s-40
 10. Жигірь В. Особливості професійної компетентності менеджерів освіти / В. Жигірь // Молодь і ринок. – 2011. – № 5. – С. 64-69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_5_16.
 11. Жорнокуй Ю. «Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 13–17.
 12. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління. Навчальний посібник. Харків: Еспада, 2003. 687 с.
 13. Замковий О.І. Фінансова корпоративна культура. Методичні рекомендації. Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 114 с.
 14. Захарчин Г.М., Теребух А.А., Лісовська Л.С. Забезпечення конкурентоспрможності та розвиток оргінізаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект. Монографія. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. 437 с.
 15. Іванюта С.М., Іванюта В.Ф. Підприємництво та бізнес-культура. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 288 с.
 16. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы / Пер. с англ. М.: Экономика, 1991. 240 с.
 17. Кіпень В., Коржів Г. Викладачі вузів: соціологічний портрет. Донецьк: ДНУ: ПП «Істро», 2001. 198 с.
 18. Колесников Г. Стратегическое управление и организационная культура // Персонал. 2000. №3. С. 40-46.
 19. Коллинз Д, Поррас А. Основные ценности или дальновидность Вашей компании // Персонал. 1998. №1. С.92-100.
 20. Комаров Е. Миссия фирмы “Сони” // Управление персоналом. – 1999. – №12. – С. 42-46.
 21. Копець Г.Р. Роль корпоративної культури у мотивації персоналу / Г.Р. Копець, М.Р. Леськів. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36033/1/41_232­239.pdf
 22. Котлер Філіп, Лі. Ненсі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. К.: Стандарт, 2005. 302 с.
 23. Куденко Н. В. Ключові фактори успіху в галузі та компетенції підприємства / Н. В. Куденко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 223–235.
 24. Малахів В. Етика: Курс лекцій. К.: Либідь, 1996. 304 с.
 25.  Методика «Ціннісні орієнтації» м. Рокіча. URL: https://studfile.net/preview/5258514/page:36/
 26. Наконечна Н.В. Психологічні умови розвитку корпоративної культури вищого навчального закладу приватної форми власності: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. Університет економіки та права «КРОК». Київ – 2016. – 292 с. URL: https://www.twirpx.com/file/1919161/
 27. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України, №33. 23.04.02. С. 4-6.
 28. Оксак А. Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності. Економічний аналіз. 2015. Т. 22, № 2. С. 100–106. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/953
 29. Пехник А. В., Присяжнюк Ю. І. Транснаціональні корпорації у реаліях сучасного міжнародного бізнесу // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічі науки. 2018. № 51. С. 82–88. URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/153663/156861
 30. Пижинський Я. Формування концепції організаційної культури. Економіка і управління. 2008. № 5. С. 20-­25.
 31. Роберт Куинн, фрагмент книги “Позитивная организация. Освобождение от стереотипов, принуждения, консерватизма”. URL: http://www.management.com.ua/hrm/hrm315.html
 32. Рубитель О. Аудит корпоративного управління: теоретичні та практичні підходи. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. № 3 (68). С. 232–236.
 33. Рубитель О. Ефективна корпоративна куьтура – must do нашого часу. URL: https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32540
 34. Сабетова Т. Корпоративная культура как инструмент повышения конкурентоспособности компании на рынке труда. 2016. July. № 7 (55)/ P. 47–53. URL: https://rjoas.com/issue-2016-07/article_07.pdf
 35. Севастьянов Е. Мясорубка перемен: как собственнику и топ-мееджеру успешно проводить нововведения и изменения в компании. URL: http://openstud.ru/blog/for-businessmen/innovations-strategy/
 36. Сирота Л. Збереження культурної спадщини в Україні: використання цифрових технологій // “Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău).Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция “Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020 (Tipogr. “A&V Poligraf”). Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, Р. Н. Коврикова. – 2020. – С. 506–509. URL: https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020-1.pdf.
 37. Сирота Л. (у співавт.) Соціокультурний менеджмент в контексті забезпечення соціальних прав молоді в Україні / Сирота Л. Б., Сало Ф. В. // Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу: збірник тез науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 17 лютого 2020 р.). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. С. 87–90. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8839/3/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be.pdf.
 38. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / Уклад В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін.; Під заг. ред. В.І. Воловича. К.: Укр. центр духовн. культури, 1998. 736 с.
 39. Соціологія: Підруч. / За ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача. К.: Харків, 1998. 624 с.
 40. Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб.: Питер, 352 с.
 41. Тоффлер А. Будущее труда // Новая технократическая волна на западе. М.: Прогресс, 1986. С. 250-275.
 42. Филипенко А. Цивилизационные детерминанты украинской экономической модели // Экономика Украины. 1994. №4. С. 11-19.
 43. Хвостенко Т. Корпоративне свято. URL: http://iqholding.com.ua/articles/korporativne­svya
 44. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность / Пер. с нем. — М.: Педагогика, 1986, Т. 1. 408 с.; Т.2. 392 с.
 45. 45.  Химич І. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури. Економіка та держава. 2009. № 9. С. 59–61. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2009/20.pdf
 46. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — Вид. 2-ге, випр., доп.— К.: Академвидав, 2007. — 576 с.
 47. Чекштуріна В. М. Формування комунікативної компетентності менеджерів соціокультурної діяльності / В. М. Чекштуріна // Вісник Харків. державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – Вип. 46. – С. 161-169. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 32. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 33. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 34. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 35. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 36. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 37. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua
 38. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 39. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 40. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 41. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 42. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 43. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 44. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 45. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 46. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-mom.html

Силабус: "Практикум з корпоративної культури"

Завантажити силабус